W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XI/2003 z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2003 roku

Protokół Nr XI/2003 z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2003 roku                                     
 
XI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 15 grudnia 2003 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie  ul.Sierakowskiego 10 b
Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się  o godz.1410.
Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu  Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych,   w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecny radny  :  A.Rafiński.
W trakcie trwania Sesji przybył radny A.Rafiński. Stan Rady wynosił 19 osób.
/ lista obecności w zał. /
 
3 Powołania Sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad został powołany radny Z. Lewandowski
 
4. Przyjęcie protokółu z X Sesji Rady Powiatu w Lipnie
Przewodniczący Rady  zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.
Uwag nie było
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.
5. Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XI Sesji  Rady Powiatu i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad..
Uwag  nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,
2.Stwierdzenie quorum,
3. Powołanie Sekretarza obrad,
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu w Lipnie
5.Przyjęcie porządku obrad XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,
            6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.
     7.Podjęcie uchwał w sprawach:
-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.
-         zmiany uchwały Nr IX/60/2003 z dnia 5 września 2003r. w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2003r.
-         ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
-         ustalenia znaku graficznego Powiatu.
-         zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Powiatu w Lipnie
     8. Wnioski i zapytania
     9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
    10. Sprawy różne i komunikaty
    11. Zakończenie.
    Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu A.Czajkowskiemu, który
    poinformował, że dnia 8.12.2003r. klubowy kolega P.radny L.Bramorski z
    rąk Przewodniczącego Rady Miasta otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta
    Lipna. W imieniu Klubu Radnych SLD złożył życzenia i gratulacje wręczając
    wiązankę  kwiatów radnemu L.Bramorskiemu.
    Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych przyłączył się do
    życzeń i gratulacji.
6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.
            Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu celem złożenia sprawozdania.
            Starosta P.Gęsicki i Wicestarosta K.Klimaszewski złożyli sprawozdanie                  z prac Zarządu o okresie od dnia 25 listopada do 15 grudnia br. sprawozdanie w zał./
            Przewodniczący Rady podziękował Starostom za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.
            Radny L. Bramorski  zabierając głos przytoczył zapis z protokołu posiedzenia Zarządu „ K.Bejnar zaznał, że nie jest udziałowcem Lekarzy Rodzinnych lecz dostał od nich pełnomocnictwo formalne do ich reprezentowania. Ponadto wskazał, że prywatnie wystąpił do SP ZOZ o wydzierżawienie  i sprzętu medycznego itd..” Powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu, gdzie Rada jest organem założycielskim dla SP ZOZ podjął się takiej misji. Zaznaczył, że wierzy w uczciwość radnego, ale nasuwa to podejrzenie jest to nieczysta sprawa.
            Starosta P.Gesicki odpowiedział radnemu , że właśnie dlatego nie została podjęta żadna decyzja w tym względzie, ponieważ Zarząd miał też wątpliwości.
 
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbki Powiatu K.Fabian, która omówiła projekt uchwały i autopoprawkę.
Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter zwrócił się do P.Skarbnik o wyjaśnienie zapisu dochodów i wydatków w projekcie uchwały i autopoprawce gdyż są rozbieżne.
Następnie zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił P.Skarbnik o przedstawienie prawidłowej wersji projektu uchwały i wyjaśnienie błędu.
Skarbnik K. Fabian wyjaśniła, że 8 grudnia zostały wysłane radnym materiały na Sesję a w międzyczasie odbyło się posiedzenie Zarządu  i dokonano zmian i te zmiany nie zostały uwzględnione w autopoprawce.
Powinno być:
Dochody 27.335.348 zł.
Wydatki 28.112.085 zł.
Radny S. Błażejewski powiedział, że Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów objeździły wszystkie jednostki oświatowe i dyrektorzy wskazywali braki na remonty. W projekcie uchwały w większości szkół zmniejszają się wydatki na zakup usług remontowych a zwiększają się na zakup materiałów i wyposażenia. Chciałby się upewnić, że chodzi o zakup opału na zimę a nie zakup telewizora. Prosi o wyjaśnienie. Największa suma dotyczy ZS w Lipnie 7,5 tyś.zł.
Dyrektor ZS w Lipnie M.Furmański odpowiedział, że w jego przypadku chodzi o zakup pomocy naukowych. Są to pieniądze ze środka specjalnego zarobione przez szkołę.
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok  i poddał pod głosowanie.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /
 
-         zmiany uchwały Nr IX/60/2003 z dnia 5 września 2003r. w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2003r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przestawiony projekt uchwały.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu / 
-         ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu/
 
-         ustalenia znaku graficznego Powiatu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.
Radny T.Wiewiórski zabierając głos powiedział dobrze, że powiat będzie miał swoje logo. Wybór był bardzo trafny. Poddał pod wątpliwość kolor drzewa z koloru niebieskiego na kolor zielony. Jego zdaniem byłby bardziej naturalny.
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie Sekretarza Powiatu.
Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski poinformował, że we wniosku przesłanym do Ministra określony był kolor. Nie było sprzeciwu Ministra do tego projektu. Taka zmiana odsuwa nieco w czasie. Trzeba ponownie wysłać wniosek ze zmianą do Ministra i czekać 3 miesiące.
Radna B.Kania wskazała, że w uzasadnieniu projektu uchwały wymieniona jest kolorystyka. Jest to znak niebieski na białym tle.
J.Ryskowski Dyrektor ZDP w Lipnie powiedział, że był przeprowadzony konkurs na Logo Powiatu i w wyniku tego konkursu taki kolor został przyjęty.
Radny A. Czajkowski powiedział, że celem konkursu było ustalenie znaku. Kolorystyka jest dowolnością zależy od wyboru przez radnych. Zgadza się z Sekretarzem, że ta zmiana odsunie podjęcie uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, iż myśli, że twórca projektu miał na myśli inny aspekt. Kolor zielony kojarzy się z określona partia polityczną a kolor niebieski jest apolityczny.
Starosta P. Gęsicki zwracając się do radnych powiedział, że 5 lat, od początku powstania powiatu czekaliśmy i nie mamy logo. Szanuje zdanie Pana radnego Wiewiórskiego, ale myśli, że powinno tak zostać jak zostało przedstawione w projekcie uchwały. Prosi o podjęcie uchwały.
Radny T. Wiewiórski powiedział, że czekaliśmy 5 lat na to, żeby uchwalić logo to nic się nie stanie jak poczekamy jeszcze 1 miesiąc czy dwa a ustalimy tak jak chcemy.
Radny L. Bramorski powiedział, że wybór logo był wspaniały i sądzi, że ta wspaniałość wynika chyba z nietypowości tego drzewa. To drzewo jest piękne i nietypowe dla naszego obszaru i dlatego się upamiętnia. Byłby skłonny przychylić się do tych co uważają, żeby to był  zielony kolor drzewa. Myśli, że można wysłać dodatkowe pismo do Ministra a jeśli byłyby trudności to można podjąć uchwałę na następnej Sesji.
Radna B.Kania zapytała radcę prawnego czy autor ma też w tej kwestii coś do powiedzenia. Czy taka zmiana powinna być uzgadniana z autorem projektu.
Radca prawny T.Spryszyński odpowiedział, iż sądzi, że autor być może też miał swój pogląd, że to jest kolor niebieski. Jasno sprecyzował jak to ma wyglądać. Uważa, że to uwzględnienia dla niebieskiego koloru ma głębszy podtekst. Sądzi, że opinia autora w jakimś zakresie powinna być uwzględniona, ale to nie może ograniczać Radę w sposób definitywny.
Radny A.Antoszewski powiedział, że jest zwolennikiem, aby to był kolor zielony. Został zgłoszony wniosek zaproponował o przegłosowanie.
Radny P. Wojciechowski zabierając głos poinformował, że był członkiem komisji konkursowej na wybór Logo Powiatu. Wybór logo był jednomyślny. Głównym motywem ustalenia niebieskiego koloru było wstąpienie Polski do UE i dlatego w zamyśle była niebieska barwa tego znaku.
Radny A.Czajkowski wskazał, iż uważa, że  w projekcie uchwały powinien być zapis odnośnie kolorystyki. Zaproponował odłożyć podjęcie tej uchwały do następnej Sesji 30 grudnia i podjęcie jej z uwzględnieniem proponowanej kolorystyki. Do tego czasu Pan Sekretarz wyjaśni wątpliwości.
Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski  odpowiedział, że w załączniku do uchwały jest znak niebieski na białym tle i w takiej postaci przesłane było do Ministra. Przy zmianie koloru niebieskiego na kolor zielony trzeba wysłać ponownie wniosek do Ministra i czekać 3 miesiące, aby uzyskać zgodę.  Od nowego roku nie mielibyśmy znaku graficznego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego T.Wiewiórskiego zmiany koloru drzewa z koloru niebieskiego na kolor zielony.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym odrzucili wniosek 11 głosami „przeciw” przy 5 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia znaku graficznego Powiatu.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 12 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” / tekst uchwały w załączeniu /
Radny K.Urbański zgłosił wniosek, aby w przyszłości, kiedy będą ustalane projekty uchwał gdzie potrzebne będą uzgodnienie województwa czy ministerstwa, aby wcześniej zaprezentować to Radzie wtedy nie będzie tego problemu.
 
 
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Powiatu w Lipnie
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.
Pytań nie było.
Następnie zwrócił się do radnej Barbary Kania czy wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Rolnictwa.
Radna Barbara Kania wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rolnictwa Rady Powiatu w Lipnie.
Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” / tekst uchwały w załączeniu /
8. Wnioski i zapytania.
Radny L.Bramorski zwrócił się z prośbą o  wyjaśnienie zapisu uchwały sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2003r. -  udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.
Kierownik PCPR J. Grefkowicz odpowiedziała, że tak to precyzuje ustawa. Rolnik rozpoczynający działalność gospodarczą może ubiegać się o udzielenie pożyczki.
Radca prawny E.Frąckowska uzupełniła, że są ustawowe sformułowania zapisane w ustawie, na które mogą być przydzielone środki z PFRON osobom niepełnosprawnym rozpoczynającym działalność rolniczą.
Wicestarosta K.Klimaszewski nawiązując do wypowiedzi K.Urbańskiego poinformował, że Zarząd Powiatu jest w trakcie poszukiwania herbu dla Powiatu. Są prowadzone rozmowy z 2 firmami. Firmą PROMAG z Bydgoszczy   i Zespołem przy UMK w Toruniu. Zespół przy UMK w Toruniu robi oryginalne artystyczne herby. Robił dla Włocławka i Rypina. Prawdopodobnie opracowanie herbu będzie  zlecone Zespołowi z Torunia. Dodał, że jeden członek tego Zespołu jest także członkiem Komisji Heraldycznej w Warszawie. Wniosek P.radnego Ubrańskiego będzie zrealizowany. Przed zatwierdzeniem herbu projekt będzie przesłany komisjom do zaopiniowania.
Radny A.Czajkowski powiedział, że obawia się czy jest sens  tworzyć oddzielnie Herb Powiatu i wydawać niemałe pieniądze gdzie jest ewentualnie  do wykorzystania Herb Ziemi Dobrzyńskiej. W porozumieniu z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej można go wykorzystywać.
Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że motyw Herbu Dobrzyńskiego jest brany pod uwagę przy opracowywaniu Herbu Powiatu. Natomiast czy jest to słuszne radni sami zdecydują.
Radny S.Błażejewski powiedział, że chwalebne jest to, że jeden z urzędów ma podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu , żeby wyznaczyć pracownika do pomocy osobom  niepełnosprawnym załatwiającym sprawy w urzędzie gdzie nie ma złamanych barier architektonicznych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że pkt. 9 został zrealizowany jednocześnie w pkt. 8.
 
 
10. Sprawy różne i komunikaty
Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Powiatu w sprawie pomocy finansowej lub rzeczowej dla P.Marianny Woźniak na odbudowanie domu, który uległ spaleniu. Zarząd Powiatu zwrócił się do radnych o dobrowolną zbiórkę finansową.
Przewodniczący Rady zwrócił  się do radnych z propozycją jeśli będą mieli życzenie przekazania datków należy je przekazać do Biura Rady.
 
Starosta P. Gęsicki na ręce Przewodniczącego Rady złożył projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2004r. Zwrócił się do Komisji Rady Powiatu o podjęcie prac nad przyszłorocznym budżetem. Zaznaczył, że ten projekt nie jest projektem łatwym i nie uda się w tym roku przyjąć budżetu na 2004 r. Uważa, że nastąpi to pod koniec stycznia 2004r.
Przewodniczący Rady zwrócił się z apelem do Przewodniczących Komisji, aby po przerwie świątecznej przystąpili do prac nad budżetem 2004 roku.
Dyrektor ZDP J.Ryskowski poinformował, że Sąd Rejestrowy w Toruniu zarejestrował Stowarzyszenie Przymierze Samorządowe Powiatu Lipnowskiego Zgoda. Zaprosił radnych do współpracy.
Radny Z.Lewandowski zwrócił się z prośbą o udostępnienie radnych Statutu wraz ze zmianami.
Radny A.Antoszewski powiedział, że ponieważ przyszłoroczny budżet jest trudny wnioskuje o obniżenie w przyszłym roku diet radnym o 50% 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XI Sesji został wyczerpany, zamyka obrady XI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.
Protokółowała
Maria Mazur

                                                       Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

                                                                     Marek Baranowski
  

Powiadom znajomego