W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr X/2003 z X Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 października 2003 roku

 

Protokół Nr X/2003

z obrad X Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 24 października 2003 roku

 

X Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 24 października 2003 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1415.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu  Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni usprawiedliwieni: L. Bramorski, A.Rafiński.

/ lista obecności w zał. /

 

3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny K. Kwiatkowski.

 

4. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady  zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

 

5. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad X Sesji i na wniosek Klubu Radnych PSL i Zgody zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad z pkt. 7 projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Innych uwag i wniosków nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku  o wycofanie z porządku obrad z pkt. 7 projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości   w drodze przetargowej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek przy 2 głosach wstrzymujących.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-          zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003.

-          zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

-          zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

-          ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wykonującego pracę  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o różnym pensum zatrudnionego w pełnym wymiarze.

-          wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11. Zakończenie

 

6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu, który złożył sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 5 września do 24 października 2003r.

/ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu P. Gesickiemu za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-         zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i  udzielił głosu P. K. Fabian Skarbnik Powiatu, która omówiła projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok i w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie  deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003. 

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu/

-         sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie  deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Starosta P. Gęsicki odnosząc się do przedstawionej uchwały powiedział, że branie kredytu jest rzeczą, która jest niewskazana. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że nie tylko w oświacie są niedobory. W § 3 pkt. 1 jest istotny zapis, że kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych powiatu. Przyszły rok  będzie bardzo ciężki. Pieniędzy będzie mniej i  na to nie mamy wpływu. Nie ma możliwości zaciągnięcia trzeciego kredytu. W przyszłorocznym budżecie będą cięcia. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, Wicestarostą, P. Skarbnik i P. Naczelnik Wydziału OKSZ. Dyrektorzy rozumieją ten problem i muszą stać się bardziej menadżerami pamiętając o dydaktyce i wychowaniu. Trzeba robić daleko idące oszczędności, zmiany w strukturze szkół. Przeprowadzić analizę wszystkiego co przynosi zyski co straty. Szkoły posiadają majątek ruchomy  i nieruchomy i trzeba się przyjrzeć wszystkiemu. Trzeba poczynić takie starania, aby w przyszłym roku zamknąć budżet. Zwrócił się do Rady, aby poparła Zarząd w tym zakresie. W  listopadzie będziemy pracować nad przyszłorocznym budżetem i myślę, że każdy Pan Dyrektor będzie odpowiedzialny za budżet a egzekwowane to będzie przez Zarząd. Jeżeli takie reguły ustalimy, to w stosunku do dyrektora jednostki, któremu zabraknie środków z jego winy wyciągnięte będą konsekwencje. Wnioski Komisji Oświaty i Komisji Budżetu pokrywają się z opiniami Zarządu.

Nadmienił, że wysyłane były pisma do Ministerstwa o środki na odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę. Zapewnienie było, że otrzymamy w 100% a otrzymaliśmy w 50%.

Zwrócił się do opozycji, aby zrozumiała sytuację i zagłosowała za uchwałą.

Radny A. Czajkowski  powiedział, że opozycja doskonale rozumie sytuację, ale niepokojącym jest fakt, że jest to drugi kredyt, który można określić jako konsumpcyjny, przejedzony. Kredyty są dobre wtedy kiedy się inwestuje i zwiększa późniejsze dochody.  Tu nie jest taka sytuacja. To co powiedział P. Starosta jest bardzo ważne, należy zwiększać dochody z tym , że dochody  są niepewne, można je zrealizować nie w 100%. Trzeba zrobić ogromne cięcia, jest to  jedyne pewne wyjście. W przyszłym roku trzeba będzie spłacić 400 tyś.zł. kredytu. Trzeciego kredytu nie ma szans wziąć. Czeka nas również poręczenie kredytu dla szpitala. Wszyscy musimy mieć takie przeświadczenie, że tworząc budżet na 2004 rok to już ten budżet musi być pierwszym budżetem bardzo dużych cięć.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter powiedział, że opozycja doskonale rozumie sytuację i popiera wypowiedź przedmówcy. Zaznaczył, że przyjęcie poprzedniej uchwały jest konsekwencją przyjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Tak jak powiedział radny A. Czajkowski jest to kredyt zaciągnięty na przejedzenie. W załączniku Nr 2 do poprzedniej uchwały niektóre zwiększone wydatki są nie do przewidzenia, natomiast  zwiększenie wydatków na płace o ponad 10%jest niezrozumiałe. To co zaciągniemy na oświatę musimy oddać plus odsetki bankowe. Kredyt w dzisiejszej sytuacji jest nieodzowny, ponieważ nie może zdarzyć się, że nauczyciele 1 listopada nie otrzymają poborów, bo znajdziemy się w sądzie.

Radny S. Błażejewski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, jeżeli mówimy o kosztach, o braku środków. Należy przypomnieć o możliwości przychodów. Powinniśmy zrobić wszystko, aby powstała filia jakiejś wyższej szkoły w Skępem czy Lipnie, gdzie można zagospodarować  budynki, nauczycieli. Żeby cięcia, które muszą być nie były tak bolesne i drastyczne.

Starosta P. Gesicki odpowiadając poinformował, że pisma intencyjne zostały wysłane do 5 uczelni w Warszawie, Bydgoszczy i Toruniu. Uważa, że to zafunkcjonuje w przyszłości.

Radny P. Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że komisja dogłębnie zapoznała się ze sprawozdaniami przedstawionymi przez P.Skarbnik i P.Naczelnik Wydziału OKSZ i komisja te sprawy rozumie.

Dyrektor jako gospodarz na pewno sam poszuka oszczędności, tylko każda szkoła jest specyficzna, każda szkoła jest inna. Tańsza jest wysokość kształcenia, koszty utrzymania ucznia  w ZS, a inna  w szkołach technicznych, zawodowych czy specjalnych.

Wskazał, że przy wszelkiego rodzaju oszczędnościach należy zwrócić uwagę, żeby tych oszczędności nie dokonywać pochopnie  tylko w sposób wyważony, żeby czegoś nie zrobić tak, aby później tego nie można odtworzyć. Głównym celem, petentem jest uczeń i to dla niego wszyscy w szkole się troszczą o najlepszy poziom wykształcenia. Żeby cięcia nie wpłynęły na poziom kształcenia uczniów naszych szkół. Uczniowie ci będą szukać szkół o znacznie lepszym poziomie kształcenia i odejdą do innych szkół. Przy tych oszczędnościach nie możemy do tego doprowadzić.

Komisja po wysłuchaniu dogłębnych wyjaśnień pozytywnie ustosunkowała się do proponowanych zmian do budżetu.

Radny K. Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił stanowisko komisji:

Opinia dotycząca uchwały w sprawie zmian w budżecie jest pozytywna, nie ma zastrzeżeń.

Natomiast odnośnie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu była bardzo długa dyskusja. Wnioski, które wyciągnęła komisja w większości pokrywają się z tymi, które już zostały wypowiedziane. Nadzór nad realizacją budżetu to nie tylko obowiązek Zarządu, ale nas wszystkich. Kierownicy jednostek potrafią zaplanować wynagrodzenia na rok bieżący, mają dokumentację. Można przewidzieć środki na odprawy, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli czy na inne potrzeby. Na 2003 rok jest 11 mln.133 tyś. zł subwencji a potrzebna jest kwota 12 mln.400 tyś.zł. więc coś tu nie gra. W sytuacji, która istnieje  i w naszym powiecie, to ten rachunek ekonomiczny nigdy się nie zamknie. Co roku brakuje środków. Jeśli nie będzie ostrej reorganizacji to w przyszłym roku też będzie brakowało.

Komisja wnioskuje dopóki jest czas przeprowadzić reorganizację w szkolnictwie. Kierownicy jednostek powiatowych powinni odpowiadać za budżet. Budżet skonstruowany na 2004 rok w oświacie musi zamknąć się w kwocie subwencji. Zarząd ma możliwość egzekwowania budżetu i powinien z tego skorzystać.

Radny A. Antoszewski powiedział, że za pierwszą uchwałą głosował, będzie głosował na drugą. Po raz ostatni głosuje za takim budżetem. Spóźniliśmy się 14 lat. Ten problem powinniśmy rozwiązać w pierwszej kadencji. Ilość oddziałów trzeba dostosować do ilości subwencji. Budynki muszą być dostosowane do ilości oddziałów. Nie jesteśmy w stanie co roku zaciągać kredyt. Wniosek komisji jest słuszny, każdy dyrektor powinien odpowiadać za budżet. W 2006 roku będzie jeszcze trudniejsza sytuacja, 50% nauczycieli odejdzie, trzeba zabezpieczyć dla nich odprawy. W związku z tym powinniśmy systematycznie tych ludzi odprawiać, nie można tego zostawić na 2006 rok i czekać do reformy. Powiat nie jest w stanie płacić co roku kredytu i odsetek.

Prawie na 900 uczniów – nie było naboru w poprzedniej kadencji, kadra ta sama, wszystko to samo, tyle samo nauczycieli. Jest to 35 oddziałów – potężna szkoła. Teraz jest o 11 oddziałów mniej a kredyt trzeba wziąć. Cięcia muszą być. Jeżeli w 2006 roku przyjmiemy nową kadrę to poziom nauczania gwałtownie spadnie, dlatego to powinno być robione naturalnie, co roku a także  analizowanie subwencji. Tę reformę musimy prowadzić. Jeżeli tego nie przeprowadzimy będziemy wyglądać tak jak szpital. Gminy wyprzedziły nas o 14 lat. Należy w tej sytuacji ekonomicznej w jakiej się znajdujemy, aby uniknąć cięć przeprowadzić reformę oświaty nie zwiększając ilości oddziałów, aby w oddziale było przynajmniej 25 uczniów. Taka jest ekonomia, takie mamy środki, w takiej jesteśmy sytuacji. Nie jesteśmy w stanie zaciągnąć następnego kredytu, ponieważ nie będziemy w stanie go spłacić. Powiedział, że po raz ostatni z bólem serca głosuje za zamknięciem tego deficytu.

Radny K. Bejnar nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetu wskazał, że budżet w oświacie jest w wysokości 12 mln. zł. Przy oszczędnościach tylko 2% mamy kwotę 300 tyś. zł. Można by w tej subwencji wykroić środki na spłatę kredytu.

Radny K. Urbański powiedział, iż myśli, że wszyscy się zgodzimy ze stwierdzeniem ogólnym, że młodzież jest skarbem narodowym a w przypadku Lipna jest skarbem powiatowym. Dyrekcja i grono pedagogiczne szkół we własnym interesie powinno wszystko zrobić, aby tę młodzież przyciągnąć. Te 2% o których mówił radny K.Bejnar można wygospodarować z subwencji, zwiększając liczbę uczniów w tych szkołach. Powinniśmy iść w tym kierunku i to są też oszczędności. Bo my w dochodach własnych jako Starostwo mamy  ograniczone możliwości. Żeby w tym kierunku pracował Zarząd, Rada i Dyrektorzy szkół.

Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedziała, że odnośnie liczebności oddziałów Statut mówi – 27 uczniów w klasie i średnio jest to zachowane. W ZS jest 29 uczniów, w ZST jest 27,5, w ZS w Skępem 26 i w Dobrzyniu n/W 24,6. Uśrednione jest to 27,2. W specjalnych jest od 10-16. U nas jest w klasach 11, 10 i 3 klasy po 16 uczniów. Jest to uzależnione od upośledzenia tych dzieci. Średnio  w szkołach specjalnych jest powyżej 12 uczniów. Grupy na w-f, angielski i informatyka z rozporządzenia jest podział na chłopców i dziewczynki. Dążymy żeby te grupy były nie przy minimalnej od 12 –26 tylko bliżej maksymalnej 20-22 osoby. 12 osobowych grup nie ma.

Odnośnie budżetu. Budżet planuje Dyrektor z księgową i Wydział. Dyrektorzy z księgowymi zaplanowali budżet na 13 mln.700 tyś. zł. Wydział swój plan zaplanował wówczas istniejącej kadry nauczycielskiej łącznie z odprawami, awansami  na 12 mln. 600 tyś. zł. W październiku P. Skarbnik poinformowała, że subwencja jest 11 mln. 133 tyś. zł. możemy liczyć na dochody w kwocie 440 tyś. zł. to jeszcze brakowało ponad 1 mln. zł. W związku z tym trzeba było ciąć 10% płace i pochodne i dlatego zabrakło pieniędzy. Tych pieniędzy brakuje  mimo wprowadzenia łączenia grup, niepłacenia za nadgodziny, wstrzymania godzin dyrektorskich w niektórych szkołach. Zaplanowano na 2004 rok 15 mln. a subwencja w/g wyliczenia jeśli zostaną te standardy wychodzi  10 mln. 62 tyś. zł. czyli brakuje 5 mln. zł. Stawek zasadniczych dla nauczyciela nie ustala ani Wydział, ani Zarząd czy Starosta tylko są ustalane ministerialnie  i tego zmienić nie możemy. Jedynie jest regulamin uchwalony przez Radę o dodatkach i jeśli będzie taka wola to mogą być zmienione zapisy regulaminu.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter wskazał, że na stawki zasadnicze nie ma nikt wpływu. Podejrzewa, że planowanie ze strony dyrektorów było bardzo życzeniowe, kreatywne.

Radny A. Antoszewski powiedział, że P. Dyrektor musi przyjąć do wiadomości, że ma subwencję i powyżej tej subwencji nie może robić wydatków tj. żelazna dyscyplina.

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na  sfinansowanie  deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2003.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę przy 1 głosie „wstrzymującym”. / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie:

-            zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

-            zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

-            ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wykonującego pracę  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o różnym pensum zatrudnionego w pełnym wymiarze.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wykonującego pracę  dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą o różnym pensum zatrudnionego w pełnym wymiarze.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

-            wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

 

8. Wnioski i zapytania.

Radny A. Czajkowski zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg Publicznych w Lipnie o uprzątnięcie liści na drogach powiatowych.

Radny A. Antoszewski powiedział, że zgłosili się do niego rodzice uczniów uczęszczających do ZST w Lipnie, iż ich dzieci są atakowane przez pewne grupy osób. Są rozbierani z ubrań, butów. Zwrócił się z apelem wznowienia dyżurów przy tej szkole przez nauczycieli tam pracujących i Policję.

Radny W. Rumiński poinformował, że nowo powołany Komendant Powiatowy Policji był obecny na Komisji Bezpieczeństwa i poinformował, że podjął decyzję zmniejszenia patroli samochodowych a zwiększenia patroli pieszych przy szkołach i przy dworcu PKS. Powiedział, że zna sytuację i podjął działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do szkół.

Przewodniczący Rady uzupełniając wypowiedz radnego powiedział, że sprawa bezpieczeństwa była jednym z tematów poprzedniej sesji. Obecny był Komendant Powiatowy Policji, który przyjął zgłaszane wnioski i uwagi radnych.

Następnie stwierdził, że nie było wniosków więc pkt.9 Odpowiedzi na wnioski i zapytanie został zrealizowany.

Przeszedł do kolejnego pkt. 10 Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady poinformował radnych a analizie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych. Analizy takie wpłynęły z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego. Stwierdzone niedociągnięcia w oświadczeniach radnych to; brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku, dochodu i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością małżeńską. W oświadczeniach pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych niedociągnięcia to: brak kopii zeznań podatkowych, brak wskazania wartości majątku i nie wypełnianie wszystkich rubryk formularza. Pan radny L. Bramorski nie złożył oświadczenia majątkowego i zgodnie z ustawą nie ma wypłacanej diety radnego.

Radny Z. Lewandowski powiedział, że Pan radny L. Bramorski na którejś z Sesji oświadczył, że diety przekazuje na cele charytatywne. To było pustosłowie z jego strony.

Radny A. Czajkowski zwracając się do radnego Z. Lewandowskiego  powiedział, że staje w obronie członka swojego klubu. Jest to indywidualne sprawa radnego. Wskazał, iż radny ma małą wiedzę na temat działalności społecznej i wspierania różnych inicjatyw z prywatnych środków pieniężnych radnego L. Bramorskiego. Taka insynuacja jest nietaktem.

Radny K. Urbański uzupełniając poinformował, że przed decyzją Pana Przewodniczącego kolega radny L. Bramorski złożył pismo, gdzie deklarował przeznaczenie diety na cele Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że na poprzedniej Sesji wyjaśnił dlaczego dieta nie została przekazana na cele UKS.

Przewodniczący  Rady stwierdził, że porządek obrad X Sesji został wyczerpany.

Zamyka obrady X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała

Maria Mazur

 

Powiadom znajomego