W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr IX/2003 z IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 września 2003 roku

 

Protokół Nr IX/2003

z IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 5 września 2003 roku

 

 

IX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 5 września 2003 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się  o godz.1630.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu  Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni:  L. Bramorski, T. Wiewiórski. W czasie trwania sesji przybyli radni: L. Bramorski i T. Wiewiórski. Stan radnych wynosił 19.

/ lista obecności w zał. /

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 3 Powołania Sekretarza obrad. Na Sekretarza obrad został powołany radny A. Czajkowski.

 

4. Przyjęcie protokółu z VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady  zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

5. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie dotyczące „Oceny stopnia realizacji planu pracy KPP w Lipnie za I półrocze 2003r.”

8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Lipnie dotyczące „ Analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego wg stanu na

dzień 31 lipca 2002r.”

9. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie o „ Stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego w 2003r.”

10. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2003r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-          przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

-          wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

-          utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzyniu n/Wisłą  w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

-          zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

-          wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lipnowskiego do Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego w charakterze członka wspierającego.

-          Zmiany Uchwały Nr VIII/48/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2003r.

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Sprawy różne i komunikaty.

15. Zakończenie

 

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Zarządu P.Gesickiego o złożenie sprawozdania. Przewodniczący Zarządu P. Gęsicki złożył sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami za okres od 26 czerwca 2003 roku do 5 września 2003 roku./ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Czajkowski powiedział, że jakiś czas temu Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmianach w regulaminie organizacyjnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie. Zmiany te polegały między innymi na likwidacji stanowiska Z-cy Kierownika PUP. W konsekwencji P. Zabłocki otrzymał wypowiedzenie. Na ile to wypowiedzenie było zgodne czy niezgodne z prawem  rozstrzygnie Sąd. Zwracając się do Starosty powiedział, że kilka miesięcy temu jako członek Powiatowej Rady Zatrudnienia głosował za powołaniem Pana Zabłockiego na to stanowisko. Po przeprowadzonej kontroli nie ma żadnych zarzutów w stosunku do P. Zabłockiego ani do funkcjonowania tego stanowiska. To stanowisko istniało od początku istnienia PUP. Cóż takiego się stało, że to stanowisko zostało zlikwidowane i Pan Zabłocki dostał wypowiedzenie.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że nie głosował za tym, aby Z-ca Kierownika był Zastępcą. Natomiast prawda jest, że w miesiącu wrześniu był członkiem Rady Zatrudnienia i przy powoływaniu P. Kierownika Rojka Pan Komisarz Stefański stwierdził, że w PUP wystarczy jeden kierownik i za tym głosował.

Nadmienił, że w marcu 2002 roku Zarząd Powiatu otrzymał pismo z WUP w sprawie ograniczenia ilości etatów. Zaznaczono w nim, że jeżeli będzie likwidacja to likwidować należy stanowiska kierownicze, ponieważ na 29 etatów stanowisko Z-cy kierownika jest zbędne i wtedy powstała ta myśl.

Następnie powiedział, że moja decyzja była przemyślana, nastąpiła na przełomie czerwca – lipca. W PUP pracuje 30 osób w tym 6 osób posiada upoważnienia i może podejmować decyzje z upoważnienia Starosty. Uznałem, że to stanowisko jest zbędne. Pan Kierownik ponowił projekt schematu organizacyjnego PUP. Ten projekt był już u Komisarza. Słuszność decyzji, którą podjąłem jak wskazał Pan radny rozstrzygnie Sąd. Jest jeszcze bardzo istotna kwestia a mianowicie nie chciałbym mieć takiego kierownika, który 1/3 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponadto Pan Kierownik Rojek zapytał mnie co z tym Panem, jaką ma podjąć decyzję. Odpowiedziałem, że jeżeli jest miejsce na innym stanowisku to jest Pana decyzja, z mojej strony nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia. Z tego co wiem P. Zabłocki odmówił zatrudnienia. Gdzie są powoływane osoby równie dobrze mogą być odwołane i z tym musimy się liczyć.

Radny A. Czajkowski powiedział „nie do końca się zgadzam z tym co powiedział P. Starosta. Po pierwsze są jednostki powiatowe mniejsze ilościowo

i mają zastępców. Ten argument, że jest to mała jednostka nie jest adekwatny do sytuacji. Druga sprawa powiedział Pan, że Pan Zabłocki otrzymał propozycję innego stanowiska. Widziałem wypowiedzenie. Nie ma w nim zmiany stanowiska tylko jest to wypowiedzenie ze stawiska. Podejrzewam, że być może chodzi o to, że Pan Zabłocki jest członkiem SLD. Zwracając się do Starosty powiedział „ Pan doskonale wie, że Pan Zabłocki jest członkiem Zarządu Rady Powiatowej OPZZ w Lipnie i ma ochronę prawną. Jest to osoba, której nie można wręczyć wypowiedzenia w świetle prawa”.

Zwracając się do Kierownika PUP M. Rojka zapytał: jak to możliwe, że Pan Zabłocki otrzymał propozycję innego stanowiska, jeżeli od 29 maja br. przebywa na zwolnieniu lekarskim ? Kiedy ta propozycja padła, że może pracować na innym stanowisku?

Kierownik PUP M. Rojek odpowiadając powiedział, że  pracuje w PUP od 8 lat, kierownikiem jest od zeszłego roku. Z chwilą kiedy był powołany po pierwsze zajął się opracowaniem nowego regulaminu organizacyjnego, który nie przewidywał zastępcy. Taki wniosek przesłał do Komisarza Rządowego. Wniosek został odrzucony. Wniosek ten ponowił i przesłał do obecnego Zarządu.  Zastępca Kierownika był zawsze. Natomiast z chwilą reformy samorządowej powszechna była krytyka ilości kierowników w urzędach pracy i złego rozdysponowywania środków na funkcjonowanie urzędów pracy. Powołane zostały specjalne zespoły, które wyliczały ilość etatów w urzędach pracy. Z tych wyliczeń wyszło, że Urząd Pracy w Lipnie ma zbyt dużo etatów. Należało przeprowadzić redukcję. Jedna osoba odeszła na emeryturę w jej miejsce nikt nie został przyjęty. Podjęto także decyzję zlikwidowania stanowiska Zastępcy Kierownika a środki przekazano na rozszerzenie stanowisk bezpośrednio na linii urzędnik – bezrobotny. Wniosek został przekazany Komisarzowi. Komisarz wniosek odrzucił. Obecny Zarząd podjął decyzję zmiany regulaminu organizacyjnego w związku z tym podjąłem decyzję o odwołanie Zastępcy Kierownika. Zaproponowałem P. Zabłockiemu, że znajdzie się jakieś stanowisko w PUP kiedy zostanie odwołany. Pan Zabłocki z tej propozycji nie skorzystał, poszedł na chorobowe.

Radny A. Czajkowski zwrócił  się z pytaniem do Kierownika PUP M. Rojka- jak długo był Zastępca Kierownika i czy czuł się wtedy niepotrzebny.

Kierownik PUP M. Rojek odpowiedział, że Zastępcą Kierownika był ponad 4 lata i wie, że w tym czasie Kierownik PUP i Zarząd pracowali nad zmianą regulaminu organizacyjnego. Nie wie dlaczego nie dokonano zmiany. Przez ten okres czuł się faktycznie niepotrzebny, ponieważ nie miał żadnych kompetencji, nie mógł złożyć żadnego podpisu. Była to niewdzięczna funkcja.

Radny L. Bramorski powiedział, że Pan Starosta ma prawo odwoływać i powoływać kierowników jednostek, ale musi  być zachowane prawo.

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

 

7.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie dotyczące  „ Oceny stopnia realizacji planu pracy KPP w Lipnie za I półrocze 2003r.”

Poprosił Komendanta Powiatowego Policji J. Piaseckiego, który  krótko omówił  powyższy temat. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował  Komendantowi Powiatowemu Policji i zwrócił się do radnych czy są pytania?

Radny S. Błażejewski  powiedział, że środowiska przestępcze są objęte zainteresowaniem trzech jakby komórek: Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisji Przeciwalkoholowej. Z jego obserwacji wynika, że brak jest współpracy między tymi komórkami. Poparł to przykładem. Zwrócił się z pytaniem Czy nie może być tej współpracy w świetle naszego prawa.

Komendant Powiatowy Policji J. Piasecki odpowiedział, że każda z instytucji na swoje umocowania prawne, ma prawnie narzucone pewne obowiązki. Policja walczy przede wszystkim ze skutkami złego postępowania, natomiast te instytucje społeczne, które powinny oceniać komu się coś należy mogą korzystać z wiedzy, którą posiada również Policja. Policja nie może  na dzień dzisiejszy oceniać tego czy się komuś należy czy też nie pomoc społeczna. Może wskazać, udzielić informacji co do osoby.

Radny S. Błażejewski wskazał, że należałoby, żeby te instytucje się spotkały i ustaliły zasady działania. Jest to także prewencja. To środowisko przestępcze powinno być wcześniej znane Policji, opiece społecznej.

Komendant Powiatowy Policji J. Piasecki odpowiedział, że współpraca między Policją a instytucjami prospołecznymi jest, bo korzystają z wiedzy posiadanej przez dzielnicowych.

Radny L. Bramorski zwracając się do Komendanta  Powiatowego Policji powiedział : bardzo dobrze, że jest Pan w kamerze widoczny, dla społeczeństwa jest to potrzebne. Zwrócił się z prośbą o częstsze spotkania, aby częściej przekonywał o faktach, co zrobiono, gdzie jest zagrożenie. Ludzie są zastraszeni szczególnie starsi, słabsi, boją się wychodzić na ulicę. Nie można do tego dopuścić, aby przestępcy byli bezkarni. Wtedy jest mniejsze zło, jeżeli konsekwencje za to zło musi ktoś ponieść. Trzeba konsekwentnie przekonywać to społeczeństwo, żeby się nie bało.

Komendant Powiatowy Policji J. Piasecki odpowiedział, że w tej ocenie, która skierowana była do Państwa nie ma żadnych konkretów dotyczących nazwisk. Jest ustawa o ochronie danych osobowych i na opublikowanie wizerunku, danych związanych z osobą zgody musi udzielić sąd. Inne informacje są w prasie.

Radny Z. Lewandowski jako radny z Lipna przekazał swoje spostrzeżenia oraz mieszkańców Lipna.

1/ Bardzo niebezpiecznie jest na ulicach miasta. Wieczorem odbywają się wyścigi samochodowe w piskiem opon na ulicach miasta. Zwrócił się z prośbą aby to ukrócić, ponieważ to jest niebezpieczne nie tylko dla poruszających się pojazdami, ale także dla pieszych.

2/ Bezpieczeństwo młodzieży dojeżdżającej do szkół w Lipnie w drodze z PKS

do szkoły. Rodzice skarżą się, że młodzież jest pobita, okradziona. Trzeba zwrócić  więcej uwagi. Prośba o organizowanie przemarszów.

3/ Co zrobić z samowolnymi psami, które chodzą z właścicielem bez smyczy i kagańca. Zaproponował zwrócić się z apelem do mieszkańców poprzez Wójtów, Burmistrzów, aby temu przeciwdziałać celem zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa. 

4/ Przebywanie dzieci 10 – 12 letnich po godz.20 00  szczególnie przy większych sklepach.

5/ Kradzieże i włamania na działkach.

Komendant Powiatowy Policji J. Piasecki odpowiedział, że ważne są działania społeczne. Odnośnie kradzieży na działkach. Jeżeli Zarząd działkowców podejmie także współdziałanie zabezpieczenia mienia to wtedy w mniejszym stopniu narażone jest na kradzież.

Odnośnie przebywania dzieci po godz. 22oo. Każdemu wolno chodzić. Jeżeli Policja zatrzyma dziecko w nocy zawiadamia rodziców lub odwozi do  domu  i informuje o tym rodziców. Nie można nikomu zabronić chodzenia po ulicach.

W przeszłości był program radomski, który zabraniał chodzenia dzieciom w godzinach nocnych i negatywnie został oceniony przez społeczeństwo.

Odnośnie psów. Jest to problem nie tylko Lipna, ale wszystkich miejscowości. Jeżeli pies zrobi komuś krzywdę to wtedy można właściciela pociągnąć do odpowiedzialności. Jeżeli idzie właściciel i prowadzi psa bez kagańca to trudno jednoznacznie ukarać właściciela bo jest pod opieką osoby. Nie ma takiego prawa. My tego problemu nie rozwiążemy.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży do szkoły. My robimy z naszej strony wiele, ale nie uchronimy wszystkich miejsc. Tam gdzie jest policjant nic się nie dzieje.

Na drodze od dworca PKS przez przekop do szkoły chodzą policjanci na zasadzie patrolowania. W 2000 czy 2001 roku były plagą rozboje. Teraz ich jest mniej. Obecnie przeniosły się do autobusu. Nawet dorośli jadący w tym autobusie nie reagują na to co się w autobusie dzieje. Zwrócił się z apelem, żeby zgłaszać tych, którzy to robią.

Odnośnie jazdy na ulicach samochodami czy motocyklami. Jeżeli się pokaże policjant nikt tego nie robi. Nie było do tej pory takiego zdarzenia drogowego, że ktoś musiał ponieść krzywdę.

Radny L. Bramorski zwrócił się z propozycja, aby wznowić w porozumieniu z Radą Miasta wprowadzenie monitoringu.

Radny S. Błażejewski odnośnie wychodzenia psów w kagańcu zaproponował, aby zwrócić się z apelem do samorządów gminnych o konsekwentne przestrzeganie ustawy w tym zakresie.

Komendant Powiatowy Policji J. Piasecki poinformował radnych, iż złożył raport o zwolnienie i  z dniem 30 września 2003 roku odchodzi do cywila. Podziękował wszystkim za współpracę.

Starosta P. Gesicki w imieniu Zarządu Powiatu i Rady podziękował za współpracę i powiedział, że  była ona bardzo dobra. Przyjdzie okazja i miejsce na pożegnanie Pana Komendanta.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przełożenie pkt. 9 przed pkt. 8 ponieważ musi odprawić transport koni a nikt tego nie może zrobić bo nie ma upoważnienia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przesunięcie  punktu 9. Radni wyrazili zgodę.

 

9. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie o „ Stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego w 2003r.”

Przewodniczący Rady udzielił głosu Powiatowemu Lekarzowi  Weterynarii W. Galińskiemu, który na wstępie podziękował za zaproszenie na sesję a następnie przekazał krótką informacje na temat złożonego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu  lipnowskiego w 2003r. / sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny S. Błażejewski odnośnie szczepienia psów zwrócił się z pytaniem czy nie można zorganizować  szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie tak aby lekarz dojeżdżał do rolnika z sołtysem, czy przedstawicielem gminy. Spowodowałoby to, że więcej psów byłoby zaszczepionych. Czy nie można tego w ten sposób załatwić.

Powiatowy Lekarz  Weterynarii W. Galiński odpowiedział, że w/g ustawy nie można tego nakazać lekarzowi. Jest to obowiązek właściciela, aby doprowadził psa do lecznicy. Nie można lekarza do tego zmusić. Nie ma ani możliwości ani prawa.  Szczepienia odbywają się w zorganizowanych punktach na terenie sołectwa. Jeżeli jest duża liczba psów to lekarz dojeżdża do rolnika z własnej woli.

Radny K. Bejnar zapytał co zrobić z niewykorzystaną zrzuconą szczepionką dla lisów.

Powiatowy Lekarz  Weterynarii W. Galiński odpowiedział, że albo przez rękawice włożyć do torby foliowej i zgłosić do miejscowego lekarza wet. albo powiadomić lekarza celem przekazania szczepionki do utylizacji.

Radny L. Bramorski przekazał refleksję, że społeczeństwo mamy bardzo chore, a zwierzęta mają bardzo zdrowe. Zdrowotność zwierząt wiąże się z kosztami. Nie ma pieniędzy na utylizację i trzeba o tym pomyśleć.

Radny S. Błażejewski odnośnie wałęsających się psów zwrócił się z prośbą, aby na spotkaniu wójtów i burmistrzów przekazać informację jaka jest procedura prawna załatwienia tego tematu, ponieważ problem istnieje.

Radna B.Kania zapytała czy znalezione przez rolnika padłe zwierzę podlega zgłoszeniu lekarzowi.

Powiatowy Lekarz  Weterynarii W. Galiński odpowiedział, że to należy do właściwości wójta gminy. Obowiązkiem Weterynarii jest obserwować zwierzę,    i po 15 dniach jeśli jest zdrowe wydać zaświadczenie. W przypadku zwierzęcia padłego pobrać próbę i przekazać w kierunku badania na wściekliznę.

Radny K. Urbański uzupełniając wypowiedzi powiedział, że psy bezpańskie stają się wtedy, kiedy dochodzi do konfliktu między zwierzęciem a człowiekiem. Świadomość rolników odnośnie zwierząt padłych jest żadna. Rolnicy nie wiedzą, że utylizacja spoczywa na nich i że jest to koszt 350 zł.

Jest to problem z którym się zetkniemy bardzo szybko.

Powiatowy Lekarz  Weterynarii W. Galiński uzupełniając wypowiedź radnego powiedział, że w przypadku przekazania padłego zwierzęcia do utylizacji rolnik płaci 30% kosztów utylizacji reszta pochodzi z dofinansowania funduszu sapardowskiego.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutowa przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu

8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dotyczące „ Analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2002r.” Porosił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej M.Baczyńskiego o złożenie sprawozdania / sprawozdanie w zał./

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi Powiatowemu PSP i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radna B. Kania zapytała czy były przypadki podpalenia traw wiosną i jakie są elementy nacisku, egzekwowania, ponieważ przy podpalaniu traw wiele drobnych zwierząt ginie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej M. Baczyński odpowiedział, że takich przypadków jest bardzo dużo. Jest prowadzona akcja propagandowa. Są informacje w kablówce. Trudno jest znaleźć sprawcę, więc trudno jest kogoś ukarać. Nasilone są kontrole tam gdzie powstają podpalenia.

Radny S. Błażejewski powiedział, że sprawozdanie zostało przygotowane profesjonalnie. Zna jednostkę z akcji w lasach. Są to profesjonaliści dobrze przygotowani.

Radny A. Antoszewski zwrócił  z pytaniem  w sprawie zatrzymania działalności zakładu  w Dobrzyniu n/Wisłą zajmującego się dystrybucja gazu.

Komendant Powiatowy PSP M. Baczyński odpowiedział, że uruchomiony zakład podejmujący działalność dystrybucji gazu musi być przygotowany do działania.

W przypadku Zakładu w Dobrzyniu n/Wisłą są to usterki uniemożliwiające prowadzenie działalności. Jeżeli usterki zostaną usunięte to będzie dopuszczony do użytkowania.

 

10. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2003r.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

RIO Informację z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze  2003r. zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która omówiła sprawozdanie. / sprawozdanie w załączeniu /

Radny K. Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że komisja odbyła posiedzenie w dniu 3 września br i jednym  z punktów porządku obrad była Informacja z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze. Budżet po stronie dochodów i wydatków jest realizowany prawidłowo. Niemniej jednak może być zagrożony w działach: 801 oświata i wychowanie i 600 transport i łączność.

Sprawa budżetu w oświacie wyjaśni się w najbliższych dniach, kiedy będzie znana organizacja w poszczególnych szkołach.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów co do realizacji wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2003 roku jest pozytywna.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym  przyjęli informację z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2003 roku 18 głosami „za”.

 

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

Przewodniczący Rady poprosił P. Skarbnik o omówienie projektu uchwały. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie  było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

-          przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor SP ZOZ w Lipnie M. Zielińską o przybliżenie projektu uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie  było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

-          wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie,

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor SP ZOZ w Lipnie M. Zielińską o przybliżenie projektu uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny T. Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o przyjęcie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

-          utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzyniu n/Wisłą w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

Przewodniczący Rady poprosił Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewską o przedstawienie projektu uchwały. Zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował, że opinia komisji odnośnie tej uchwały jest pozytywna

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

-          zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Z. Chmielewskiego o  przybliżenie projektu uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

-          wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lipnowskiego do Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego w charakterze członka wspierającego.

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Z. Chmielewskiego o  omówienie projektu uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-          zmiany Uchwały Nr VIII/48/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2003r.

Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego P.E Frąckowską o  przybliżenie projektu uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

 

12. Wnioski i zapytania.

Radny T. Wiewiórski przedstawił  wniosek Klubu Radnych SLD dotyczący jednostek organizacyjnych powiatu, by dochody wykonane ponad 100%  pozostawić w tych jednostkach na realizację ich własnych celów i zadań. By zachęcić jednostki organizacyjne do powiększania dochodów.

Starosta P. Gesicki odpowiedział, że jest to do rozważenia. Budżet na 2003 rok jest trudny, nie mieliśmy wpływu jako radni na jego uchwalenie. Są zachwiane pewne przychody.  W przyszłorocznym budżecie jest to do przemyślenia i rozważenia. Trzeba patrzeć na całość budżetu. Budżet jest bardzo trudny do zrealizowania i wykonania.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter uzupełniając wypowiedź radnego Wiewiórskiego powiedział, zdajemy sobie sprawę z zagrożenia w budżecie. Wniosek był skierowany do tego roku, żeby ta motywacja dla kierowników jednostek była jednoznaczna. Taki zapis w przyszłorocznym budżecie byłby niebezpieczny.

Skarbnik Powiatu K. Fabian powiedziała, że całkowicie podziela zdanie Pana Starosty. Od początku istnienia powiatu ciągle ten temat się przewija. Wszyscy jesteśmy za tym, aby te jednostki dostały środki wykonane ponad plan. Zawarcie takiego zapisu byłoby niebezpieczne dla budżetu. Jeżeli starcza środków w budżecie to środki wykonane ponad plan wracają do tej jednostki.

Radny T. Woźnicki powiedział, że podziela obawy Pana Starosty i Pani Skarbnik. Zaproponował, że na Zarządzie zostanie to przeanalizowane i na następnej sesji zostanie udzielona odpowiedź jak ta sprawa została załatwiona.

Przewodniczący Rady stwierdził, że punkt. 13 Odpowiedzi na wnioski i zapytania odbył się równocześnie w punkcie 12.

 

14. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady zasygnalizował pismo Polskiego Związku Niewidomych Powiatowego Koła w Lipnie o pomoc finansową na zorganizowanie imprezy „ Dnia Białej Laski „. Zwrócił się do radnych z apelem o dobrowolne datki na ten cel.

Radny A. Rafiński podziękował Staroście, Sekretarzowi i Dyrektorowi ZDP za zorganizowanie parkingu przy budynku Starostwa.

Radny Z. Lewandowski zaproponował zorganizowanie sesji wyjazdowej, aby nawiązać kontakt ze społeczeństwem, wyborcami. 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za uzupełnienie oświadczeń majątkowych.

Następnie odczytał pismo radnego L. Bramorskiego  w sprawie przekazywania diet dla UKS Lipno. Poinformował, że Pan L. Bramorski takiego oświadczenia nie złożył. Zgodnie z ustawą jedyną sankcją jest utrata diety radnego. W związku z tym dieta nie może być przekazywana do Klubu Sportowego wskazanego w piśmie. Taką odpowiedź otrzymał radny L. Bramorski.

Starosta P. Gęsicki w imieniu swoim i Wójta gminy Wielgie zaprosił radnych na gminno-powiatowego dożynki w Czarnem na dzień 14 września br.

Poinformował, że w dniu 19 września br. odbędzie się. Konwent Starostów w Myślęcinku. W dniu 25 września br. wspólnie z kierownictwem ARiMR zorganizowane będzie spotkanie z Wójtami, Burmistrzami i sołtysami na temat dopłat do rolnictwa.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o rozpoczęcia prac nad projektem budżetu powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Następnie poinformował radnych, że w Telewizji Kablowej ukazała się informacja Klubu Radnych SLD, iż media nie były dopuszczane do rejestracji obrad na Sesjach Rady Powiatu. Udzielił odpowiedzi, która ukazała się w Telewizji Kablowej i również jest na 2 stronie okładki w Starościaku.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter powiedział, że zaistniało pewne nieporozumienie. W imieniu członków Klubu Radnych SLD przeprosił i poinformował, że ta informacja nie jest autorstwa Klubu Radnych SLD. Obecnie sprawa jest wyjaśniana.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad IX Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

 

 

Powiadom znajomego