W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr VIII/2003 z VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 czerwca 2003 roku

 

Protokół Nr VIII/2003

z VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

 

VIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 26 czerwca 2003 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się  o godz.1630.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał  Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 16 radnych na stan 19 radnych,   w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni: A. Antoszewski , L. Bramorski, A. Czajkowski. W czasie trwania sesji przybył radny L. Bramorski. Stan radnych wynosił 17.

/ lista obecności w zał. /

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 3 Powołania Sekretarza obrad. Na Sekretarza obrad został powołany radny Karol Kwiatkowski.

 

4. Przyjęcie protokółu z VII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady  zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

5. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

7. Informacja o stanie dróg powiatowych,

8. Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-          ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2004,

-          zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego,

-          ustalenia przebiegu dróg powiatowych powiatu lipnowskiego,

-          podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2003r.

-          wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego,

-          określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Rada Powiatu Lipnowskiego posiada uprawnienia organu, który go utworzył,

-          uchylenia Uchwały Nr XXXVI/163/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 02.02.2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

-          sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej,

-          sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej,

10. Wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

12. Sprawy różne i komunikaty.

13. Zakończenie

 

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Zarządu P.Gesickiego o złożenie sprawozdania. Przewodniczący Zarządu P. Gęsicki złożył sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami za okres od 29 kwietnia 2003 roku do 26 czerwca 2003 roku./ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny L. Bramorski zwrócił się do Starosty o szerszą informację dotyczącą udzielonej odpowiedzi do Nordea Bank.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że Nordea Bank zwrócił się z pismem o wszystkie dane Starostwa Powiatowego jako organu założycielskiego SP ZOZ w Lipnie. Po zasięgnięciu opinii prawnej udzielono odpowiedzi negatywnej. Chodziło o majątek Starostwa nie SP ZOZ. Zaznaczył, że pismo  było lakoniczne i aroganckie.

Radny T. Wiewiórski powiedział, że wszystkich niepokoi sprawa budynku po byłej szkole rolniczej w Tłuchowie. Budynek został przekazany samorządowi gminnemu w Tłuchowie z przeznaczeniem na cele kulturalne darowizną. Samorząd sprzedał ten budynek.  Zwrócił się z pytaniem czy w związku z tym nie można dochodzić roszczeń.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że decyzję przekazania budynku podejmował Komisarz Rządowy. Będzie to sprawdzone. Powiedział, że zgadza się z tym, że można to było przekazać odpłatnie i środki ze sprzedaży mogły pozostać w budżecie powiatu.

Radny S. Błażejewski uzupełniając wyjaśnił, że był na sesji Rady Gminy w Tłuchowie i Wójt gm.Tłuchowo miał przekazać ten budynek na cele kulturalne, lecz koszty remontu i utrzymanie tego budynku okazały się bardzo duże i Rada Gminy postanowiła go sprzedać.

 

7. Informacja o stanie dróg powiatowych,

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych J. Ryskowskiego o złożenie informacji.

Dyrektor ZDP J. Ryskowski przedstawił informację o stanie dróg powiatowych.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie i kolejno udzielał głosu radnym.

Radny A. Rafiński zwrócił się z pytaniem do kogo należy sprzątanie chodników  i koszenie pasów zieleni przy drogach powiatowych i w mieście Lipnie.

Dyrektor ZDP J. Ryskowski odpowiedział, że to określa tzw. ustawa śmieciowa. Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązany jest sprzątnąć drogę z piasku po okresie zimowym. Natomiast później sprzątanie chodników, pasa zieleni poza krawężnikiem należy do gmin a na drogach w mieście Lipnie do miasta Lipna.

 

8. Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przewodniczący Rady poprosił Annę Smużewską Naczelnika Wydziału OKSZ    o przekazanie informacji.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przekazała informację

/ Analiza i ocena funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w załączeniu/

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny L. Bramorski  zwrócił się z pytaniem czy dużo uczniów w szkole to jest szczęście dla szkoły czy nieszczęście?

W związku z tym, że licznie powstają szkoły prywatne jest dobrze czy niedobrze dla samorządu, dla szkoły, dla dyrektora?

Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska odpowiedziała, że baza czyli administracja i obsługa w całości jest niezależna od liczby uczniów. Większa liczba uczniów daje większą subwencję i wiąże się także z większą obsługa kadry nauczycielskiej. Jeżeli klasy są pełne powyżej 27 uczniów to do tych klas nie dokłada się. Duże szkoły są szkołami tańszymi. Odnośnie szkół prywatnych powiedziała, że  nie mamy niepublicznej szkoły na prawach szkoły dziennej tylko mamy niepubliczne szkoły wieczorowe i płacimy  50%  kosztów utrzymania a gdyby była szkoła niepubliczna dzienna płacilibyśmy 100%.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że sprawozdanie było przedstawiane na Komisji Oświaty i nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Poinformował, że połączone komisje Oświaty i Budownictwa przeprowadziły lustrację placówek oświatowych w dniach 16 i 23 maja br. W dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie  tych komisji i wypracowane zostały wnioski końcowe. / wnioski w zał./ Wnioski zostały przedstawione Zarządowi Powiatu. Podziękował Dyrektorom szkół za udostępnienie przeprowadzenia lustracji w szkołach.

Radny Z. Lewandowski  powiedział, że analizując zestawienie liczby uczniów, nauczycieli i administracji w latach 2001, 2002 i 2003 bardzo niepokojącą jest liczba uczniów w ZST w Lipnie, 30% mniej jest to około 600 uczniów. Jest małe zainteresowanie tą szkołą. Czy to nie jest spowodowane bezpieczeństwem tych uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. Czy są jakieś sygnały? Jakie są podejmowane działania?

Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska odpowiedziała, że w związku z utworzeniem gimnazjów 1 rocznik wypadł jest to około 10 oddziałów. Dlatego taki spadek. Najdrastyczniej jest właśnie w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Po drugie młodzież zainteresowana jest nauką w szkołach typu maturalnego. Ponadto niektóre zawody stały się niepopularne. Być może jest to bezpieczeństwo. Jeżeli są niepokojące sygnały to zawsze wysyłane są pisma do Policji. Wzmożono dyżury policjantów na dworcu PKS. Również policjanci przechodzą się wzdłuż parku. Na terenie szkoły jest portiernia i tylko uczniowie mają prawo wejścia do szkoły. Są dyżury nauczycieli w szkole i na zewnątrz.

Radny P. Wojciechowski zaznaczył, że na ostatniej sesji powiedział, że za parę lat okaże się, że będzie za mało fachowców takich jak: ślusarz, spawacz. W tej chwili jest zainteresowanie szkołami kończącymi naukę maturą. Podczas lustracji komisje stwierdziły, że szkoły techniczne w naszym powiecie są przygotowane  do nauki tych zawodów. Szkoły posiadają bazę lokalową  i fachowców. Uważa, że nauka zmierza w niedobrym kierunku.

Radny Z. Lewandowski powiedział, że w/g rankingu Zespół Szkół w Skepem jest na 24 miejscu.  Nawiązując do wypowiedzi przedmówców powiedział, że brakuje fachowców takich jaki ślusarz, spawacz z wykształceniem średnim.

Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska odpowiedziała, że dopiero w 2005 roku będą utworzone szkoły policealne. Może rynek wymusi po liceum nowe typy szkół policealnych dających zawody.

Radny P. Wojciechowski  powiedział, że ranking szkół jest sprawą bardzo ważną. Zespół Szkół w Skępem jest najwyżej w rankingu szkół średnich w powiecie lipnowskim. Jest to promocja naszego powiatu.

Radny L. Bramorski powiedział, że nie zgadza się z przedmówcami. Szkoły powinny uczyć wiedzy ogólnej a zawody swoja drogą. Chcemy wykształcić ludzi mądrych wtedy zawsze znajdą pracę.

Radny A. Rafiński zwrócił się z prośbą do P. Naczelnik Wydz. OKSZ, aby na następną sesję przygotowała  ranking wewnętrzny w poszczególnych szkołach.. Procentowo ilość oblanych matur, ile uczniów, średnia ocena.

Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska odpowiedziała, że do rankingu bierze się pod uwagę ilość uczniów, zdobyte znaczące miejsca w olimpiadzie. Te rankingi nie są odzwierciedleniem do końca faktycznie poziomu wykształcenia i jakości szkół. Zwracając się do radnego A. Rafińskiego powiedziała, że ten ranking, który Pan proponuje również nie jest to wskaźnik oceny szkół. Wskazała, że dla niej najważniejszym wskaźnikiem jest to, ile uczniów procentowo dostanie się na studia dzienne.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt. 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny P. Wojciechowski zwrócił się z pytaniem jakim kryterium kierowano się rozdysponowując planowaną nadwyżkę w wysokości 175 tyś. zł. Kto jest autorem tego podziału?

Skarbnik K. Fabian odpowiedziała, że  jest to kwota, która była na etapie planowania budżetu, zaplanowano ją na spłatę kredytu. Okazała się, że na dzień dzisiejszy można ją podzielić i są takie potrzeby. Wydział OKSZ dysponując danymi dokonał podziału. Kierował się organizacją szkół, analizą wykonania budżetu za 5 miesięcy oraz potrzebami.

Radny P. Wojciechowski zaznaczył, że w § 4010 są wynagrodzenia osobowe. W Zespole Szkół w Skępem nie ma przydzielonej żadnej kwoty. Powinno to być rozdysponowane w/g ilości zatrudnionych nauczycieli czy pracowników w tych szkołach.

Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska odpowiedziała, że brano pod uwagę wykonanie budżetu za 5 miesięcy  i potrzeby do końca roku. Gdzie wykonanie jest przekroczone 41,66% tam zostały dołożone środki.

Starosta P. Gęsicki wyjaśnił, że różnice w rozdziale tych środków wynikają z tego jak jednostki zaplanowały budżet. Na przykład Dobrzyń miał nisko zaplanowany budżet a Skępe wyżej. Jeżeli się okaże, że w Skępem będzie potrzeba zostaną przydzielone środki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” / tekst uchwały w zał./

 

- ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2004.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za”. / tekst uchwały w zał./

- zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za”. / tekst uchwały w zał./

- ustalenia przebiegu dróg powiatowych powiatu lipnowskiego

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za”. / tekst uchwały w zał./

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2003r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter zwrócił się o szczegółowe wyjaśnienie treści wniosków albo autorów wniosków ponieważ w uzasadnieniu jest napisane, że „ projekt podziału środków został zaproponowany w oparciu o złożone wnioski na zadania określone w pkt. b,c,e,f, g,h projektu uchwały.

Radny S. Błażejewski – w § 1 pkt. d jest zapisana kwota 351.900 zł zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie. Poprosił o uszczegółowienie co za te pieniądze się robi? Ile z tego przeznacza się na płace? Są duże dysproporcje w porównaniu z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny gdzie są kwoty 22.000 zł, 35.000 zł.

Radny Z. Lewandowski zwrócił się z prośbą o szczegółową informację, ile osób skorzystało z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jaka to kwota?

Kierownik PCPR J. Grefkowicz odpowiedziała radnym , że podział środków nastąpił na podstawie zobowiązań, które wcześniej były podpisane. Została podpisana umowa między Starostą a Warsztatami Terapii Zajęciowej. Umowa została podpisana w ubiegłym roku z realizacją w roku bieżącym.

W pkt. a jest to zwrot kosztów wynagrodzeń dla 45 osób. Są to zobowiązania z poprzednich lat.

W pkt. b są to środki na realizację wniosków, które zostały złożone do PFRON.

W pkt. c są to zadania realizowane przez PUP. Taką sumę zaproponował Kierownik PUP. Za taką sumę chce to zadanie realizować.

W pkt. e jest to dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Wpłynęło  49 wniosków.

W pkt. f jest to dofinansowanie  zniesienia  barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wnioski wpływają do 13 listopada. Następnie przeprowadzana jest wizja. Decyzję podejmuje Starosta. Podpisuje umowę. Zaznaczyła, że wszystkie wpływające wnioski są załatwiane pozytywnie.

Starosta P. Gęsicki uzupełniając powiedział, że w PCPR jest komórka, która się tym zajmuje. Przyjmowane są wnioski, przeprowadza się wywiad środowiskowy. Osoby kompletujące wnioski składają podpisy i przekazują do Starosty. Jest podpisywana umowa i następuje przekazywanie środków. Zaznaczył, że te środki i tak są bardzo małe w porównaniu ze środkami na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnie zostały uruchomione dla dzieci, młodzieży i osób starszych niepełnosprawnych. Są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Włocławka. Jest zatrudnionych 11 osób personelu. Prowadzi to P. Afeltowicz z Włocławka.

Jest określony budżet na wynagrodzenia pracowników, dzierżawę pomieszczeń, utrzymanie samochodu i wszystkie związane z tym koszty. Wskazał, że warto, aby radni z tymi Warsztatami się zapoznali ponieważ jest to „ szkoła życia.”

Powiedział, że jest koniec czerwca i ta uchwała powinna być podjęta, gdyż jest to warunkiem uzyskania środków z PFRON.

Kierownik PCPR J. Grefkowicz przedstawiła przydzielony budżet dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. / kserokopia budżetu w zał./

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter nawiązując do swojej wypowiedzi powiedział, że obowiązkiem radnego jest posiadanie wiedzy na temat podejmowanych uchwał. Nikt z nas nie ma intencji, aby blokować tę uchwałę. Brakowało tylko tego uszczegółowienia przedstawionego przez P. Kierownik.

Radny Z. Lewandowski zwrócił się z pytaniem jaki jest termin składania wniosków i jak są one realizowane.

Kierownik PCPR J. Grefkowicz odpowiedziała, że do 30 listopada składa się wnioski na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Pozostałe wnioski przez cały rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za”. / tekst uchwały w zał./

 

- wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny L. Bramorski powiedział, że brakuje uzasadnienia dla radnego. Krótko, ile to kosztuje, jaki to sprzęt.

Radca prawny E. Frąckowska powiedziała, że jeśli chodzi o zakup ambulansu to zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej art. 42  Rada Powiatu wyraża zgodę na zakup. W dzisiejszym porządku obrad jest jeszcze uchwała określająca zasady zakupu sprzętu przez SP ZOZ i przyjmowania darowizny. Jeśli by była podjęta ta uchwała  to obejmowałaby wszystkie zakupy sprzętu i przyjęcia darowizny, także zakup ambulansu na zasadach przyjętych tą uchwała i nie trzeba by było podejmować uchwały za każdym zakupem jakiegoś sprzętu przez SP ZOZ.

Starosta P. Gęsicki powiedział, że omawiane to było na Komisji Zdrowia. W posiedzeniu udział wziął lekarz M. Mrozowski. Uzgodniono, że jest niezbędna potrzeba zakupu ambulansu jeśli chodzi o oddział ratowniczy, aby podpisać umowy. Zarząd Powiatu skierował sprawę na Radę Społeczną SP ZOZ. Na posiedzeniu Rady Społecznej P. Dyrektor i P. księgowa szczegółowo omówiły ten temat. Koszt zakupu ambulansu około 250 tyś. zł w leasingu. Na tyle SP ZOZ stać. Rada Społeczna SP ZOZ wyraziła taką zgodę na zakup ambulansu, stąd ta uchwała.

Radny K. Bejnar – Przewodniczący Komisji Zdrowia powiedział, że 5 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i sprawa zakupu ambulansu była omawiana. Wskazał, że taki ambulans jest niezbędny, żeby było finansowanie opieki na dotychczasowym poziomie. Te ambulansy, które są na stanie SP ZOZ w dziale opieki doraźnej nie spełniają wymogów. Jest zgoda konsultanta.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Zarządu Powiatu czy wycofuje pierwszą uchwałę.

Zarząd Powiatu wycofał uchwałę w sprawie zakupu ambulansu.

Radca prawny E. Frąckowska poinformowała, że była praktyka podejmowania uchwały przy każdym zakupie sprzętu, ale art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wskazuje, że organ założycielski powinien przyjąć zasady zakupu. Zaznaczyła, że prawidłową praktyką byłoby podjęcie uchwały w sprawie zasad zakupu sprzętu i przyjęcia darowizny.

Radny K. Bejnar zgłosił propozycję żeby Rada przegłosowała tę pierwsza uchwałę ze względu czasowego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

- określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Rada Powiatu Lipnowskiego posiada uprawnienia organu, który go utworzył.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu  medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego Rada Powiatu Lipnowskiego posiada uprawnienia organu, który go utworzył

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 15 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”/ tekst uchwały w zał./

 

- uchylenia Uchwały Nr XXXVI/163/2002 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 02.02.2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w zał./

 

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli

uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w zał./

 

- sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej,

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny T. Wiewiórski poinformował, że Komisja Budownictwa realizowała tę uchwałę i nie zajęła jasnego stanowiska co do sprzedaży tych działek. Decyzję pozostawiła Radzie. Są zastrzeżenia i obawy czy jest sens sprzedawać w takiej sytuacji gdy wkraczamy do UE, kiedy jest przewidywana modernizacja trasy 10.

Czy jest zasadne w takiej sytuacji sprzedawać. Nie wiadomo za jaką kwotę. Cena ziemi może wzrosnąć. Komisja wyraziła obawę czy byłoby to po gospodarsku. Można by tą ziemię wydzierżawić za niewielką odpłatnością na rzecz budżetu powiatu. Apeluje żeby zastanowić się i poczekać z podjęciem decyzji.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że działki wymienione w uchwale są niedaleko jego miejsca zamieszkania. Grunty te przylegają bezpośrednio do trasy 10. Atrakcyjność terenów wokół Skępego systematyczni wzrasta.  Uważa, że cena ziemi na pewno wzrośnie i jako gospodarz nie sprzedawał by tych gruntów teraz, gdyż można na nich zarobić. Nie  sprzedawać ich pochopnie. Trzeba szukać innych rozwiązań. Jest to jego sugestia do Rady.

Radny L. Bramorski zgłosił wniosek o nie podejmowanie na dzisiejszej sesji  tej uchwały.

Starosta P. Gęsicki zwracając się do radnych powiedział, że Zarząd zastanawiał się bardzo długo nad wywołaniem tej uchwały. Dochody ze sprzedaży tych działek wpisane są do budżetu powiatu. Jest to kwota 133 tyś. zł. Projekt budżetu opracowany był przez Komisarza Rządowego. W niedługim czasie ktoś powie, że Zarząd nie realizuje dochodów budżetowych. Co do ceny tych gruntów wiadomo, że będzie inna, ale budżet jest bardzo napięty i te dochody muszą być przez Zarząd realizowane. Być może  wystarczą dochody ze sprzedaży jednej działki. Obecnie ktoś to użytkuje, ale nie ma wpływów do budżetu. Zwrócił się z prośbą o podjęcie tej uchwały.

Radny T. Woźnicki powiedział, że jest rolnikiem i podzieliłby ziemię na rolniczą i budowlaną. Cena ziemi budowlanej przy takich trasach  wciąż będzie rosła, natomiast rolniczej nie. Jeżeli ziemia jest nie uprawiana to następują samosiewy i następuje degradacja. Zalesienie tych gruntów wiąże się z pewnymi kosztami. Wszystko wskazuje na to, żeby te grunty sprzedać.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że podziela pogląd Pana Starosty w kwestii budżetu. Natomiast odnośnie użytkowania tych gruntów wyjaśnił, że są one użytkowane. Rolnik, który użytkuje te grunty wykonywał dla szkoły pewne usługi bezpłatnie. Zawarta była taka umowa między poprzednim Dyrektorem szkoły a tym panem.

Radny A. Rafiński powiedział, że ponieważ są różne zdania na temat sprzedaży tych gruntów proponuje, żeby tę uchwałę odłożyć do następnej sesji. Zebrać szczegółową informację na temat tych gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skępe.

Cz. Sobala Naczelnik Wydziału Geodezji poinformował, że w Wymyślinie działka 43/2 w planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Natomiast od ul. Brzozowej część przeznaczona jest pod cmentarz. Druga działka jest działką rolną tylko od ul. Polnej część działki przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.

W Żagnie są 4 działki wzdłuż trasy 10. Jeśliby szła droga szybkiego ruchu należałoby się wstrzymać ze sprzedażą.

Pozostałe działki to działki rolne. Zaznaczył, że od 15 lipca br. wejdzie w życie ustawa o ustroju rolnym i być może będą ograniczenia odnośnie sprzedaży ziemi rolnej.

Radny. S. Błażejewski zaproponował, aby § 2 odłożyć w dół i zamiast tego zapisać następującą treść „ w roku budżetowym 2003 sprzedać działki do wysokości sumy projektowanej w budżecie na 2003 rok.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter powiedział, że sprawa ta jest  ważna. Żeby Zarządowi dać zaufanie i przyjąć uchwałę, ale wskazać, aby Zarząd realizując budżet sprzedał te działki do wysokości zapisanej w tym budżecie a resztę zostawić.

Wicestarosta K. Klimaszewski powiedział, że gdyby była podjęta uchwała to Zarząd pochopnie by nie sprzedawał tylko rozsądnie do wartości zapisanej w budżecie. Ta uchwała jest wywołana, ponieważ zapisane to jest w uchwale budżetowej. Grunty V i VI klasy nadają się pod zalesienie. Odnośnie gruntów przy ul. Polnej będą wycenione przez rzeczoznawcę, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie ich w planie zagospodarowania przestrzennego.

Radny S. Błażejewski zgłosił wniosek o 5 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Radny L. Bramorski zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedział, że chce wnieść protest odnośnie regulaminu debaty, ponieważ zgłosił wniosek formalny i został nieuwzględniony, odrzucony. Odbywa się dalej debata. Wniosek dotyczył zakończenie debaty nad uchwałą i dopracowania tematu, żeby w dniu dzisiejszym nie podejmować tej uchwały.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wniosek nie został odrzucony  tylko nie dosłyszany i poddał pod głosowanie wniosek radnego L. Bramorskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki odrzucili wniosek 8 głosami „przeciw”, 7 głosami „za” 2 głosami „ wstrzymującymi”

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego L. Bramorskiego upadł.

Skarbnik Powiatu K. Fabian uzupełniając wypowiedzi radnych powiedziała, że w ostatnich dniach analizowane było wykonanie budżetu za 5 miesięcy. Na Zarządzie i na Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła jakie braki grożą do końca roku. Będą braki na radach i  w oświacie. Nie wiadomo ile zabranie do końca roku. Zaplanowano, że ewentualne braki zostaną pokryte większą kwota uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży. Powiedziała, że nie widzi zastępczego źródła pokrycia tych dochodów. Ponadto jest jeszcze do spłacenia kredyt.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że zagrożenie wykonania budżetu istnieje. Realne zmniejszenie tego zagrożenia może nastąpić kiedy będziemy znali strukturę szkół na nowy rok szkolny. Zasugerował, że raczej należałoby dać zaufanie Zarządowi, ponieważ procedury przy sprzedaży są długoterminowe i podejmując uchwałę teraz najprędzej sprzedaż nastąpi jesienią. Proponuje, żeby działki rolne wystawić na sprzedaż a działki atrakcyjne zostawić. Będzie realizacja i będą jakieś pieniądze.

Radny K. Urbański powiedział, że mając na uwadze atmosferę zgody dzisiejszej sesji i uwagi p. Skarbnik, aby nie burzyć budżetu wnioskuje, żeby zbyć tyle ile potrzeba do uzupełnienia luki w budżecie a pozostałe działki wzdłuż trasy 10 pozostawić, bo to jest perspektywa jeśli chodzi o nieruchomości majątkowe.

Radna B. Kania powiedziała, iż zgadza się z tą opinią, żeby działki, które są przy trasie pozostawić. Sprzedać do wysokości, która jest określona w budżecie. Mając w perspektywie zamiar sprzedaży dalszych należy zmienić ich charakter przeznaczenia na działki budowlane.

Starosta P. Gęsicki wniósł, aby działki przylegające do trasy 10 wyłączyć z projektu uchwały tj. działki Nr 11, 9, 3, 10 i pomniejszyć powierzchnię o 6,01 ha. Pozostałaby łączna powierzchnia działek do sprzedaży 16.220 ha.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwał po uwzględnieniu wniosku P. Starosty.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący”

 

10. Wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter powiedział, że na poprzedniej sesji zgłosił wniosek w sprawie sprzedaży bezprzetrgowej nieruchomości w Kikole przy ul. Targowej. Zwrócił się z pytaniem czy nastąpiły zmiany, ponieważ jest w posiadaniu kserokopii uchwały Rady Powiatu golubsko-dobrzyńskiego z grudnia 2001r., gdzie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszcza sprzedaż w drodze bezprzetrgowej ośrodków zdrowia innym jednostkom, organizacjom samorządowym na ich cele statutowe. Odnośnie Ośrodka Zdrowia w Kikole jest wola mieszkańców gm. Kikół wyrażona w uchwale Rady Gminy aby ten ośrodek nabyć. Czy nie można dopisać sprzedaży w drodze bezprzetrgowej w Uchwale Rady Powiatu podjętej na poprzedniej sesji.

Radca prawny T. Spryszyński odpowiedział, że w sytuacji kiedy własność należy do SP ZPOZ, kiedy następuje zmiana organizacyjna polegająca na tym , że właściciel ośrodków zdrowia decyduje się na zbycie swojego majątku przy pomocy, którego realizuje swoje ustawowe zadania – sprawuje opiekę zdrowotną. Jest taką czynnością o dwoistym charakterze. ZOZ działa jak właściciel czyli rozporządza swoją własnością, ale ponieważ  zapewnienie opieki zdrowotnej jest ustawowym obowiązkiem to musi mieć na względzie, że takie rozporządzanie majątkiem nie może ograniczać go w realizowaniu zadań ustawowych czyli zapewnieniu opieki zdrowotnej. Jeśli zgodnie z ustawą o ZOZ decyzja o sprzedaży majątku nie będzie powodowała uszczuplenia jakości i dostępności usług medycznych na danym terenie to ZOZ ma pełną swobodę  w rozporządzaniu majątkiem i nie ma żadnych formalnych przeszkód do tego żeby tę procedurę ograniczać. Opieka zdrowotna na terenie gminy może być realizowana przez różne podmioty również niepubliczne. Jeżeli ta podstawowa opieka jest zapewniona to powstaje kwestia sprzedaży majątku zbędnego dla ZOZ. Jest to regulowane przepisami prawa dotyczącego SP ZOZ. Art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa przypadki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetrgowej. Zasadą jest zbycie w przetargu. Natomiast w drodze bezprzetrgowej jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego. W przypadku Ośrodka Zdrowia w Kikole właścicielem jest SP ZOZ w Lipnie.

Radca prawny E. Frąckowska uzupełniła, że na terenie byłego województwa włocławskiego zoz-y znalazły się w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ wojewoda włocławski aktem notarialnym wyposażył je w pełne prawo własności, natomiast w innych jednostkach administracyjnych oddano w użytkowanie, co jest bardziej prawidłową formą. Tam gdzie właścicielem jest SP ZOZ powiat tylko określa zasady zbycia majątku SP ZOZ.

Radny L. Bramorski  stwierdził: „ my niewiele mamy do powiedzenia jeżeli chodzi o SP ZOZ, bo to jest majątek SP ZOZ a nie powiatu”.

Następnie powiedział, że budynek Starostwa jest zaniedbany, rośnie zielsko. Chciałby, żeby ten budynek wyglądał przyjaźnie i ładnie. Budynek powinien przyciągać. Posprzątanie jest to niewielki wydatek. Myśli, że P. Starosta na pewno to wykona.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że ceni takie uwagi. Powiedział, że porządkowanie zaczęliśmy od budynku przy ul. Mickiewicza i będzie kontynuowane przy budynku na ul. Sierakowskiego.

Radny A. Rafiński poinformował, że rozmawiał z P. Sekretarzem, aby przywieść jedną wywrotkę gryzu bazaltowego na parking, który jest własnością P. Bromirskiego i Ćwiklińskiego na utworzenie wspólnego tymczasowego parkingu.

Sekretarz Z. Chmielewski odpowiedział, że rzeczywiście jest to już przedmiotem sprawy i jest już w trakcie realizacji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi na pytania były udzielane w pkt. 10 na bieżąco, więc przechodzi do realizacji pkt.

12. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o naniesienie poprawek w złożonych  oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad VIII Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

 

Powiadom znajomego