W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr VI/2003 z VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2003 roku

 

Protokół Nr VI/2003

z VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 28 marca 2003 roku.

 

 

VI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 28 marca 2003 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b.

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1450.

Została zwołana przez Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu  Renatę Ofmańską po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Józef Szmelter, przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził quorum – 19 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne

/ lista obecności w zał. /

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 3 Powołania Sekretarza obrad. Na Sekretarza obrad został powołany radny Krzysztof Bejnar.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji 4  Przyjęcie protokółu z IV i V Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.  Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie   przyjęcie protokółu z  IV i V Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z IV i V Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 5 Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie. Przedstawił proponowany porządek obrad i złożył wniosek o przestawienie kolejności punktów. Powiedział, że na dzisiejszej sesji mamy dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Uważa, że jest to jedna  z najistotniejszych spraw tej sesji. W związku z tym ten punkt powinien być na początku sesji. Proponuje następującą kolejność porządku obrad:

1.Otwarcie VI  Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2.Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad

4.Przyjęcie protokółu z IV i V Sesji Rady Powiatu w Lipnie 

5.Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

7.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

8.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami

9 Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Lipnie za 2002r.

10.Przyjęcie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

11Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

-         powołania Sekretarza Powiatu w Lipnie

-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-         powołania Komisji Statutowej

-         ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

-         zmian Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

13. Wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15. Sprawy różne i komunikaty.

16. Zakończenie

Starosta P.Gęsicki zabierając głoś powiedział, że rozumie ważność wyboru Przewodniczącego Rady. Porządek obrad zaproponowany przez Zarząd ma swoje uzasadnienie. Pani Dyrektor ma bardzo wiele obowiązków. Dysponuje określonym czasem w dniu dzisiejszym. O godz. 1230 ma otwarcie ofert.

Radny L. Bramorski poparł wniosek Starosty, żeby nie zmieniać kolejności punktów porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady wycofał swój wniosek i powiedział, że nie znał rozkładu pracy dnia dzisiejszego P.Dyrektor. Jego wniosek wynikał tylko z zachowania pewnej procedury.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie  proponowany porządek obrad w wersji przesłanej radnym.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie:

1. Otwarcie VI  Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad

4. Przyjęcie protokółu z IV i V Sesji Rady Powiatu w Lipnie 

5. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami

7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Lipnie za 2002r.

8. Przyjęcie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  w Lipnie

11.    Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

-         powołania Sekretarza Powiatu w Lipnie

-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-         powołania Komisji Statutowej

-         ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

-         zmian Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

13. Wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15. Sprawy różne i komunikaty.

16. Zakończenie

 

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami i udzielił głosu Staroście.

Starosta P. Gęsicki poinformował, że w okresie między sesjami odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

 Posiedzenie  Nr 5 odbyło się dnia 13 lutego 2003r.

Pierwszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z 10% rezerwy części drogowej subwencji ogólnej. 

Zarząd Powiatu w Lipnie zaakceptował przedłożoną przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie J. Ryskowskiego propozycję wystąpienia z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie dokończenia inwestycji na drodze Bobrowniki- Bógpomóż z 10% rezerwy części drogowej subwencji ogólnej.

Jako drugi punkt porządku obrad zostało rozpatrzone pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie: przekazania dokumentacji dotyczącej nieruchomości zajętych pod drogi. Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości: pisma ZDP w Lipnie w sprawie: możliwości lokalizacji działalności gospodarczej przy ul. Cmentarnej, oraz decyzję ZDP w Lipnie zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.

Trzecim punktem porządku obrad było rozpatrzenie oferty Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Przysieku w sprawie: prenumeraty Biuletynu Informacyjnego ,, Monitoring Produkcji Rolniczej”.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z informacją o udziale poszczególnych jednostek w kosztach eksploatacyjnych w budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58.

Piątym punktem porządku obrad było  rozpatrzenie pisma pani A. Jasińskiej w sprawie: możliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Starostwa Powiatowego w Lipnie

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył następujące pisma:

- Związku Powiatów Polskich w sprawie uregulowania składki członkowskiej za 2002r.

- Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie przyjęcia dotacji od Gminy Tłuchowo na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Tłuchowie oraz poniesienia części kosztów z tym związanych 

-Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w sprawie: nieodpłatnego wydzierżawienia pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kikole dla ,,Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kikół” na okres  01 marca 2003r do 31 grudnia 2003r.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie  podjął również uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego,  a mianowicie: Wicestarstę , naczelnik Wydziału OKSZ i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie  podjął uchwałę w sprawie zbycia mienia ruchomego Zespołu Szkół w Skępem.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył szereg pism dotyczących dofinansowania różnego typu imprez i tak:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Technik” w sprawie: dofinansowania VI Międzynarodowego i VIII Ogólnopolskiego Podhalańskiego Rajdu Narciarskiego Ludowych Zespołów Sportowych

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego wycieczki do Paryża.

- Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipnie w sprawie: sfinansowania kosztów przejazdu przedstawicieli na Ogólnopolski Turniej Gier Zespołowych w Suwałkach.

- Szkół Podstawowych z Czermna i Wólki w sprawie dofinansowania ,,Zielonej szkoły”.

- ofertę Centrum Języków Obcych w sprawie: kształcenia językowego  i europejskiego pracowników.

W sprawach różnych Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła informację  o postępowaniach kwalifikacyjnych na nauczyciela dyplomowanego złożonego  przez p. Janusza Kalinowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz  p. Stanisława Jabłońskiego – dyrektora Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie  zdecydował o wystosowaniu pisma do Kuratora Oświaty celem wyjaśnienia  sprawy dotyczącej awansu zawodowego dyrektora Zespołu Szkół w Skepem,

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił, by kserokopie protokołów z Zarządu były przed zbliżającą się sesją Rady Powiatu w Lipnie dostarczane przewodniczącym klubów.

W związku z nieobecnością Inspektor ds. kontroli oraz skargami na działanie Powiatowego Urzędu Pracy  w Lipnie kontrolę w tej jednostce przeprowadziła Komisja w składzie :Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich A. Baranowska, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym B. Jesionowska.i insp. Wydz. OKSZ M. Filbrandt.

Posiedzenie Nr 6 odbyło się dnia 25 lutego 2003r.

Pierwszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w/w zakresie

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w  sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie: powołania do składu Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu, przedstawicieli powiatu. Tymi przedstawicielami są Wicestarosta K. Klimaszewski i członek Zarządu T. Woźnicki.

Na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu w Lipnie  rozpatrzył pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie: dofinansowania Jednostki ze środków budżetowych Starostwa.

Ze względu na skromne możliwości finansowe Powiatu nie jest możliwe na dzień dzisiejszy dofinansowanie PINB. Są to zadania Wojewody.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się i przyjął do wiadomości przedłożoną przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie J. Ryskowskiego  informację dotyczącą stanu dróg powiatowych.

Piątym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pisma nieetatowych członków Zarządu I kadencji w sprawie wypłacenia wyrównania diet wraz z ustawowymi odsetkami

Zarząd Powiatu postanowił wypłacić wyrównanie diet dla byłych nieetatowych członków Zarządu Powiatu wraz z żądanymi ustawowymi odsetkami w możliwe jak najszybszych czasie.

Następnie Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości pisma: Mirosława Przybytka, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie: dofinansowania Jednostki., Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie: wcześniejszego wydawania decyzji kierujących dla przyszłych mieszkańców, Państwa Żybortów do dyrektor SP ZOZ w Lipnie w sprawie kupna ośrodka zdrowia   w Zadusznikach , wniosku SP ZOZ w Lipnie do ZUS w Lipnie o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne, w których poruszono sytuację w PZON i PCPR w Lipnie.

Posiedzenie Nr 7 odbyło się w  dniu 13 marca 2003r. 

Pierwszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pisma Towarzystwa  Rozwoju Powiatu Lipnowskiego w sprawie wsparcia działań Towarzystwa w realizacji programu ,,Zacznij już zaraz”.

Następnie po raz kolejny Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył pismo Pani A. Jasińskiej w sprawie: możliwości prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w budynku Starostwa.

Zarząd Powiatu podjął decyzję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w budynku Starostwa przez Panią A. Jasińską na okres próbny 3 miesięcy. Równocześnie zastrzegł, że wszystkie szczegóły dotyczące tej działalności zostaną uzgodnione między stronami odrębnie.

Istotnym punktem porządku obrad były sprawy dotyczące SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czernikowie.

Następnie M. Zielińska- dyrektor SP ZOZ w Lipnie- przedstawiła program naprawczy SP ZOZ w Lipnie. Po czym  Wicestarosta K. Klimaszewski i M. Zielińska- dyrektor SP ZOZ w Lipnie przedstawili wnioski z prac zespołów ds. medycznych i ds. technicznych związanych z pracą nad programem naprawczym SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie zaakceptował wnioski  zespołów ds. medycznych i ds. technicznych  związane z programem naprawczym SP ZOZ w Lipnie.

Postanowił, by wnioski z prac zespołów zostały dostarczone  członkom Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie w formie aneksów / załącznika/ do programu naprawczego SP ZOZ w Lipnie.

M. Zielińska- dyrektor SP ZOZ w Lipnie- ponowiła prośbę o rozważenie oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Lipnie. Nadmieniła, że w związku z faktem, iż firmy, do których zostały wystosowane oferty na wykonanie takiego badania nie wykazały zainteresowania, w związku z tym Zarząd Powiatu rozważył  ofertę, która została wystosowana jako jedyna.

Zarząd Powiatu w Lipnie  powrócił do tego tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Kolejnym punktem porządku obrad było Rozpatrzenie pisma Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych ,,Daj szansę” w sprawie: wyrażenia intencji współpracy w zakresie realizacji projektu Centrum Edukacji i Rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu  popiera takie inicjatywy skierowane  do osób szczególnie  dotkniętych przez los, jednakże  ze względu na  skromne możliwości finansowe budżetu powiatu lipnowskiego nie może wspomóc tegoż przedsięwzięcia.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie zajął się sprawą przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski dodatku motywacyjnego.

Kolejnym punktem było pismo  Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie: przygotowania porozumienia dotyczącego przekazania przez Gminę Tłuchowo dotacji na zakup sprzętu medycznego dla GOZ w Tłuchowie.

Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzył szereg pism związanych z dofinansowaniem różnego typu uroczystości:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: przyznania środków finansowych na organizację Mistrzostw Regionu V Wiosennych Biegów Przełajowych Szkół Specjalnych.

Zarząd Powiatu  postanowił przeznaczyć kwotę wymienioną w piśmie na organizację mistrzostw.

-         Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: wsparcia finansowego przejazdu uczniów na zawody sportowe do Sępólna Krajeńskiego w Lipnie.

- Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie: utworzenia punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

Zarząd postanowił, iż rozważy utworzenie punktu konsultacyjnego w miejscowości Skępe na określonych warunkach.

- Zespołu Szkół w Skepem w sprawie: przydziału środków finansowych na płace dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne. Takie środki zostały przyznane.

- Gimnazjum w Skepem w sprawie: pomocy finansowej w organizacji festynu ekologicznego dla mieszkańców gminy Skępe

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo negatywnie z uwagi na skromne możliwości finansowe budżetu powiatu.

- Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie: dofinansowania wyjazdu programowego  do Krakowa.

Zarząd Powiatu ze względu na skromne możliwości finansowe budżetu powiatu negatywnie ustosunkował się do w/w pisma.

Kolejnym punktem porządku obrad było zapoznanie się z  sytuacją związaną z podwyżkami dla nauczycieli i pracownikami jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 lutego 2003r, które obliguje powiat do przeprowadzenia podwyżek dla nauczycieli.

W budżecie powiatu na 2003 r. nie zostały zaplanowane środki na podwyżki dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu zobowiązał wydział OKSZ do przygotowania pisma do MF i MEN o zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie podwyżek dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu w postanowił od nowego roku szkolnego przeprowadzić analizę stanu zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych.

Zarząd Powiatu wstępnie zaakceptował przedstawienie przyznanych kwot dotacji w zakresie sportu i turystyki i przekazał do Komisji Oświaty celem zaopiniowania.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie  podjął uchwałę w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zadeklarował wszelką pomoc i wsparcie w zakresie realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Kikół.

Ważnym punktem porządku obrad było ustalenie terminu i porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Następnie  Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości: pismo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przewozów pasażerskich PKP oraz pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: nieprawidłowości dotyczących stanu majątku szkoły.

W sprawach różnych Wicestarosta K. Klimaszewski- przedstawił stanowisko Konwentów Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w 2003r.

Następną sprawą było podpisanie porozumienia z firmą Computerland Spółka Akcyjna, o współpracy, która bez udziału środków samorządu powiatowego, tylko ze środków unijnych dokona realizacji projektu ,, Zintegrowanego Systemu Wspomagania Bezpieczeństwa i Ratownictwa  dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.   

Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia.  

Zarząd Powiatu  zapoznał się i przyjął do wiadomości przedłożony Regulamin Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie przekazała do wiadomości Zarządu Powiatu pismo o sytuacji ekonomicznej Zakładu, które adresowane jest do związków zawodowych.

Wpłynęły podziękowania dla Zarządu, Starostwa od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie za pomoc w realizacji XI Finału WOŚP.

Posiedzenie Nr 8 odbyło się  dnia 18 marca 2003r.

Pierwszym punktem porządku obrad było ustalenie terminu i porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Lipnie, która obecnie się odbywa.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie dokonał wyboru oferty Spółki z.o.o. Eksperci Finansowo- Księgowi, mieszczącej się we Włocławku na wykonanie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za 2001r. Wpłynęła tylko jedna oferta 

Kolejnym punktem porządku obrad było zgodnie z wnioskiem Dyrektor Poradni podjęcie uchwały w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie. Pani A. Furmańska będzie dalej pracowała w Poradni jako pedagog.

Również na tym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie Pani Janinie Płukis do czasu rozstrzygnięcia konkursu na powyższe stanowisko.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie świetlicy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie  w dniu 27 marca 2003r w godz. 1100 –1400 w celu zorganizowania  przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej konferencji ,,Samorząd – nowa kadencja” . Równocześnie zobowiązał Dyrektora ZST w Lipnie do wykonania decyzji Zarządu w tej materii.

Na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie: cofnięcia powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Mariannie Wielgopolan z dniem 31 marca 2003r. motywując to faktem dłuższej choroby p.o. kierownika, przez którą nie jest w stanie nadzorowania pracy zakładu, którego kierowanie jej powierzono. 

Ponadto podpisano porozumienie dotyczące przekazania dotacji na zakup sprzętu medycznego dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tłuchowie. 

Następnie Zarząd Powiatu  podjął uchwałę w sprawie sprawozdania  rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2002r. które przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania opinii, jak również Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Siódmym punktem porządku obrad było przyjęcie zadań rzeczowych dla jednostek oświatowych na rok szkolny 2003/2004.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację dotyczącą braku etatu dla poszczególnych nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu uwzględnił wnioski Komisji Oświaty dotyczące podziału dotacji w zakresie sportu, turystyki, schroniskach, tym samym zatwierdzając podział dotacji w dz. 630- turystyka, dz. 926- kultura i sport, dz. 854 –schroniska tak jak komisja zaopiniowała z tym, że  uruchomienie dotacji dla Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego będzie po fakcie rozliczenia się z dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

W sprawach  różnych Zarząd Powiatu w Lipnie  podjął uchwałę w sprawie: kontroli doraźnej w Internacie Zespołu Szkół w Skępem.

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożenie sprawozdania i przeszedł do realizacji pkt. 7 Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za 2002r. Udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie M. Zielińskiej, która złożyła sprawozdanie. / sprawozdanie w zał./

W związku z tym, że zgłoszono propozycję, aby dyskusja nad sprawozdaniem odbyła się łącznie z dyskusją odnośnie Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do pkt. 8 porządku obrad – Przyjęcie Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie M. Zielińskiej, która omówiła Program Naprawczy SP ZOZ / Program Naprawczy  w zał./

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za złożenie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Lipnie za 2002r. oraz omówienie Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie i otworzył dyskusję dotyczącą tych punktów.

Radny A. Antoszewski zwrócił się do P. Dyrektor SP ZOZ czy widzi, że ten Program Naprawczy poprawi sytuację Zakładu czy to jest tylko program dla programu.

Dyrektor SP ZOZ M.Zielińska odpowiedziała, że zdaje sobie sprawę, że  opracowany Program nie jest najlepiej przygotowanym programem. Prosi, aby dać jej szansę, żeby zaczęła go realizować. Ten Program wraz z załącznikami  musi przekazać do Urzędu Marszałkowskiego

Starosta P.Gęsicki uzupełniając powiedział, że przewodniczy Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie. Odbyły się 2 spotkania. Na pierwszym spotkaniu wypłynął wniosek, że trzeba utworzyć 2 niezależne podkomisje. Pierwsza zajęła się strukturą techniczna, druga sprawami leczniczymi i ochrony zdrowia. Te komisje pracowały przez 2 tygodnie i pewne stanowiska wypracowały. Zaznaczył , że ten Program nie jest na pewno doskonały, będzie przez cały czas poprawiany. Jest wiele rzeczy budzących wątpliwości. Powiedział, że po raz pierwszy od trzech lat Radzie Społecznej udało się zatwierdzić Program Naprawczy SP ZOZ. Zdaję sobie sprawę, że być może o 3 lata za późno. Rada Społeczna uznała, że trzeba P. Dyrektor pomóc, przyjąć ten program, aby go realizowała i informowała Radę Społeczną. Wskazał, że Rada Społeczna może się zebrać w każdej chwili kiedy będzie taka potrzeba.

Radny L. Bramorski powiedział, że rozpatrujemy dzisiaj jeden z najważniejszych tematów, który dotyczy bezpośrednio 900 ludzi, którzy mogą zostać bezrobotnymi. Zwrócił się do Starosty, że powinny być kamery, żeby ludzie wiedzieli o dramacie. Powiedział, że dobry lekarz znajduje przyczyny choroby a później ją leczy, bo jak leczy objawy to nigdy nie będzie sukcesu. Musimy tutaj znaleźć przyczyny. Zwrócił się do Starosty „  Sprawcy tego dramatu byli razem z Panem Starostą brakuje Pana Gulina i P.Starosty Tułodzieckiego. To oni doprowadzili do ruiny tego szpitala przed 10 laty. Wyrzucili dobra kadrę, która miała dobrą opinię. Szpital był wzorcowym szpitalem w naszym rejonie. Nigdy nie brakowało pacjentów. Kasy Chorych mało dają pieniędzy, ale trzeba je wykorzystać, mieć obłożone łóżka i dopiero żądać. Pacjenci nie idą chętnie do tego szpitala. Jest za tym, aby Pani Dyrektor pomóc. Zwrócił się do Dyrektor M. Zielińskiej, aby w Programie uzupełniła brakujące wyliczenia ekonomiczne.

Wskazał, że podstawowa opieka zdrowotna najmniej wymaga nakładu od organizatora a daje największe zyski i z tego zrezygnowano. Lekarze rodzinni dorobili się wykorzystali sprzęt i odeszli co wiąże się ze stratami. Powiedział, że są to zaplanowane, wyrafinowane metody. Obawia się, że będzie tak z niektórymi Ośrodkami Zdrowia np. z Dobrzyniem, w który włożono dużo pieniędzy nie tylko na remont. Zabiera się najlepsze kąski a biedą niech się zajmuje Dyrektor i społeczeństwo. Nie można do tego dopuścić. Zwrócił się z prośbą do P. Dyrektor, aby podejmowane decyzje konsultowała z ludźmi kompetentnymi.

Radny A. Rafiński zabierając głos powiedział, że temat jest dość poważny. Zaproponował przerwę, aby ściągnąć TV Kablową, żeby społeczeństwo obejrzało i usłyszało jak jest naprawdę. Co należy zrobić, aby temu problemowi zapobiec.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że TV Kablowa została zawiadomiona. Nie ma żadnej blokady z jego strony, ale nie ma wpływu  na ich obecność na sesji. Jeszcze w dniu dzisiejszym był w tej sprawie telefon.

J.Piotrkiewicz referent d/s promocji powiatu uzupełniając powiedział, że telefonicznie uzyskał odpowiedź, że żaden z operatorów TV Kablowej w dniu dzisiejszym nie może przybyć na sesję i zrobić tego materiału.

Radny A.Czajkowski  poparł wniosek radnego A. Rafińskiego i powiedział, że powaga sytuacji jest ogromna i dramatyczna. Uważa, że większe gremium powinno wiedzieć o tej sytuacji, żeby ludzie zatrudnieni w tym Zakładzie wiedzieli jakie kroki wykonuje P. Dyrektor jakie Rada. Uważa, że jeżeli nie ma możliwości ściągnięcia operatorów z TV Kablowej to proponuje aby to nagrał P.J. Gołebiewski i można by odtworzyć w TV Kablowej.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że temat jest bardzo ważny i sądzi, że pracownicy SP ZOZ wiedzą jaka jest sytuacja w tym Zakładzie. Będąc w szpitalu rozmawiał z pracownikami i odczuł, że każdy z pracowników zna sytuację, wie, że dotknie to ich osobowo i kadrowo. Ten program przedstawiony przez P.Dyrektor jest znany pracownikom SP ZOZ. Celowe by było, żeby niezależnie od dyskusji Rady jakieś media sprzedały ten temat w to środowisko. Ze sprawozdania z działalności wynika, że jest koniec możliwości finansowej tej firmy.

Radny A. Antoszewski nawiązując do wypowiedzi przedmówców powiedział, że sprawa dotyczy nie tylko pracowników SP ZOZ ale społeczeństwa, które będzie się leczyło. Społeczeństwo powinno znać sytuację.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i sesja została rejestrowana kamerą video przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu M.Zielińskiej Dyrektor SP ZOZ, która poinformowała radnych, iż Program Naprawczy był opiniowany przez związki zawodowe , które czekają na decyzję Rady Powiatu. Zaapelowała o pomoc.

Radny K. Kwiatkowski uzupełniając swoje wcześniejsze wystąpienie powiedział, że chciałby skupić się na pkt. 4 zatytułowanym Efekt finalny. Wskazał, że ten efekt jest przedstawiony bez cyfr, są same hasła np. likwidacja podwójnych stanowisko – świadczy to, że w związku z tym jakieś środki powinny pozostać w tej jednostce. Związki zawodowe dały przyzwolenie Radzie. Ze strony pracowników jest zaufanie w stosunku do Rady. Powiedział, że każdy zakład opiera się na wyniku finansowym a w tym sprawozdaniu go nie widać. Czy będzie w Programie Naprawczym okaże się w jakim stopniu ten program będzie wdrażany.

Radna B. Kania powiedziała, że efekt działania P. Dyrektor za niespełna pół roku gdzie straty zostały zmniejszone o ponad 3 mln. zł jest ewidentny. Uważa, że Rada powinna dać wolną rękę w działalności P. Dyrektor bo to działanie jest efektowne. Jest na tym aby przyjąć ten program.

Radny. A. Rafiński zwrócił się  do P. Dyrektor SP ZOZ, że w materiałach jest iż w 2002 roku kupiono 4.021 ton miału po 268 zł za tonę, natomiast na rynku nigdzie nie ma miału po 268 zł. Miał można kupić w granicach od 185 zł do 210 zł. Druga sprawa dotyczy P. Demidowicza, który jest zatrudniony na kontrakcie w Dobrzyniu n/W. Zwrócił się z pytaniem czy nadal były dyrektor pracuje  w Dobrzyniu i czy otrzymuje wynagrodzenie 8 tys. zł. Co zamierza zrobić z tym kontraktem, ponieważ na posiedzeniu Rady Społecznej obiecała, że tę sprawę zakończy.

Dyrektor. M. Zielińska odpowiedziała, że odnośnie pierwszej sprawy jest ustawa o zamówieniach publicznych, nie ma pieniędzy na przetarg. Nie może zmusić żadnej firmy, aby przystąpiła do przetargu. Dokumenty złożyła firma rzeszowska, która wygrała przetarg gdzie dokonywano zakupu. Na dzień dzisiejszy z tą forma została zerwana umowa i robi zakupy z wolnej ręki.

Odnośnie P. Demidowicza – jest zatrudniony jeszcze w Ośrodku Zdrowia w ZOL w Dobrzyniu n/W na ½ etatu z wynagrodzeniem 800 zł. brutto. Jest dobrym lekarzem. Kierownik Ośrodka Zdrowia doktor Gałkin nie zgłasza żadnych uwag. Po spotkaniu z Rada Społeczną poprosiła Kier. Ośrodka o informacje ilu pacjentów przyjmuje doktor Demidowicz. Otrzymała odpowiedź, że przyjmuje po 40, 50 pacjentów dwa dni w piątek i sobotę. Obecnie w Prokuraturze w Radziejowie toczy się postępowanie w stosunku do doktora Demidowicza.

Radny K. Bejnar uzupełniając powiedział, że doktor Demidowicz zabezpiecza opiekę zdrowotne w piątki i soboty.

Radny L. Bramorski zwracając się do M. Zielińskiej powiedział, że „dziwi mnie Pani stosunek do tego tematu, wie Pani, że człowiek źle pracuje a Pani mówi że dobrze”. Nie było go w pracy. Ten człowiek nie powinien od dziś pracować. Stawiam taki wniosek”.

Radny A. Antoszewski powiedział, że trzeba pomóc temu szpitalowi bo jest tak chory, ale czy ta pomoc będzie na tyle skuteczna, że postawi go na nogi. Za taki stan rzeczy nie tylko odpowiada zespół służby zdrowia z Dyrektorem na czele ale i nieudolna reforma służby zdrowia. Patrząc na Zakład jako pacjent dochodzę do wniosku, że 20% jest z winy Zakładu a 80% z winy reformy. Czy Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia uzdrowi tę sytuację stawiam znak zapytania. Ułatwi to tylko pacjentowi, że może pójść do lekarza w całej Polsce.

Dobrze, że jest ten program naprawczy bo jest to jeden z najważniejszych problemów powiatu lipnowskiego. Zwrócił się do P.Dyrektor z pytaniami  jakie są możliwości zabezpieczenia środków finansowych na odprawy dla pracowników, odprowadzenie składek ZUS dla pracowników, wypłaty trzynastek, świadczeń gwarancyjnych, bo są to potężne sumy. Czy w tym tunelu widzi nadzieję, że coś się poprawi. On stawia wielki znak zapytania.

Program jest powierzchowny. Z jego punktu widzenia restrukturyzację zacząłby od służb technicznych – pralnia, kuchnia, sprzątaczki . Wyłączyć ich ze struktury szpitala, żeby oni wykonywali usługi dla Zakładu, nie płacić na nich składek ZUS i podatku. Sprawa zatrudnienia lekarzy na dyżurach – czy są inne możliwości, żeby nie płacić odsetek. Powiedział, że jest po stronie człowieka, żeby był traktowany jako podmiot nie jako przedmiot, bo nikt z tym człowiekiem nie chce się liczyć. Nie ma zabezpieczeń socjalnych w naszym kraju. Dla niego jest to sprawa najważniejsza.

Głosował by za przyjęciem programu, ale nie widzi nadziei wyjścia tego Zakładu, ponieważ inne czynniki gospodarcze już powstały na tym terenie, zostało sprywatyzowane. Wstrzyma się nad głosowaniem tego programu.

Radny L. Bramorski powiedział, że ma pytanie natury prawnej. Czy na dzień dzisiejszy w sytuacji takiej jaka istnieje, kiedy Zakład został przepisany sądownie jedno osobowo na Dyrektora, to czy nie Dyrektor odpowiada za to wszystko co się w Zakładzie dzieje, czy nie pociągnąć do odpowiedzialności karnej poprzedników,  jeżeli oczywiście są uchybienia.

Radca prawny T. Spryszyński – odpowiedział , że  kwestia prawnej odpowiedzialności Dyrektora przy każdej formie funkcjonowania  podmiotu czy to będzie zakład publiczny czy niepubliczny jest jednoznaczna, bieżąco zawiaduje zakładem opieki zdrowotnej i ponosi odpowiedzialność. Organ założycielski te działania Dyrektora może oceniać. Drugi aspekt dotyczący własności SP ZOZ. Majątek jest przypisany SP ZOZ w Lipnie nie imienne Dyrektorowi SP ZOZ. Dyrektor jako zarządzający majątkiem staje do aktów notarialnych, podejmuje decyzje, reprezentuje osobę prawna jako Dyrektor, ale nie jest wyłącznym dysponentem tego majątku. Bez uchwały Rady Powiatu nie może dysponować majątkiem. Są uchwały Rady określające na jakich zasadach w jakim momencie Dyrektor może zadysponować tym majątkiem. Natomiast w kwestiach wieczysto-księgowych  właścicielem jest ZOZ. Jest to pewne ułatwienie dla wierzyciela w sytuacji gdyby egzekwował majątek. Odnośnie majątku obrotowego, ruchomości , wierzyciel może egzekwować w/g własnego wyboru.

Radny L. Bramorski stwierdził, że to przełożenie jest niekorzystne dla Zakładu. Następnie zwrócił się z pytaniem do Dyrektor SP ZOZ o zadłużenie Zakładu do wartości majątku.

Dyrektor SP ZOZ M.Zielińska odpowiedziała, że zadłużenie Zakładu przewyższa wartość majątku Zakładu.

Radny A. Czajkowski powiedział, że z niepokojem przysłuchuje się tej dyskusji i ma wrażenie, że nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji. W sprawozdaniu za 2002 rok zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 11,5 mln. zł. bez zaległych składek ZUS. Nie zrealizowana jest ustawa z grudnia 2000r. – ustawowe 203 zł. Szpital zadłuża się dalej. Bardzo dobrze, że pod rządami P.Dyrektor rok 2002 zamknął się o połowę mniejszą stratą niż rok wcześniej, ale straty za 2001 rok wynoszą 6,5 mln. zł i ponad 3 mln. zł za 2002 rok tj. w ciągu 2 lat straty wynoszą prawie 10 mln. zł. Szpital zadłuża się w tempie 300 tyś. zł. miesięcznie. Jeżeli chcemy w jakiś sposób ratować ten szpital to cel jest jeden zejście z kosztów w tej chwili około 300 tyś.zł. o tyle szpital musi miesięcznie mniej wydawać i jest wtedy szansa na poprawę sytuacji, bo nie ma co liczyć na środki z Funduszu Ochrony Zdrowia. Ten szpital ma zapewnić obsługę medyczną dla około 82 tyś. osób, zatrudnionych jest 930 osób

I dla tych wszystkich powodów musimy podjąć decyzję aby ratować szpital. Dyrektor, Zarząd w części Rada, członkowie Rady Społecznej i członkowie zespołów, które pracowały nie doszły do wspólnego realnego rozwiązania problemu. W tym programie naprawczym są dobre i złe rzeczy. Każda z tych spraw budzi wątpliwość np. czy szpital psychiatryczny przenieść  do budynku na ul.Nieszawskiej , zmniejszą się koszty, ale czy nie odbije się to na liczbie pacjentów w tym szpitalu. Czy jeżeli zbędny majątek – stary szpital SP ZOZ zbędzie to czy nie kupi go ktoś kto za pół roku otworzy konkurencyjny szpital.

Odnośnie ciepła na przy ul. Nieszawskiej i Oś.Korczaka. W programie jest , że szpital chce zbyć mieszkania za kwotę 900 tyś. zł. Jest pytanie czy obecni najemcy, jeżeli dowiedzą się że za jakiś czas nie będzie źródła ciepła to za jaka cenę te mieszkania zostaną sprzedane czy w ogóle będą sprzedane. Większość zespołu medycznego jest zdania, że jest potrzeba złączenia oddziałów, ale jeden z ordynatorów pracujących nie zgadza się. Powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego L. Bramorskiego odnośnie lekarzy rodzinnych. To co zrobili jest to rzecz okropna. Na koszt ZOZ te pomieszczenia, które zajmowali lekarze rodzinni  zostały wyremontowane. Ci ludzie dorobili się na tym majątku i przechodzą gdzie indziej a Dyrektor ma dylemat co zrobić z tymi pomieszczeniami. Jakieś środki trzeba wyłożyć na ich remont a nie ma pieniędzy na wynagrodzenia, na miał, na leki. Popiera działania p. Dyrektor, że chce wprowadzać zmiany. Zaznaczył, że nie jest to dobry program, ale do końca marca P. Dyrektor musi go złożyć w Urzędzie Marszałkowskim, aby ewentualnie mogła ubiegać się o środki z Ministerstwa Zdrowia. Uważa, że nie ma szans aby podjęto centralnie decyzję, która uzdrowi służbę zdrowia. Są założenia, że 30% szpitali powiatowych ma zostać zlikwidowanych. Ma obawy czy nie padnie to na nasz szpital. Powiedział, że w budżecie zaplanowane jest 50 tyś. zł z przeznaczeniem na służbę zdrowia. Proponuje te pieniądze uruchomić na konkretny cel tj. wynajęcie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą pomagali P. Dyrektor pod względem ekonomicznym. Jest to jedyna możliwa pomoc, którą może udzielić Rada Powiatu, ponieważ nie ma wolnych  środków, aby wspierać szpital. Zwrócił się do Starosty aby wspólnie z Przewodniczącym Rady zwrócili się do P.Prezes Sądu o cofnięcie zajęcia komorniczego.

Powiedział, że trzeba jak najszybciej wprowadzać jakieś zmiany i iść do przodu.

Ten program nie jest najlepszym, ale trzeba od czegoś zacząć. Jest za tym aby było lepiej, popiera działania P. Dyrektor aby nie przeszkadzać. Wstrzyma się w dniu dzisiejszym, ale to wstrzymanie jest wyrazem poparcia.

Radny K. Bejnar poinformował radnych, że brał udział w pracach zespołu przy analizie programu naprawczego. Jest wiele uwag i są wnioski, ale nie czekając na wdrożenie programu możemy zacząć od dziś, od analizy kosztów kontraktów zawieranych z lekarzami, pośrednich komórek organizacyjnych i za to jest odpowiedzialny Dyrektor. Jako Rada Powiatu możemy pomóc osobom, które będą zwalniane w aktywizacji zawodowej w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nastroje społeczne są złe. Ludzie czekają na naszą decyzję.

My systemu opieki zdrowotnej nie zmienimy. Powiedział, że ten program nie podoba się, ale nie ma czasu, żeby go w takiej formie nie zatwierdzić. Potraktujmy ten program jako otwarty, dynamiczny. Zaznaczył, iż podejmuje się mediacji między Zarządem, Rada Powiatu a Dyrekcji SP ZOZ.

Zwrócił się z prośbą, aby ten program otwarty,  dynamiczny przyjąć a następnie go uzupełniać.

Radny L. Bramorski powiedział, że na tej sali nie zmienimy służby zdrowia ani reformy i nie ulepszymy obojętnie jaką decyzję dziś podejmiemy, ale musimy sobie postawić jakiś plan. Ten szpital musi istnieć, ci ludzie muszą pracować, ale żeby zapewnić im te miejsca pracy to nie tylko Rada nie tylko Dyrektor  Zakładu jest za to odpowiedzialny, ale poszczególni ludzie na poszczególnych odcinkach od ordynatorów do kierowników jednostek, trzeba włączyć wszystkich. Trzeba właściwie traktować pacjenta, zatrudnić dobrych fachowców, wznowić oddział kardiologii, usługi onkologiczne, odtworzyć podstawową opiekę  zdrowotną. Zwrócił się do Dyrektor SP ZOZ aby zrobiła system płac.

Radny A. Błażejewski powiedział, że przysłuchując się dyskusji na temat sprawozdania i programu naprawczego  odnosi wrażenie jakiejś zgody. Największego zakładu pracy w powiecie trzeba ratować możliwie każdymi środkami. I temu celowi ma służyć program naprawczy. Zgadza się z przedmówcami, że program ma zalety i wady, ale główne kierunki i założenia są dobre, brakuje preliminarza, terminów. Bardzo dobre jest stwierdzenie, że  jest wstępnym programem, nie zamyka furtki, żeby w tym programie na bieżąco wprowadzać zmiany. Odnośnie obaw co się  stanie ze starym szpitalem powiedział, że pewne ryzyka trzeba podejmować. Na temat wątpliwości przetargu i zmniejszenia obsługi technicznej. W przetargu określa się jakieś kryteria i tak można ustawić punktowo, że pierwszeństwo będą mieli ci pracownicy, którzy zrezygnują z pracy. Odpowiedzialność Rady Powiatu w stosunku do SP ZOZ jest mniejsza niż w innych jednostkach organizacyjnych.

W stosunku do SP ZOZ powiat jest organem założycielskim. Odpowiedzialność p. Dyrektor jest większa. Biorąc pod uwagę, że jest to największy zakład pracy, oczekiwania społeczne są tak duże, że nie wolno się nam cofać przed tym programem. Uważa, że należy wystosować jakiś apel, uchwałę intencyjna do komornika, aby wstrzymał się od egzekucji.

Poinformował, że Klub Zgoda jest za przyjęciem programu naprawczego.

Starosta P. Gęsicki powiedział, że nie trzeba pesymistycznie patrzeć na to wszystko. Chociaż jest bardzo trudna sytuacja. Odnośnie wystąpienia do komornika poinformował radnych iż od miesiąca kwietnia komornik nie może zając więcej niż 25%. Były prowadzone rozmowy z Kasą Chorych i znane są problemy. Przy podpisaniu kontraktu na ten rok obcięto procentowo mniej niż w innych szpitalach. Szpital lipnowski jest jednym z największych szpitali w województwie jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną. Wiele rzeczy pogrzebano i tu zgadza się z radnym Bramorskim. Jeżeli chodzi o preferencyjność szpitali też mogło być inaczej.

Zaznaczył, że pewne rezerwy są w ludziach, ale będzie to bolesne. Pewne rezerwy są w majątku. Możemy wydzierżawiać, zbywać i jakieś wpływy z majątku będą. Powiedział, że ten program jest początkiem. Myśli, że P. Dyrektor powinna mieć poparcie wszystkich radnych. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia stanowisko powinno być jasne. Prosi wszystkich radnych o poparcie dla programu naprawczego.

Radny L. Bramorski zaznaczył, iż podjęta została uchwała, że majątek trwały przeznaczony jest na majątek trwały. Nie wolno wszystkiego przejadać. W sprzedażach trzeba z góry założyć jakiś plan.

Radny K.Urbański powiedział, że dyskusja było obszerna, ale zabrakło w tej dyskusji konkretów odnośnie postępowania. Powstały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej konkurencyjne, które pomniejszają dochody tej jednostki i o tym trzeba pamiętać. Odnośnie majątku nieruchomości, które są w administracyjnym działaniu SP ZOZ przeprowadzić  analizę kosztów, jakie to są skutki dla programu naprawczego, jeżeli nie przynoszą dochodu to zbyć. Przeprowadzić kalkulację kosztów ciepła. Jak pracownicy potraktują sprawę nie płacenia składek ZUS i podatku tj. tragiczne sprawa.

Radny Z. Lewandowski zwrócił się z pytaniem odnośnie zdania  na str. 37 programu naprawczego, które mówi, że podczas realizacji tego programu następuje redukcja zatrudnienia około 100 osób, obejmuje ona wszystkie grupy zawodowe. Kryteria w trakcie opracowywania. Pytanie, jakie kryteria, nie ma tych danych. Ile osób zredukowanych kwalifikuje się do świadczeń z tytułu: kobieta na wcześniejszą emeryturę, świadczenia przedemerytalne – ile osób, jaki to będzie wskaźnik, żeby to było jak najmniej  bolesne dla tych, którzy są jedynymi żywicielami rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci. Dla niego czynnik ludzki i osoba są najważniejsze. Człowiek – pacjent i koszty, aby ten program był jak najmniej bolesny dla ludzi tam pracujących a dla pacjentów, by jak najzdrowiej byli leczeni. Będzie głosował za programem.

Dyrektor SP ZOZ odpowiedziała, że dla niej też najważniejszy jest czynnik ludzki. Opracowuje z prawnikiem kryteria. Została przygotowana 30 osobowa lista, brane są pod uwagę te osoby, które będą miały świadczenia przedemerytalne. Prowadzone są rozmowy z każdą z grup zawodowych. Ludzie nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności pytają kto im zapłaci jeżeli nie ma pieniędzy, nie chcą podjąć działalności. Większość ludzi z najniższego personelu jest z podstawowym wykształceniem. Trzeba doprowadzić do redukcji, likwidować zbędne etaty, likwidować podwójne stanowiska, łączyć oddziały.

Radny Z. Lewandowski powiedział, że w Ośrodkach Zdrowia można by zatrudnić na ½ etatu palaczy i sprzątaczki na prace publiczne czy interwencyjne wykorzystując  fundusz pracy ,odciążając kosztami szpital.

Dyrektor SP ZOZ powiedziała, że rozważy podpowiedź radnego Z. Lewandowskiego. Odnośnie Ośrodków Zdrowia prowadzi rozmowy z Kierownikami Ośrodków, Wójtami, Burmistrzami odnośnie zbycia. Odnośnie ciepła są zarzuty. Szuka osoby, która by dokonała ekspertyzy ograniczenia ciepła. Może się okaże, że będzie kupować ciepło od spółdzielni. Obecnie jeszcze spłaca przez komornika za miał za 2001 rok.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił sugestię zakończenia dyskusji, ponieważ omawiane tematy zawarte są nieprecyzyjnie. Proponuje zakończyć dyskusją a na następnej sesji zająć się konkretnymi sprawami.

Wiceprzewodniczący Rady podsumowując dyskusję powiedział, że to co powiedział pan Lewandowski jest bliskie stanowisku lewicy – ludzie najważniejsi. Nie jesteśmy przeciwko działaniu, ale w tych działaniach zabrakło harmonogramu działania. Nikt z nas nie będzie głosował przeciw, będą głosy wstrzymujące na niedoskonałość i prawo. Odnośnie sugestii wystąpienia do komornika powiedział „ postawmy się po drugiej stronie a co byłoby gdybyśmy byli wierzycielami i nas zakład by nie otrzymał pieniędzy ze szpitala i nasi pracownicy nie otrzymali by pensji ?

Radny A. Czajkowski w imieniu Klubu Radnych SLD poprosił o 5 minut przerwy przed głosowaniem

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznosił obrady i poddał pod głosowanie sugestię wniosek Radnego K. Kwiatkowskiego, aby zakończyć dyskusję nad tematem sytuacji szpitala.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli wniosek  zakończenia dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że program naprawczy musi być przyjęty w formie uchwały. Odczytał § 24 Statutu i poddał pod głosowanie wniosek, aby radni przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie bez opinii komisji.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 15 głosami „za” przy 4 głosach „ wstrzymujących”

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i udzielił głosu  P. Zielińskiej Dyrektor SP ZOZ w Lipnie, która uzasadniła projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do projektu uchwały i regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli regulamin jednogłośnie / tekst regulaminu w zał./

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radny A. Czajkowski zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Wiewiórskiego.

Radny S. Błażejewski zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kania.

Radny T. Woźnicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Bejnara.

W związku z tym, że innych kandydatur nie było Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Barbara Kania, Krzysztof Bejnar, Tadeusz Wiewiórski.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Komisję Skrutacyjna w składzie: Barbara Kania, Krzysztof Bejnar, Tadeusz Wiewiórski

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radny S. Błażejewski zgłosił kandydaturę radnego Marka Baranowskiego i przedstawił krótki życiorys.

Radny M. Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  przyjęli wniosek jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowanie i ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Radny T. Wiewiórski poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, on został Przewodniczący Komisji.

Członek Komisji Skrutacyjnej K. Bejnar czytał nazwiska z listy obecności i radni kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania i dokonywali głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę na ustalenie wyników głosowanie przez Komisje Skrutacyjną.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Pan Marek Baranowski 12 głosami „za”.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za”./ tekst uchwały w załączeniu /

Wiceprzewodniczący Rady pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady i oddał głos.

Przewodniczący Rady Marek Baranowski podziękował za wybór i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Powiatu. Poprosił Starostę P. Gęsickiego o przedstawienie kandydata.

Starosta P. Gęsicki przedstawił kandydaturę Zbigniewa Chmielewskiego na Sekretarza Powiatu i przedstawił krótką charakterystykę.

Radny A.Czajkowski zwrócił się z pytaniem do P. Z. Chmielewskiego czy jest spokrewniony z którymś radnym.

P. Z. Chmielewski odpowiedział, że jest spokrewniony w linii bocznej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Powiatu i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 13 głosami „za” przy 5 głosach „ wstrzymujących”/ tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady Marek Baranowski przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok. Poprosił P. Skarbnik  o omówienie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2003 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. - podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Poprosił Starostę P.Gęsickiego o omówienie projektu uchwały. Starosta omówił projekt uchwały i zgłosił sugestię, aby Komisja Statutowa liczyła 3 osoby  plus  prawnik.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o 3 osobowym składzie Komisji Statutowej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek  jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Statutowej.

Radny T.Woźnicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Bejnara.

Radny A. Czajkowski w imieniu Klubu radnych SLD zgłosił kandydaturę radnego Krystiana Urbańskiego.

Radny S. Błażejewski w imieniu Klubu Radnych Zgoda zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kania.

Zgłoszeni kandydaci do Komisji Statutowej Krzysztof Bejnar, Krystian Urbański i Barbara Kania wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Komisji Statutowej w składzie: Krzysztof Bejnar, Krystian Urbański i Barbara Kania.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli Komisję Statutową w przedstawionym składzie 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

Przewodniczący Rady  przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Poprosił Z.Chmielewskiego  o omówienie projektu uchwały.

Radny A. Czajkowski powiedział, że nie ma zastrzeżeń do wysokości wynagrodzenia, zgadza się z 4% wzrostem, ponieważ rozporządzenie przewiduje taki wzrost, ale zgłasza pytanie  natury formalno-prawnej. Poprzednie wynagrodzenie P.Starosty ustalone przez Radę wynosiło 6.623 zł. w tej chwili wynosi więcej, ale wchodzi dodatek specjalny w kwocie 1012 zł. czyli któryś ze składników został zmieniony, dlatego ma wątpliwość czy nie należy wypowiedzieć warunków płacy. Czy będzie to zgodne z podjętymi przez Radę uchwałami. Dodatek specjalny będzie wyrównany od 26 listopada czyli w dniu wyboru a uchwała o wynagrodzeniu była podjęta w grudniu – czy będzie to zgodne z prawem.

Radca prawny T. Spryszyński odpowiedział, że nie ma żadnych problemów i nie będzie żadnych uchybień prawnych. Jeżeli porozumienie stron jest korzystne dla pracownika nie ma żadnych uchybień. Źródłem prawa w zakresie składników wynagrodzenia będzie podjęta uchwała. Odnośnie dodatku służbowego, jeżeli Rada zadecyduje to jest dopuszczalne.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” / tekst uchwały w załączeniu /

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. - podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Poprosił Wicestarostę K.Klimaszewskiego, który omówił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego dla  Starostwa Powiatowego w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie  / tekst uchwały w załączeniu /

Radny Z. Lewandowski zwrócił się z prośbą, żeby radni na następną sesję otrzymali jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady powiedział, że ten Regulamin będzie w biurze rady i jest dostępnych dla radnych.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

13.Wnioski i zapytania.

Radny Z. Lewandowski zwrócił się z pytaniem do Zarządu, czy przewidział wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników Starostwa.

Wicestarosta K. Klimaszewski odpowiedział, że przewidziano wzrost wynagrodzenia dla pracowników Starostwa.

Radny A. Antoszewski powiedział, że bardzo dobrze, że Komisja Rewizyjna i P.Lewandowski jako Przewodniczący tej komisji upomniał się o pracowników. To jest w gestii Pana Starosty tak gospodarować środkami finansowymi i kadrami, zgromadzić środki i na koniec roku podwyższyć wynagrodzenie pracowników. Pracownicy Starostwa mają najniższe wynagrodzenia w powiecie w porównaniu z gminami. Trzeba od dziś zacząć. Komisja Rewizyjna takie wnioski wypracowała.

Następnie zgłosił wniosek, aby do planu pracy Rady wnieść drugi bardzo ważny dla powiatu temat dotyczący bezrobocia w powiecie lipnowskim. To kilka razy powinno być analizowane jak tym ludziom pomóc. Zaznaczył, że olbrzymia armia ludzi odejdzie ze szpitala, która powiększy bezrobocie. Zwrócił się jako radny Samoobrony do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków dla tych ludzi, którzy nie będą mieli zabezpieczonych warunków do pracy. Zwrócił się z gorącą prośbą, aby przyjrzeć się tym problemom, ponieważ to bezrobocie będzie rosło.

Starosta P. Gęsicki powiedział, że bardzo istotną sprawę poruszył P.radny A. Antoszewski. Następna sesja będzie wiązała się z pewnymi sprawami SP ZOZ, ale będzie również temat bezrobocia. Uważa, że jest to sprawa bardzo ważna tak jak zdrowie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi na wnioski i zapytania zostały udzielone, więc przechodzi do kolejnego punktu – 15. Sprawy różne i komunikaty.

Komunikaty:

1 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu  lipnowskiego za 2002 rok zostaną rozdane na koniec sesji.

2. Do 3o kwietnia br. wszyscy radni mają obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał :

- apel, który wystosowała Rada Powiatu w Lipnie i Komisja Rolnictwa o poparcie ustawy o biopaliwach.

- uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o prawidłowości  budżetu na 2003 rok i prognozy kwoty długu.

Poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły stanowiska podjęte przez Rady Powiatu w Rypinie, Bydgoszczy i Golubiu- Dobrzyniu odnośnie sytuacji w rolnictwie oraz pismo przekazane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii podpisane przez profesora Z. Religę w sprawie udzielenia dofinansowania programu promocji zdrowia - Polskie Sztuczne Serce.

Pisma te znajdują się w biurze Rady i każdy radny może się z nimi zapoznać.

Radny A. Rafiński korzystając z obecności Dyrektora ZDP zwrócił się z pytaniem na jakim etapie  budowy jest skrzyżowanie na ul. Sierakowskiego i ul.Włocławskiej.

Dyrektor ZDP J. Ryskowski odpowiedział, że projekt został wysłany i Generalna Dyrekcja Dróg jest przygotowana, aby to remontować.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad VI Sesji został wyczerpany, zamyka obrady VI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

 

Powiadom znajomego