W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr V/2003 z V Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003 roku

 

Protokół Nr V/2003

z V Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 7 lutego 2003 roku

 

 

V Sesja  Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 7 lutego 2003 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1130   a zakończyła się o godz. 1300.

Została zwołana przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Renatę Ofmańską po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Józef Szmelter, przywitał radnych i zaproszonych gości.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne / lista obecności w zał./

W trakcie trwania sesji przybył radny Krystian Urbański. Stan radnych wynosił 18 osób.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł realizacji do pkt.3 Powołanie Sekretarza obrad.

Zaproponował na sekretarza obrad radnego A. Antoszewskiego.

Poddał pod głosowanie wybór sekretarza obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli zaproponowaną kandydaturę.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

      1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygaśnięcia mandatu.

- złożenie ślubowania

6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od 1 września 2002 do 31 grudnia 2002 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2003r.

-  przedstawienie projektu budżetu

-  wysłuchanie opinii stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

-  dyskusja

-  głosowanie

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

-         przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003r.

-         zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2003 r.

-         zbycia mienia powiatu

9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11. Sprawy różne i komunikaty.

12. Zakończenie.

 

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygaśnięcia mandatu.

- złożenie ślubowania

Poinformował radnych, że Wiceprzewodnicząca Rady R. Ofmańska w związku ze śmiercią Pana Zenona Góździa powiadomiła Panią Hannę Głębowską Komisarza Wyborczego we Włocławku pismem z dnia 21.01.2003r. Następnie Komisarz Wyborczy odpowiedział na pismo Wiceprzewodniczącej, że kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 8 KWW Zgoda otrzymała Pani Barbara Danuta Kania. Pani Wiceprzewodnicząca powiadomiła Panią Barbarę Danutę Kanię o przysługującym mandacie radnego. W związku z tym dnia 24.01.2003r. Rada Powiatu w Lipnie otrzymała następujące oświadczenie od Pani Barbary Danuty Kania:

„W związku z przekazanym zawiadomieniem Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 stycznia 2003 roku o przysługującym mi mandacie radnego Rady Powiatu w Lipnie oświadczam, iż korzystam z przysługującego mi pierwszeństwa objęcia mandatu z listy Nr 8 oznaczonej KWW Zgoda w okręgu wyborczym Nr 1. Jednocześnie oświadczam, że nadal zamieszkuję w Ignackowie gm. Lipno i nie utraciłam prawa wybieralności na radną Rady Powiatu w Lipnie, nie byłam karana i nie toczy się w stosunku do mnie postępowania za przestępstwo umyślne”.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygaśnięcia mandatu i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w zał./

Wiceprzewodniczący Rady poprosił P.Barbarę Danutę Kanię o złożenie ślubowania. Odczytał rotę ślubowania. Pani Barbara Danuta Kania odpowiedziała – ślubuję.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od  1 września 2002 do 31 grudnia 2002 r. i udzielił głosu Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów P. B. Jesionowskiej celem omówienia sprawozdania.

Sprawozdanie zostało przekazane radnym wcześniej razem z materiałami na sesję. Pani B. Jesionowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów uzupełniając  omówiła kompetencje w zakresie ochrony konsumentów, uprawnienia oraz problematykę zgłaszanych spraw.

Starosta P. Gęsicki wskazał, że to stanowisko jest bardzo istotne. Zgłaszanych spraw jest coraz więcej. W niedługim czasie trzeba rozważyć zwiększenie czasu pracy na tym stanowisku. Obecnie jest ½ etatu

Podziękował P. B. Jesionowskiej za dotychczasową pracę.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za okres od 1 września 2002 do 31 grudnia 2002r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli sprawozdanie jednogłośnie  / sprawozdanie w zał./

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego  na 2003r. i poprosił Skarbnik Powiatu K. Fabian celem omówienia projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok..

Skarbnik K. Fabian omówiła projekt budżetu i autopoprawki do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

- wysłuchanie opinii stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii i kolejno udzielał głosu:

Tadeusz Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiedział, że komisja na posiedzeniu w dniu 21 stycznia br. szczegółowo analizowała budżet 2003 objęty zakresem działania komisji i z niepokojem stwierdza, że budżet w dziale transport i łączność jest co roku zmniejszany. Jakość dróg jest coraz gorsza. Wiele dróg powiatowych nie jest odnawianych nie mówiąc o budowie dróg. Komisja przyjęła stanowisko, aby w działach budownictwo i komunikacja projektu budżetu powiatu na 2003 rok nie zmniejszać wydatków o kwotę 19.795 zł. Mimo to pozytywnie zaopiniowała budżet na 2003 rok..

Sławomir Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury poinformował, że komisja dwukrotnie zajmowała się tematem budżetu. Zaniepokoiła się faktem braku jakichkolwiek środków z funduszy UE. Komisja wnioskuje, aby w przyszłorocznym budżecie  takie środki się znalazły. Na drugim posiedzeniu wypracowała stanowisko :

1/ budżet skonstruowany jest na miarę obecnych możliwości powiatu lipnowskiego.

2/ Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury przyjmuje bez zastrzeżeń projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Krzysztof Bejnar – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej powiedział, że komisja dwukrotnie zajmowała się projektem budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok. Przegłosowała przyjąć projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok z zastrzeżeniem, aby realizacja kwoty 50 tyś. zł w dziale Ochrona Zdrowia nastąpiła po zatwierdzeniu Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie. Ponadto w trakcie roku na bieżąco prowadzić analizę budżetu i dokonywać przesunięć.

Piotr Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki powiedział, że komisja dwukrotnie spotkała się i zajmowała budżetem powiatu na 2003r. Uznała, że budżet ten nie zadawala wszystkich szczególnie dyrektorów szkół. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok z uwzględnieniem wniosku, aby kwotę 19.795 zł. z dodatkowej subwencji oświatowej przeznaczyć na kulturę, sport i turystykę.

Zygmunt Lewandowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja zajmowała się projektem budżetu na 2003 rok. Nie wniosła szczególnych uwag. Pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Karol Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja spotykała się dwukrotnie. Zajmowała się budżetem powiatu lipnowskiego na 2003 rok. Analizowała wnioski poszczególnych stałych komisji Rady Powiatu. Postanowiła poprzeć wniosek komisji Oświaty ponieważ w dziale kultury, sportu i turystyki środki są małe a z tego korzysta najmłodsze pokolenie. Był drugi wniosek Komisji Budownictwa o pozostawienie kwoty 19.795 zł. na drogi powiatowe. Komisja analizując ten wniosek postanowiła, że w dalszej części działania wróci do tematu jeżeli tych środków będzie brakowało zostaną przekazane skąd zostały zabrane.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok.

Wiceprzewodniczący Rady po wysłuchaniu opinii stałych komisji Rady Powiatu otworzył dyskusję nad budżetem i udzielał kolejno głosu:

Radny A. Czajkowski powiedział, że po wysłuchaniu opinii wszystkich komisji należy stwierdzić, że ten budżet jest budżetem na miarę naszych możliwości i wpływów. Większość są to subwencje i dotacje. Ze względu na takie dochody w ten a nie w inny sposób można było go podzielić. Ten budżet należy przyjąć. Podnosił to również na komisji Budżetu i Finansów, ze względu na to, że jest to dokument sztywny ale w dniu dzisiejszy. W ciągu roku będzie wielokrotnie zmieniany, poprawiany i w trakcie roku budżetowego okaże się na ile precyzyjnie ustaliliśmy podział środków. Odnośnie środków z  funduszy UE powiedział, że są ściśle określone zasady i obecnie naszego powiatu nie stać, aby skorzystać z tych środków. Ma nadzieję, że realne to będzie w przyszłorocznym budżecie.

Radny T. Woźnicki powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na sprawy trudne w trakcie realizacji. Ten budżet jest niezrównoważony. Trzeba wygospodarować środki na spłatę kredytu i odsetki. Istniejące zagrożenia. Zaplanowana jest duża kwota dochodów z umów najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia. Trudno powiedzieć czy ta kwota będzie zrealizowana. Podziela stanowisko Przewodniczącego Komisji Budownictwa, że co roku z dróg się zabiera środki. Co będzie jeżeli dochodów się nie wykona, skąd dołożyć na drogi. Budżet 2003 roku jest budżetem trudnym,  ale nie widzi aby w tej chwili był lepszy, jest na miarę dzisiejszego dnia. Będzie głosował za przyjęciem budżetu.

Radny L. Bramorski – zabrał głos odnośnie pozyskiwania środków. Powiedział, że nie wolno przegapić tych unijnych pieniędzy. To są planowe, długotrwałe rzeczy i już dziś trzeba o nich pamiętać i coś robić. Zwrócił się do Starosty, że jeżeli spotka się z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich,  tam jest taka możliwość. Jest zespół ludzi. Sam powiat niewiele może zrobić, ale wspólnie z innymi może wiele. Na jego propozycję i ZPP poprzedni Starosta nie zgłosił żadnych kandydatów do komisji problemowych ZPP, łatwiej byłoby coś uzyskać. Poprzedni Starosta odpowiedział, że nie widzi takiego człowieka i powiat nie potrzebuje tego. Na dowód ma pismo, które otrzymał jako odpowiedź. Wskazał, że warto byłoby się spotkać z byłym ministrem Czarneckim w tej sprawie.

Radny A. Czajkowski – ustosunkowując się  do wypowiedzi radnego Woźnickiego odnośnie zaciągnięcia i spłaty kredytu powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów bardzo wnikliwie analizowała ten temat i te kwoty będą mniejsze niż są zapisane w budżecie. Taka była informacja P. Skarbnik. Kredyt nie został zaciągnięty w całości. Będą mniejsze raty i odsetki. Trzeba będzie podjąć decyzję czy szybciej spłacić kredyt czy zostanie trochę środków tzw. „wolnych”, bo może zdarzyć się tak jak w poprzednim roku – niezaplanowane wydatki. Rolą Zarządu i nas wszystkich jest aby ten budżet powiększać i starać się o dodatkowe środki.

Radny A. Antoszewski powiedział, że na budżet trzeba patrzyć jak na własną kieszeń. Zwrócił się do Skarbnik o zachowanie dyscypliny budżetowej. Powiedział, że zgadza się z przedmówcami, że przychody mogą być zawyżone, ale trzeba wszystko robić aby te przychody były. Budżet będzie weryfikowany w ciągu roku. Jest wrogiem, żeby zabierać środki z drogownictwa. Drogownictwo to rozwój kraju. Jeżeli mamy słabe drogi to i słaby rozwój kraju.

Należy szukać dodatkowych środków. Będzie to trudne zadania. Budżet powinien być jak najszybciej przyjęty i z dyscypliną realizowany. Będzie to trudny budżet ale będzie głosował na jego przyjęciem.

Starosta P. Gęsicki – powiedział, że jest zadowolony z opinii poszczególnych komisji. Ten budżet jest budżetem trudnym . Jest zaciągnięty kredyt, trzeba myśleć o jego spłacie. Zarząd Powiatu wielokrotnie go analizował, uwzględnił wnoszone poprawki przez Komisję Budżetu i Finansów zawarte w autopoprawce i wnosi do Rady Powiatu o uchwalenie budżetu na 2003 rok.

Odnośnie środków z UE. Jest możliwość pozyskania  środków na drogi czy szkolnictwo ale w następnym roku budżetowym.

Zwrócił się do radnych z prośbą o uchwalenie budżetu.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok wraz z autopoprawkami.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał. /

Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji pkt. 8 Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003 rok.

Zwracając się do radnych powiedział, że projekt uchwały  wraz z planem pracy zostały dostarczone radnym, czy są jakieś uwagi.

Radny S. Błażejewski zgłosił wniosek, aby przenieść z miesiąca kwietnia na marzec sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek przez radnego S. Błażejewskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.

Innych uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie  planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli plan pracy Rady Powiatu na 2003 r.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2003r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał. /

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

- przyjęcia i zatwierdzenia rocznych ramowych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2003 rok.

Powiedział, że radni w materiałach na sesję otrzymali projekt uchwały wraz z projektami planów pracy komisji. Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi.

Radny A. Czajkowski - wskazał, że w planie pracy Komisji Rewizyjnej w każdym kwartale jest punkt - przeprowadzenie kontroli w wyjątkowych sytuacjach w/g potrzeb.

Zwrócił się z propozycja wykreślenia zapisu „w wyjątkowych sytuacjach”, pozostawić „ przeprowadzenie kontroli w/g potrzeb „ ponieważ Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady i ma uprawnienia do kontroli i nie ma wyjątkowych sytuacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgodził się z propozycja radnego.

Radny A. Rafiński zwrócił się z propozycją przesunięcia w planie pracy Komisji Rewizyjnej z III kwartału na I kwartał punktu odnośnie kontroli w SP ZOZ, ponieważ w planie pracy Rady sprawozdanie z działalności SP ZOZ zaplanowane jest w marcu.

Starosta P. Gęsicki wskazał, że w SP ZOZ jest dużo problemów. Zarząd Powiatu pismem jednoznacznie zobowiązał Dyrektor do przedłożenia radykalnego Programu Naprawczego. W marcu będzie dyskusja poprzedzona posiedzeniem Rady Społecznej przy SP ZOZ. Uważa, że Komisja Rewizyjna powinna sprawdzić jak to jest realizowane.

Radny K. Bejnar poinformował radnych, że Komisja Zdrowia z planie pracy uwzględniła to zagadnienie. W I kwartale planu pracy jest temat „ informacja na temat działalności SP ZOZ w Lipnie oraz opracowanie zasad współpracy z ZOZ-ami”. Jeszcze w tym miesiącu komisja spotka się w tym temacie i przekaże na sesji informację z tego posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnego A. Rafińskiego czy podtrzymuje swój wniosek.

Radny A. Raniński zgodził się z tym, aby Komisja Zdrowia przedstawiła swoją pracę a Komisja Rewizyjna podsumowując niech przekaże informację na sesji.

Innych uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznych ramowych planów pracy stałych komisji Rady  Powiatu w Lipnie na 2003 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 16 głosami „ za”. / tekst uchwały w zał./

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia mienia powiatu. Poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o wyjaśnienie projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału omówił projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Radny T. Wiewiórski zabierając głos powiedział, że w projekcie uchwały jest zapis, że Rada Powiatu wyraża zgodę na zbycie w drodze sprzedaży a w uzasadnieniu jest w drodze przetargu nieograniczonego. Czy to jest równoznaczne.

Radca prawny T. Spryszyński odpowiedział, że jest to forma w jakiej dokonuje się sprzedaży. Jeżeli w projekcie uchwały jest mowa o sprzedaży nie oznacza, że sprzedaż będzie dokonana w formie, o której nie mówi prawo, z przetargiem czy bez przetargu. Jest to zawsze sprzedaż. Forma określona jest przez przepisy nie ma żadnej dowolności.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia mienia powiatu i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „ za”. / tekst uchwały w zał./

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 9 Wnioski i zapytania.

Radny S.Błażejewski zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Wydziały Geodezji – Jaki jest obecnie stan prawny rurociągu i jakie są rokowania na jego definitywne rozwiązanie?.

Cz.Sobala Naczelnik Wydziału GKKiGN odpowiedział, że od dłuższego czasu sprawa nie porusza się do przodu. Wysłano do 43 rzeczoznawców w Polsce pisma z prośbą o dokonanie następnych operatów szacunkowych, ponieważ operaty zostały wykonane przez biegłego między innymi P.dr Nowaka z Akademii Warmińsko-Mazurskiej i są podważane przez rolników. Obecnie toczą się różne sprawy w sądach i w prokuraturze przeciwko P. Nowakowi i P. Śliwińskiemu. Również toczy się postępowanie dyscyplinarne przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej Rzeczoznawców w Warszawie. Określony był termin na koniec września, że będzie wynik czy te operaty które wykonali ci Panowie są dobrze wykonane czy też nie. Powiedział, że nie wie jak zmusić rzeczoznawców do wykonania jakiejś pracy jeżeli on wyczyta w gazecie, że przeciwko jego kolegom toczą się różne postępowania i muszą się tłumaczyć przed sądami czy prokuratorem.. Była propozycja, aby rolnicy zwrócili się do sądu z pozwem cywilnym przeciwko EuroPolGazowi. Rolnicy nie chcą występować do sądu tylko żeby to się odbywało w trybie administracyjnym. W poniedziałek zaplanowane jest spotkanie z rolnikami. EuroPolGaz oświadczył, że nie będzie uczestniczył. Jest to trudna sprawa. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jak będzie rozwiązana. Kwoty, które rolnicy żądają, EuroPolGaz nie chce się na nie zgodzić.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z gorącą prośbą o zorganizowanie  spotkania rolników z posłem Kuropatwińskim i Starostą, aby jeszcze raz podjąć ten problem. Może dojdzie do porozumienia.

Starosta P. Gęsicki uzupełniając powiedział, że sprawa jest znana. Pierwsze spotkanie z rolnikami odbyło się 30 grudnia 2002r. Jest zaplanowane przez P.mecenasa spotkanie na poniedziałek. EuroPolGaz przysłał faks, że nie będzie uczestniczył. Rozmawiał z Panem Dyrektorem Gładkim, który potwierdził, że nie przyjedzie na to spotkanie. Nie znaczy, że nie chce się spotkać ze Starostą, Zarządem czy radnymi. Starosta stwierdził, że to spotkanie odbędzie się i doprowadzi do spotkania z Panem Gładkim.

Radny. S.Błażejewski w imieniu klubu Zgoda zgłosił wniosek, aby Zarząd Powiatu przygotował na następną sesję projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, która zajęłaby się zmianami w Statucie.

Radny A. Antoszewski zabrał głos odnośnie majątku SP ZOZ w gminach. Powiedział, że za poprzedniego Dyrektora Gminne Ośrodki Zdrowia zostały częściowo sprzedawane jednostkom prywatnym. Z jego punktu widzenia prędzej czy później prywatyzacja wejdzie w życie. Te ośrodki zostaną przejęte przez samorządy gminne. Zwrócił się z prośba do Zarządu i Starosty, żeby nie przekazywać z takimi obciążeniami, aby na to zwrócić większą uwagę, żeby nie doprowadzać do takich trudnych sytuacji.  Należałoby jak najszybciej te ośrodki przekazywać na zdrowych zasadach.

Radny A. Rafiński zwrócił się z pytaniem do radnego Błażejewskiego kto jest szósta osobą w Klubie Radnych Zgoda, ponieważ do Rady Powiatu weszło 5 radnych z Komitetu Wyborczego Zgoda a klub liczy 6 osób.

Radny S. Błażejewski odpowiedział, że do Klubu Radnych Zgoda wchodzi 5 radnych Zgody i jeden radny Samoobrony przynależy do klubu Zgoda.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do radnych z wnioskiem, aby od kolejnej sesji wchodzić na salę obrad z wyłączonymi telefonami komórkowymi. Do Starosty, aby stosowne ogłoszenie zostało skierowane do zaproszonych gości, uczestników sesji, żeby nie zakłócać obrad.

Radny Z. Lewandowski zwrócił się do Przewodniczącego z propozycją, aby referującego zapraszać do stołu prezydialnego.

Starosta P. Gęsicki podziękował radnym za przyjęcie budżetu powiatu lipnowskiego na 2003 rok. Powiedział, że była to sprawa najważniejsza w dniu dzisiejszym. Zarząd będzie realizował ten budżet wspólnie z radnymi.

Odnośnie spraw SP ZOZ poruszanych przez radnego A. Antoszewskiego powiedział, że zaplanowana jest w marcu sesja, która poświęcona będzie działalności SP ZOZ w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi na pytania zostały udzielone  więc przeszedł do realizacji pkt. 11 Sprawy różne i komunikaty.

Radny K. Urbański odczytał pismo skierowane do radnych od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie o wsparcie finansowe na szkolną wycieczkę zagraniczną dla 2 uczniów z ubogich rodzin.

Radny A. Antoszewski powiedział, że przekazał swoją jedną dietę na kamery. Inwestycja nie doszła  do skutku, wyciągnie te pieniądze i przekaże na wycieczkę.

Radni Rady Powiatu w odpowiedzi na pismo Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie dokonali dobrowolnej składki w kwocie 230 zł.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad V Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady V Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

                                                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

                                                                 w Lipnie

                                                            Józef Szmelter

Powiadom znajomego