W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr IV/2003 z IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2003 roku

 

Protokół Nr IV/2003

z IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 7 lutego 2003 roku

 

IV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 7 lutego 2003 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000  wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz. 1115.

Została zwołana przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Renatę Ofmańską po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Józef Szmelter, przywitał radnych i zaproszonych gości.

Przed rozpoczęciem obrad zwrócił się do radnych o uczczenie pamięci zmarłego Przewodniczącego Rady Zenona Góździa minutą ciszy.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne / lista obecności w zał./

W trakcie trwania Sesji przybyła Wiceprzewodnicząca Rady R.Ofmańska – stan radnych wynosił 18 osób.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

4. Przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Powiatu,

5.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami,

6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

      7. Wnioski i zapytania.

      8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

      9. Sprawy różne i komunikaty.

     10. Zakończenie

 Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 4 Przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Powiatu, zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z III Sesji Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z III Sesji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami i udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Przemysław Gęsicki poinformował, że w przedmiotowym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu.

Posiedzenie Nr 7 odbyło się  dnia 30 grudnia 2002r.

Na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetowych na 2002r. 

Posiedzenie Nr 1 odbyło się dnia 8 stycznia 2003r.

Jednym z punktów porządku obrad było rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Technicznego ,,TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie kabla telekomunikacyjnego na działkach będących własnością powiatu

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na umieszczenie kabla telekomunikacyjnego na działkach będących własnością powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Skępem do nadzorowania prac inwestycyjnych na w/w działkach.

Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzył ofertę Agencji Promocyjno- Wydawniczej ,,Pro Polonia” w sprawie udziału w przedsięwzięciu promocyjnym ,,Polska- Leksykon Powiatów- kultura, turystyka gospodarka”

Zarząd Powiatu ze względu na fakt, iż ten projekt jest dofinansowany ze środków rządowych oraz ze względu na duże możliwości promocyjne powiatu z tym związane wyraził wstępną zgodę na przystąpienie do tego projektu.

Zarząd Powiatu na tym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie - Wiejski Ośrodek Zdrowia  w Zadusznikach na okres pierwszego kwartału 2003r.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości: informację o tegorocznych adresatach życzeń świątecznych, informację dyrektor SP ZOZ w Lipnie o pełnieniu obowiązków Przewodniczącej Rady Gminy Lipno, podziękowań Lipnowskiej Grupy Literackiej przy MCK w Lipnie za pomoc finansowa przy przygotowaniu zbioru poezji, oraz informację o treści pisma do dyrektor SP ZOZ w Lipnie w sprawie wdrażania programu naprawczego.

Zarząd Powiatu wystąpił do dyrektor SP ZOZ w Lipnie z pismem dotyczącym opracowania i wdrażania w życie programu naprawczego w tym Zakładzie, celem poprawienia ogólnej sytuacji ZOZ-u.

W sprawach różnych Zarząd Powiatu zapoznał się z ofertą Studium Prawno- Samorządowego oraz z protokołem z przekazania majątku Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzył ofertę firmy ,,Eksperci Finansowo- Księgowi Spółka z.o.o. na wykonanie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za 2001r.

Z uwagi na fakt wpłynięcia tylko jednej ofery na wykonanie badania, Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do innych firm z zapytaniem o cenę na wykonanie takiego badania. Ten punkt porządku obrad został przełożony na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu, po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził pozytywną opinię na temat ,,Minimalnego planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko –pomorskim w 2003r.” Wskaźniki zawarte w planie są w normie i w porównaniu do innych powiatów powiat lipnowski pod względem zabezpieczenia świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej nie odbiega w jedną ani drugą stronę

Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące pisma dotyczące pomocy finansowej imprez sportowych:

 - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,Wicher” w sprawie sfinansowania turnieju halowego w piłce nożnej.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać kwotę 400 zł  z przeznaczeniem na zakup napojów i upominków dla uczestników konkursu oraz pokrycie kosztów związanych z sędziowaniem zawodów.  

- Zespołu Szkół Technicznych w sprawie sfinansowania nagród dla finalistów konkursu historycznego ,,Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej w starej i nowej fotografii”

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił przekazać kwotę 200 zł na organizację konkursu.

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie dofinansowania Sympozjum Naukowego

Zarząd Powiatu postanowił, iż rozpatrzy pismo na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu po otrzymaniu dodatkowych informacji.

- pismo Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych

Zarząd Powiatu postanowił, iż rozpatrzy pismo na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie po otrzymaniu dodatkowych informacji.

Posiedzenie Nr 2 z dnia 16 stycznia 2003r. 

Piereszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie wniosków o przyznanie dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie w roku 2003, wszystkie środki przeznacza się na modernizację centralnego ogrzewania w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył pisma

- Urzędu Gminy w Kikole w sprawie: pomocy finansowej z PFOŚiGW w sprawie zakupu samochodu do wywozu śmieci oraz zakupu kontenerów do segregacji odpadów

Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył pismo negatywnie, z uwagi na fakt jego nieterminowego złożenia. Wniosek ten zostanie uwzględniony w roku 2004, jeżeli będą spełnione wszystkie warunki.

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie dofinansowania Sympozjum Naukowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił przekazać kwotę 800 zł na organizacje sympozjum naukowego z przeznaczeniem na pokrycie w całości kosztów minikoncertu w kwocie 400zł i druk gazetki do kwoty 400 zł

- Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych.

Zarząd Powiatu postanowił przekazać kwotę do 500 zł na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z ZSS w Lipnie z dochodu z koncertu charytatywnego, który odbył się 24 stycznia 2002r.

- Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Technik” przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie: pokrycia kosztów związanych z drugim turnusem obozu zimowego w Ustroniu k/Wisły

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił dofinansować UKS ,,Technik” w kwocie 1000zl, z propozycją przeznaczenia środków na pokrycie kosztów przejazdu na zimowisko.

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W z prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia ruchomego.

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego z zaznaczeniem, że pozyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób tzw. Mikrobusa.

- Wydawnictwa BiK w sprawie współuczestniczenia w przygotowaniu wydania II edycji Mapy Administracyjno-Turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Zarząd Powiatu rozpatrzył ofertę mapy negatywnie ze względu na brak środków finansowych.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie z uwagi na lepsze efekty promocyjne zdecydował się na druk kalendarza Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości: pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych w sprawie nadesłania danych dot. sieci dróg publicznych, pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na działanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Ponadto Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Kalinowskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Ostatnim punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Posiedzenie nr 3 z dnia 22 stycznia 2003r.

Pierwszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pism dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie tj.:

- pismo z dnia 7 styczia 2003 r. w sprawie: prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie zobowiązał PCPR w Lipnie do wystąpienia z pismem do dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie udostępnienia lokalu w budynku po byłym Internacie na punkt interwencji kryzysowej

Głównym punktem porządku obrad było ustalenie terminu i porządku obrad sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił wystąpić w związku z art.14 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym do Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Lipnie o zwołanie na dzień 7 lutego 2003 IV i V sesji Rady Powiatu w Lipnie na godz. 1000 i 1130.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie zaproponował porządek obrad IV i V sesji Rady Powiatu w Lipnie, taki jaki Państwo dostaliście w materiałach na sesję.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wszystkie projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie, które będą przedmiotem obrad IV i V sesji Rady Powiatu w Lipnie sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności za okres 1.09.2002 do 31.12.2002.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrzył opinie komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie dotyczące projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r., które zaakceptował i umieścił w autopoprawkach do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r i skierował je wraz z opinią RIO pod obrady Rady Powiatu w Lipnie.

W sprawach różnych Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości pismo ZDP w Lipnie dotyczące zimowego utrzymania dróg oraz zapoznał się z ogólna sytuacją w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Jednocześnie Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektor SP ZOZ w Lipnie do przygotowania na najbliższe posiedzenie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie konkretnych materiałów dotyczących restrukturyzacji Zakładu, jak również zmian w Statucie SP ZOZ w Lipnie z tym związanych. Na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie powinna zostać przedstawiona również sprawa zakupu karetki i sporządzenia dokumentacji pod Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Ponadto Zarząd poprosił Panią dyrektor SP ZOZ w Lipnie o podjęcie działań w zakresie restrukturyzacji Zakładu, przynoszących w praktyce konkretne i miarodajne wyniki poprawiające funkcjonowanie tego Zakładu.

 Posiedzenie Nr 4 odbyło się 3 lutego 2003 r.

Na tym posiedzeniu Zarząd zajmował się wprowadzeniem zmian do autopoprawek do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r.

W związku z podpisanym porozumieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym udzielenia stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W i Zespołu Szkół w Lipnie jak również w związku z uzyskaniem środków ze sprzedaży biletów na koncert charytatywny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w dniu 24 stycznia 2003 w kwocie 1267 zł zaszła konieczność wprowadzenia zmiany do autopoprawek do budżetu Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu zaakceptował przedłożone zmiany i umieścił je w autopoprawce do projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r. i skierował pod obrady sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 7 lutego 2003r.

Drugim punktem był wybór najkorzystniejszej oferty w celu umieszczenia wolnych środków na lokacie terminowej.

Po dokonaniu analizy Zarząd zdecydował ulokować wolne środki na lokacie terminowej w Banku Spółdzielczym

Wiceprzewodniczący Rady podziękował Staroście za złożone sprawozdanie i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny L. Bramorski powiedział, że nie ma zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. Poprzednio wypracowane zostało stanowisko, że Zarząd przed sesją będzie przedkładał sprawozdanie do przewodniczących klubów radnych.

Zwrócił się do Starosty aby było to kontynuowane, żeby radni zapoznali się wcześniej szczegółowo o podejmowanych decyzjach, będzie to z pożytkiem dla wszystkich.

Starosta P. Gęsicki odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie aby radni zapoznali się na miejscu zgodnie z ustawą, ale nie ma żadnych przeszkód aby szefowie klubów otrzymywali sprawozdanie przez sesją.

Radny A. Antoszewski zwrócił się z pytaniem czy długi SP ZOZ są sprzedawane firmom bo takie informacje otrzymuje z terenu a nie zna szczegółów. Jest to sprawa, która interesuje całe społeczeństwo.

Radny A. Czajkowski powiedział, że tydzień temu w programie TV Kablowej jeden z urzędów podległych Starostwu w jego przekonaniu został w bardzo brzydki sposób potraktowany wręcz szkalowany. Chodzi o Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie. Zwrócił się z prośbą do Starosty i członków Zarządu, że jest to jednostka podległa i nie można dopuścić do sytuacji, żeby niesłusznie ktokolwiek w tak negatywny sposób oceniał ten urząd. Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać prosi o jakąś reakcję.

Radny L. Bramorski dodał, iż nie zna tematu, ale jeżeli do tego doszło uważa, że należałoby te osoby czy ten zespół ludzi zaprosić na sesję, żeby się wypowiedzieli.

Starosta P. Gęsicki odpowiadając radnym powiedział, że nie zna wypowiedzi, komentarza z Powiatowego Urzędu Pracy. Zna tylko wypowiedz Wicestarosty dotyczącą bezrobocia i prac interwencyjnych. Ta wypowiedz była merytoryczna na temat. Zapozna się z tą sprawą. Jeżeli tak było jak radny mówił, sprawa musi być wyjaśniona. Muszą być sprawy jasne. Sprawa bezrobocia jest bardzo istotna rzeczą dla radnych i całego społeczeństwa.

Na pytanie radnego A. Antoszewskiego odpowiedzi udzieliła Dyrektor SP ZOZ M.Zielińska. Poinformowała, że do tej pory długi szpitala skupowały dwie największe firmy – Greenhouse i Magiellana. Teraz to się uspokoiło. Nie ma na to wpływu, dostaje tylko wiadomość, że dług został przelany na taka firmę. Nie jest w stanie tego zatrzymać. Powiedziała, że te długi były sprzedane za poprzednika. Ostatnio były zablokowane kąta. Brakowało również środków na wynagrodzenia nie mówiąc o składce ZUS.

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w zał./

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do punktu 7. Wnioski i zapytania.

Radny L. Bramorski zwrócił się z pytaniem do Starosty kto w Starostwie rozdziela informacje, zaproszenia na imprezy związane z działalnością Starostwa czy Rady. Uważa, że mandat radnego jest poważnym mandatem, aby był pomijany na imprezy czy spotkania w sensie działalności radnego. Ostatnio odbyło się spotkania i nie był zawiadomiony. Uważa, że radni jako przedstawiciele tej Rady powinni być zawiadamiani wszyscy bez względu czy ktoś skorzysta z tego zaproszenia czy nie.

Radny M. Baranowski powiedział, że była uwaga do Zarządu, aby przesyłał informacje klubom radnych. Zwrócił się z pytaniem czy formalnie zostały zgłoszone kluby radnych SLD, PSL. Z tego co wie to Zgoda przesłała informację.

Radny A. Czajkowski na ręce Wiceprzewodniczącej Rady R. Ofmańskiej zgłosił klub radnych SLD.

Starosta P. Gęsicki odpowiadając radnemu L. Bramorskiemu powiedział, że jeżeli były takie uchybienia to przeprasza. Podziela to, że radni powiatowi powinni być zawiadamiani o organizowanych imprezach na terenie powiatu ale także na terenie województwa. Zapewnił, że wszyscy radni będą otrzymywali zawiadomienia na spotkania organizowane przez Starostwo czy Zarząd.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że odpowiedzi na zapytania były przeszedł do realizacji pkt. 9 Sprawy różne i komunikaty.

Starosta P. Gęsicki poinformował radnych, że odbyło się spotkania odnośnie SP ZOZ w Warszawie i dwa tygodnie temu w Kasie Chorych. Panowie dyrektorzy Kasy Chorych są przychylnie nastawieni do spraw związanych ze służbą zdrowia naszego powiatu.

W piątek odbył się Konwent Starostów gdzie gospodarzem był Starosta Aleksandrowa Kujawskiego. Uczestniczył Wicestarosta K.Klimaszewski.

Wczoraj odbyło się spotkanie u Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego związane z akcesją do UE, gdzie wybierano przedstawicieli do komisji rozpatrującej wnioski. Do komisji wchodzą wójtowie, burmistrzowie i starostowie Przewodniczącym jest Wojewoda. Przedstawicielami starostów zostali: Starosta bydgoski i Starosta grudziądzki.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad IV Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

                                                 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

                                                                  w Lipnie

                                                         mgr Józef Szmelter

Powiadom znajomego