W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr III/2002 z III Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 roku

 

Protokół Nr III/2002

z III Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 30 grudnia 2002r.

 

 

III Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 30 grudnia 2002 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b.

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła o godz.1230.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zenona Góździa po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Zenon Góźdź, przywitał radnych, zaproszonych gości oraz media.

Stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były ważne. / lista obecności w zał./

W trakcie trwania Sesji przybył radny Lech Bramorski – stan radnych wynosił 19 osób.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwrócił się do radnych z prośbą, aby w pkt. 6 pod pkt. 4 podjąć uchwałę w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich, ponieważ wpłynęło pismo o przesłanie danych osobowych delegata na V Zgromadzenie ZPP do dnia 5 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wprowadzenie uchwały  16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są inne propozycje do przedstawionego porządku obrad.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli  następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie III Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2.     Stwierdzenie quorum,

3.     Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

4.     Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Powiatu,

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami,

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r.

-         powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie,

-         delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie,

-         wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich

7.     Wnioski i zapytania.

8.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

9.     Sprawy różne i komunikaty.

10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 4 Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Powiatu, zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z II sesji rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt.5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu w prac między sesjami i udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu Przemysław Gęsicki poinformował, że w przedmiotowym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie Nr 2 odbyło się  dnia 6 grudnia 2002r. 

Pierwszym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pism Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania. 

Zarząd Powiatu  ustalił, by interesy powiatu w tym zakresie  reprezentowali: dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa  oraz Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Kolejnym punktem porządku obrad były sprawy związane z Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Pana Olewińskiego oraz uchwałę o powołaniu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Panią Ejdowską.

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne. 

W tym punkcie było poruszonych kilka kwestii.

Jako pierwsza została poruszona kwestia dofinansowania seminarium naukowego organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczno- Ekonomiczną w dniu 10 grudnia 2002r., na którym to dokonana została prezentacja Strategii Gospodarczej Powiatu Lipnowskiego.  

Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował, by tę uroczystość dofinansować w kwocie 300 zł z promocji powiatu.

Kolejna poruszona sprawa dot. spotkania organizowanego z inicjatywy Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku dla rodziców, których co najmniej 3 synów odbyło zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. 

Zarząd Powiatu w Lipnie  postanowił, by wzorem lat ubiegłych takie spotkanie się odbyło. 

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pismo pana Tułodzieckiego dotyczące  roszczeń finansowych w związku z sytuacją w jakiej się obecnie znajduje. Sprawa jest w Sądzie Pracy w Toruniu.  

         Posiedzenie Nr 3 odbyło się  dnia 9 grudnia 2002r.

Na tym posiedzeniu  Zarząd zajmował się tylko i wyłącznie sprawami budżetowymi.     

W związku z faktem wpłynięcia  refundacji z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za stanowiska utworzone dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.

         Posiedzenie Nr 4odbyło się  dnia 13 grudnia 2002r.

Pierwszym punktem porządku obrad były  zmiany w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok.

Zarząd  podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002 rok uwzględniającą  zmiany wskazane przez Skarbnika Powiatu.

Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie terminu i przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Lipnie, która się dzisiaj odbywa. 

Nadto ustalono, by w porządku obrad tej sesji  nie zamieszczać   punktu dot. sytuacji finansowej SP ZOZ w Lipnie, z uwagi na to, iż dopiero po zakończeniu roku budżetowego możliwe jest przedstawienie pełnej informacji o sytuacji rzeczowo – finansowej Jednostki, a także informacji o jej wyniku finansowym. Taka informacja znajdzie się w  I kwartale następnego roku.

Następnie Zarząd Powiatu  rozpatrzył  pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w sprawie udziału w pracach Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przedstawiciela samorządu Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd wyznaczył przedstawiciela. Jest nim  Pani Anna Smużewska.

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków płacy określonych w umowie zawartej w dniu 18.06.2002 r. pomiędzy Starostą Lipnowskim a Marią Zielińską Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Zarząd Powiatu  uznał,  iż uporządkowania wymaga umowa o pracę zawarta pomiędzy Starostą Lipnowskim a Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w części dot. składników wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Niniejsza zmiana nie pociągnęła za sobą zmiany wysokości wynagrodzenia.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków płacy określonych w/w umową.

Kolejnym punktem porządku obrad było Rozpatrzenie pisma N.Z.O.Z. „Remedium” w Skępem w sprawie objęcia opieką lekarsko – pielęgniarską szkół w Gminie Skępe

Z uwagi na to, iż podjęcie stosownej decyzji w/w sprawie należy do kompetencji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię co do ewentualnego objęcia opieką lekarsko – pielęgniarską szkół w Gminie Skępe przez N.Z.O.Z. „Remedium” w Skepem.

Następnie Zarząd Powiatu dokonał rozpatrzenia pisma Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie w sprawie udzielenia dotacji dla Telewizji Kablowej w Lipnie

Pismo zostało rozpatrzone negatywnie ze względu na fakt,  iż zakończone zostały prace nad projektem budżetu powiatu na 2003 rok oraz brakiem  na dzień dzisiejszy możliwości dofinansowania działalności TV Kablowej w Lipnie w ramach przyszłorocznego budżetu. Jednakże z uwagi na dotychczasową współpracę z TV Kablową w Lipnie Zarząd Powiatu uznał, by do niniejszej sprawy powrócić w I kwartale 2003 roku

Nadto Zarząd Powiatu  rozpatrzył pismo Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu na rok 2003 kwoty na dofinansowanie deficytowych połączeń kolejowych przebiegających przez teren Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo negatywnie.

W porządku obrał umieszczony został  punkt dotyczący prezentacji oferty ubezpieczeniowej dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu

Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie przedstawił propozycje nowego podejścia do ubezpieczeń. Zarząd po przeanalizowaniu rozważy przedstawioną propozycję.

Ponadto Zarząd Powiatu zapoznał się:

-          z informacją  o rozpoczęciu prac nad regulaminem przyznawania dopłat do czesnego nauczycielom studiującym w systemie zaocznym i wieczorowym,

-          informacją Dyrektora SP ZOZ w Lipnie o negocjacjach z Kujawsko – Pomorską Kasą Chorych w sprawie kontraktowania usług medycznych,

-          informacją nt. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we  Włocławku w sprawie projektu budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2003 Jest ona pozytywna.

-          informacja nt. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę Firmy Wielobranżowej „Hermes”, ul. Sierakowskiego 10 c, Lipno.

Zarząd Powiatu  wydelegował na szkolenie w zakresie zarządzania drogami i ruchem drogowym  Dyrektora ZDP w Lipnie Jerzego Ryskowskiego.

Ponadto Zarząd Powiatu  rozpatrzył również pismo ws. wydzierżawienia lokalu lub powierzchni do zabudowy w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie na działalność ubezpieczeniową.

Z uwagi na brak możliwości lokalowych Zarząd ustosunkował się negatywnie do przedłożonej prośby.

Pismo Związku Powiatów Polskich o dokonanie wpłaty zaległych rat składki członkowskiej wraz z ustawowymi odsetkami zostało rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak środków finansowych. 

Posiedzenie Nr 5  odbyło się  dnia 18 grudnia 2002r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zwołane w związku z potrzebą dokonania zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002 r. Zmiany wyniknęły z konieczności przekazania środków na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników w związku z zawartym w dniu 25.11.2002r. porozumieniem pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim  a Powiatem Lipnowskim.

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął stosowną uchwałę.

Następnie Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie w sprawie dofinansowania w kwocie 1000 zł Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lipnowskiego w dniu 28.12.2002r.

Zarząd Powiatu  postanowił przekazać kwotę 1000 zł na zorganizowanie Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty ze względu na fakt, że środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie powiatu.

          Posiedzenie Nr 6 odbyło się  dnia 23 grudnia 2002r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zwołane  w związku z potrzebą dokonania zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.     

Dotyczyło pism jednostek organizacyjnych powiatu tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie; Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego i Starostwo Powiatowe w Lipnie Zarząd Powiatu  dokonał  przesunięć między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej  w ramach posiadanych środków.

Wobec powyższego Zarząd  podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A. Antoszewski  zwrócił się z pytaniem do Starosty czy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi są wakaty, ponieważ Pani Ejdowska wróciła z chorobowego , został zwolniony Wicedyrektor i po pewnym czasie przyjęty a wciąż są przyjmowani ludzie z pewnego ugrupowania lub ugrupowań. Jego zdaniem jest to chorobliwe. Jeżeli są wakaty to powinni być przyjmowani ludzie posiadający kwalifikacje, z wykształceniem wyższym, dobrze przygotowani.

Starosta P. Gęsicki udzielając odpowiedzi powiedział, że Pan Olewiński został odwołany a Pani Ejdowska została powołana a odnośnie wakatów trzeba zapytać P. Dyrektor.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.

Udzielił głosu K. Fabian Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Na wstępie zwracając się do radnych powiedział, że na poprzedniej sesji radni złożyli propozycje w jakich komisjach chcieliby pracować. Tak się złożyło, że w jednych komisjach jest więcej w innych mniej. W związku z tym musimy zdecydować w ilu osobowym składzie mają pracować komisje. Przewodniczący Rady zaproponował, aby komisje pracowały w 5 osobowych składach. Zwrócił się do radnych z pytaniem czy są inne propozycje.

Radny T. Wiewiórski zwrócił uwagę, że w tym temacie Statut Powiatu nie precyzuje jaka ma być wielkość komisji, mówi tylko, że Komisja Rewizyjna ma być w 5 osobowym składzie. Pozostałe komisje pozostawia do dowolności Rady. Powiedział, że uważa iż komisje powinny pracować w takich składach jak zostały złożone propozycje. Każdy radny w/g swojego uznania, zainteresowania chce podjąć  pracę w komisjach.

Radny A. Antoszewski zabierając  głos powiedział, że popiera wniosek radnego T. Wiewiórskiego. Wskazał, że nie można ograniczać radnemu pracy w komisjach. Jedynie Komisja Rewizyjna będzie pracować w 5 osobowym składzie, pozostałe komisje dowolnie.

Radny Z. Lewandowski poparł wniosek Przewodniczącego Rady, aby komisje pracowały w 5 osobowych składach motywując to tym ,że Rada liczy 19 osób a radny może pracować nie więcej niż w 2 komisjach.

Radny A. Czajkowski nie zgodził się z wypowiedzią radnego Z. Lewandowskiego i poparł wniosek T. Wiewiórskiego. Powiedział, że każdy radny zapisał się do tej komisji gdzie łączą go sprawy zawodowe i zainteresowania. Uważa, że nie należy ograniczać liczby tylko pozwolić radnych pracować. Przepis mówi, że radny może pracować nie więcej niż w 2 komisjach. Jeżeli radny ma taką  wolę i chęć,  powinniśmy mu to umożliwić.

Zgłosił propozycje, aby składy osobowe komisji przegłosować w takiej formie, jak jest w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady ponowił propozycję, aby składy komisji były 5 osobowe i powiedział, że trzeba jeszcze uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej i delegować dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa. Wskazał, że gdyby radni chcieli powołać jeszcze Komisję Przestrzegania Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego nie byłoby kandydatów.

Radca prawny T. Spryszyński powiedział, że z § 44 pkt. 5  Statutu Powiatu wynika, że w jakim zakresie, w jakim składach osobowych będą pracowały komisje jest to kompetencja Rady. W Statucie Powiatu nie ma żadnego zapisu, który by rozstrzygał tę kwestię. Jest to do rozważenia i zadecydowania przez Radę.

Radny A. Czajkowski zaapelował o przyjęcie wniosku radnego T. Wiewiórskiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby komisje stałe Rady liczyły po 5 osób.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek 10 głosami „ za”, 8 głosów „ przeciw”

Przewodniczący Rady stwierdził, że został przegłosowany wniosek i komisje będą pracowały w składach 5 osobowych.

Poinformował, że przestępuje  do wyboru Komisji Rewizyjnej, do której zgłosili się radni:

Lewandowski Zygmunt

Błażejewski Sławomir

Kwiatkowski Karol

Poprosił o zgłoszenie kandydata z SLD, ponieważ klubów radnych nie ma. Dotychczas żaden klub nie dopełnił swojego obowiązku § 50 i 51 mówi o tym wyraźnie. Do dnia dzisiejszego przewodniczący tych klubów jeżeli są nie zgłosili klubu, nie złożyli list, regulaminu klubu.

Radny A. Czajkowski poprosił  Przewodniczącego o udzielenie głosu.

Przewodniczący Rady nie udzielił głosu radnemu A. Czajkowskiemu i powiedział, że udzieli głosu tylko w sprawie zgłoszenia kandydatur do komisji.

Starosta P. Gęsicki powiedział, że jest zapis w Statucie iż w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą  wszystkie ugrupowania wchodzące w skład Rady. Zwrócił się do radnych z SLD i Samoobrony, aby wydelegowali swoich przedstawicieli. Komisja Rewizyjna jest tą komisją, która kontroluje pracę Zarządu i jednostek organizacyjnych Powiatu.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutowa przerwę.

Po przewie Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Wiceprzewodniczący Rady J. Szmelter zwrócił się z prośbą, aby dokonać wyboru składów osobowych pozostałych komisji a wybór Komisji Rewizyjnej pozostawić na koniec.

Radny S. Błażejewski zgłosił wniosek, aby zmienić zapis w projekcie uchwały, by komisje były nie w składach 5 osobowych tylko do 5 osób, poza Komisją Rewizyjną, gdzie jest to zapisane obligatoryjnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego S. Błażejewskiego.

Radni Rady Powiatu głosowali za wnioskiem 8 głosów „za” 8 głosów „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek upadł i pozostaje zapis 5 osób.

Przychylił się do prośby Wiceprzewodniczącego Rady i przystąpił do wyboru Komisji Budżetu i Finansów. Poinformował, że do Komisji Budżetu i Finansów zgłosili się radni: Lewandowski Zygmunt,  Rumiński Waldemar, Szmelter Józef, Czajkowski Aleksander i Kwiatkowski Karol. Zwrócił się do radnych czy są inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

Poddał pod głosowanie wybór Komisji Budżetu i Finansów w przedstawionym składzie osobowym.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Komisję  Budżetu i Finansów w 5 osobowym składzie: Lewandowski Zygmunt,  Rumiński Waldemar, Szmelter Józef, Czajkowski Aleksander i Kwiatkowski Karol.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgłosiło się 7 osób: Baranowski Marek, Bejnar Krzysztof, Antoszewski Antoni, Wojciechowski Piotr, Wiewiórski Tadeusz,  Czajkowski Aleksander i Góźdź Zenon. W związku z tym,  że przegłosowano 5 osobowe składy wszystkich komisji stałych trzeba głosować każde nazwisko osobno.

Radny A. Antoszewski zrezygnował z kandydowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że pozostało 6 osób i głosowanie odbywać się będzie w kolejności zgłoszeń. Do komisji wchodzi osoba, która otrzyma największą ilość głosów.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Baranowskiego Marka.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 15 głosów „ za”,  4 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Bejnara Krzysztofa.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 16 głosów „ za”,  2 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Wojciechowskiego Piotra.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 13 głosów „ za”,  3 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Wiewiórskiego Tadeusza.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 10 głosów „ za”,  1 głos „przeciw” i 7 głosów „wstrzymujących”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego  Czajkowskiego Aleksandra.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 10 głosów „ za”,  1 głos „przeciw” i 6 głosów „wstrzymujących”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego  Góździa Zenona.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 9 głosów „ za”,  1 głos  „wstrzymujący”

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki została przegłosowana w składzie: Baranowski Marek, Bejnar Krzysztof, Wojciechowski Piotr, Wiewiórski Tadeusz, Czajkowski Aleksander

Przewodniczący Rady poinformował, że do Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej zgłosiło się 6 osób: Baranowski Marek,  Woźnicki Tomasz, Bejnar Krzysztof, Antoszewski Antoni, Bramorski Lech, Szmelter Józef. Zwrócił się do radnych z pytaniem czy są jeszcze inne kandydatury. Innych kandydatur nie było.

Poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady wskazał, że jest zgłoszonych 6 kandydatur a wybieranych będzie 5 osób, więc trzeba głosować każde nazwisko osobno.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Baranowskiego Marka.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 11 głosów „ za”,  2 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Woźnickiego Tomasza.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 11 głosów „ za”,  1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Bejnara Krzysztofa.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 16 głosów „ za”,  1 głos „ przeciw”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Antoszewskiego Antoniego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 11 głosów „ za”,  4 głosy „ wstrzymujące”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Bramorskiego Lecha.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 10 głosów „ za”,  7 głosów „wstrzymujących”

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie kandydaturę radnego Szmeltera Jozefa.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali na kandydaturą stosunkiem głosów: 13 głosów „ za”,  2 głosy „ wstrzymujące”

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej została przegłosowana w składzie: Baranowski Marek, Woźnicki Tomasz, Bejnar Krzysztof,Antoszewski Antoni, Szmelter Józef.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zgłosili się radni: Rumiński Waldemar, Błażejewski Sławomir, Ofmańska Renata, Poliwko Jarosław, Wojciechowski Piotr, Urbański Krystian. Przed sesją radny Rumiński Waldemar poprosił o wykreślenie jego kandydatury. Pozostało 5 osób.

Radny S. Błażejewski poprosił o 5 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutowa przerwę

Po przerwie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o dopisanie do nazwy komisji słowa Infrastruktury i pełna nazwa otrzymałaby brzmienie „ Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rolnictwa.

Radny S. Błażejewski zgłosił kandydaturę Przewodniczącego Rady Zenona Góździa. Przewodniczący Rady wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny A. Czajkowski zabierając głos powiedział, że ma wątpliwość prawną, że ta kandydatura powinna być zgłoszona w formie pisemnej,  wcześniej i przedstawiona przez Przewodniczącego Rady.

Radca prawny T.Spryszyński odpowiadając powiedział, że w § 44 pkt. 5 Statutu Powiatu  nie jest zastrzeżona forma pisemna. Zatem gdy jest głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów nie ma przeszkód żeby zgłosić kandydata a radny wyraża zgodę, głosowanie odbywa się nad ustalona listą.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek 16 głosami „za”

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Góździa Zenona do Komisji Rolnictwa.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów:  18 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Błażejewskiego Sławomira.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów:  11 głosów „za”, 1 głos „ przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Ofmańskiej Renaty.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów:  18 głosów „za”, 1 głos „ wstrzymujący”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Poliwko Jarosława.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów: 9 głosami „za”, 6 głosami „ wstrzymującymi”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Wojciechowskiego Piotra.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów: 11 głosów „za”, 7 głosów „ wstrzymujących”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Urbańskiego Krystiana.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę stosunkiem głosów:  10 głosów „za”, 6 głosów „ wstrzymujących”

Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury została przegłosowana w składzie: Góźdź Zenon, Błażejewski Sławomir, Ofmańska Renata, Wojciechowski Piotr, Urbański Krystian.

Przewodniczący Rady poinformował, że do Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zgłosili się radni: Ofmańska Renata, Poliwko Jarosław, Wiewiórski Tadeusz, Urbański Krystian, Rafiński Andrzej. Zwrócił się do radnych z pytaniem czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie było.

Poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w zgłoszonym składzie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przegłosowali Komisję Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w składzie: Ofmańska Renata, Poliwko Jarosław, Wiewiórski Tadeusz, Urbański Krystian i Rafiński Andrzej.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej z radnych SLD i Samoobrony.

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Poliwko Jarosława.

Radny J. Poliwko wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny A. Rafiński zgłosił kandydaturę radnego Rumińskiego Waldemara.

Radny W. Rumiński nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny T. Woźnicki zgłosił kandydaturę radnego Antoszewskiego Antoniego.

Radny A. Antoszewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Komisji Rewizyjnej w składzie : Lewandowski Zygmunt, Błażejewski Sławomir, Kwiatkowski Karol, Poliwko Jarosław, Antoszewski Antoni.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli jednogłośnie  przedstawiony skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny L. Bramorski zgłosił kandydaturę radnego Antoszewskiego Antoniego

Radny S.Błażejewski zgłosił kandydaturę Lewandowskiego Zygmunta.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę A. Antoszewskiego

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali za kandydaturą 9 głosami „za”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Z. Lewandowskiego

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali za kandydaturą 10 głosami „za”

Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany Lewandowski Zygmunt

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Z. Lewandowski zgłosił kandydaturę radnego A. Antoszewskiego.

Radny A. Antoszewski nie wyraził zgody.

Radny T. Woźnicki zgłosił kandydaturę radnego Kwiatkowskiego Karola.

Radny K. Kwiatkowski wyraził zgodę.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił kandydaturę Poliwko Jarosława.

Radny J. Poliwko nie wyraził zgody.

Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatur.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Kwiatkowskiego Karola na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Komisji Rewizyjnej i  zgłosił kandydaturę Poliwko Jarosława. Radny J. Poliwko nie wyraził zgody.

Radny P. Gęsicki zgłosił kandydaturę radnego Błażejewskiego Sławomira.

Radny S. Błażejewski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury Błażejewskiego Sławomira na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli kandydaturę 17 głosami „ za” przy 2 głosach „ wstrzymujących”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Komisji Rewizyjnej

w składzie: Przewodniczący Komisji – Lewandowski Zygmunt, Wiceprzewodniczący Komisji – Kwiatkowski Karol, Sekretarz Komisji Błażejewski Sławomir, Członek Komisji Poliwko Jarosław, Członek Komisji  Antoszewski Antoni.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Komisję Rewizyjną w przedstawionym składzie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6 podpunkt – podjęcie uchwały w sprawie delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie. Zgłosił kandydaturę radnego Rumińskiego Waldemara. Zwrócił się z prośbą o zgłoszenie drugiej kandydatury.

Radny A. Antoszewski zgłosił kandydaturę radnego L. Bramorskiego.

Kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę sprawie delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich.

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny A. Czajkowski zgłosił kandydaturę radnego Lecha Bramorskiego motywując tym, że w poprzedniej kadencji radny Bramorski był delegatem do ZPP, byłoby to kontynuowanie zagadnienia. Poza tym radny L. Bramorski informował radnych , składał sprawozdania. Jest bardzo dobrym kandydatem.

Radny S. Błażejewski zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Gęsickiego – Starosty Lipnowskiego

Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym  przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Radny L. Bramorski nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostała kandydatura radnego P. Gęsickiego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli uchwałę 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 9 Sprawy różne i komunikaty.

Poinformował radnych , iż wpłynęło pismo na jego ręce adresowane do radnych od Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej -podziękowanie za okazaną pomoc materialną na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych.

Następnie poinformował radnych, iż zostały ustalone dyżury przyjmowania interesantów. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady będą pełnić dyżury w każdy wtorek od godz. 1000 do 1300.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad III sesji został wyczerpany.

Zamknął obrady III sesji Rady Powiatu w Lipnie i zaprosił wszystkich radnych na spotkanie opłatkowe.

 

Protokółowała

Maria Mazur

Powiadom znajomego