W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr II/2002 z II Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2002 roku

Protokół Nr II/2002

z II Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 6 grudnia 2002r.

 

 

II  Sesja  Rady  Powiatu odbyła  się w dniu 6 grudnia 2002 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b.

Rozpoczęła się o godz. 1000 a zakończyła się o godz. 1250.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Zenona Góździa po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Zenon Góźdź, przywitał radnych, zaproszonych gości, pracowników Starostwa oraz media.

Stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były ważne / lista obecności w zał./

Nieobecny radny – Andrzej Rafiński.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwrócił się do radnych o przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag do protokółu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z I Sesji Rady Powiatu.

Starosta P.Gęsicki poprosił o uzupełnienie w pkt.6 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały.

Radny A. Czajkowski zgłosił wniosek, aby przegłosować wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r, ponieważ radni nie otrzymali jej zgodnie ze Statutem, ale na kilka minut przed sesją.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2002r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli wprowadzenie autopoprawki.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są pytania do przedstawionego porządku obrad.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie II Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2.     Stwierdzenie quorum,

3.     Przyjęcie protokółu z I Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

4.     Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

5.     Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami,

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

-        upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania przesunięć

     wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

-         zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r.

-         ustalenia diet dla radnych,

-        ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lipnowskiego Pana Przemysława Gęsickiego,

7.     Wnioski i zapytania.

8.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

9.     Sprawy różne i komunikaty.

10. Zakończenie.

Radny T. Woźnicki zwrócił się do Przewodniczącego Rady, iż poprzednio sesje rozpoczynały się hymnem, aby to wprowadzić.

Radny A. Antoszewski powiedział, że korzystając z obecności prasy chciałby wyjaśnić, żeby podawała konkrety, a nie wprowadzała w błąd.  Samoobrona nie podpisywała koalicyjnego układu, nie przejęła  władzy w tym  powiecie o czym pisała prasa, aby w przyszłości tego nie robiła.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 5 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami i oddał głos Przewodniczącemu Zarządu Staroście P. Gęsickiemu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że okresie od 26 listopada 2002r.do

6 grudnia br. odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 listopada 2002r.

Porządek obrad był następujący.

1. Informacja o sytuacji organizacyjno- ekonomicznej w SP ZOZ w Lipnie.

2.Ustalenie terminu i porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie

- zaopiniowanie projektów uchwał

a/ upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania  przesunięć wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

b/ powołania  stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie,

c/ ustalenia diet dla radnych,

d/ ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lipnowskiego.

3. Upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli – podjęcie uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.    

4.  Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Zarządu:

-         Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Zarząd w Lipnie w sprawie dofinansowania Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych,

-         Polskiego Związku Wędkarskiego koło w Lipnie w sprawie dofinansowania działalności sportowo- turystycznej Koła w 2003r.

-         Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego w sprawie pomocy finansowej na zorganizowanie uroczystości zakończenia sezonu żeglarskiego.

-         Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ,, Vectra” w sprawie dofinansowania szkolenia zawodniczki klubu Iwony Lewandowskiej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego nieruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

6. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa BIATEL s.a. w sprawie budowy kabli optotelekumunikcyjnych wzdłuż rurociągu produktów Płock- Nowa Wieś Wielka.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r.

Na tym posiedzeniu Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Lipnie M. Zielińska przedstawiła sytuację organizacyjno- ekonomiczną SP ZOZ w Lipnie.  

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu dokonał uzgodnienia terminu i porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie wraz z wszystkimi projektami uchwał na dzisiejszą sesją, które zostały Państwu dostarczone.   

Równocześnie Zarząd Powiatu w Lipnie  postanowił, by projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania stałych komisji  Rady Powiatu był przedyskutowany z radnymi , dlatego też postanowiono, by w porządku obrad  najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie ten projekt uchwały nie został umieszczony.  Projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. ustalenia wysokości diet, który został dostarczony Państwu w materiałach na sesję  jest propozycją Zarządu.          

Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwały dotyczące  bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu, czyli uchwałę w sprawie upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek oraz uchwałę w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie pism.

Po zapoznaniu się z opinią Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia wszystkie pisma zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na brak środków w budżecie powiatu.  Jednocześnie Zarząd wystąpił do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wśród radnych podczas dzisiejszej sesji, z przeznaczeniem na zorganizowanie Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych przez  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lipnie. 

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie na wniosek dyrektor SP ZOZ w Lipnie  podjął uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie na okres do 3 lat. Jest to pomieszczenie znajdujące się na terenie Szpitala Rejonowego w Lipnie przy ul.  Nieszawskiej 6.

Na tym posiedzeniu rozpatrzono również pismo  Zarządu Gminy w Wielgiem dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielgie.

Zarząd Powiatu  wytypował  na spotkanie w w/w kwestii Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa celem reprezentowania interesu powiatu, jak również pismo Przedsiębiorstwa BIATEL s.a. w sprawie budowy kabli optotelekumunikcyjnych wzdłuż rurociągu Płock- Nowa Wieś Wielka.

Zarząd  Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na przebieg trasy linii optotelekumunikcyjnych na działce należącej do Powiatu Lipnowskiego pod warunkiem uiszczenia odszkodowania w pełnej wysokości za poniesione straty oraz upoważnił dyrektora Zespół Szkół Rolniczych w Dobrzyniu do kontaktów w tej sprawie z inwestorem.

Ostatnim punktem w porządku obrad było przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r., który znalazł się w materiałach na dzisiejszą sesje Rady Powiatu w Lipnie. 

Przewodniczący Rady podziękował Przewodniczącemu Zarządu za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne  pytania.

Radny A. Antoszewski poprosił o bliższą informację odnośnie pacjentów szpitala. Jaka jest sytuacja ekonomiczna szpitala, jaka jest jego płynność, ponieważ są zapytania w terenie.

Przewodniczący Zarządu odpowiedział, że do takiej informacji i debaty dojdzie. To może przedstawić Pani Dyrektor SPZOZ. Została zaproszona na posiedzenie Zarządu i omówiła pewne rzeczy. Nie przeszkadza to, aby na którejś kolejnej sesji to dogłębnie przedstawiła

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawach:

-         upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania przesunięć  

     wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i oddał głos P. K. Fabian – Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały.

Radny A. Czajkowski – powiedział, że zdaje sobie sprawę iż nie funkcjonują komisje Rady a takich przesunięć należy dokonywać w budżecie i nie ma nic przeciwko projektowi tej uchwały. Zaproponował, aby w § 1 projektu uchwały dopisać „ w budżecie roku 2002.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez radnego A. Czajkowskiego poprawkę do projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli zgłoszoną poprawkę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do dokonywania przesunięć wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Radni Rady Powiatu  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła  zmiany w budżecie na 2002r.

Wiceprzewodnicząca Rady P. R. Ofmańska  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2002r.

Radni Rady Powiatu  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu/

Przewodniczący Rady na wniosek klubu radnych SLD ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt.6

-         podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych

udzielił głosu Staroście Lipnowskiemu, który przedstawił projekt uchwały uzgodnionej na Zarządzie Powiatu.

Zarząd proponuje miesięczną dietę zryczałtowaną dla radnych Rady Powiatu w Lipnie w następujących wysokościach:

           a/ dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie    -   1.000 zł.

           b/ dla Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie i Przewodniczących Komisji Rady                  -      700 zł.

           c/ dla radnego nieetatowego członka Zarządu      -      900 zł.

           d/ dla pozostałych radnych                                -      500 zł.

Radny L. Bramorski powiedział, że „jeżeli mówimy o biedzie to w tej biedzie powinni brać udział w miarę wszyscy. Na wstępie jest prośba o zrzutkę radnych na jakiś cel fundacji biednych, może od razu załatwimy to aktem prawnym i wszyscy radni zrzekną się swojej diety w ciągu całej kadencji z przeznaczeniem na cele socjalne. Ja sam to będę chciał zrobić odnośnie swojej osoby. Zachęcam do tego wszystkich radnych. Charytatywnie zgodnie z prawem nie pobieramy żadnych wynagrodzeń na naszą pracę w Radzie, przecież w swoich wyborach mówiliśmy, że chcemy pracować społecznie”. Zaznaczył, że jest to wniosek formalny.

Radny S.Błażejewski w imieniu klubu radnych Zgoda powiedział, że po pierwsze za każdą pracę należy się płaca i po drugie z zaplanowanego budżetu na 2003 rok wynikają wysokości diet. Proponuje zmienić w punkcie 2 uchwały „ potrąca się nie 10% a 25% diety” Zaznaczył, że jest to wniosek formalny.

Radny L. Bramorski zabierając głos powiedział, że jeżeli chodzi o usprawiedliwienie na sesjach słowo wezwanie jest bardzo  rażące. Uważa że sam radny zainteresowany powinien się usprawiedliwić bądź nie. Zwrócił się z prośbą o wykreślenie tego słowa. Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego S. Błażejewskiego, że za każdą pracę należy się płaca powiedział, że jak jesteśmy na sesjach to płaci jakiś przedsiębiorca czy państwo. Dieta ma być tylko i wyłącznie odzwierciedleniem poniesionych kosztów przez radnego.

Radny A. Antoszewski powiedział, że „ugrupowanie Samoobrony stawia sprawę wprost. Społeczeństwo jest bardzo biedne. Pielęgniarka zarabia 550 zł. miesięcznie i pracuje na okrągło. W związku z tym wychodzimy z założenia, że dieta jest za wysoka. Dieta powinna być minimalna odzwierciedlać koszty radnego. Nie powinno być więcej”. Zaznaczył, że większość diet w poprzedniej kadencji przeznaczał na cele społeczne.

Radny T. Woźnicki powiedział, że zgłaszając propozycję jednocześnie trzeba myśleć o budżecie 2003, żeby na wstępie nie burzyć tego budżetu. Były propozycje o wyższe kwoty. Uważa żeby wysokości diet były takie jakie zaproponował Zarząd lub niższe.

Przewodniczący Rady stwierdził, że padło wiele propozycji i dwa wnioski formalne:

1.     Wniosek radnego L. Bramorskiego, aby zrzec się diet

2.      Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet.

Dalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego L. Bramorskiego i Przewodniczący Rady poddał go  pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki odrzucili wniosek stosunkiem głosów: 8 głosami „za” 9 głosami „ przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym”

Radny T.Wiewiórski zaznaczył, że intencją radnego L. Bramorskiego było to, żeby w pkt. 3 zamiast „ po wezwaniu radnego do złożenia wyjaśnień” zmienić zapis „ po złożeniu wyjaśnień przez radnego”. Chodzi o to, żeby Przewodniczący nie wzywał poszczególnych radnych o złożenie wyjaśnień tylko, aby radny zobowiązany był sam do złożenia wyjaśnień odnośnie nieobecności na sesji bądź komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego S. Błażejewskiego, aby w § 1 ust. 2 uchwały zapisać „za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji Rady Powiatu lub Komisji Rady Powiatu radnemu potrąca się 25% diety”.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego L. Bramorskiego aby  § 1 ust. 3 uchwały brzmiał „ O uznaniu nieobecności za usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną decyduje odpowiednio Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Komisji po złożeniu wyjaśnień przez radnego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt 6 Podjęcie uchwał w sprawach: - ustalenie wynagrodzenia dla Starosty Lipnowskiego.

Poprosił Wiceprzewodniczącą Rady R. Ofmańską o przedstawienie projektu uchwały. Następnie zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Radny A. Czajkowski powiedział, że jak skrajnie inne są te 2 projekty uchwał, przy projekcie uchwały w sprawie ustalenia diet ustala się pewną kwotę bazową – kwotowo i te kwoty nie zmieniają się dopóki Rada nie podejmie innej uchwały. Inny jest projekt uchwały wynagrodzenia dla Starosty gdzie w § 1 pkt 1 jest wynagrodzenie zasadnicze  w maksymalnej wysokości w XXI kat. zaszeregowania. Na dzień dzisiejszy wynosi 4.530 zł. W samorządach raz a nawet dwa razy do roku wzrastają stawki w tabelach, czyli automatycznie przy tym zapisie wzrasta wynagrodzenie. To samo w pkt. 2 dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości 250%. Także kiedy wzrasta wynagrodzenie zasadnicze w tabelach wzrasta automatycznie dodatek funkcyjny i dodatek za staż pracy.

W poprzedniej uchwale są zapisy kwotowo a w tej omawianej uchwale dopuszcza się do tego, żeby rosła ta płaca bez jakiejkolwiek ingerencji Rady.

Powiedział, że Starosta powinien być godnie wynagradzany, ale w dbałości o budżet chciałby zapytać co się stało, że poprzedni Starosta miał wynagrodzenie zasadnicze 2.400 zł a w omawianej uchwale jest 4.500 zł. Nie jest przekonywującym argumentem, że poprzedni Starosta miał brutto 6.600 zł. w tym przez długi okres pobierał bezprawnie 2.700 zł miesięcznie dodatku służbowego, który nie istnieje od roku 2000. Jeżeli pomniejszymi o tę kwotę to wynosi 4.900 zł. Zgodnie z przedstawioną uchwałą to wynagrodzenie wynosi 7.211 zł.

Radny A. Antoszewski powiedział, że ma zbliżoną propozycję, aby ustalić zasadniczą pensję a pochodne od tego będą osobno. Tak było w poprzedniej kadencji przy ustalaniu wynagrodzenia Starostów.

Radny S.Błażejewski nawiązując do wypowiedzi radnych A. Antoszewskiego i A. Czajkowskiego powiedział, że klub radnych Zgoda zauważył to i proponuje zapisać to wynagrodzenie kwotowo. Wniósł propozycje poprawek do projektu uchwały:

§ 1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Lipnowskiego w kwocie 6.623 zł, na które składają się:

-         wynagrodzenie zasadnicze w/g XX kat. zaszeregowania w kwocie 4.040 zł.

pkt. 2 dodatek funkcyjny w wysokości 250% najniższego wynagrodzenia w kwocie 1.775 zł.

pkt. 3 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 808 zł.

Pozostałe punkty pozostają nie zmienione.

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby w takiej kolejności przegłosować te poprawki.

Radny L. Bramorski - powiedział, że „również uważam, żeby ludzie pracujący na etatach zarabiali godnie, jednak dla samego poczucia Pana Starosty i bezpieczeństwa żeby go nie tykano myślę, że sam powinien zainterweniować tę propozycję. Człowiek, który zaczyna pracę nigdy w zasadzie nie powinien dostać górnego pułapu. Nasze ustalenia nie są ostatecznymi ustaleniami. Jeżeli się okaże, że Pan Starosta rzeczywiście pracuje dobrze to dlaczego mu nie podwyższyć wynagrodzenia”.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznosił obrady, stwierdził, że zostały zgłoszone wnioski odnośnie przedstawionej uchwały, ale najdalej idącym wnioskiem jest wniosek radnego S. Błażejewskiego. Zaznaczył, że głosowane będą poszczególne punkty.

Poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę  w § 1  uchwały ,, Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Starosty Lipnowskiego w łącznej kwocie 6.623,00 zł miesięcznie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli poprawkę 9 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 8 głosach ,,wstrzymujących się”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę w pkt. 1 § 1 uchwały ,, wynagrodzenie zasadnicze w/g XX kategorii zaszeregowania w kwocie    4.040,00 zł”.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli poprawkę 9 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 6 głosach ,,wstrzymujących się”.

Radny A. Czajkowski- zabierając głos powiedział, że ,, ustaliliśmy wysokość wynagrodzenia brutto, wobec tego nie ma sensu głosować dalej poszczególnych punktów, bo cóż się stanie, jeżeli jeden z punktów nie przyjdzie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radcy prawnemu T. Spryszyńskiemu, który powiedział, ,, sprawa wynagrodzenia  au block została przez Państwa przesądzona. Trzeba mieć świadomość, że decydujecie w kolejnych głosowaniach nad poprawkami zgłoszonymi przez radnego co do poszczególnych składników, ale te propozycje sumują się na wynagrodzenie au block, które przed chwila zostało przegłosowane. Ponieważ poprawka zgłoszona przez radnego odbiega od zapisów w przedstawionym projekcie uchwały. Ze względów czy sto stricte formalnych musicie zagłosować na poszczególne składniki wynagrodzenia, które w całości składają się na wynagrodzenie au block. Dlatego trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek głosowanie inaczej niż przed chwilą może doprowadzić do błędów prawnych.

Radny A. Czajkowski- powiedział, że skoro została ustalona propozycja wynagrodzenia brutto w kwocie 6.623,00 zł to należy tylko i wyłącznie przegłosować to co wchodzi w skład tego wynagrodzenia, bez wysokości poszczególnych składników. W rozumieniu przepisów pracodawcą jest Przewodniczący Rady, Rada ustaliła płacę brutto to dalej Przewodniczący dopasowuje składniki  do ustalonego wynagrodzenia. Gdyby Rada zagłosowała inaczej to cały porządek się burzy. 

Radca prawny T. Spryszyński- odpowiadając radnemu powiedział, że jest całkowicie o tym przekonany i nie widzi sprzeczności, tylko, że radni głosują za wnioskiem zgłoszonym przez radnego.  Jeżeli ten wniosek będzie zmieniony w tym zakresie, że ogranicza się tylko do wynagrodzenia zasadniczego au block, a poszczególne składniki bez określenia wysokości zostawiając to Przewodniczącemu jako pracodawcy. To co do treści jest inna uchwała.

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady powrócił do głosowania.

Poddał pod głosowanie poprawkę w § 1 pkt. 2 ,, dodatek funkcyjny w wysokości 250 % najniższego wynagrodzenia w kwocie 1.775,00 zł.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli poprawkę 9 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 8 głosach ,,wstrzymujących”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w § 1 pkt. 3 ,, dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 808,00 zł.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli poprawkę  17 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 15 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” i 2 głosach ,,wstrzymujących się”. / tekst uchwały w zał./                           

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 7 Wnioski i zapytania.

Radny K. Urbański- wskazał, że była mowa o utraconych zarobkach  w związku z udziałem w sesjach zgłosił prośbę do Przewodniczącego Rady, aby przemyślał zwołując kolejną sesję o opóźnienie obrad sesji  o 2-3 godziny na godzinę 13 00. Radny A. Antoszewski- zawnioskował, żeby na następnej sesji znalazła się rzetelna informacja na temat szpitala lipnowskiego.

Radny L. Bramorski- zaproponował,  aby obrady sesji rozpoczynały się o godz. 1500.

Przewodniczący Rady powiedział, ,, myślę, że nad sprawą rozpoczęcia sesji trzeba będzie się zastanowić w naszym gronie, przemyśleć to z Zarządem, a odnośnie informacji o szpitalu też mam takie odczucie, że powinna się znaleźć. Kolejna sesja będzie jeszcze w tym miesiącu. Myślę, że tu Pan radny Antoszewski ma rację, my się zastanowimy nad tym punktem, czy to wprowadzić na kolejnej sesji, czy na pierwszej sesji w nowym roku. Jest to do rozważenia”.

Starosta P. Gęsicki ustosunkowując się do prośby radnego K. Urbańskiego powiedział, że w poprzedniej kadencji były propozycje, aby sesje odbywały się w wolne soboty i o godz. 1500. Zachodzą pewne kłopoty, gdyż Rada musi być obsługiwane przez pracowników. Przesunięcie obrad poddaje pod rozwagę z uwagi na to, że w poprzedniej kadencji niektóre sesje Rady rozpoczynały się o godz. 900 a kończyły o godz. 1900, 2000. Poprosił o zrozumienie jeżeli będzie sugerował Przewodniczącemu Rady o zwołanie sesji nie na godz.1400 czy 1500  a na godz. 1200, 1230.

Przewodniczący Rady powiedział, że wspólnie wezmą to pod rozwagę.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 9 Sprawy różne i komunikaty.  Zwrócił się do radnych o dobrowolną składkę na wieczerzę wigilijną dla osób starszych i samotnych organizowana przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lipnie, ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

Ogłosił 5 minutową przerwę na zebranie składki.

Po przerwie Przewodniczący Rady poruszył sprawę powołania Komisji Rady Powiatu. Poinformował, iż radni otrzymali wykazy poszczególnych komisji i zwrócił się z prośbą o wpisanie swojego nazwiska do konkretnej komisji, w której radny chciałby pracować. Na następnej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie powołania komisji w pełnych składach osobowych. Komisje przystąpią do pracy poprzez opracowanie planów komisji i aktywnie włączą się w problematykę Starostwa.

Radny A. Czajkowski wskazał, że w tych wykazach nie ma jednej komisji, która funkcjonowała w poprzedniej kadencji tj. dość ważna komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

Starosta P. Gęsicki – odpowiadając radnemu powiedział, że na w dniu 28 listopada br. Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu doszedł do wniosku, iż z uwagi na mniejszą ilość radnych oraz istnienie powołanej ustawą Komisji Bezpieczeństwa, w której skład wchodzi dwóch radnych powiatowych nie ma potrzeby powoływania stałej komisji Rady Powiatu o takim samym charakterze. Zastrzegł równocześnie, że jeżeli Rada uzna, że Komisja Bezpieczeństwa ma rację bytu i merytorycznie to argumentuje  to nie widzi przeszkód, by ta komisja powstała.

Przewodniczący Rady powiedział, że należy pamiętać o zmniejszeniu liczby radnych  oraz, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu każdy radny może uczestniczyć w pracach tylko dwóch komisji.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił dwa komunikaty. Pierwszy komunikat dotyczył dyżurów pracy w Starostwie Powiatowym. Wskazał, że na podstawie Zarządzenia Starosta zarządził dyżury pracy w Starostwie Powiatowym w dni wolne od pracy 7 i 14 grudnia w godz. od 800 do 1300 na następujących stanowiskach: stanowisko d/s praw jazdy / Wydział Komunikacji i Dróg/ oraz stanowisko d/s obsługi sekretariatu Starostwa.

Po drugie wskazał, że na jego ręce wpłynęło pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie w sprawie dotacji do Telewizji Kablowej w Lipnie. Powiedział, że ten problem należy opracować, przemyśleć i dopiero wtedy o rozwiązaniu tego zostaną Państwo powiadomieni.

Radny L. Bramorski- powiedział, że ma prośbę, by Pan Przewodniczący sam referował co zapowiada, a nie poszczególni ludzie. 

Przewodniczący Rady przekazał radnym, że jest do odebrania za pokwitowaniem tekst projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad II Sesji Rady  został  wyczerpany i zamyka obrady II Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

Powiadom znajomego