W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 86/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020r.

  1. Protokół Nr 86/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 grudnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 7:50 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków Zarządu Powiatu w Lipnie na terenie Zespołu Szkół w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 i 23 grudnia 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

- projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Wasielewskim

3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

4. Sprawy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

5. Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami i osobami w sprawie kary umownej zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 15.09.2020 r. na realizację zadania pn. „Zakup
i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów, w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

6. Udzielenie pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZST w Lipnie do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

7. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. 1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że rok budżetowy 2020r. dobrze zostanie zakończony, pomimo trudności związanych z występowaniem pandemii. Podkreślił, że tak dobra kondycja finansowa powiatu pozwoliła na wypłatę nagród pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, którzy pomimo panującej pandemii obsługiwali petentów. Dodał, że dzisiejsze zmiany są zmianami kosmetycznymi związanymi z kończącym się rokiem budżetowym.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł i zamkną się kwotą 86 503 784,20 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Gminę Lipno jako pomoc dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.


II . WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 213 839,11 zł i zamkną się kwotą
84 975 301,10 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport o łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 167 164,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 950,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 67 484,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespól Szkół Technicznych – 33 859,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 43 486,00 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 9 681,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 582,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na uzupełnienie brakujących środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 39 270,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zwiększeniu z uwagi na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespól Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 1 292,00 zł,

- Zespól Szkół w Lipnie - zwiększenie o kwotę 34 527,00 zł,

- Zespół Szkół w Skępem – zwiększenie o kwotę 6 035,00 zł.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 145 207,00 zł

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 323,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 28 330,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na uzupełnienie brakujących środków w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.


Rozdział 80146– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 670,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przekazanie dotacji dla ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 056,00 zł

Zmiany w planach finansowych w Zespole Szkół w Dobrzyniu po stronie wydatków ulegaja zmniejszeniu z uwagi na sporządzoną analizę wydatków.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących. Technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 126,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu z uwagi na sporządzoną analizę wydatków i uzupełnienie brakujących środków na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, tj.

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – zmniejszenie o kwotę 46,00 zł,

- Zespół Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 10 055,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 1 025,00 zł.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 470,00 zł

Zmiany w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych po stronie wydatków ulegają zmniejszeniu z uwagi na sporządzona analizę wydatków, tj.

- Zespół Szkół Technicznych – zmniejszenie o kwotę 1 600,00 zł,

- Zespół Szkół w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 870,00 zł.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 620,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 500 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 670 ,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia brakujących środków na przekazanie dotacji na działalność ośrodka.


Rozdział 85446– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na przekazanie dotacji dla ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 29 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych po stronie wydatków dokonuje się na podstawie analizy wydatków na dzień 28 grudnia br.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r., którą skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że przygotowany projekt uchwały uwzględnia potrzebę zabezpieczenia i pozyskania kadry lekarskiej w najbliższych i kolejnych latach w podmiocie, którego właścicielem jest Powiat Lipnowski, co będzie w przyszłości wpływać na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i uwzględnia wszystkie propozycje Zarządu dot. np. wysokości stypendiów.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w przyszłości należy zastanowić się nad podobną zachętą dla personelu średniego tj. pielęgniarek, techników rtg, laboratorium, którzy również się starzeją i należy pozyskiwać się nowych, młodych , wykształconych ludzi do tej placówki.

Zaznaczył, że zakupione agregatory dla szpitala okazały się trafnym zakupem, ponieważ podczas ostatniej awarii prądu w Lipnie, spełniły swoje zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim, który skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Wasielewskim

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że pan A. Wasielewski złożył pismo o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego z dniem 31 stycznia 2020r., gdyż dotychczas był na urlopie bezpłatnym. Zaznaczył, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Wasielewskim /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu-przedstawił przygotowany plan kontroli zewnętrznych w 2021 roku, który przedstawia się następująco: jako pierwszy w pierwszym półroczu- Szpital Lipno, a następnie w kolejności: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie, Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, zaś na II półrocze planowane jest kolejno: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie i Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie. Dodał, że planowane są również kontrole finansowane Wydziału Edukacji, kontrole Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki oraz kontrole doraźne zlecone przez Starostę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Sprawy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wystąpienie do Spółki Szpital Lipno z propozycją zakupu składników majątkowych ruchomych, których wartość księgowa wynosi zero złotych, a które to zostały ujęte w protokole z dnia 22.12.2020r. sporządzonym przez Komisje ds. wyceny i likwidacji. Zaznaczył, że Komisja dokonała spisu składników ruchomych i wykazała 349 pozycji i wyceniła je na 39 912,11 zł. Podkreślił, iż Spółka wyraziła zamiar zakupu tego sprzętu. Wobec powyższego został przygotowany projekt dot. wyrażenia zgody na zbycie składników zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych należących do Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników zużytego sprzętu medycznego oraz innych składników ruchomych należących do Powiatu Lipnowskiego, zgodnie z załącznikiem do uchwały. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami i osobami w sprawie kary umownej zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 15.09.2020 r. na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów, w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Lipnie na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020r. szczegółowo omówiła tę sytuację.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami i osobami w sprawie kary umownej zgodnie z umową nr 5/2020 z dnia 15.09.2020 r. na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego – laptopów, w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.


Ad. 6. Udzielenie pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZST w Lipnie do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.

E Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zamierza wziąć udział w projekcie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w ramach którego młodzież ze szkoły będzie uczestniczyła w wyjazdach do szkół patronackich do Grecji, gdzie będą się odbywały zajęcia i wspólne projekty. Dodała, że całość kosztów tych wyjazdów pokrywana jest w budżetu Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że młodzież powinna korzystać z takich możliwości, jednakże prosi Wydział Edukacji o dopilnowanie tej sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZST w Lipnie do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji.


Ad.7. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że po przyjęciu przez Radę Powiatu w Lipnie budżetu na 2021r. już w styczniu zostaną rozstrzygnięte przetargi na remonty dróg. Dodał, że z początkiem roku zostaną ogłoszone przetargi na montaż fotowoltaiki, gdyż z doświadczenia wiemy, że miesiące styczeń i luty są najkorzystniejsze pod względem ceny.

Dodał, że cieszy się ogromnie, że pomimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem udało się tak ładnie zakończyć rok budżetowy. Dodał, że pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu otrzymali nagrody. Zaznaczył, że z nowym rokiem w Starostwie rozpoczyna się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Poinformował, że odbyło spotkanie dot. transportu kolejowego, a dokładniej przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Toruń- Sierpc. Zaznaczył, że przytoczył argumenty o przywróceniu tego połączenia, ale przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili argumenty mówiące o małej liczbie podróżnych na tej trasie, zaznaczając, że trasa jest nieekonomiczna i trzeba dużo do niej dokładać, co przy dużej liczbie zadań, za które odpowiada samorząd wojewódzki i na które należy znaleźć środki finansowe jest po prostu niewskazane. Dodał, że negocjacje z przewoźnikiem zaczęły się na chwilę przed uchwaleniem budżetu.

J. Kowalski- powiedział, że została przygotowana petycja dot. uruchomienia linii kolejowej na trasie Toruń – Sierpc i prosi o zaangażowanie się w jej poparcie. Zaznaczył, że wskazanie, że na trasie Lipno- Sierpc jeździ mało podróżnych ma swoje uzasadnienie, ponieważ godziny kursowania pociągu były niedostosowane do potrzeb społecznych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że władze wojewódzkie nie planują wznowienia kursowania pociągu na trasie Toruń- Sierpc, ponieważ jest to nieekonomiczne. Zaznaczył, że możemy oczekiwać dofinansowania ze strony samorządu wojewódzkiego dla inwestycji w szpitalu. Poinformował, że otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego przyznające dotacje do km dla tras, którymi jeżdżą pojazdy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski o godz. 8,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 grudnia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego