W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 84/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020r.

  1. Protokół Nr 84/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 21 grudnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

4. Agnieszka Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.


Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 9:00 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Powiatu -Starosty Lipnowskiego, który był na spotkaniu służbowym w Urzędzie Marszałkowskim, Wicestarosta M. Kulig witając zebranych członków.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 grudnia 2020r.

Wicestarosta przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

4. Zapoznanie się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego z odpowiedzią na pismo dot. wydłużenia terminu realizacji prac objętych umowami nr Zm. 273.2.2019 oraz Zm.z.273.4.2019

5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

6. Zatwierdzenie wykazu nauczycieli, którym przyznano dopłaty do czesnego.

7. Rozpatrzenie pisma Dziecięcej Szkółki Piłkarskiej w sprawie wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

8. Sprawy różne.


Wicestarosta M. Kulig- przeszła do realizacji porządku obrad.

Ad. 1.Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 9 101,11 zł i zamkną się kwotą 86 488 784,20 zł. Zmian planuje się dokonać po stronie dochodów w dz. 020- leśnictwo rozdz. 02001. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 9 101,11 zł i zamkną się kwotą 84 060 798,99 zł. Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać dz. 020- leśnictwo rozdz. 02001- gospodarka leśna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020r., który skierował na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie i skierował go na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji czy tez pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029 i skierował go na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że przygotowany projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez wójtów, burmistrzów i samorządu aptekarskiego. Wójtowie i burmistrzowi pozytywnie go zaopiniowali, jednakże Pomorsko- Kujawska Izba Aptekarska w Bydgoszczy negatywnie go zaopiniowała, sugerując pracę aptek do godz. 23:00. Zgodnie z minimalnym standardem wynikającym z art. 94 ust. 1,2 Prawa farmaceutycznego jest zagwarantowanie, żeby była na terenie powiatu czynna przynajmniej 1 apteka w każdym czasie. Zaznaczył że przygotowany projekt uchwały zakłada całodobową pracę aptek na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lipnowskiego i skierował go na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021 rok.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zgodnie ze statutem Powiatu Lipnowskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie działa na podstawie rocznego planu pracy, który opracowała i który powinien zostać uchwalony do 31 grudnia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2021 rok.

i skierował go na XXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Wicestarosta M. Kulig- poinformowała, że sesja planowana jest przez Przewodniczącą Rady na dzień 30 grudnia br. w godzinach rannych.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego realizowanego w tej dziedzinie wydatkowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 050,52 zł

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków realizowanych w ramach środków własnych powiatu polega na dostosowaniu tegoż planu do istniejących potrzeb.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 3 050,52zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w tym rozdziale z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wynagradzanych z rozdziału 75011 oraz należnego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto w tym rozdziale uzupełnia się również należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym wydatków realizowanych w ramach prac zleconych z budżetu państwa wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z potrzeby dostosowania planu w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu do istniejących potrzeb.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 grudnia 2020 roku podjęta została uchwała Nr XXI/189/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 500 000,00 zł. W związku z powyższym korzystając z zapisów uchwały możliwe jest zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu bankowego w miesiącu styczniu 2021 r. w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Dodała, że bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł pozwoli pozyskać zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


4. Zapoznanie się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego z odpowiedzią na pismo dot. wydłużenia terminu realizacji prac objętych umowami nr Zm. 273.2.2019 oraz Zm.z.273.4.2019

Agnieszka Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.- przypomniała, że w związku z pismem OPEGIEKA sp zo.o. dotyczącym wydłużenia terminu wykonania prac objętych umowami nr ZmZ.273.2.2019 oraz ZmZ.273.273.4.2019 z dnia 28.01.2019 na zadanie ,,Utworzenia baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGIK dla Powiatu Lipnowskiego realizowanego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił wystąpić o stanowisko w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczyła, że wpłynęło stanowisko Urzędu Marszałkowskiego na ten temat, która jest niejednoznaczne, wobec czego najlepiej byłoby nie wyrażać zgody na wydłużenie tego terminu, by w przyszłości nie narażać się na korekty finansowe ze strony Urzędu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie nie wyraził zgody OPEGIEKA sp z.o. na wydłużenie terminu prac objętych umowami nr Zm. 273.2.2019 oraz Zm.z.273.4.2019.


5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wicestraosta M. Kulig- powiedziała, że Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się o podjecie decyzji dot. wykreślenie hipoteki kaucyjnej wpisanej do kwoty 32 829,86 zł, w związku z faktem, iż należność została spłacona wraz z odsetkami redyskonta weksli zgodnie z aktem Notarialnym nr 5660/2010.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o wykreśleniu hipoteki kaucyjnej wpisanej do kwoty 32 829,86 zł. ustanowionej na nieruchomości opisanej w KW nr WL 1L/00036394/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Wicestraosta M. Kulig- powiedziała, że Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się o podjęcie decyzji w związku z propozycją budowy przyłącza sieci światłowodowej do budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58. Poinformowała, że jest stanowisko informatyka Starostwa, który mówi, że posiadamy już szerokopasmowe przyłącze światłowodowe prowadzące do budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58, więc nie ma potrzeby budowy nowego przyłącza.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do propozycji firmy NEXERA Sp zo.o. z uwagi na fakt posiadania już szerokopasmowego przyłącza światłowodowego prowadzącego do budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 58.

Wicestraosta M. Kulig- powiedziała, że Wydział Geodezji przygotował projekt uchwały dot. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na najem lokali położonych na nieruchomości przy ulicy Nieszawskiej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Wskazała, że do składu komisji przetargowej proponowani są:

Przewodniczący – Zbigniew Chmielewski

Sekretarz – Piotr Zadrożny

Członkowie : Aneta Ofmańska

Małgorzata Gołębiewska.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwalę w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na najem lokali położonych na nieruchomości przy ulicy Nieszawskiej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego w zaproponowanym składzie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Wicestraosta M. Kulig- powiedziała, że Wydział Geodezji przygotował projekt uchwały dot. określenia regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola oraz żłobka niepublicznego położonego w budynku na ulicy Nieszawskiej 8, 87-600 Lipno oraz wzoru umowy najmu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: określenia regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola oraz żłobka niepublicznego położonego w budynku na ulicy Nieszawskiej 8, 87-600 Lipno oraz wzoru umowy najmu /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


6. Zatwierdzenie wykazu nauczycieli, którym przyznano dopłaty do czesnego.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że dnia 16 grudnia br. miało miejsce posiedzenie komisji ds. dopłat do czesnego, która rozpatrzyła 7 wniosków o dopłaty do czesnego na rok akademicki 2019/2010. Poinformowała, że 6 wniosków zostało przez Komisje rozpatrzonych pozytywnie, gdyż takie są potrzeby szkół, w których uczą nauczyciele, zaś jeden został rozpatrzony negatywnie, gdyż zdaniem komisji nie ma uzasadnionej potrzeby dofinansowania doskonalenie nauczyciela w dziedzinie o jaką ubiegał się we wniosku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zatwierdził wykaz nauczycieli, którym przyznano dopłaty do czesnego wraz z informacją o wysokości dopłaty na rok akademicki 2019/2020 /wykaz stanowi zał. do nin. protokołu/.


7. Rozpatrzenie pisma Dziecięcej Szkółki Piłkarskiej w sprawie wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Wicestraosta M. Kulig- powiedziała, że w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. w tym terminie nie powinny się odbywać żadne zajęcia na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, dlatego proponuje negatywnie ustosunkować się do tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. jednogłośnie poinformował, że w tym terminie nie jest możliwe korzystanie z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Co do dalszych decyzji w tym zakresie będą one warunkowane dalszymi wytycznymi z tym związanymi.


Ad. 8. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z decyzją Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie budynku szkoły Specjalnej w Lipnie, na działce nr 3125, obręb ewidencyjny nr 8, położonej przy ul. Okrzei, w mieście Lipno oraz z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1376 m2 położonych w Lipnie obręb 11, stanowiący działki nr 388/5 oraz 388/7 z powodu wzrostu wartości nieruchomości z związku z przeszacowaniem.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicesatrsota M. Kulig o godz. 10,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 21 grudnia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego