W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 146/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 listopada 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 listopada 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

  2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Lipnie w sprawie udostępnienia auli szkoły na walne zebranie członków kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Szkoły podstawowej Nr 3 w Lipnie.

  3. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 243,00 i zamkną się kwotą 74 060 443,00 .


Wskazała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 770,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 942,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 854504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 16 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 854508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 831,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dodała, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 243,00 i zamkną się kwotą 78 724 88000 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 770,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Inspektoratu.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 942,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 854504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 854508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 831,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – P (zlecone (p)” z [przeznaczeniem na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Lipnie w sprawie udostępnienia auli szkoły na walne zebranie członków kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Szkoły podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków, mając na uwadze charakter organizowanego spotkania, jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie auli Zespołu Szkół w Lipnie na walne zabranie członków kasy zapomogowo- pożyczkowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie w dniu 21 listopada 2018r..


Ad.3. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie szybszego przekazania środków za realizowane przez powiat projekty ze środków unijnych z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo od wykonawcy inwestycji ,,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne rekreacyjne terenu w postaci biesiadnych”, który domaga się zapłaty 165 506 ,36zł zł w związku z wykonanymi pracami dodatkowymi.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że wynagrodzenie w związku realizowaną inwestycją miało formę ryczałtu , co oznacza, iż wykonawca przyjmuje do wykonania roboty na podstawie projektu budowlanego. Główną cechą wynagrodzenia ryczałtowego jest jego niezmienność w toku realizacji umowy. Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą i orientacyjną, a wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac wynikających z dokumentacji projektowej za ustaloną kwotę.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, aby odpowiedź na to wezwanie przygotował Sekretarz Powiatu w Lipnie razem z radcą prawnym Starostwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Sekretarza Powiatu w Lipnie razem z radcą prawnym Starostwa do przygotowania odpowiedzi na to wezwanie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 21 listopada 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego