W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 145/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 listopada 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 15:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

  3. Zatwierdzenie wykazu nauczycieli, którym komisja przyznała dopłaty do czesnego.

  4. Udzielenie upoważnienie do uzyskania w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia w wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie

  5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Wielgie w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej Złowody- Zaduszniki- Krojczyn.

  6. Rozpatrzenie pisma OSP w Tłuchówku w sprawie wsparcia finansowego uroczystości 50-lecia powstania OSP w Tłuchówku.

  7. Przedstawienie protokołu komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

  8. Rozpatrzenie pism Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie w sprawie wsparcia 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

  9. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że pojawiła się konieczność powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowanego ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Dodała, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi: 1 przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie oraz 2 ekspertów. Dodała, że proponuje powołać ze strony organu prowadzącego szkołę na Przewodniczącego Komisji Panią E. Zielińską- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w zaproponowanym składzie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł i zamkną się kwotą 74 057 200,00 zł.. Dodała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz.. 7005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zmniejszeniu ulegają dochody o 15 tys. zł. w związku z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 listopada 2018r.. Dodała, że również planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł i zamkną się kwotą 78 721637,00 zł. Nadmieniła, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami , dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dz. 855- rodzina, rozdz. 85508- rodziny zastępcze. Dodała, że planowane są również zmiany w planie zadań remontowych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie szybszego przekazania środków za realizowane przez powiat projekty ze środków unijnych z dofinansowaniem ze środków unijnych.


Ad 3. Zatwierdzenie wykazu nauczycieli, którym komisja przyznała dopłaty do czesnego.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie komisji ds. dopłat do czesanego, która analizowała wnioski nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski z I i II semestr i na 24 wnioski, tylko dwa zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ nauczyciele złożyli dwa wnioski za ten sam okres czasu. Nadmieniła, że negatywnie rozpatrzono również częściowo wnioski, które dotyczyły roku akademickiego 2016/2017, gdyż wnioski za ten okres czasu był rozpatrywane w roku ubiegłym. Dodała, że w związku z sytuacją finansową powiatu pod koniec 2017r. , dopłaty do czesnego z roku 217 zostały wypłacone w roku 2018r., co zmniejszyło środki na dopłaty w 2018r. W związku z powyższym proponuje aby dopłaty do czesnego zostały wypłacone do wysokości środków w obecnym budżecie, a pozostałe dopłaty zostaną zrealizowane z budżetu 2019r. Podkreśliła, że powiat przyznaje 40% dopłaty do czesnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przychylił się do wniosku Wicestarosty, by dopłaty do czesnego zostały wypłacone do wysokości środków w obecnym budżecie a pozostałe dopłaty zostaną zrealizowane z budżetu 2019r.


Ad.4. Udzielenie upoważnienie do uzyskania w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia w wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że potencjalny inwestor zainteresowany zakupem gruntów w strefie ekonomicznej chciałby uzyskać dokumenty z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipnie, ale do tego musi mieć stosowne upoważnienie. Nadmienił, że aby uzyskać takie dokumenty nie trzeba być właścicielem gruntów i wydanie takiego upoważnienia niczym nie skutkuje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić upoważnienia Panu Krzysztofowi Skucha do uzyskania w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipnie dokumentów niezbędnych do wystąpienia w wnioskiem o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Gminy w Lipnie


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Gminy Wielgie w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na drodze powiatowej Złowody- Zaduszniki- Krojczyn.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na to pismo jest opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, która wskazuje, że zmiana pierwszeństwa przejazdu na drodze powiatowej nr 2704C/Rachcin/- gr. pow.- /Cyprianka/- Zaduszniki- Wielgie w miejscowości Zaduszniki zostanie rozpatrzona przy okazji aktualizacji stałej organizacji ruchu tej drogi, natomiast odnośnie budowy chodnika o lokalizacji wskazanej w piśmie, decyzja w tej sprawie będzie podejmowana w latach następnych w miarę posiadanych środków finansowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi zgodnej z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma OSP w Tłuchówku w sprawie wsparcia finansowego uroczystości 50-lecia powstania OSP w Tłuchówku.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w tym roku środki jakie były przeznaczone na dofinansowanie uroczystości jubileuszowych i innych organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu zostały już wykorzystane, dlatego nie można pozytywnie ustosunkować się do prośby wyrażonej w piśmie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad.7. Przedstawienie protokołu komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że w dniu dzisiejszym miało miejsce posiedzenie komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn.: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”. Wskazał, że w odpowiedzi na organizowany konkurs wpłynęły 4 oferty, z których jedna oferta -Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa została odrzucona z przyczyn formalno- prawnych. Z pozostałych ofert Komisja rekomenduje ofertę Zaborowskiego Towarzystwa Naukowego na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Nowej Wsi oraz na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Skępem. Dodał, że proponuje by zarząd przychylił się do rozstrzygnięcia komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie dokonał rozstrzygnięcia Konkursu, pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z Brus, na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Nowej Wsi gm. Wielgie z siedzibą w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie Skępem (zgodnie ze złożonym, oświadczeniem).

Ad.8. Rozpatrzenie pism Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie w sprawie wsparcia 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że co roku powiat lipnowski wspomaga organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tak proponuje również w tym roku, poprzez wyrażenie zgody na bezpłatne udostępnienie hali sportowej Zespołu Szkół w Lipnie w dniu 04.01.2019r. na przeprowadzenie turnieju koszykówki, w dniu 05.01.2019r. na przeprowadzenie turnieju piłki siatkowej, w dniu 11.01.2019r. na przeprowadzenie turnieju piłkarskiego, w dniu 13.01.2018 na przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dziecięcej oraz na przeprowadzenie Finału WOSP, podczas których będą zbierane środki finansowe. Nadmienił, że środki przeznaczone na dofinansowanie imprez o charakterze kulturalno- promocyjnym zostały już wykorzystane, więc nie możemy sfinansować wynajmu autokaru na wyjazd do Warszawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na bezpłatne udostępnienie hali sportowej Zespołu Szkół w Lipnie na przeprowadzenie imprez w ramach 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaś negatywnie w kwestii sfinansowania wynajmu autokaru na wyjazd do Warszawy.


Ad.9. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- poinformowała o spotkaniu z naczelnikami, kierownikami i stanowiskami samodzielnymi Starostwa Powiatowego w Lipnie na temat utrzymania dyscypliny finansowej do końca roku. Podkreśliła, że wpłynęło pismo od samodzielnego stanowiska ds. transportu publicznego dot. zakupu dwóch autokarów w przyszłym roku. Zaznaczyła, że to pismo wpłynęło już po zakończeniu prac nad projektem budżetu na 2019r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że projekt budżetu został już przyjęty i na razie nie są planowane żadne zmiany w tym zakresie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 listopada 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego