W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 144/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

4. Andrzej Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

5. Wiesław Kempiński- Samodzielne Stanowisko ds. Transportu Powiatowego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:40 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

3. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.

5. Rozpatrzenie pisma Pana T. Sikory w sprawie dotyczące wyrażenia zgody na przeniesienie córki Patrycji Sikora z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku do Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie

6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

7. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r. Powiedział, że dochody zostały zaplanowane na poziomie 70 411 239,00 zaś wydatki na poziomie 70 853 229,00 zł., co daje deficyt w wysokości 441 990 zł. Podkreślił, że dochody nie zostały wygórowane, zaś wydatki są zaplanowane w wysokości pozwalającej na realizację zadań powiatu oraz inwestycje. Zaznaczył, że podwyżki dla administracji kosztują powiat, jak również wzrost cen energii, paliwa itp. Następnie przedstawił jakie wydatki planowane są w 2019r., a mianowicie: 3 mln zł planuje się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno z ukierunkowaniem na remont Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego, sal operacyjnych, ponad 1 mln 100 tys. zł na budowę pawilonu handlowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej (prace rozłożone na 2 lata), 800 tys. zł na przystosowanie budynku po byłej hurtowni oraz ok. 100 tys. zł z kar za korzystanie ze środowiska na np. termomodernizację tego budynku. Wskazał, że budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie planowany jest na prawie 3 mln 300 tys. zł, w tym na zakupy inwestycyjne (pługi odśnieżające, posypywarki 96 700 zł oraz 1 mln 350 tys. zł na zadania remontowe na drogach powiatowych. Dodał, że na inwestycje i remonty planowana jest kwota prawie 7,5 mln zł. Poinformował, że dotacja dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego planowane jest również w wysokości 1 mln 200 tys. zł., że planowane są również środki na spłatę zadłużenia po SP ZOZ w Lipnie, jak również inne kredyty i zobowiązania finansowe, które powiat posiada. Dodał, że większa jest również subwencja oświatowa, ponieważ uwzględnia podwyżki dla nauczycieli.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- dodała, że deficyt budżetowy wynika z założonych w budżecie zadań inwestycyjnych.


Przewodniczący Zarządu- dodał, że ten projekt budżetu był wielokrotnie analizowany, modyfikowany, by był jak najlepszy.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że przygotowany projekt budżetu jest budżetem przemyślanym.

J. Kołaczyński- powiedział, że ten budżet będzie ulegał zmianom i modyfikacjom, więc w każdej chwili można dokonać jego transformacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029., którą przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwaly w przedmioptwoej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 850,00 i zamkną się kwotą 74 072 200,00 .

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 850,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

Dodał, że równocześnie planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 850,00 i zamkną się kwotą 78 736 637,00

Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług. Zmniejszeniu wydatki na wykonanie prac remontowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 850,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2018 r.

Nadmieniła, że zmiany następują również w planie zadań remontowych w Starostwie Powiatowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Pan Mirosław Grodaszewski od 1,5 roku pełni obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie i uważa, że sprawdził się na tym stanowisku, realizując duży zakres prac remontowych i budowlanych na drogach powiatu lipnowskiego, dlatego należy powierzyć mu stanowisko dyrektora tej jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie Panu Mirosławowi Grodaszewskiemu.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały dot. podwyższenia cen biletów pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego, jak również rosnącymi cenami paliwa i utrzymania pojazdów, konieczne jest rozważenie również podniesienia opłat od nowego roku za wynajem pojazdów Zakładu.

A. Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego – powiedział, że rozważanie, czy stawki podnosić, w sytuacji, kiedy ceny paliwa rosną , jak również koszty funkcjonowania Zakładu, wydaje się być oczywiste, rozważać, możemy tylko o ile podnieść.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w przygotowanym projekcie uchwały proponujemy następujące stawki:

1/ pojazd marki Isuzu:

- stawka kilometrowa 3,00 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 55,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

2/ pojazd marki Solbus:

- stawka kilometrowa 3,30 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 60,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

3/ pojazd marki Mercedes Benz :

- stawka kilometrowa 2,80 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

4/ pojazd marki Scania:

- stawka kilometrowa 3,75 zł za każdy kilometr trwania najmu pojazdu lub stawka godzinowa 80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu. ”

Członkowie Zarządu podzielili zdanie Przewodniczącego Zarządu o podwyższeniu opłat za wynajem pojazdów w zaproponowanej wysokości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego w zaproponowanej przez Przewodniczącego Zarządu wysokości. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Pana T. Sikory w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie córki Patrycji Sikora z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku do Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że mając na uwadze argumenty przedstawione w piśmie proponuje wyrazić zgodę na przeniesienie uczennicy P. Sikory do Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przyjęcie uczennicy Patrycji Sikora do Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie.


Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w kwestii lokalizacji budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie. Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w rozważnej lokalizacji tj. na nieruchomości po byłym szpitalu psychiatrycznym powiat dysponuje dwoma działkami: nr 3128 o pow.0,4628 ha (po byłym szpitalu psychiatrycznym od strony ul. 11 Listopada) oraz nr 3129 o pow. 0,1095 (obok basenu miejskiego od strony ul. Żeromskiego). Obecnie zlecony jest podział działki nr 3128 w wyniku którego powstaną działki 3131 z przeznaczeniem pod powiększenie działki 3129 (która po scaleniu będzie miała pow. 0,2269 ha od strony ul. Żeromskiego przy basenie) i działka 3132 o pow. 0,3454 ha (po byłym szpitalu psychiatrycznym od strony ul. 11 Listopada ).

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pierwotnie planowaliśmy budowę szkoły muzycznej na powiększonej działce obok basenu, ale teraz myśli, że rozsądniejszą lokalizacją będzie działka po byłym szpitalu psychiatrycznym, gdyż będzie można lepiej zagospodarować planowaną budowę budynku szkoły muzycznej wraz z parkingami.

J. Kołaczyński- powiedział, że faktycznie lepszą lokalizacją będzie działka większa po byłym szpitalu psychiatrycznym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że działka po podziale nr 3132 (o pow. 0,3454 ha po byłym szpitalu psychiatrycznym od strony ul. Żeromskiego) zostanie przeznaczona pod budowę budynku szkoły muzycznej w Lipnie, zaś działka 3129 (która po scaleniu będzie miała pow. 0,2269 ha od strony ul. Żeromskiego przy basenie) zostanie przeznaczona do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.


Ad. 7. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, żeby pracować nad przystosowaniem budynku po byłej hurtowni spożywczej przy ul. Sierakowskiego na siedzibę Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, na warsztaty PZPT Lipnie, na potrzeby Starostwa, w tym Wydziału Komunikacji i Transportu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 13 listopada 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego