W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 143/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:50 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 października 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów

uchwał w sprawie:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publiczności w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r. oraz Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do utylizacji Cyganika rolniczego URSUS z 1973r.

5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

6. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Przyjęcie i przekazanie na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i

projektów uchwał w sprawie:

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 320 023,50 i zamkną się kwotą 74 071 350,00 .


Dodała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 124 326,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 29 października 2018 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 19 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 212,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzone wichurą szkody.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 33 143,50 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 23 października 2018 roku.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 roku.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 64 642,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 24 października 2018 roku.


Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 320 023,50 i zamkną się kwotą 78 735 787

Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 59 530,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne, które wynikły z rozliczenia podatku VAT.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące kosztów postępowań sądowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z pracami remontowymi.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem i montażem systemu do imiennego głosowania radnych oraz transmisji i nagrywania obrad sesji.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące świadczonych usług oraz wydatki na opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizacje zakupionego budynku. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat składek, zakupu usług remontowych i zakupu materiałów oraz szkoleń pracowników i kosztów podróży pracowników.


Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zwiekszeniu o kwotę 27 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem nagród oraz opracowania monografii. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów oraz podróży służbowych i szkoleń pracowników.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 124 326,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty należności i uposażeń funkcjonariuszy straży oraz wydatki na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłatę uposażeń funkcjonariuszom jednostki straży.


Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie świadczonych usług.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80115technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 84 060,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 940,00 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację usług.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zwiększeniu o kwotę 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych związanych z organizacją sympozjum.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 39 016,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zmniejszeniu o kwotę 39 016,00 zł związane z wypłatą wynagrodzeń.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłaty abonamentowej za użytkowanie programu Vulcan Optimum i podpisu kwalifikowalnego. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania wydatków projektu pn. ”Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przybywające w placówce.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 212,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów oraz opłacenia składek za ubezpieczenia mienia.


Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup materiałów.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 33 143,50 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych oraz realizowanych usług związanych z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wydatki na realizowane usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki w opłat składek na Fundusz Pracy.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 64 642,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym.


Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 600,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 1 600,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup leków, zaś zmniejsza się wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł w zakresie wynagrodzeń.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 514,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe.


Wskazała, że planowane są również zmiany w planie zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół w Skępem oraz w planie zadań remontowych następują w Szkole Podstawowej Specjalnej, Szkole Muzycznej I Stopnia.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018r..Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na usystematyzowanie kosztów realizowanych zadań oraz wprowadzenie nowych zadań takich jak opracowanie dokumentacji pod modernizację zakupionego budynku po byłej hurtowni w roku 2018 oraz zakup i montaż systemu do imiennego głosowania radnych oraz transmisji i nagrywania obrad sesji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028, który skierował na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publiczności w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r. oraz Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z rosnącymi cenami paliwa i kosztami utrzymania taboru pojazdów, po rozmowach z dyrekcją Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, konieczne jest podwyższenie cen biletów jednorazowych na wszystkich liniach, a co za tym idzie również biletów miesięcznych i proponuje dwa warianty podwyżki o 0,50 gr albo o 1 zł.

K. Kwiatkowski- powiedział, że jeżeli zamierzamy podwyższać ceny biletów to najbardziej racjonalną podwyżką jest ta o 1 zł, gdyż przy rosnących kosztach funkcjonowania Zakładu ta podwyżka wydaje się być tą właściwą.

J. Kołaczyński- powiedział, że on również uważa, że podwyżka o 1zł jest tą korzystniejszą dla Zakładu ale nie tak znaczącą, by w jakimś dużym zakresie dotknąć mieszkańców powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- poddał pod głosowanie, która wersję podwyżki cen biletów przedstawić Radzie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publiczności w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017r. oraz Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r., w którym ceny biletów jednorazowych ulegają zwiększeniu o 1 zł i taką wersję skierował na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że proponuje wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenie nabycia przez Powiat Lipnowski mienia Skarbu Państwa obejmującego niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 696/10 o powierzchni 0,7091 ha zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej WL1L/00039078/5. Dodał, że nieruchomości stanowią drogi publiczne i zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019r. wskazanego zadania publicznego. Dodał, że w projekcie uchwały proponowany jest następujący skład osobowy komisji konkursowej: Przewodniczący Komisji – Agnieszka Grzywaczewska, Sekretarz Komisji – Elżbieta Błaszkiewicz, Członek Komisji – Bartłomiej Brzozowski, Członek Komisji- Jerzy Zieliński.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej” w przedstawionym składzie./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do utylizacji Cyganika rolniczego URSUS z 1973r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ZDP w Lipnie wnioskuje o odstąpienie od wykonania wyceny i przekazanie do utylizacji ciągnika rolniczego URSUS nr inw. 40/746, rok budowy 1973, którego wartość początkowa wynosiła 7.115,81 a amortyzacja 100%. Zaznaczył, że jednostka podkreśla, że pojazd ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji, ponieważ posiada uszkodzony silnik, układ hamulcowy, jak również posiada ogniska rdzy i ubytki blacharskie kabiny i maski silnika.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na odstąpienie od wykonywania wyceny ciągnika URSUS o nr inw.40/746 z 1973r. i przekazanie go do utylizacji.

Ad 5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A.Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

- postanowił, że decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji ,,Budowa szkoły muzycznej wraz z salą koncertową” zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

- wyraził zgodę na zameldowanie na okres czasowy tj. do 31.08.2020 r. w lokalu mieszkalnym przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/Wisłą: Panów: Mariusza Stankiewicza z rodziną i Pana Mariusza Wyszyńskiego z rodziną.

- postanowił przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu decyzję w sprawie rozłożenia na raty Panu M.Olczakowi należności z tytułu poniesienia kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na wyznaczonym parkingu samochodu osobowego Opel Astra na podstawie wydanej decyzji Or.II.7135.4.2018.


Ad 7. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta A. Smużewska zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 listopada 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego