W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 142/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 października 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

4. Tomasz Gałka- Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

5. Błażej Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

6. Edyta Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.


Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 11:00 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starosty Lipnowskiego, Wicestarosta A. Smużewska, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 18 października 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie i przekazanie na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2017/2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

5. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

6. Sprawy różne.


Wicestarosta A. Smużewska przeszła do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2017/2018

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotową informację. Powiedziała, że informacja zawiera: stan organizacji szkół i placówek oświatowych , w tym nabór do szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019, kadrę i strukturę zatrudnienia, w tym poziom wykształcenia nauczycieli, stopnie awansu zawodowego nauczycieli, poziom nauczania, w tym wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, stan realizacji zadań oświatowych powiatu na rzecz uczniów i szkół , w tym funkcjonowanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, działalność legislacyjną Powiatu, finansowanie zadań oświatowych, oraz remonty i inwestycje prowadzone w roku szkolnym 2017/2018.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2017/2018, którą skierował na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisje Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia /Informacja stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wpłynęły dwie decyzje dotyczące zwiększenia wielkości dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wspierania rodziny jak również w zakresie działalności komisji ds. orzekania o niepełnosprawności. Dom Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w ramach własnego budżetu. W dniu dzisiejszym wpłynęły środki Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników PUP. Wskazała, że oczekujemy na pismo MRP I PS. Ponadto po rozpoznaniu się w kosztach montażu systemu do głosowaniu należałoby zabezpieczyć należne środki w budżecie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że ze względu na wzrost dochodów i wydatków jak również dokonywanych zmian w budżecie powiatu proponuje także zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego

Wicestraosta A. Smużewska -powiedziała, że przedstawiony projekt Statutu został dostosowany do zmian ustawy o samorządzie powiatowym, które wchodzą z nową kadencją tj. konieczność powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak również reguluje kwestie głosowania imiennego radnych, oraz ogólnie został dostosowanych do obowiązujących przepisów prawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego, który skierował na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wicestraosta A. Smużewska -powiedziała, że radny J. Wiśniewski nie złożył w wymaganym terminie oświadczenia majątkowego na koniec kadencji, ani w terminie dodatkowym wskazanym przez Przewodniczącego Rady, dlatego Rada Powiatu w Lipnie powinna stwierdzić wygaśnięcia mandatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, który skierował na XLVI sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Wicestarosta A. Smużewska- poinformowała, że XLVI sesja Rady Powiatu w Lipnie planowana jest na dzień 5 listopada br. na godz. 10,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 i zamkną się kwotą 73 751 326,50 .


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 8000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.


Nadmieniła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 i zamkną się kwotą 78 328 239,50 .


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmniejszeniu wydatki na realizację usług realizowanych w ramach środków z budżetu państwa w związku z ich niewykorzystaniem.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.Dział 852 – opieka społeczna

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup leków, na realizację usług oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z błędnym wyliczeniem należnej wysokości na rok bieżący. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług remontowych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.Powiedziała, że zmiany w realizacji zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

T. Gałka- Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji- powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wystąpił z wnioskiem dot. nieodpłatnego wykonania map sytuacyjno- wysokościowych w skali 1: 1000 lub 1: 500 części dróg powiatowych w celu wykonania projektów stałej organizacji ruchu. Zaznaczył, że z obowiązujących przepisów Prawo Geodezyjne i Kartograficzne o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, załatwienie tej sprawy jest możliwe poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów w postaci elektronicznej, po złożeniu odpowiedniego wniosku, zgodnego z rozporządzeniem z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Nadmienił, że koszty wydrukowania tych map w formie papierowej oszacowane zostały na prawie 10 tys. zł.

Wicestarosta A. Smużewska- zaproponowała, by na chwilę obecną mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne wyrazić zgodę na przekazanie Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie map sytuacyjno- wysokościowych części dróg powiatowych nieodpłatnie w postaci elektronicznej po złożeniu odpowiedniego wniosku, a jeżeli nie będzie ich to satysfakcjonowało, wówczas jeszcze raz rozważy te prośbę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie map sytuacyjno- wysokościowych części dróg powiatowych nieodpłatnie w postaci elektronicznej po złożeniu odpowiedniego wniosku, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

B. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że Pan A. Mync zwrócił się z propozycją zakupu nieruchomości rolnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/1 położonej w miejscowości Złotopole, gdyż zgodnie z ustawą o kształtowani ustroju rolnego musi wystąpić m.in. do powiatu, czy ten nie jest zainteresowany zakupem ziemi, przed sprzedażą jej innym podmiotom. Dodał, że ta ziemia nie graniczy z żadną działką będącą własnością powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie nie wyraził zainteresowania złożoną propozycją zakupu nieruchomości rolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/1 o pow. 1,73 ha położonej w miejscowości Złotopole, gmina Lipno, powiat lipnowski.


Ad 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:
-wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy adresu e-mail (pinb@lipnowksi.powiat.pl) na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 58 na okres 1 roku, utrzymując obowiązującą opłatę za dzierżawę,

- postanowił przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu decyzję w sprawie rozłożenia na raty Panu Marcinowi Olczakowi należności z tytułu poniesienia kosztów usunięcia z drogi oraz przechowywania na wyznaczonym parkingu samochodu osobowego Opel Astra o nr rej. WSE 8M47 na podstawie wydanej decyzji Or.II.7135.4.2018.


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w sprawie dofinansowania zakupu nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Wicestraosta A. Smużewska –przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że jest to olimpiada cykliczna, dlatego proponuje ufundować nagrodę i przekazać ją laureatowi eliminacji powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił ufundować nagrodę rzeczową dla laureata eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej.Ad. 6. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z treścią pisma Ministerstwa Infrastruktury o przeznaczeniu środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy w sprawie systemu do głosowania i nagrywania.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta A. Smużewska zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 października 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego