W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 141/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 października 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu lipnowskiego.

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

4. Aneta Ofmańska- Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Zakupów

5. Bartłomiej Brzozowski- Radca prawny


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 15 października 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego pn:,, Powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem, gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

4. Sprawa przetargu na budowę budynku usługowo- biurowo- oświatowego w Lipnie przy ul. Nieszawskiej”.

5. Sprawa uwag do końcowego wniosku o płatność zadania budowa placówek opiekuńczo- wychowawczych w Lipnie

6. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

E. Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu lipnowskiego- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 i zamkną się kwotą
73 663 802,50 . Powiedziała, że zmiany po stronie dochodów planowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 r.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące oraz dotacje celowe na inwestycje
i zakupy inwestycyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.

II. WYDATKI

Powiedziała, że zmiany po stronie wydatków planowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 i zamkną się kwotą
78 328 239,50 .

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług, zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zadań własnych.

Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zryczałtowanych diet członków powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki łączności”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, pozostałe należności oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiany dotyczą projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, proponuje ogłoszenie konkursu na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego ,,Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”. Podkreślił, że rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Dodał, że termin składania ofert proponuje się na dzień 12.11.2018 do godz. 14:00.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Sprawa przetargu na budowę budynku usługowo- biurowo- oświatowego w Lipnie przy ul. Nieszawskiej”.

A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów – poinformowała o uzyskaniu informacji dot. przetargu na budowę budynku usługowo- biurowo- oświatowego w Lipnie przy ul. Nieszawskiej w Lipnie od jednego ze wspólników Spółki tworzącej konsorcjum, które złożyło ofertę na w/w postępowanie. Informacja ta polegała na niewiedzy, a tym bardziej braku zgody tego wspólnika na przystąpienia do w/w przetargu. Okoliczność ta sprawia, że jeden z podmiotów tworzących konsorcjum nie spełniał warunków udziału w postępowaniu, co przełożyło się na niekompletność dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu. Skutkuje to odrzuceniem oferty. Wobec tego, że druga oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, to jest przesłanka do unieważnienia przetargu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie ma innego wyjścia jak unieważnić przetarg na to zadanie.


Ad. 4. Sprawa uwag do końcowego wniosku o płatność zadania budowa placówek opiekuńczo- wychowawczych w Lipnie

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki- poinformowała, że Urząd Marszałkowski przysłał uwagi do złożonego końcowego wniosku o płatność do projektu dot. budowy 2 budynków placówek opiekuńczo- wychowawczych. Na podstawie wydanej przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie decyzji- pozwolenia na użytkowanie. Urząd Marszałkowski Woj. Kuj- Pomorskiego zakwestionował dokonanie nieistotnej zmiany w wybudowanych budynkach tj. zmian wejścia do kotłowni, poszerzenia klatki schodowej, przesunięcia okna w jednym z pomieszczeń oraz wykonanie stropu – zamiast stropu TERIVA został położony strop kanałowy. O ile te 3 pierwsze zmiany były już ujęte w projekcie budowlanym, to ta ostatnia zmiana – strop- została wykonana przez firmę budowlaną, bez zgłoszenia tej zmiany. W dzienniku budowy jest jedynie wzmianka o położeniu stropu. Umowa zawarta z wykonawcą jest rozliczeniem ryczałtowym, co oznacza, że do oferty nie były dołączone kosztorysy, a zamawiający wobec takiej formy rozliczenia nie miał prawa ich żądać. Urząd Marszałkowski żąda przesłania kosztorysów dot. w/w zamiany, natomiast Powiat nie może ich przesłać z w/w powodów. Położony strop kanałowy jest stropem o tych samych parametrach co strop TERIVA, a wykonawca mógł do wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu, które dopuszczały materiały równoważne, o niegorszych parametrach.

I takie właśnie stanowisko zostanie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego.


Ad. 6. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 października 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego