W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 140/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

4. Halina Opalczewska- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w auli Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 10 października 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1.Przyjęcie i przekazanie na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

2. Rozpatrzenie pisma Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Jałowiec w Lipnie z klasami gimnazjalnymi w sprawie rozliczenia kwoty sprzętu w czynszu.

3. Rozpatrzenie pisma Pani J. Słodowskiej ze Skępego w sprawie odwołania od decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dot. dofinansowania kosztów naprawy wózka inwalidzkiego.

4. Rozpatrzenie pisma Pani V. Chojnickiej w sprawie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Rachcin.

5. Rozpatrzenie pisma Pani A. Rupar- Zawadzkiej z Lipna w sprawie uruchomienia kursów przez PZTP w Lipnie przez miejscowość Mokowo.

6. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dot. podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej techników elektrologii

7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Wierzbiczczanki w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu do Niepokalanowa lub Lichenia.

8. Rozpatrzenie pisma OSP w Wólce w sprawie dofinansowania zakupu pompy pożarniczej.

9. Rozpatrzenie pisma działkowiczów i wypoczywających na jeziorem Łakie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na tym jeziorze.

10. Rozpatrzenie pisma dot. kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

11. Rozpatrzenie pisma pracownika DPS w Nowej Wsi w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem Dworku Modrzewiowego na zorganizowanie imprezy andrzejkowej dla pracowników Domu.

12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno dot. zadania ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne.

13.Rozpatrzenie pisma policjantów z Posterunku Policji w Skępem w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skępem.

14.Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. 1.Przyjęcie i przekazanie na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła proponowane autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 95 203,00 zł i zamkną się kwotą 73 585 138,50 zł.

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat z nałożonych kar oraz otrzymanych darowizn.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 83 203,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców oraz z wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia w związku z wyrządzonymi przez silny wiatr szkodami.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu realizacji usług.

Wskazała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 95 203,00 zł i zamkną się kwotą 78 249 575,50 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 170 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji dla zakładu budżetowego.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 85 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z zaoszczędzonymi wydatkami z tytułu realizowanych usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 –szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zużycia energii.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 230,00 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące kosztów podróży służbowych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 17 727,00 zł Ulegają zwiększeniu wydatki Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 27 981,00 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 570,00 zł Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dotyczące opłat.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 37 786,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu z przeznaczeniem na wydatki niepublicznych jednostek oświatowych.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w związku z uruchomieniem dwóch nowych budynków, do których będą przyjmowane dzieci.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 203,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań domu.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadań Dworku.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materiałna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na wypłatę stypendium uczniom szkoły.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 040,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego na przekazanie dotacji niepublicznej jednostce oświatowej.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 37 786,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o kwotę 73 559,00 zł w związku z uruchomieniem dwóch nowych budynków jak również zatrudnieniem wychowawców do placówki.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 159 059,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na przekazanie dotacji zakładowi budżetowemu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. uprzednio planowane na zakup materiałów, realizację wynagrodzeń w ramach umów – zlecenia, zakupu nagród i książek oraz nierozdysponowanej dotacji na zadania z zakresu kultury.III.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnym następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z urealnieniem wydatków na zadania realizowane przez tę jednostkę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie i skierował je na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Rozpatrzenie pisma Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Jałowiec w Lipnie z klasami gimnazjalnymi w sprawie rozliczenia kwoty sprzętu w czynszu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że wpłynęła opinia z Zespołu Szkół w Lipnie, która podkreśla potrzebę sprzętu elektronicznego, który chce pozostawić Prywatna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi dla tej szkoły. Dodał, że w związku z takim stanowiskiem proponuje przychylić się do prośby wskazanej w piśmie i wyrazić zgodę na rozliczenie kwoty 7 tys. zł za pozostawiony na potrzeby Zespołu Szkół w Lipnie sprzęt elektroniczny, w czynszu po 1 tys. zł miesięcznie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozliczenie kwoty 7 tys. zł za pozostawiony na potrzeby Zespołu Szkół w Lipnie sprzęt elektroniczny, w czynszu po 1 tys. zł miesięcznie.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Pani J. Słodowskiej ze Skępego w sprawie odwołania od decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dot. dofinansowania kosztów naprawy wózka inwalidzkiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, z której wynika, że w ocenie merytorycznie wniosek uzyskał 15 punktów, a minimalna liczba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosi 30 punktów. Wskazał, że kryteria, które obowiązują przy tym programie zostały ustalone odgórnie i powiat lipnowski ani Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie nie miały wpływu na ich sformułowanie. Dodał, że z powyższej opinii wynika również, że środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu I w roku 2018 wynoszą 34 344 zł, co pozwala na realizację 8 wniosków, które uzyskały 60 punktów. Realizacja pozostałych 8 wniosków, które uzyskały min. 30 pkt, będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przekazanych przez PFRON.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków podtrzymał decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wyrażone w piśmie PCPR.82123/AS/I/1/2018


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Pani V. Chojnickiej w sprawie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Rachcin.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, z której wynika, że szerokość pasa drogowego na odcinku wymienionym w piśmie wynosi 10-13 m i jest zbyt mała na wybudowanie ścieżki rowerowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad 5. Rozpatrzenie pisma Pani A. Rupar- Zawadzkiej z Lipna w sprawie uruchomienia kursów przez PZTP w Lipnie przez miejscowość Mokowo.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, z której wynika, że ta sprawa może być rozważana przy okazji najbliższej zmiany rozkładu jazdy. Podkreślił, że rozkład jazdy konstruowany jest głównie w oparciu o rentowność danej linii autobusowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił, odpowiedzi, że ta sprawa może być rozważana przy okazji najbliższej zmiany rozkładu jazdy.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dot. podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej techników elektrologii.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wnioskuje o podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej techników elektrologii. Dodał, że powiat przedstawi Radzie ile zrobił i robi na rzecz lipnowskiego szpitala np. przyjął ogromne zadłużenie po SP ZOZ w Lipnie, nieustannie dokonuje remontów i zakupu sprzętu dla lipnowskiego szpitala, natomiast kwestia wynagrodzenia leży po stronie NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, w którym przedstawi punkt widzenia powiatu na tę sprawę.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Wierzbiczczanki w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu do Niepokalanowa lub Lichenia.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć wycieczkę swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma OSP w Wólce w sprawie dofinansowania zakupu pompy pożarniczej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że rozważy prośbę przy okazji tworzenia projektu budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma działkowiczów i wypoczywających na jeziorem Łakie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na tym jeziorze.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Przypomniał, że Zarząd Powiatu w Lipnie zwrócił się o opinię do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lipnie na temat przedstawionego problemu. Jest ona jednoznaczna i wskazuje, że problemy zgłaszane w piśmie wiążą się głównie z kwestią bezpieczeństwa na wodzie oraz ochroną przyrody oraz walorów krajobrazowych i wypoczynkowych, natomiast kwestia hałasu jest drugoplanowa. Dodał, że powyższe nie może być zatem przedmiotem podjęcia uchwały rady powiatu na podstawie art. 116 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Nadmienił, że problemy związane z obiektami pływającymi napędzanymi silnikami spalinowymi winny być zbadane przez samorząd Miasta i Gminy Skępe w ramach powinności wywodzących się z obowiązku zapewnienia ładu i porządku na danym terenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, w której przedstawi punkt widzenia powiatu na tę sprawę.

Ad.10. Rozpatrzenie pisma dot. kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – zwróci się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie najmu lokali mieszkalnych w Dobrzyniu n/Wisłą przy ul Zduńskiej 11: Panu Mariuszowi Wyszyńskiemu, Panu Mariuszowi Stankiewiczowi oraz Pani Łucji Sztupeckiej na okres 2 lat tj. do 30.09.2020r.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma pracownika DPS w Nowej Wsi w sprawie zwolnienia z opłat za wynajem Dworku Modrzewiowego na zorganizowanie imprezy andrzejkowej dla pracowników Domu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie, z uwagi na charakter uroczystości, wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wynajęcie sali w Dworku Modrzewiowym w dniu 9.11.2018r..


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno dot. zadania ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Spółka Szpital Lipno podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne”. Podkreślił, że całkowita planowana wartość projektu to 3.691.459 zł, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 3.070.482 zł, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 2.609.910zł.. Wskazał, że szpitala nie stać na dołożenie brakującej kwoty. Dodał, że w tej sytuacji jedynym wyjściem, jeżeli chcemy, by szpital zrealizował tę inwestycję, jest dołożenie brakującej kwoty szpitalowi w postaci zwiększenia wartości udziałów Spółki

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił podwyższyć wartość udziałów w Spółce Szpital Lipno o 1 mln zł, by w ten sposób przyczynić się do realizacji inwestycji ,,Przebudowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne”.


13.Rozpatrzenie pisma policjantów z Posterunku Policji w Skępem w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że policjanci muszą dbać o sprawność fizyczną ze względu na charakter pełnionej służby, dlatego proponuje wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skępem przez policjantów Posterunku Policji w Skępem.


14.Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło pismo od Klubu Sportowego Team Volley Chalin w sprawie bezpłatnego wynajmu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. Powiedział, że Uchwała Nr 93/2015 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2015r. określa stawki za wynajem sal gimnastycznych w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski na min. 45 zł +VAT za godzinę lekcyjną. Podkreślił, ze zgoda na nieodpłatny wynajem sali gimnastycznej wyrażana jest w szczególnych przypadkach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.

Zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie ogólnej sytuacji finansowej powiatu.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że faktury płacone są na bieżąco. Wskazała, że rachunek bankowy jest z saldem minusowym. Dodała, że minusowe saldo wynika z nieprzekazanych do chwili obecnej środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane projekty z dofinansowaniem ze środków europejskich (kwota ponad 1,5 mln zł). Zaznaczyła, że wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 70%, zaś dochody majątkowe w wysokości 56%.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 października 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego