W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 138/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 września 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

4. Aneta Ofmańska- Inspektor ds. Zamówień Publicznych

5. Błażej Sętkowski- Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,40 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 7 września 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Przyjęcie i przekazanie na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 do 31.12. 20017r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna ( przy ul. Nieszawskiej)

5. Rozpatrzenie pism dotyczących Spółki Szpital Lipno

6. Rozpatrzenie pisma Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Jałowiec w Lipnie z klasami gimnazjalnymi w sprawie rozliczenia kwoty sprzętu w czynszu.

7. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zajęcia emisji głosu.

8. Rozpatrzenie pisma działkowiczów i wypoczywających na jeziorem Łakie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na tym jeziorze.

9. Rozpatrzenie pism dot. kompetencji Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów.

10. Rozpatrzenie pisma dot. kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

11. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych od: Sołtys Sołectwa Hornówek, Sołtys Sołectwa Bętlewo, Oddziału Wewnętrznego Lipnowskiego Szpitala, PCK Klub HDK, Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie, UKS przy ZST w Lipnie, ZS w Lipnie, OSP w Makówcu.

12.Rozpatrzenie pisma P. M. Paradowskiej w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON do protezy tymczasowej.

13. Sprawy rożne.

Zarząd Powoatu w lIpnie w obecnopsći

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 do 31.12. 2017r.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, iż zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Lipnie w III kwartale br. na sesji omawiane powinno być sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno, które Spółka przygotowała. Dodał, że to sprawozdanie przedstawia sytuację organizacyjno- finansową Spółki, która osiąga zysk i zachowuje płynność finansową.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ,,Szpital Lipno” Sp. z o.o. za okres od 01.01.2017 do 31.12. 2017r., które skierował na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 112,91 i zamkną się kwotą 73 489 935,50 .


Zmian planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z wpłat.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zmniejszeniu ulegają dochody majątkowe.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 46 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu darowizn oraz wpływy z różnych dochodów.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 167 071,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat związanych z rejestracją czy też wydawanymi zezwoleniami.


Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób prawnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy Zespołu Szkół w Skępem z tytułu realizowanych usług.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych usług.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 579,91 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 1 października 2018 r.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 450,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu realizowanych zadań w ramach PFRON.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odszkodowań i opłat.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.


Zaznaczyła, że zmiany następują również po stronie wydatków. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 041,91 i zamkną się kwotą
78 154 372,50
zł. Podkreśliła, że zmian planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 796,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z wnoszonymi opłatami leasingowymi.


Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania kultury

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i realizacji usług.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od nich oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki związane z realizowanymi remontami budowli należących do Skarbu Państwa. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na Fundusz Pracy, jak również wydatki dotyczące wypłat odszkodowań i kosztów postępowań sądowych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, wydatki dotyczące opłat składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, realizowanych usług oraz szkoleń pracowników.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 300,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników, wydatki dotyczące opłat składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat diet dla radnych oraz wydatki związane z organizacją sesji Rady Powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup materiałów i zwrotu kosztów podróży.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 052,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń, przekazania należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zapłacenie należnego podatku VAT, wydatki dotyczące zwrotu kosztów podróży i szkoleń pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki inwestycyjne.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz wypłaty należności funkcjonariuszom straży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłatę uposażeń funkcjonariuszom jednostki straży.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 052,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłatę pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 75478 – usuwanie klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby biur nieodpłatnej pomocy prawnej.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75518 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 95 624,00 zł

Zmniejszeniu ulega planowana rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 93 750,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjowaniem szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych, zużytej energii i wydatki dotyczące okresowych badań nauczycieli i pracowników szkoły.


Rozdział 80115technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 896,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 57 359,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup paliwa oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń, składek na Fundusz Pracy, zakup artykułów żywnościowych.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 83 207,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 20 330,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i wydatki dotyczące prawidłowego funkcjonowania szkoły.


Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 097,00 zł Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń i pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 81 967,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 296 736,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 236 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 60 162,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 74,00 zł w zakresie wynagrodzeń oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące świadczeń i pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 41 800,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 41 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych i wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.


Rozdział 80132szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 141 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowych i pochodnych.


Rozdział 80134szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 671,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane na wynagrodzenia oraz zakup paliwa i koszty podróży związane z nauczaniem indywidualnym. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty pochodnych od wynagrodzeń.


Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 95 180,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem centrum. Zmniejszeniu ulegają wydatki na w zakresie kosztów podróży i szkoleń pracowników.


Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 260,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 5 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zmniejszeniu o kwotę 800,00 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodne.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 143,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 28 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zweryfikowaniu zgodnie z potrzebami do końca roku budżetowego.

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 30 543,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat składek na Fundusz Pracy.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zweryfikowaniu zgodnie z potrzebami do końca roku budżetowego.


Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 579,91 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 1 października 2018 r.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 376 427,00. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne. Powyższe zmiany dotyczą projekty pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”. Regulacja wydatków dotyczy również projektu pn.”Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki niewykorzystane na planowane zakupy i realizację inwestycji.


Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 14 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zapłatę odsetek od poręczonego kredytu.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług ze środków własnych powiatu.


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 450,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące okresowych badań pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży i szkoleń pracowników.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 100,00 zł

Wydatki ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży i opłat za korzystanie z telekomunikacji.


Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 600,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotycząc wypłaty stypendium dla uczniów.


Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 949,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem w zakresie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków jednostek oświatowych.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne.


  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Starostwie Powiatowym.


IV.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Szkole Podstawowej Specjalnej, Szkole Muzycznej I Stopnia, Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i skierował do na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Zaznaczyła, że ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na usystematyzowanie kosztów realizowanych zadań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/ i skierował go na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa zakres tego współdziałania oraz określa jego reguły. Dodał, że został on poddany konsultacjom społecznym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/ i skierował go na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Minister Finansów na każdy rok kalendarzowy ogłasza w „Monitorze Polskim” maksymalne stawki opłat. Stawki maksymalne określone w Obwieszczeniu na 2019r. uwzględnią wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego /art. 130a ust. 6b/. Przyjęte stawki obowiązujące na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 r. ustalane są z uwzględnieniem ustawowej dyrektywy określonej w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych stanowią zadanie własne Powiatu, realnie generujące koszty wyższe niż przychody realnie osiągane z uzyskiwanych opłat w danym roku, limitowanych w/w Obwieszczeniem. Należy bowiem mieć na względzie to, że prawdopodobieństwo wyegzekwowania należności niezapłaconych po orzeczonym przepadku pojazdu na rzecz Powiatu jest w praktyce znikome, co również musi rzutować na wysokość ustalanych opłat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/ i skierował go na XLV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż z Przewodniczącym Rady Powiatu uzgodnione zostało, że XLV odbędzie się 15 października br. o godz. 13,00 w Zespole Szkół w Skępem. Dodał, że po sesji planowane jest sadzenie drzewek wokół wiat w Skępem oraz dębu z okazji 100 –lecia Odzyskania Niepodległości.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł i zamkną się 73 481 822,59 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów dokonuje się w dz. 71015- nadzór budowlany, gdzie ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nadmieniła, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł. i wydatki zamkną się kwotą 78 153 330,59 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 710- działalność usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85295- pozostała działalność. Nadmieniła, że zmiany następują również w planie zadań remontowych DPS w Nowej Wsi i Zespole Szkół w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

B. Sętkowski- powiedział, że w związku ze złożonymi podaniami Pani H. Szlagiewicz i Pana A. Strupczewskiego dot. wykupienie części działki nr 118/1 położonej przy ul. Nieszawskiej został przygotowany projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że po dokonaniu wspomnianego podziału Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpi do Rady Powiatu w Lipnie o wyrażenie zgody na zbycie wspomnianej nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna ( przy ul. Nieszawskiej)

B. Sętkowski- powiedział, że w związku z negatywnym zakończeniem pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 1410/3 o pow. 0,0990 ha, działka nr 1410/4 o pow. 0,1492 ha, działka nr 1410/5 o pow. 0,1488, działka nr 1410/6, działka nr 1410/7 o pow. 0,1485 ha położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna (przy ulicy Nieszawskiej) proponuje się obniżenie o 20% ceny wywoławczej tych nieruchomości w drugim przetargu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna ( przy ul. Nieszawskiej) (uchwała stanowi zał. do nin. protokołu).


Ad. 5. Rozpatrzenie pism dotyczących Spółki Szpital Lipno

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo Spółki Szpital Lipno dot. zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego kosztów poniesionych tytułem utrzymania właściwego stanu technicznego budynków oraz stanu higieniczno- sanitarnego pomieszczeń będących przedmiotem umowy dzierżawy. Wskazał, że w umowie dzierżawy z dnia 01 września 2009r. ze Spółką Szpital Lipno zawarty jest zapis mówiący, że do obowiązków dzierżawcy należy wykonywanie we własnym zakresie i na własny koszt prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych koniecznych do prawidłowego gospodarowania dzierżawionym przedmiotem umowy, dlatego zaproponował negatywne rozpatrzenie wspomnianego pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo Spółki Szpital w sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego kosztów poniesionych tytułem utrzymania właściwego stanu technicznego budynków oraz stanu higieniczno- sanitarnego pomieszczeń będących przedmiotem umowy dzierżawy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział również, iż Spółka Szpital Lipno zwróciła się o poddzierżawę części nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 na sprzedaż artykułów spożywczych na rzecz Pani Elżbiety Smolińskiej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na poddzierżawę części nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 na sprzedaż artykułów spożywczych na rzecz Pani Elżbiety Smolińskiej.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Jałowiec w Lipnie z klasami gimnazjalnymi w sprawie rozliczenia kwoty sprzętu w czynszu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił pismo. Powiedział, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy poznać stanowisko Dyrekcji Zespołu Szkół w Lipnie, czy sprzęt elektroniczny po Gimnazjum Prywatnym będzie wykorzystany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Dyrekcji Zespołu Szkół w Lipnie o przedstawienie swojej opinii na temat złożonej propozycji.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zajęcia emisji głosu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w pierwszej kolejności musi zabezpieczyć środki na wynagrodzenia pracowników i prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, a dopiero później rozważać inne, dodatkowe zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie udzielił odpowiedzi, że na tym etapie nie ma możliwości dodatkowych zajęć emisji głosu, ale Zarząd Powiatu w Lipnie rozważy tę propozycję w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma działkowiczów i wypoczywających na jeziorem Łakie w sprawie wprowadzenia strefy ciszy na tym jeziorze.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaproponował, aby przedmiotowe pismo skierować na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, by wydała opinie na temat przedłożonego pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.


Ad. 9. Rozpatrzenie pism dot. kompetencji Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów.

A. Ofmańska- Inspektor ds. zamówień Publicznych – zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Biura.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

- podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu – Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu w ramach zadania pn.: ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”, w związku z chorobą osoby upoważnionej do tych czynności.

2. wyraził zgodę na zwiększenie środków do kwoty 200 704,30 zł brutto na realizację zadania ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipnie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych”.

3. wyraził zgodę na rozstrzygniecie postępowania przetargowego w wyniku którego wyłoniono ofertę na kwotę 2.300.000 zł brutto na realizację zadania ,,Budowa budynku usługowo - biurowo-oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie’. Realizacja tego zadania będzie się odbywała w cyklu dwuletnim. Wobec powyższego Zarząd zobowiązał do zabezpieczenia w latach 2018-2019 należnych kwot wynikających z realizacji tego zadania.


10. Rozpatrzenie pisma dot. kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- powiedział, że wpłynęły podania od wynajmujących lokale przy ul. Zduńskiej w Dobrzyniu n/W z prośbą o przedłużenie umowy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by na następne posiedzenie Zarządu Wydział Administracyjno- Gospodarczy przygotował informacje na temat stanu prawnego nieruchomości przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Administracyjno- Gospodarczy do przedstawienia stanu prawnego nieruchomości znajdującej się przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/Wisłą.


11. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych od: Sołtys Sołectwa Hornówek, Sołtys Sołectwa Bętlewo, Oddziału Wewnętrznego Lipnowskiego Szpitala, PCK Klub HDK, Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie, UKS przy ZST w Lipnie, ZS w Lipnie, OSP w Makówcu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

- postanowił objąć swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu wyjazdu seniorów do Ciechocinka organizowanego przez Sołectwo Hornówek,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu wycieczki do Częstochowy organizowanej przez Sołectwo Bętlewo,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu wycieczki do Płocka organizowanej przez Pielęgniarkę koordynującą Oddział Wewnętrzny Lipnowskiego Szpitala,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz ufundować puchary i dyplomy dla uczestników Zjazdu Weteranów Honorowego Krwiodawstwa,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz przeznaczyć kwotę 250 zł na organizację VII Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Najmłodszych ,,Mówimy wierszem” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lipnie,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz ufundować puchary i dyplomy dla zwycięzców II Biegu Niepodległości organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz przeznaczył kwotę 800 zł na zakup nagród, pucharów i upominków dla laureatów i uczestników konkursu historycznego ,,Nasza Niepodległa” organizowanego przez Zespół Szkół w Lipnie,

- postanowił objąć swoim patronatem oraz przeznaczyć kwotę 2500 zł na jej organizację jubileuszowej uroczyści OSP w Makówcu.


12.Rozpatrzenie pisma P. M. Paradowskiej w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON do protezy tymczasowej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na ten temat pisma, które informuje o braku środków otrzymanych z PFRON na takie działania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


13. Sprawy rożne.

Wicestarosta- powiedział, że zachodzi konieczność ustalenia dodatku motywacyjnego dla tych dyrektorów, którzy od 1 września 2018r. zaczęli pełnić swoje funkcje tj. dyrektorów: Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie i zaproponowała 20% dla każdego z nich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im.
R. Traugutta w Lipnie, Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że na dzień 10 października planowana jest uroczystość oficjalnego otwarcia dwóch nowych placówek opiekuńczo- wychowawczych ,,Zakątek” i ,, Na zakręcie”, zaś na dzień 11 października Powiatowy Dzień Edukacji, z okazji którego wszyscy nauczyciele otrzymają nagrody. Dodał, że na dzień 14 października planowany jest koncert podopiecznych Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie z okazji 100 –lecia Odzyskania Niepodległości w Zespole Szkół w Lipnie.

Poinformował również o przekazaniu protokołem zdawczo- odbiorczym nieruchomości wchodzących w skład realizowanej przez Powiat inwestycji ,,BUDOWA POMOSTU DO REKREACJI I WYPOCZYNKU NA JEZIORZE WIELKIM W SKĘPEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE TERENU W POSTACI WIAT BIESIADNYCH, tj:

- pomost na jeziorze Wielkim w Skępem, położony na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

- 11 wiat biesiadnych wraz z wyposażeniem czyli 22 stołami z drewna bukowego oraz 44 ławami z drewna bukowego,

- zadaszony podest służący do występów (scena) na rzecz Zespołu Szkól w Skępem. Dodał, że obowiązkiem przejmującego jest dbanie, nadzorowanie i gospodarowanie przekazanymi wyżej nieruchomościami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków zapoznał się z treścią pisma adresowanego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. działań planowanych i podejmowanych w zakresie poprawy jakości wody w wodociągu publicznym Dobrzyń n/Wisłą.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie, zamknął posiedzenie Zarządu w dniu 25 września 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego