W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 137/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 30 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie i przekazanie na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów

uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

2. Podjął uchwałę w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

3. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na posadowienie w poczekalni budynku PZTP w Lipnie stojaka z gazetkami reklamowymi Nowego Centrum Lipna.

4. Rozpatrzył pismo w sprawie dofinansowania wycieczki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

5. Rozpatrzył pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie ,,Przyszłość” w sprawie dofinansowania III Otwartego Turnieju Szachowego.

6. Rozpatrzenie pisma Sołtysa Sołectwa Czerskie Rumunki w sprawie dofinansowania wyjazdu do Solca Kujawskiego.

7. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie udostępnienia sali w Dworku Modrzewiowym na zebranie wiejskie mieszkańców.

8. Rozpatrzenie pisma Radnych Gminy Chrostkowo w sprawie kontynuacji budowy drogi powiatowej nr 2709C Janiszewo –Ławki

9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

10. Rozpatrzenie pisma OSP w Mokowie w sprawie wsparcia finansowego remontu garażu

11. Rozpatrzenie pisma Pana K. Godlewskiego w sprawie: założenia 2 lamp ulicznych oraz chodnika przy drodze powiatowej Wielgie -Czarne- Lipno.

12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i

projektów uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.. Wskazała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 223 539,00 zł i zamkną się kwotą 73 476 822,59 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej. Wskazała, że zmiany planowane są również po stronie wydatków. Nadmieniła, że ulegają one również zwiększeniu o kwotę 223 539,00 zł i zamkną się kwotą 78 148 330,59 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano również w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60016- drogi publiczne gminne, dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80116- szkoły policealne, rozdz.80117- branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz.80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz. 80151- kwalifikacyjne kursy zawodowe, rozdz. 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195- pozostała działalność. Zaznaczyła, że zmiany planowane są również w planie zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. i skierował je na dzisiejsza sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu./.


Ad.2. Podjął uchwałę w sprawie: wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że jak co roku w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie określa wytyczne do opracowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na kolejny tj. 2019 rok oraz wytyczne do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028. Nadmieniła, że przy opracowaniu projektu budżetu powiatu lipnowskiego brane są pod uwagę wskaźniki przyjęte w założeniach do opracowania budżetu państwa na 2019 rok wynoszące: ceny towarów i usług konsumcyjnych wzrosną średniorocznie o 2,3 %, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 2,3 %, minimalna płaca na rok 2019 planowana jest w wysokości 2 250,00 zł, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 roku planowana jest na poziomie 5,6%.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na posadowienie w poczekalni budynku PZTP w Lipnie stojaka z gazetkami reklamowymi Nowego Centrum Lipna.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie stojaka z gazetkami reklamowymi NCL w poczekalni budynku Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie przy ul. 3-go Maja w Lipnie.


Ad.4. Rozpatrzył pismo w sprawie dofinansowania wycieczki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w tej chwili środki zabezpieczone przez Radę Powiatu w Lipnie na realizację Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego zostały już wykorzystane.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków negatywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W z uwagi na fakt, iż środki zabezpieczone przez Radę Powiatu w Lipnie na realizację Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego zostały już wykorzystane.


Ad. 5. Rozpatrzył pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wielgie ,,Przyszłość” w sprawie dofinansowania III Otwartego Turnieju Szachowego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć turniej swoim patronatem oraz dofinansować jego organizację do kwoty 300 zł.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Sołtysa Sołectwa Czerskie Rumunki w sprawie dofinansowania wyjazdu do Solca Kujawskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze charakter wyjazdu postanowił objąć go swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu oraz bilety wstępu.

Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie udostępnienia sali w Dworku Modrzewiowym na zebranie wiejskie mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi w dniu 18 września 2018r. na zebranie wiejskie mieszkańców.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Radnych Gminy Chrostkowo w sprawie kontynuacji budowy drogi powiatowej nr 2709C Janiszewo –Ławki

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że rozważy możliwość wykonania wskazanych robót w kolejnych latach.


9. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Biuro ds. Zamówień Publicznych i Zakupów zwróciło się o upoważnienie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych. Zaproponował do tych czynności Panią A. Branecką- Podinspektor ds. administracyjno- gospodarczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Braneckiej – Podinspektor ds. administracyjno- gospodarczych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na usługi społeczne zgodnie z art. 138 g-s ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych”. /uchwła stanowi zał. do nin. protokołu/.


10. Rozpatrzenie pisma OSP w Mokowie w sprawie wsparcia finansowego remontu garażu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 3500 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wyremontowania garażu OSP w Mokowie.

11. Rozpatrzenie pisma Pana K. Godlewskiego w sprawie: założenia 2 lamp ulicznych oraz chodnika przy drodze powiatowej Wielgie -Czarne- Lipno.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że w kwestii założenia dwóch lamp solarnych ulicznych przy drodze powiatowej Wielgie – Czarne- Lipno w miejscowości Teodorowo należy zwrócić się do Wójta Gminy Wielgie, gdyż do zadań własnych gminy należy planowanie i finansowanie oświetlenia dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, w tym również dróg powiatowych. Natomiast w kwestii budowy chodnika przy nowopowstałym osiedlu w miejscowości Teodorowo rozważy tę możliwość w kolejnych latach.


12. Sprawy rożne.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z treścią pisma dot. przeksięgowania kwoty za gleboznawczą klasyfikacje gruntów.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie, zamknął posiedzenie Zarządu w dniu 7 września 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego