W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 135/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 sierpnia 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Aneta Ofmanska- Inspektor ds. zamówień publicznych

4. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 1 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na Zakręcie” w Lipnie.

 8. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko koordynatora do spraw sportu.

 9. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego.

 10. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 11. Rozpatrzenie pisma UKS Skompensis w sprawie wynajęcia boiska trawiastego wraz z szatniami na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

 12. Rozpatrzenie pisma PZON w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia wynagrodzenia członkom składów orzekających .

 13. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w sprawie dofinansowania utworzenia Sali edukacyjnej ,,OGNIK „ dla dzieci i młodzieży

 14. Rozpatrzenie pisma Pana M. Bejgera w sprawie przydzielenia prawnika – pełnomocnika w sporze sądowym.

 15. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla pracowników szpitala.

 16. Rozpatrzenie pisma OSP Chlebowo w sprawie dofinansowania turnieju piłki statkowej plażowej.

 17. Rozpatrzenie pisma Klubu Nawojka w sprawie wsparcia finansowego Dnia Seniora

 18. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wsparcia finansowego idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939.

 19. Rozpatrzenie pisma Gminy Dobrzyń n/W w sprawie podpisania umowy o udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji.

 20. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie dofinansowania naprawy szkód powstałych w Poradni .

 21. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zwiększenia środków finansowych na wykonanie monitoringu.

 22. Rozpatrzenie pisma organizatora Przeglądu Smaków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie pozwolenia Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie na udział w projekcie i wsparcie jego uczestnictwa

 23. Sprawa z zakresu zamówień publicznych i zakupów

 24. Przystosowanie obiektu po byłej hurtowni na potrzeby powiatu lipnowskiego.

 25. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 150 484,26 zł i zamkną się kwotą 150 48426 zł. i zamkną się kwotą 73 194 329,59 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępuj do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dz. 855- rodzina, rozdz. 85504- wspieranie rodziny. Nadmieniła, że zmiany następują również po stronie wydatków, które również ulegają zwiększeniu o kwotę 150 484,26 zł.i zamkną się kwotą 77 865 837,59 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dz. 855- rodzina, rozdz. 85504- wspieranie rodziny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że będzie rozmawiał z Przewodniczącym Rady, by kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 7 września br..

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Rada Powiatu w Lipnie w uchwale budżetowej na 2018r. upoważniła Zarząd do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zaznaczyła, że obliczona wartość kredytu pierwotnie ustalona została na kwotę 2 334 460,00 zł a została zmieniona uchwałą Rady z dnia 7 lutego do kwoty 2 401 599,00 zł, Dodała, że na taką właśnie kwotę został przygotowany niniejszy projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

Wicestarosta A. Smużewska- poinformowała, że w dniu 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie. Zaznaczyła, że wpłynęła na ten konkurs tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie wymagania formalne, dlatego członkowie komisji konkursowej dokonali wyboru kandydata na to stanowisko w osobie p. Anny Wysockiej- Kuras, która obecnie pełniła funkcję wicedyrektora tej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą.

Wicestarosta A. Smużewska- poinformowała, że w dniu 2 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Dobrzyniu n/W. Zaznaczyła, że wpłynęła na ten konkurs tylko jedna oferta, od obecnej Pani Dyrektor, która nie spełniała jednak wszystkich wymagań formalnych, dlatego członkowie komisji konkursowej nie dopuścili kandydata do kolejnego etapu konkursu i nie dokonali wyboru kandydata na to stanowisko. Zaznaczyła, że w obecnej sytuacji możliwe jest zwrócenie się do Kuratorium Oświaty i powołanie dyrektora w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, o co wnioskuje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/ Wisłą. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/ oraz postanowił zwrócić się do Kuratorium Oświaty o powołanie obecnej Dyrektor zgodnie powyższa procedurą.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na Zakręcie” w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z pobudowaniem dwóch budynków przeznaczonych na placówki opiekuńczo- wychowawczej dotychczasowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Lipnie będzie się nazywała ,,Parkowa” i będzie pełniła rolę Placówki obsługującej nowopubudowane placówki pn.:,, Na zakręcie” i ,,Zakątek”. Wskazał, że Dyrektor Placówki ,,Parkowa” jest jednocześnie dyrektorem dla wszystkich placówek i podlegają mu następujące stanowiska i taka jest ich podległość służbowa w Placówce ,,Parkowa:

                                          Dyrektor

                   ___________________|_________________

                  |                                                          |

-Główny księgowy 1 etat                                          Zastępca Dyrektora 1 etat

-samodzielne stanowisko do spraw                           Wychowawcy 6 etatów

-prawnych 0,5 etatu,                                               Pracownik socjalny 2 etaty

-stanowisko ds. rachuby i płac 1 etat                         Pedagog 1,5 etatu

-samodzielne stanowisko ds. kadr (0,5 etatu)            Psycholog 2 etaty

i obsługi sekretariatu ( 0,5 etatu)                             Instruktor terapii zajęciowej 1 etat

-kierownik ds. kuchni, zaopatrzenia

i spraw gospodarczych 1 etat

- szef kuchni 1 etat

- kucharz 2 etaty

- pomoc kuchenna 3 etaty

- kierowca zaopatrzeniowiec 2 etaty

-konserwator 2 etaty

-sprzątaczka 3 etaty

Dodał, ze pracownicy administracji i obsługi wykonują swoja prace na terenie dwóch pozostałych placówek. Natomiast schemat organizacyjny dwóch pozostałych placówek tj .,,Zakątek” i ,, Na zakręcie” przestawia się następująco:

Wychowawca koordynator – 1 etat (dla każdej z tych dwóch placówek)

Wychowawcy- 6 etatów

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na Zakręcie” w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko koordynatora do spraw sportu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Dyrektor ZST w Lipnie zaproponowała Pana Cezarego Bautambacha na stanowisko koordynatora ds. sportu na rok szkolny 2018/2019. Dodał, że to bardzo doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego, inicjator wielu konkursów sportowych dla młodzieży a w związku z tym, że w tej szkole nie ma kierownika ds. admisnitracyjnych obiektów sportowych proponuje dla Pana Bautembacha 3- godzinną zniżkę tygodniowego pensum godzin, gdyż będzie również odpowiedzialny za obiekty sportowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Cezarego Bautembacha na stanowisko koordynatora do spraw sportu w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i ustalił dla niego 3- godzinną zniżkę tygodniowego pensum godzin na rok szkolny 2018/2019.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Dyrektor ZST w Lipnie zaproponowała Pana Jerzego Muchę na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego na rok szkolny 2018/2019. Dodał, że to pan Mucha pełnił już to stanowisko i ma doświadczenie w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Jerzego Muchy na stanowisko zastępcy kierownika Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.


Ad.10. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

J. Skrzyniarz – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. postanowił zlecić wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wskazanych w piśmie nieruchomości przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna (za szpitalem) oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1876/17 położonej przy ul. Okrzei w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna (za Komendą Policji).

2. wyraził zgodę na wszczęcie procedury związanej z podziałem działki nr 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna przy ul. Sierakowskiego stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego z jednoczesnym poinformowaniem wnioskodawcy o przebiegu urządzeń infrastruktury podziemnej przybiegających pod wskazaną działką, a następnie sporządzenie projektu uchwały Rady Powiatu wyrażającego zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma UKS Skompensis w sprawie wynajęcia boiska trawiastego wraz z szatniami na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Powiedział, ze UKS Skompensis jest klubem szkolnym skupiającym uczniów szkoły podstawowej, który rozszerzył działalność o trenowanie seniorów w piłkę nożną. Dodał, ze należy pomóc Klubowi w realizacji ich pasji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uznał, że nie widzi przeciwwskazań, by UKS SKOMPENSIS korzystał z obiektów sportowych, w tym boiska trawiastego z szatniami, Zespołu Szkół w Skępem na warunkach uzgodnionych z Kierownictwem Zespołu Szkół w Skępem.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma PZON w sprawie rozważenia możliwości podwyższenia wynagrodzenia członkom składów orzekających .

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rozmawiał z Przewodniczącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o problemach związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, ponieważ członkowie składów orzekających rezygnują z orzekania mając na uwadze , iż otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest nieadekwatne do zakresu działań związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności oraz różnymi innymi niedogodnościami z tym związanymi. Dodał, że podwyższenie wynagrodzenia za wydane orzeczenie być może będzie zachętą do pracy w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili zdanie Starosty Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na podwyższenie o 10 zł wynagrodzenia dla członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Lipnie za każde wydane orzeczenie.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w sprawie dofinansowania utworzenia sali edukacyjnej ,,OGNIK „ dla dzieci i młodzieży

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że tegoroczny budżet powiatu lipnowskiego nie ma zaplanowanych środków finansowych na dofinansowanie tego typu inwestycji jak sala edukacyjna, tym bardziej, że zakres zadań inwestycyjnych na ten rok, jest tak bogaty, że nie ma możliwości dołożenia do niego kolejnego zadania. Dodał, że można rozważyć tę inwestycję przy okazji tworzenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2019r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że rozważy zaproponowaną propozycję przy okazji tworzenia budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2019.


Ad.14.Rozpatrzenie pisma Pana M. Bejgera w sprawie przydzielenia prawnika – pełnomocnika w sporze sądowym.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Pan Bejgier toczy z powiatem spór sądowy odnośnie odszkodowania za drogę w miejscowości Jankowo. Ponadto Urząd Starostwa Powiatowego w Lipnie nie może świadczyć usług polegających na udzieleniu pomocy prawnej innym podmiotom a prawnicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Lipnie reprezentują interes prawny Powiatu Lipnowskiego oraz jego społeczności, który stoi w sprzeczności z interesem prawnym wnioskodawcy z zakresu prawa cywilnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo w sprawie przydzielenia prawnika – pełnomocnika w sporze sądowym.


Ad.15.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla pracowników szpitala.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować wyjazd szkoleniowo- integracyjnych pracowników szpitala w kwocie 3 500 zł.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma OSP Chlebowo w sprawie dofinansowania turnieju piłki statkowej plażowej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować turniej piłki siatkowej plażowej w kwocie 1 500 zł.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma Klubu Nawojka w sprawie wsparcia finansowego Dnia Seniora

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować organizację Dnia Seniora w kwocie 300 zł. oraz zapewnić zespół muzyczny.


Ad.18. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wsparcia finansowego idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że tegoroczny budżet powiatu lipnowskiego nie przewidywał dofinansowania takiej inwestycji jak pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, tym bardziej, że zakres zadań inwestycyjnych na ten rok, jest tak bogaty, że nie ma możliwości dołożenia do niego kolejnego zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo w przedmiotowej sprawie.


Ad.19. Rozpatrzenie pisma Gminy Dobrzyń n/W w sprawie podpisania umowy o udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ponownie Gmina Dobrzyń n/W stoi na swoim stanowisku odnośnie przekazania środków na zadania inwestycyjne a powiat na swoim, żeby te środki przesunąć na zadania remontowe, zgodnie z wolą społeczeństwa Gminy Dobrzyń.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzieć, że podtrzymuje swoje stanowisko poparte społecznymi prośbami mieszkańców Gminy Dobrzyń n/Wisłą, wyrażone w piśmie znak R. 0022.17.2018 z dnia 27 czerwca br..


Ad.20. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie dofinansowania naprawy szkód powstałych w Poradni .

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w związku licznymi atakami wandalizmu na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie został założony monitoring.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedział, że wszystkie faktury związane z zamontowaniem monitoringu zostały uregulowane, dlatego proponuje w razie braku środków finansowych w budżecie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie, dopiero dokonać jego zwiększenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzieć, że w dopiero w razie braku środków finansowych w budżecie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie zwróci się do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie zwiększenia wydatków w tej placówce.


Ad.21. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zwiększenia środków finansowych na wykonanie monitoringu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że widzi konieczność wykonania systemu monitoringu na plaży /amfiteatrze i koszt wykonania systemu monitoringu przedstawiony przez szkołę wynosi 6 619,86 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o dokonanie zwiększenia środków finansowych w budżecie Zespołu Szkół w Skępem na zamontowanie monitoringu na plaży/amfiteatrze położonych na terenie Zespołu Szkół w Skępem.


Ad.22. Rozpatrzenie pisma organizatora Przeglądu Smaków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie pozwolenia Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie na udział w projekcie i wsparcie jego uczestnictwa

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na posiedzeniu w dniu 5 lipca br. Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził swoje negatywne stanowisko w tej kwestii i od tego czasu nic w tym zakresie nie uległo zmianie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone w piśmie znak: R. 0022.18.2018 z dnia 5 lipca br..


Ad 23. Sprawa z zakresu zamówień publicznych i zakupów

A. Ofmańska- Inspektor ds. zamówień publicznych – powiedziała, że w związku z realizowaną inwestycją dot. budowy pomostu i wiat rekreacyjnych nad jeziorem w Skępem na terenie Zespołu Szkół w Skępem na etapie projektowania nie uwzględniono stołów i ławek do siedzenia. Zaznaczyła, że zakup i montaż tychże stołów i ławek określony został na kwotę 93.000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w ostatnim czasie było wiele różnych zawirowań związanych z zamówieniami publicznymi i uważa, że należy dołożyć wszelkiej staranności, by takie rzeczy w przyszłości się nie powtórzyły. Nadmienił, że być może należy rozważyć wprowadzenie sankcji za błędy urzędnicze. Zaznaczył, że wiaty bez stołów i ławek są bezzasadne, dlatego uważa, że należy dołożyć wskazane środki na zakup i montaż stołów i ławek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup i montaż stołów oraz ławek drewnianych z drewna bukowego będących wyposażeniem 11 wiat 20-osobowych zlokalizowanych w Skępem przy ul. Wymyslińskiej 2.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy zastanowić się również nad łazienkami na terenie na którym znajdą się wiaty rekreacyjne. Wskazał, że Zespół Szkół w Skępem przedstawił kalkulację zakupu kontenerów sanitarnych, w których cena konteneru sanitarnego podstawowego (damski i męski) wynosi 35.620,00 zł, zaś konteneru sanitarnego dostosowanego również do potrzeb osób niepełnosprawnych 45.095,00 zł. Zaznaczył, że jego zdaniem należy iść za potrzebami społecznymi w zakresie równouprawnienia i nie dyskryminować osób niepełnosprawnych, dlatego jedyną możliwością jest postawienie konteneru sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, mimo tego, że jest droższy. Dodał, że trzeba dobrze sprawdzić tę ofertę, by później nie okazało się, ze potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe środki np. podłączenie przyłączy itp., a na dzień 18 września zaplanowana jest organizacja Dnia Seniora nad skępskim jeziorem pod wiatami rekreacyjnymi i do tego czasu te kontenery na pewno nie zostaną zamontowane.

K. Kwiatkowski- powiedział, że na planowaną imprezę proponuje wypożyczyć popularne TOI TOI, a dokładnie przeanalizować zakup kontenera sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili zdanie K. Kwiatkowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeanalizować zakup zakup kontenera sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

A. Ofmańska- Inspektor ds. zamówień publicznych – powiedziała, że w związku z realizowanym zadaniem ,,Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu" nr RPKP.10.02.02-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Kształcie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020" konieczne jest przeprowadzenia działań w zakresu zamówień publicznych i proponuje upoważnić pracownika do przygotowania i przeprowadzenia tych zadań.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował Panią Edytę Zielińską – Inspektor ds. oświaty publicznej do tych działań.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Edycie Zielińskiej- Inspektor ds. oświaty publicznej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu do działania w ramach w ramach zadania pn.: „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu" nr RPKP.10.02.02-04-0011/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Kształcie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020" /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.24. Przystosowanie obiektu po byłej hurtowni na potrzeby powiatu lipnowskiego.

Z. Chmielewski- powiedział, że były właściciel po hurtowni spożywczej, od której powiat kupił budynek nie dokończył budowy i teraz należy dokonać przeprojektowania pod kątem potrzeb powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił ramową koncepcję adaptacji przedmiotowego budynku. Powiedział, że musi ona zakładać pomieszczania dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zarówno warsztatowe jak i biurowe. Nadmienił również, że w budynku tym będzie miał swoją siedzibę Wydział Komunikacji Starostwa, która musi spełniać wymogi pod względem bezpiecznej i sprawnej obsługi klientów na najwyższym poziomie. Dodał, że w przypadku, gdy będzie taka możliwość, należałoby zastanowić się nad umieszczeniem jeszcze innych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie i w ten sposób rozładować duże zagęszczenie pracowników.

Zaproponował, by Zarząd Powiatu w Lipnie upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do opracowania koncepcji adaptacji budynku przy ul. Sierakowskiego 10C na potrzeby powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie upoważnił Sekretarza Powiatu w Lipnie do opracowania koncepcji adaptacji budynku przy ul. Sierakowskiego 10C na potrzeby powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest opracowany projekt budowy pawilonu handlowo- usługowego przy ul. Nieszawskiej i teraz należy się zastanowić, czy ogłosić przetarg na budowę tej inwestycji czy wstrzymać się z nią. Przypomniał, że można tę inwestycje zrealizować w cyklu dwuletnim. Nadmienił, że powiat ma w tej okolicy działki do sprzedaży i budowa tego pawilonu być może pomogła by w sprzedaży tych działek. Wskazał, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na pomieszczenia pod wynajem a ponadto powiatowi wciąż przybywa zadań., które trzeba realizować w określonych standardach, dlatego można tez pomyśleć o przeniesieniu do tego pawilonu pewnych komórek organizacyjnych powiatu. Dodał, że Kierownik Referatu Administracyjnego ma upoważnienie do wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podzielił zdanie Przewodniczącego Zarządu i jednogłośnie postanowił o ogłoszeniu przetargu na budowę pawilonu usługowo- handlowego na ul. Nieszawskiej w cyklu 2-letnim.


Ad. 25. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że 20 sierpnia br. przybędzie do powiatu nowy autobus do Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie. Dodał, że jest duże zainteresowanie wynajmem pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że dnia 25 sierpnia br. odbędą się dożynki powiatowo- gminne w Bobrownikach i został przygotowany projekt uchwały w sprawie: zorganizowania konkursu ekologicznego pn,, Przyroda wokół nas” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego.

Zaznaczył, że w ramach realizacji konkursu planowane jest powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia tegoż konkursu w składzie: Eliza Jałowiecka- Rudewicz- jako przewodnicząca, Agata Szafrańska- i Agnieszka Grzywaczewska jako członkowie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zorganizowania konkursu ekologicznego pn,, Przyroda wokół nas” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego i powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu w składzie: Eliza Jałowiecka- Rudewicz- jako przewodnicząca, Agata Szafrańska- i Agnieszka Grzywaczewska jako członkowie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie w obecności 5 członków zapoznał się z zawiadomieniem w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 118/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie, zamknął posiedzenie Zarządu w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego