W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 134/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 1 sierpnia 2018r

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Annę Smużewską.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

  3. Aneta Ofmańska- Biuro ds. Zamówień Publicznych i Zakupów


Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 12.00 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu A. Smużewska, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 31 lipca 2018 r.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

  2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

  3. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Chalinie w sprawie zmiany wykorzystania przyznanej dotacji.

  4. Sprawy różne.

Wicestarosta A. Smużewska- przeszła do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

Wicestarosta A. Smużewska zwróciła się do Pani Barbary Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 008,00 zł i zamkną się kwotą 73 043 845,33 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa (zmniejszenie o kwotę 842 zł w zw. ze zmniejszeniem wpływów z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- rozliczenie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej); dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 850,00 zł w zw. z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Pani Skarbnik powiedziała, że plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 008,00 zł i zamkną się kwotą 77 715 353,33 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa- zmniejszenie wydatków na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- rozliczenie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. ; dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności- plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 850,00 zł na realizacje usług przez Zespół do Spraw orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy- zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Pani Wicestarosta podziękowała Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwróciła się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu A. Smużewska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

Wicestarosta A. Smużewska powiedziała, że 31.07.2018 r. uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym zadania pn. „Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu w postaci wiat biesiadnych”. W spotkaniu uczestniczyli projektant, wykonawca, przedstawiciele Wydziału Administracyjno- Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa.

W przedstawionych protokołach konieczności określono zakres prac dodatkowych, które są konieczne do wykonania zamówienia.

Pani Aneta Ofmańska- powiedziała, że zmiany wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na realizację prac dodatkowych z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji zamówienia dotyczących zadania pn.,, Budowa pomostu pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu w postaci wiat biesiadnych”.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w Chalinie w sprawie zmiany wykorzystania przyznanej dotacji.

Pani A. Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chalinie otrzymała z Powiatu dofinansowanie w wysokości: 2 800 zł na zakup sztandaru i 700 zł na organizację uroczystości. Wobec tego, że koszt zakupu sztandaru wyniósł 2 700 zł, Prezes OSP zwrócił się z prośbą, aby 100 zł, które nie zostało wykorzystane na zakup sztandaru, mógł dołożyć do organizacji uroczystości. Ogólna kwota dofinansowania pozostaje taka sama.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 100 zł, która pozostała po zakupie sztandaru, na organizację uroczystości 90-lecia OSP Chalin. Kwota dofinansowania wynosi zatem: zakup sztandaru- 2 700 zł, organizacja uroczystości- 800 zł.

Ad.4. Sprawy różne.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Pani Anna Smużewska- Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie, zamknęła posiedzenie Zarządu w dniu 1 sierpnia 2018 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego