W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 133/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 lipca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Ewa Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu lipnowskiego

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

 4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu administracyjnego

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:05 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starosty Lipnowskiego Wicestarosta A. Smużewska, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 5 lipca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok”

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Ślusarczyk nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Wiśniewskiego nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 7. Ustalenie stawek dla ekspertów.

 8. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażanie zgody i dofinansowanie wycieczki do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

 9. Przyjęcie projektu Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników oraz zniżek godzin dla dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych i skierowanie ich do uzgodnienia i zaopiniowania przez związki zawodowe.

 10. Podjęcie decyzji w sprawie należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

 11. Podjęcie decyzji w sprawie nałożenia kary umownej na Wykonawcę – Spółkę ZIP AGRO za zwłokę w realizację przedmiotu umowy o czym mowa w § 8 ust. 1 umowy z dnia 23.11.2017r. , zakup i dostawa ciągników oraz maszyn rolniczych do pracowni zawodowych.

 12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 13. Sprawy różne.


Wicestraosta A. Smużewska- przeszła do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

E. Antoszewska- Inspektor ds. planowania i realizacji budżetu powiatu lipnowskiego – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że proponuje się przesunięcia w wydatkach w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 - administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wyposażenia.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na nagrody konkursowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
i zakup usług pozostałych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok”

A. Szafańska- Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Sportu i Zdrowia- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że są duże oszczędności na Festiwalu Kultury Ranczerskiej, ponieważ udało się pozyskać wielu sponsorów i dlatego proponuje 75 tys. zł zdjąć z tego festiwalu oraz 6 tys. zł z Sołtysiady i przesunąć środki na gadżety promocyjne , obchody 20-lecia Powiatu Lipnowskiego, na Powiatowy Dzień Emeryta i Rencisty, na Powiatowe Obchody Rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok” /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z ogłoszonymi przez powiat lipnowski konkursami na dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie i dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisła i należy powołać komisje konkursową. Dodała, że w skład komisji konkursowej wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej i 2 przedstawicieli Rady Rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w szkole. Zaproponowała powołanie z ramienia organu prowadzącego do komisji konkursowej na dyrektora zarówno Zespołu Szkół w Lipnie jak i Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W: Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie Panią Renatę Ofmańską oraz Inspektor ds. oświaty Panią Edytę Zielińską. Dodała, że na Przewodniczącą komisji proponuje wyznaczyć Panią Halinę Opalczewską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Ślusarczyk nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Wiśniewskiego nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że dwoje nauczycieli kontraktowych z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ubiega się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego tj. Pani Anna Ślusarczyk i Pan Jarosław Wiśniewski . Wskazała, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwóch ekspertów. Zaznaczyła, ze Pani E. Zielińska jest członkiem dwóch komisji konkursowych na dyrektorów dlatego zaproponowała swoją osobę na przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do obu komisji egzaminacyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Ślusarczyk nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Wiśniewskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Ad.7. Ustalenie stawek dla ekspertów.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że ekspertom biorącym udział w komisjach egzaminacyjnych przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach tychże komisji egzaminacyjnych. Dodała, że proponuje utrzymać stawkę z poprzedniego roku dla ekspertów tj. ok. 120 zł netto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustalił kwotę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na 120 zł netto.


Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażanie zgody i dofinansowanie wycieczki do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że jest pozytywna opinia w tym zakresie Wydziału Edukacji i Kultury.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie wycieczki Zespołu Szkół w Lipnie do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.


Ad.9. Przyjęcie projektu Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz projektu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych i skierowanie ich do uzgodnienia i zaopiniowania przez związki zawodowe.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że obowiązujący regulamin płacowy pochodzi z 2009r.. Dodała, że w międzyczasie sporo się zmieniło np. powstała Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie, więc w tym obowiązującym regulaminie nie są umieszczeni kierownicy sekcji muzycznych i nie było wskazanych dla nich stawek wynagrodzenia funkcyjnego. Dodała, że proponuje się zwiększenie widełek dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły (zespołu ) liczącej 25 oddziału i więcej od 700 do 1500 zł oraz za wychowawstwo klasy proponuje się kwotę 140 zł. Dodała, że projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski precyzuje rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych oraz zasady ustalenia. Dodała, że oba dokumenty wymagają konsultacji i uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski i innych stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, które skierował do uzgodnienia i zaopiniowania przez związki zawodowe /projekty uchwał stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawie należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

A.Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że pojawiła się konieczność wykonania pewnych prac dodatkowych związanych z budową pomostu i wiat w Skępem, które naszym zdaniem i inspektora nadzoru inwestorskiego są konieczne do wykonania polegające na:

 1. obróbce papą termozgrzewalna drewna konstrukcyjnego pomostu

 2. montaż bali drewnianych wkrętami zamiast gwoździami

 3. montaż deski okapowej na scenie i wiatach.

Dodała, że w/w prace dodatkowe wycenione zostały na kwotę 24 18,36 zł. Zaznaczyła, że istnieje również rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem (który ma charakter pomocniczy) w zakresie pokrycia dachowego wiat a wykonawca ma wynagrodzenie ryczałtowe i w związku z powyższym powinien skosztorysować zakres objęty projektem budowlanym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę na zwiększenie o 4 597,40 zł kwoty na realizacje zadania pn.: ,,Dostawa oprogramowania specjalistycznego do pracowni mechatronicznej”.

2. wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenu w postaci wiat biesiadnych, wskazanych w protokole konieczności.

Ad.11. Podjęcie decyzji w sprawie nałożenia kary umownej na Wykonawcę – Spółkę ZIP AGRO za zwłokę w realizację przedmiotu umowy o czym mowa w § 8 ust. 1 umowy z dnia 23.11.2017r. , zakup i dostawa ciągników oraz maszyn rolniczych do pracowni zawodowych.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że zgodnie z opinią radcy prawnego organem najwłaściwszym do rozstrzygnięcia sporu w zakresie wysokości kary umownej jest sąd.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podtrzymał decyzję o naliczonej Firmie ZIP AGRO SP zo.o. zgodnie z umową z dnia 23.11.2017r, (0r.II.272.15.2017) kary umownej w kwocie 36 628,20 zł. i wnosi o rozstrzygnięcie wskazanego sporu na drodze postępowania sądowego.


Ad.12. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zwrócił się z podjęciem decyzji odnośnie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2238/15, 2238/16 obręb Lipno 0009, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, gdyż z takim wnioskiem zwróciła się Energa Operator. Zaznaczył, że inwestycja dotyczy budowy linii kablowych nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych budowanych przy ul. Żeromskiego w Lipnie.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie wskazał, że wyrażenie zgody na służebność musi nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2238/15, 2238/16 obręb Lipno 0009, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego oraz zlecenie operatu szacunkowego dot. wartości służebności.


Ad. 13.Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta A. Smużewska w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Starosty Lipnowskiego zamknęła o godz.11,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 lipca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego