W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 132/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2018r

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu administracyjnego

  4. Jerzy Zieliński- Radny Rady Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 27 czerwca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie i przekazanie na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów

uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018,

- zaopiniowania projektu połączenia powiatu lipnowskiego z powiatem aleksandrowskim, powiatem radziejowskim, powiatem włocławskim oraz miastem Włocławek, w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Lipnie do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipnowskiego.

3. Podjęcie decyzji w sprawach dotyczących Wydziału Budżetu i Finansów:

- zajęcia stanowiska w sprawie pisma spółki ZIP AGRO Sp zo.o.

- podjęcia decyzji w sprawie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego – podjęcie uchwały

4. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji listu w kwestii budowy drogi S10.

5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zwiększenia środków w budżecie szkoły.

6. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącej Koła Kobiet w Bobrownikach w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

7. Rozpatrzenie pisma parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania pielgrzymki do Białegostoku, Supraśla itp.

8. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie pomocy w organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne na Sprężynkach.

9. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie wsparcia finansowego zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego.

10. Rozpatrzenie pisma Pana P. Markowskiego w Nowej Wsi w sprawie pomocy w założeniu barier ochronnych przy ogrodzeniu posesji.

11. Rozpatrzenie pisma organizatora Przeglądu Smaków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie pozwolenia Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie na udział w projekcie i wsparcie jego uczestnictwa

12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali konferencyjnej

13. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i

projektów uchwał w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018,

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 84 205,00 zł i zamkną się kwotą 73 042 837,33 zł. Wskazała, że zmian planuje się dokonać w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095- pozostała działalność. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 84 205,00 i zamkną się kwotą 77 714 345,33 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, dz. 710- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80115- szkoły zawodowe, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdz. 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, rozdz. 90095- pozostała działalność. Zaznaczyła, że planuje się również dokonać zmian w zadaniach remontowych Zespołu szkół w Lipnie, w planie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego oraz w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018, które skierował na dzisiejsza sesje Rady Powiatu w Lipnie. / autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


- zaopiniowania projektu połączenia powiatu lipnowskiego z powiatem aleksandrowskim, powiatem radziejowskim, powiatem włocławskim oraz miastem Włocławek, w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 25.06.2018 r. zwrócił się do Rady Powiatu w Lipnie o wyrażenie opinii dotyczącej przedłożonego nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewidującego utworzenie okręgu wyborczego obejmującego granice powiatu lipnowskiego, powiatu aleksandrowskiego, powiatu radziejowskiego, powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek.

Zgodnie z wyjaśnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotychczasowa Uchwała Nr XLV/746/18 podjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r. została zakwestionowana pod względem jej legalności przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały, opiniującej nowy projekt uchwały Sejmiku Województwa, jest konieczne i uzasadnione.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu połączenia powiatu lipnowskiego z powiatem aleksandrowskim, powiatem radziejowskim, powiatem włocławskim oraz miastem Włocławek, w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego, który skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie/ / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Lipnie do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipnowskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że bank, który będzie się zajmował emisją obligacji powiatu lipnowskiego wnioskował o wywołanie uchwały upoważniającej dwóch członków Zarządu Powiatu w Lipnie do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipnowskiego i wskazany projekt uchwały został przygotowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował, aby upoważnić Starostę Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego oraz Wicestarostę Lipnowskiego Annę Smużewską do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipnowskiego, w tym do dokonania czynności polegającej na podpisaniu w imieniu Powiatu Lipnowskiego umowy organizacji i obsługi emisji obligacji do kwoty 4 000 000,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu w Lipnie do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipnowskiego. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Na posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie przybył członek Zarządu J. Kołaczyński. Stan Zarządu wynosi 5 członków.


Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawach dotyczących Wydziału Budżetu i Finansów:

- zajęcia stanowiska w sprawie pisma spółki ZIP AGRO Sp zo.o.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Zaznaczyła, ze Spółka ZIP AGRO wnosi o uchylenie naliczonej kary umownej w kwocie 36 628,20 zł tłumacząc, że nieterminowa dostawa przyczepy nastąpiła z przyczyn niezależnych od niej.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przed podjęciem decyzji Zarząd Powiatu w Lipnie poznał stanowisko radcy prawnego w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zwrócił się o stanowisko radcy prawnego w przedmiotowym zakresie.


- podjęcia decyzji w sprawie postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego – podjęcie uchwały

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pan Dariusz Czarnecki zawarł umowę najmu w dniu 14.09.2010 roku, czynszu za najem garażu murowanego przy ul. 11 Listopada 9 z przeznaczeniem na przechowywanie samochodu. Umowę zawarto na czas od 01.05.2010r.- 31.08.2010r. i 01.09.2010r.-31.12.2010r.  Na koncie w/w widniała zaległość w kwocie 680,00 z tytułu opłaty za czynsz. Po prowadzonej bezskutecznie egzekucji kwota zaległej należności z odsetkami i kosztami urosła do 1 775,07 zł na dzień 03.07.2018r. Wszystkie wszczęte postępowania egzekucyjne w latach 2013-2018 r. było zakończone postanowieniem Komornika o umorzeniu sprawy wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W wyniku podejmowanych czynności przez Komornika Roberta Damskiego ustalono, iż pod wskazanym adresem zameldowania dłużnika ani nikogo z domowników nie zastano, drzwi zamknięte, rozpytano sąsiadkę, ustalono że dłużnik od kilku lat przebywa zagranicą, mieszkanie komunalne. W toku czynności egzekucyjnych komornik ustalił w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, że dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych i nie jest zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, nie posiada rachunku bankowego. W ewidencji pojazdów dłużnik nie figuruje jako właściciel pojazdu.

Zaznaczyła, że w Urzędzie Skarbowym w Lipnie dłużnik nie posiada nadpłaty z tytułu podatku dochodowego i podatku VAT. Zajęcie rachunku bankowego w EURO BANK S.A., w BANKU POCZTOWYM S.A, w PEKAO S.A. wypadło bezskutecznie, system OGNIVO nie wskazał innych rachunków bankowych dłużnika. Po dokonaniu finansowej analizy w przedmiotowej sprawie i podjęciu decyzji co do toku dalszej egzekucji na podstawie zgromadzonej dokumentacji w sprawie Pana Dariusza Czarneckiego prowadzonej przez Wydział Budżetu i Finansów można stwierdzić, że stanowią one przesłankę pozwalającą na zastosowanie umorzenia należności z uwagi na to, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności oraz to, że kolejne podjęte postępowania egzekucyjne będą bezskuteczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: umorzenia Panu Dariuszowi Czarneckiemu należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem garażu murowanego przy ul. 11 Listopada /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


4. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji listu w kwestii budowy drogi S10.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że 7 lipca br. planowane jest spotkanie w Wałczu poświęconej budowie drogi krajowej s 10, na które pojedzie i reprezentować będzie powiat Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zwiększenia środków w budżecie szkoły.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ZS w Skępem wnosi o zwiększenie środków na wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pracowni obsługi konsumenta w związku z podłączeniem nowych urządzeń elektrycznych i zwiększenie poboru prądu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zwrócić się do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół w Skępem o 12 000 zł.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącej Koła Kobiet w Bobrownikach w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem wycieczkę oraz dofinansować jej organizację w kwocie 5 000 zł


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania pielgrzymki do Białegostoku, Supraśla itp.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć patronatem wycieczkę oraz dofinansować jej organizację w kwocie 3 100 zł


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w sprawie pomocy w organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych na spotkanie integracyjne na Sprężynkach.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zorganizować oraz pokryć koszty transportu na spotkanie integracyjne organizowane przez Polski Związek Niewidomych Koło w Lipnie w dniu 6 lipca 2018r.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie wsparcia finansowego zakupu mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Lipnowskie WOPR otrzymało 110 000,00 zl tj. 50% na zakup mobilnego zestawu do ratownictwa wodnego (samochód terenowy i łódź motorowa wyposażona w sprzęt ratowniczy) i teraz planuje pozyskać drugie 50% od jednostek samorządu terytorialnego i innych sponsorów. Dodał, że WOPR sporo pomaga powiatowi w różnego typu akcjach np. teraz, gdy budowy jest pomost w Skępem dlatego należy rozważyć udzielenie im pomocy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać analizy budżetu Powiatu Lipnowskiego w celu rozważenia możliwości udzielenia wsparcia finansowego na wskazany przez WOPR cel


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Pana P. Markowskiego w Nowej Wsi w sprawie pomocy w założeniu barier ochronnych przy ogrodzeniu posesji.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że konsultował tę sprawę z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie i faktycznie zagrożenie bezpieczeństwa dla tej posesji i jej mieszkańców jest duże, potwierdzone załączonymi do wniosku zdjęciami dlatego proponuje tę prośbę rozpatrzyć pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o interwencję w tej sprawie i zamontowanie barier ochronnych przy Pana posesji w miejscowości Nowa Wieś.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma organizatora Przeglądu Smaków Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w sprawie pozwolenia Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie na udział w projekcie i wsparcie jego uczestnictwa

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze w roku 2018 priorytetem Powiatu Lipnowskiego oraz jego jednostek jest organizacja obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości i w związku z tym zaplanowany został szereg uroczystości wpisujących się w ten właśnie jubileusz, dlatego proponuje przedmiotową propozycje rozpatrzyć negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uznał, że nie jest zainteresowany udziałem Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w organizowanym Przeglądzie.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sali konferencyjnej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem przez Spółkę Szpital Lipno sali konferencyjnej na świadczenie usług dydaktycznych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w okresie od 22 do 30 września 2018r. na realizację projektu ,,Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położonych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.


Ad. 13. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że wpłynęło pismo od radnej Rady Powiatu M. Kulig dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wielgie. Zaznaczyła, ze chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza dzieci idących do szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o realizacje wskazanego przez Panią wniosku, po dokonaniu wszystkich zaplanowanych na ten rok prac remontowych na drogach i chodnikach powiatu lipnowskiego, oczywiście jeżeli pogoda będzie ku temu sprzyjająca.

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła wyniki matur w szkłach prowadzonych przez powiat lipnowski.


Szkoła

Liczba absolwentów

2016 / 2017 / 2018

Przystąpiło do Egzaminu Maturalnego

2016 / 2017 / 2018

Otrzymało Świadectwo Dojrzałości

2016 / 2017 / 2018

% osób, które zdały Egzamin Maturalny

2016 / 2017 / 2018

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zespół Szkół

w Skępem

32 / 26 / 12

21 / 15 / 9

13 / 3 / 6

61,9 / 20 / 66,67

Zespół Szkół

w Lipnie

179 / 111 / 120

169 / 105 / 119

154 / 96 / 111

91,12 / 91,43 / 93,28

Średnia powiatu

87,89 / 82,5 / 91,41

Średnia województwa

/kraju

83,5 / 84,3 / 83,2

85,2 / 84,4 / 85,3

TECHNIKUM

Zespół Szkół

w Skępem

40 / 36 / 30

23 / 19 / 17

14 / 13 / 15

60,87 / 68,42 / 88,24

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

73 / 77 / 53

49 / 48 / 37

26 / 26 / 27

53,06 / 54,17 / 72,97

Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

29 / 26 / 27

5 / 6 / 9

3 / 4 / 3

60 / 66,67 / 33,33

Średnia powiatu

55,84 / 58,9 / 71,43

Średnia województwa

/kraju

70,1 / 68,6 / 70,1

68,4 / 67,9 / 69,6W/w typy szkół razem: przystąpiło do egzaminu: 2016r. – 267 abiturientów

                                                                     2017r. – 193 abiturientów


                                                                     2018r. – 191 abiturientów


otrzymało świadectwo dojrzałości: 2016r. – 210 abiturientów

                       2017r. – 142 abiturientów


                                               2018r. – 162 abiturientów


Średnia zdawalność egzaminu maturalnego:

w powiecie: w województwie: w kraju:

2016r. – 78,65 % 2016r. – 78,4 % 2016r. – 79,5 %

2017r. – 73,58 % 2017r. – 78,1 % 2017r. – 78,5 %

2018r. – 84,82 % 2018r. – 78 % 2018r. – 79,7 %Lipiec 2016 r., 2017 r., 2018 r.

Dopowiedziała,, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podaje średnią dla powiatu na poziomie 71,3%, ale ta różnica wynika, że do tego zestawienia biorą pod uwagę uczniów szkół niepublicznych i uczniów szkół dla dorosłych oraz osoby poprawiające maturę, które zaniżają znacznie zaniżają średnią.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.11:30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 lipca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego