W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 131/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu administracyjnego

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,05 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 15 czerwca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i przekazanie na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2017r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 317/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

6. Rozpatrzenie pisma Pracowni Szlaku Św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kujawsko- Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej w sprawie wsparcia inicjatywy odtworzenia mazowieckiej i kujawsko- dobrzyńskiej drogi Św. Jakuba trasa wzdłuż Wisły.

7. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia honorowym patronatem koncertu wokalisty Dżem w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Lipnowskiego w lekkoatletyce.

9. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

10. Sprawy rożne.


Przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad1. Przyjęcie i przekazanie na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

Przewodniczący Rady – powiedział, że z Przewodniczącym Rady Powiatu zostało ustalone, że XLIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 5 lipca br. o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie zwrócił się o przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na te sesje.

- Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2017r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Lipnie z Lipnowskiej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej wpłynęło sprawozdanie dot. stanu i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2018r. Zaproponował, by przedmiotowe sprawozdanie skierować na merytoryczną komisje tj. Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2017r., którą skierował na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /Ocena stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają w projekcie uchwały zwiększeniu o kwotę 580 908,00 zł i zamkną się kwotą 72 948 678,34zł. Zaznaczyła, zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność. Wskazała, że równocześnie planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 580 908,00 zł. i zamkną się kwotą 77 620 186,34 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60016- drogi publiczne gminne, w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80116- szkoły policealne, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, 80195- pozostała działalność. Wskazała, że równocześnie planuje się dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym oraz w zadaniach remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018., który skierował na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wpłynęło pismo od Burmistrza Dobrzynia n/W dotyczące zmiany umowy o udzielnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont dróg gminnych. Zmiana ta dotyczy przeznaczenia zaplanowanych środków przez Radę Powiatu w Lipnie na prace remontowe na drogach i zastapienie tego zapisu na „prace inwestycyjne”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mieszkańcy gminy Dobrzyń wnosili o remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, a nie inwestycji na tych drogach, dlatego proponuje podtrzymać stanowisko o udzieleniu pomocy finansowej Miastu i Gminie Dobrzyń n/Wisłą na remont dróg gminnych w formie dotacji celowej określonej w piśmie znak: FN. 3251.4.2018.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podtrzymał stanowisko o udzieleniu pomocy finansowej Miastu i Gminie Dobrzyń n/Wisłą na remont dróg gminnych w formie dotacji celowej określonej z piśmie znak: FN. 3251.4.2018.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu powiatu lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Ponadto planowana jest zmiana w wykazie przedsięwzięć WPF z uwagi na przeniesienie wydatków planowanego do realizacji Projektu ,,Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028, który skierował na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, ze zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mieszkańcy mają możliwość bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub innych uprawnionych podmiotów złożyć wnioski na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i tej projekt uchwały precyzuje warunki i zasady oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, który skierował na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wystąpiła konieczność nowego ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, poprzez jego zmniejszenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego, który skierował na XLIII sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 013,99 zł. i zamkną się kwotą 72 377 724,33 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w dz. 855- rodzina rozdz. 85504- wspieranie rodziny . Zaznaczyła, że równocześnie zmianie ulegają wydatki poprzez ich zwiększenie o kwotę 12 013,99 zł. Zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w dz. 855- rodzina, rozdz. 85504- wspieranie rodziny .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że Rada Powiatu w Lipnie w uchwale budżetowej upoważniła Zarząd Powiatu w Lipnie do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. I ten projekt uchwały jest realizacją zapisów tej uchwały. W niniejszym projekcie uchwały planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 671 508, 00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

A. Smużewska- Wicestarosta Lipnowski- powiedziała, że dnia 21 czerwca br. odbył się konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, na który wpłynęła tylko jedna oferta od obecnej dyrektor Pani Ilony Gronkowskiej. Wskazała, że po sprawdzeniu wymaganej dokumentacji konkursowej okazało się, że kandydat nie posiada wymaganego oświadczenia o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, a złożyła zamiast tego same oświadczenie lustracyjne. Wobec powyższego Komisja podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydatki do dalszego postępowania konkursowego. W związku z powyższym nie wyłoniono kandydata na to stanowisko. Dodała, że w obecnej sytuacji zgodnie z przepisami możemy powierzyć stanowisko w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego i takie działania proponuje rozpocząć.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie oraz postanowił o rozpoczęciu procedury zmierzającej do powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie w uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 317/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że PCPR proponuje stanowisko specjalisty pracy z rodziną utworzone na czas realizacji projektu ”Rodzina w Centrum 2” i zmiany w regulaminie tej jednostki dotyczą tego stanowiska i określają jego zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 317/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

6. Rozpatrzenie pisma Pracowni Szlaku Św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Kujawsko- Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej w sprawie wsparcia inicjatywy odtworzenia mazowieckiej i kujawsko- dobrzyńskiej drogi Św. Jakuba trasa wzdłuż Wisły.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pisma. Powiedział, że powstaje inicjatywa uruchomienia wodnego wariantu drogi Św. Jakuba wzdłuż mazowieckiej i kujawsko- dobrzyńskiej odnogi jakubowego szlaku, będącego jednocześnie promocją wiślanego szlaku i miejscowości powiatu lipnowskiego wzdłuż niej położonych. Dodał, ze jednym z punktów tej pielgrzymki jest ognisko na górze zamkowej w Dobrzyniu n/.W. Zaznaczył, że samorząd powiatowy nie dysponuje miejscami noclegowymi na terenie miasta Dobrzyń n/Wisłą i takie pismo powinno być skierowane do Burmistrza Dobrzynia n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.

7. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia honorowym patronatem koncertu wokalisty Dżem w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze charakter koncertu, wpisujący się w ten wyjątkowy rok, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, postanowił objąć koncert swoim patronatem oraz pokryć koszty tegoż koncertu.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Lipnowskiego w lekkoatletyce.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze charakter mistrzostw królowej sportu, wpisujący się w ten wyjątkowy rok, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, postanowił objąć mistrzostwa swoim patronatem oraz dofinansować ich organizację w kwocie 6 000 zł.

9. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

A. Linkowski- Kierownik zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków w stosunku do podjętych w piśmie treści podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na zakup garażu blaszanego oraz jego posadowienie ze środków własnych Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie,

2. wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu z dniem 30 czerwca br. lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Sierakowskiego 10A z Panią Anną Eluszkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Prestiż Ubezpieczenia.

10. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, by pracownicy Referatu dokonali oglądu i dopilnowali wymiany okien i drzwi oraz niezbędnych prac malarskich w pomieszczeniach, które zajmuje Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego. Zaznaczył, żeby dopilnować również konserwacji dachu na budynku ZST w Lipnie. Dodał, by Kierownik wskazał tych pracowników, którzy należycie pracowali przy remoncie internatu Zespołu Szkól w Skępem do nagrody. Wskazał również, by ci pracownicy zajęli się remontem auli w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Dodał, że uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego oddziału wewnętrznego planowane jest na 10 lipca br. zaś uroczyste oddanie dwóch nowych placówek na 1 października br.. Poinformował, że pomost i wiaty mają być gotowe do końca wakacji. Nadmienił, ze w związku z tym, że większość zadań inwestycyjnych została wykonana, nadszedł czas na uruchomienie planowanych podwyżek dla pracowników Starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, które nastąpią z dniem 1 sierpnia br.

A. Smużewska- Wicestarosta Lipnowski- zwróciła się o ustalenie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, proponując każdemu z nich po 20 % na okres od 1 lipca br. do 31 grudnia 2018r., a w przypadku zakończenia okresu powołania do 31 sierpnia br.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski w wysokości 20%.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.11,30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 czerwca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego