W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 130/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 czerwca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu administracyjnego

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 7 czerwca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

  2. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie udostępnienia sali w Dworku Modrzewiowym na zebranie wiejskie mieszkańców.

  3. Rozpatrzenie pisma Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w sprawie wsparcia finansowego spotkania integracyjnego

  4. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia honorowym patronatem koncertu wokalisty Dżem w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

  5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.

  6. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

  7. Sprawy różne.Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 468 364,00 zł i zamknę się kwotą 72 365 710,34 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej: dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe. Nadmieniła, że równocześnie planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 468 364,00 zł. i zamkną się kwotą 77 037 218,34 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, rozdz. 60016-drogi publiczne gminne, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75019- rady powiatów, 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411-komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdz. 75412-ochotnicze straże pożarne, rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe, dz. 757- obsługa długu publicznego, rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dz. 855- rodzina rozdz. 85508- rodziny zastępcze. Zaznaczyła, że zmiany planuje się również w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie, w planie remontowym Zespołu Szkól w Lipnie oraz w planie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018, które skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie/ autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Gminy Wielgie w sprawie udostępnienia sali w Dworku Modrzewiowym na zebranie wiejskie mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi na zebranie wiejskie mieszkańców w dniu 25 czerwca br. w godz. od 16,00 do 18,00.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w sprawie wsparcia finansowego spotkania integracyjnego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił objąć spotkanie Koła Powiatowego PZN swoim patronatem oraz dofinansować jego organizację w kwocie 1000 zł.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie objęcia honorowym patronatem koncertu wokalisty Dżem w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że proponuje rozpatrzyć ten punkt na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przesunął ten punkt na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie.

.

Ad.5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu procedury sprzedaży nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 3180 położonych przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Ad.6. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego- zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę na samodzielne wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach wynajmowanych przez panów: Mariusza Wyszyńskiego i Mariusza Stankiewicza w lokalach przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W , a poniesione koszty rozliczyć w czynszu.

2. zaproponował wstępną stawkę czynszu na 6 zł netto do rozmowy z Kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Lipnie dla lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku byłego internatu Zespołu Szkół w Skępem, wynajmowanego przez Policję na posterunek.

3. ustanowił stawkę czynszu na 3 000,00 zł netto na okres 10 lat za dzierżawę nieruchomości BT 44276 w Nowej Wsi na rzecz firmy Polkomtel Sp zo.o., która zgodnie z umową ma być corocznie waloryzowana o obowiązujące wskaźniki.Ad.7. Sprawy różne.

Wicestraosta A. Smużewska- powiedział, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości . Dodała, że przeanalizowała zadania jakie mieszczą się w przedłożonej przez szkole propozycji i powielają się one z zadaniami jakie wykonuje powiat np. w Powiatowym Programie Wychowania Patriotycznego i dlatego proponuje negatywnie ustosunkować się do propozycji wyrażonej w piśmie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na Festiwalu Kultury Ranczerskiej ma zostać przeprowadzony konkurs ekologiczny pn:,, W kierunku natury”, który skierowany jest do mieszkańców powiatu lipnowskiego i zachodzi koniczności powołania komisji konkursowej, której skład proponuje taki sam jak w ubiegłym roku tj. przewodnicząca : Eliza Jałowiecka- Rudewicz, członkowie: Magdalena Jasińska i Agnieszka Grzywaczewska.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie: zorganizowania Konkursu ekologicznego pn:,,W kierunku natury” dla mieszkańców powiatu lipnowskiego, powołująca komisje konkursową w zaproponowanym składzie./uchwła stanowi zał. do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 8,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 czerwca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego