W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 129/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 czerwca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Maria Kulig- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

 4. Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 5. Dariusz Garbarczyk – Pełnomocnik ds. utworzenia Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 29 maja 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie i przekazanie na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” dla Stanisława Głowackiego, Zdzisława Ostrowskiego, Stanisława Sadłowskiego, Stanisława Detmera, Teresy Żbikowskiej, Hanny Żuchowskiej, Jolanty Kanderskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Spółki Konwektor, firmy Przetwórstwo Mięsa RAFAŁ Mirosław Mietkiewicz, Zakład Ubojowo Masarski ROM- MIES

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

- zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwała Nr XXX/204/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2009r.

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na zakręcie” w Lipnie

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie

- powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa w Lipnie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

 4. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie zaopiniowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego.

 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę oraz budowę wskazanych zadań inwestycyjnych.

 6. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych z paragrafu 4270 w celu usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej .

 7. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie podświetlanego napisu ,,POLICJA’ na jednej ze ścian budynku Zespołu Szkól w Skępem.

 8. Rozpatrzenie pisma w sprawie zabezpieczenie środków finansowych w kwiecie 1000 zł na realizację,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017- 2022.

 9. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego oraz objęcia patronatem Festiwalu Muzyki Polskiej.

 10. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Woli w sprawie dofinansowania wynajmu autokaru PZTP w LIpnie na wycieczkę szkolna do Warszawy.

 11. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Bętlewo w sprawie budowy chodnika w miejscowości Bętlewo.

13. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

14. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że zostało uzgodnione z Przewodniczącym Rady, że XLII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 15 czerwca br.o godz. 8,15 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 73 150,00 zł i zamkną się kwotą 71 897 346, 34 zł. Nadmieniła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać o w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz.80130- szkoły zawodowe, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85395- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wskazała, że równocześnie planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 73 150,00 zł i zamkną się kwotą 76 568 854, 34 zł. Zaznaczyła, że zmiany po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75012- starostwa powiatowe, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, dz. 851- zdrowie, rozdz. 85149- programy polityki zdrowotnej, dz. 852- opieka społeczna, rozdz.85218- powiatowe centra pomocy społecznej, rozdz. 85295- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, 855- rodzina, rozdz. 85508- rodziny zastępcze, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Zaznaczyła, że zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i przekazał na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018- 2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Ponadto ulga zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na przeniesienie wydatków planowanego do realizacji Projektu ,,Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0.”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 i przekazał na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” dla Stanisława Głowackiego, Zdzisława Ostrowskiego, Stanisława Sadłowskiego, Stanisława Detmera, Teresy Żbikowskiej, Hanny Żuchowskiej, Jolanty Kanderskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Spółki Konwektor, firmy Przetwórstwo Mięsa RAFAŁ Mirosław Mietkiewicz, Zakład Ubojowo Masarski ROM- MIES.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że tradycyjnie podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej wręczany jest tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. Dodał, że na poprzednim posiedzeniu wspólnie uzgodniono 11 kandydatur tj.8 osób fizycznych: 1. Śp. Pan Kazimierz Czerwiński (cichociemny- żołnierz Polskich Sił Zbrojnych desantowany do okupowej Polski podczas Ii wojny św), 2. i 3. Panowie: Stanisław Sadłowski i Stanisław Detmer (długoletni pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie, 4.i 5. Panowie: Zdzisław Ostrowski i Stanisław Głowacki (lokalni artyści malarze, rzeźbiarze), 6. Pani Teresa Żbikowska (lekarz), 7. Pani Hanna Żuchowska (długoletni nauczyciel), 8. Pani Jolanta Kanderska (długoletni Pracownik DPS w Nowej Wsi) i 3 firmy: Fabryk Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych KONWEKTOR sp. zo.o., Zakład Ubojowo- Masarki ROM-MIĘS Roman Matera, Przetwórstwo Mięsa RAFAŁ Mirosław Miętkiewicz) do tegoż tytułu, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kapitułę Honorową tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

-nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Sp. Kazimierzowi Czerwińskiemu ,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Panu Stanisławowi Sadłowskiemu,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „Panu Stanisławowi Detmerowi,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „Panu Zdzisławowi Ostrowskiemu,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Panu Stanisławowi Głowackiemu,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Pani Teresie Żbikowskiej,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Pani Hannie Żuchowskiej,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Pani Jolancie Kanderskiej,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego Fabryce Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnej KONWEKTOR sp zo.o.

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego „ Zakładowi Ubojowo- Masarskiemu ROM- MIĘS, Roman Matera,

- nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego firmie Przetwórstwo Mięsa RAFAŁ Mirosław Miętkewicz, /uchwały stanowią zał. do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że projekt uchwały dot. działki nr 341/3 położonej w miejscowości Zaduszniki. Zaznaczył, że powiat nie ma planów związanych z przedmiotową nieruchomością, więc środki z jej sprzedaży zasilą budżet powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i przekazał na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwała Nr XXX/204/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2009r.

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na zakręcie” w Lipnie

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie

- powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej mówi, że w jednym budynku może funkcjonować tylko jedna placówka a ponadto po 1 stycznia 2021 r. w jednej placówce może przebywać tylko 14 dzieci, dlatego też jest potrzeba utworzenia dwóch nowych placówek opiekuńczo- wychowawczych ,,Na zakręcie” i ,, Zakątek”, zaś placówka przy Okrzei 4 będzie się nazywać ,, Parkowa” i to ona będzie prowadziła wspólną obsługę dla wszystkich trzech placówek. Zaznaczył, że w placówkach łącznie przebywać będzie 42 podopiecznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwała Nr XXX/204/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 24 kwietnia 2009r.

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Na zakręcie” w Lipnie

- utworzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek” w Lipnie

- powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa w Lipnie”.

i przekazał na XLII sesję Rady Powiatu w Lipnie./ projekty uchwał stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000 zł i zamkną kwotą 71 824 196,34 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000 zł i zamkną się kwotą 76 495 704,34 zł. Podkreślił, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005—gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji kartografii, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018r. / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w zaproponowanym Regulaminie Organizacyjnym następuje przekształcenie Referatu Administracyjnego w Wydział Administracyjno- Gospodarczy z uwagi na ilość zadań, którymi się zajmuje, utworzenie Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów oraz Biura ds. Informatyzacji i wyłączeniu ich z dotychczasowego Referatu Administracyjnego, gdyż ilość zamówień publicznych i różnorodność zadań informatycznych realizowanych przez powiat tego wymaga. Dodał, że planowane jest rozdzielenie zadań między dotychczasowym Biurem Transportu Powiatowego i Nadzoru Właścicielskiego i utworzenia Samodzielnego Stanowiska ds. Transportu Powiatowego i Samodzielnego Stanowiska ds. Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego. Dodał, że planowane jest również powołanie oddzielnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz rozdzielenie Biura Organów Powiatu na Biuro Rady oraz Wydział ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie, która wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia br. / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z ogłoszonym konkursem na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe. Nadmieniła, że w skład komisji konkursowej wchodzi: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej i 2 przedstawicieli Rady Rodziców. Zaproponowała powołanie z ramienia organu prowadzącego: Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Mariusza Linkowskiego oraz Inspektor ds. oświaty Panią Edytę Zielińską. Dodała, że na Przewodniczącą komisji proponuje wyznaczyć Panią Halinę Opalczewską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej powołując z ramienia organu prowadzącego do jej składu: Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską (Przewodnicząca Komisji), Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Mariusza Linkowskiego oraz Inspektor ds. oświaty Panią Edytę Zielińską.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie zaopiniowania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że Wydział Architektury i Budownictwa razem z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki dokonali analizy nadesłanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Kujawsko- Pomorskiego i generalnie wnoszą o jego pozytywne zaopiniowanie zwracając uwagę, na brak spójności informacji dotyczących planowanego przebiegu trasy S10. Na załączonym w Tomie I rysunku nr 1 przedstawiającym elementy wchodzące w skład sieci TEN-T i TEN-E w województwie kujawsko – pomorskim, planowana do realizacji droga S10 przebiega przez obszar powiatu lipnowskiego. Natomiast w tekście pojawiają się wskazania na lokalizację tej drogi w relacji Toruń – Płock. Taka lokalizacja drogi omijałaby teren powiatu lipnowskiego, co zdaniem samorządu powiatowego jest rozwiązaniem w znacznym stopniu hamującym rozwój powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie postanowił uzgodnić projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko – pomorskiego, z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu o lokalizacji drogi S10.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę oraz budowę wskazanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przebudowę i budowę niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

 1. ,,Przebudowa Izby Przyjęć w celu dostosowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska w Szpital Lipno sp z o.o”. - ,,Budowa lądowiska wraz z niezbędną przebudową dróg dojazdowych”

 2. Przebudowa Izby Przyjęć w celu dostosowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska w Szpital Lipno sp z o.o. -,,Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w celu dostosowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

 3. ,,Poprawa jakości świadczonych usług w Szpital Lipno sp. zo.o.- Przebudowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne”.

 4. Przebudowa pomieszczeń istniejącej Izby Przyjęć do celów Tymczasowego Bloku Operacyjnego i Tymczasowej Sali Cięć Cesarskich w Szpital Lipno sp. zo.o.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych z paragrafu 4270 w celu usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej .

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych z § 4270 w celu usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie podświetlanego napisu ,,POLICJA’ na jednej ze ścian budynku Zespołu Szkól w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na umieszczenie podświetlanego napisu ,,POLICJA” na jednej ze ścian budynku Zespołu Szkół w Skępem, nad częścią, która została zaadoptowana na potrzeby funkcjonowania Posterunku Policji w Skępem.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma w sprawie zabezpieczenie środków finansowych w kwiecie 1000 zł na realizację ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017- 2022.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił zaproponować Radzie Powiatu w Lipnie zabezpieczenie środków finałowych w kwocie 1000 zł na realizację przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/228/2018 przez Radę Powiatu w Lipnie z dnia 7 lutego 2018 roku ,,Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2022”.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego oraz objęcia patronatem Festiwalu Muzyki Polskiej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił swoim patronatem Festiwal Muzyki Polskiej oraz dofinansować organizację festiwalu w kwocie 1500 zł.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Woli w sprawie dofinansowania wynajmu autokaru PZTP w LIpnie na wycieczkę szkolna do Warszawy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze charakter wycieczki nastawiony na zwiedzanie Warszawy, poznanie miejsc ważnych dla każdego Polaka, jednogłośnie postanowił pokryć koszty transportu na w/w wycieczkę.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Bętlewo w sprawie budowy chodnika w miejscowości Bętlewo.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił uwzględnić w planach pracy przy tworzeniu budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgłoszonej propozycji. .


Ad.13. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

A.Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

1.wyraził zgodę na wykonanie dodatkowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych w pralni oraz zamontowaniu dodatkowych umywalek w nowopobudowanych placówkach opiekuńczo – wychowawczych , zabezpieczając na ten cel potrzebne środki finansowe

2. wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu samochodów osobowych pochodzących z przepadku mienia: Renault Megane Coupe 1,6 KAT nr rej. CLI EE91, Fiat Cinquecento nr rej. CLI GP 22.
Ad. 14. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w związku z dokonanym przez samorząd powiatowy zakupem nieruchomości po byłej hurtowni przy ul. Sierakowskiego należy przystąpić do przedstawienia koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Sierakowskiego po byłej hurtowni. W zamierzeniach jest tam przeniesienie biur Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, utworzenie warsztatów dla pojazdów Zakładu Transportu Publicznego oraz utworzenie nowoczesnej hali do obsługi interesantów wydziału komunikacji z wydzielonymi boksami, pokojem socjalnym i archiwum na potrzeby tego wydziału.

Następnie poinformował, że większość z zadań inwestycyjnych udało się zrealizować jak np. zakupić autokar niskopodłogowy, pobudować dwa budynki na potrzeby placówek opiekuńczo- wychowawczych, zapłacono dwie transze za zakupiony budynek po hurtowni. Dodał, że trwają prace na drogach powiatu lipnowskiego, w realizacji jest zaopatrzenie w sprzęt medyczny lipnowskiego szpitala oraz trwają prace wykończeniowe modernizacji oddziału wewnętrznego w lipnowskim szpitalu. Podkreślił, że po przetargu na rozbiórkę starego szpitala firma, która wygrała przetarg dopłaci powiatowi w ramach rozliczenia, którego podstawą jest kompensata 49 640,20 zł. Zaznaczył, żeby na najbliższą sesję zostało przygotowane zestawienie, jakie inwestycje i za jakie kwoty udało się w tym roku zrealizować.

Dodał, żeby wydzielić jeszcze ok. 32/33 ar z gruntów przy szpitalu psychiatrycznym działkę pod budowę szkoły muzycznej w Lipnie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 7 czerwca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego