W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 128/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,05 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 23 maja 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.

 4. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego

 5. Rozpatrzenie pisma w sprawie zakupu kosiarki na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

 6. Rozpatrzenie pisma Państwa M i R Stankiewicz z Kikoła w sprawie wsparcia finansowego na wymianę dachu.

 7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Skępiacy w sprawie dofinansowania kosztów transportu wycieczki do Gdyni.

 8. Wskazanie kandydatur do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego

 9. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa powiatowe ( kwota 30 000 zł), gdzie zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zadania w zakresie rozbiórki budynku po starym szpitalu, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów, realizacji umów, zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za zużycie energii i ubezpieczenia mienia, w dz.750- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego (kwota 30 000 zł), gdzie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów promocyjnych oraz nagród , realizacji umów zlecenia i opłat z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zadanie dotyczące rozbiórki budynku po starym szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

B. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że proponuje się dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipno, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego oznaczonej jako działka nr 3128 o pow. 0,4628 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta WL 1L/00026213/0. Zaznaczył, że chodzi o zwiększenie i wydzielenie działki pod budowę szkoły muzycznej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie

wyrażanie zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości.

B. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że proponuje dokonać uregulowania stanu prawnego działek zajętych pod drogę publiczną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 696/10 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W. Dodał, ze chodzi o ul. Św. Jadwigi w Dobrzyniu n./W. Dodał, że Wojewoda Kujawsko- Pomorskiego nie przekaże środków na to działanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o uregulowaniu stanu prawnego działek zajętych pod drogę publiczną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 696/10 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W ze środków własnych powiatu.


Ad.4.Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie kwoty zabezpieczonej na realizację zadania polegającego na dostawie i montażu rolet okiennych na potrzeby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie o kwotę 2 510,00 zł.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma w sprawie zakupu kosiarki na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie dostrzegając potrzebę zakupu kosiarki spalinowej na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie wyraził zgodę na wskazany zakup w ramach budżetu jednostki.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Państwa M i R Stankiewicz z Kikoła w sprawie wsparcia finansowego na wymianę dachu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że od pomocy finansowej na remont dachu są instytucje, mające na celu pomoc socjalną tj. w tym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole i do niego proponuje zwrócić się o wsparcie finansowe w tej sprawie.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Skępiacy w sprawie dofinansowania kosztów transportu wycieczki do Gdyni.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił pokryć koszty transportu Stowarzyszenia Skępiacy na wycieczkę do Gdyni.


Ad.8. Wskazanie kandydatur do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze tradycyjnie podczas Festiwalu Kultury Ranczerskiej wręczany jest tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. Dodał, że już od pewnego czasu trwały rozmowy nad kandydaturami do tego tytułu i wspólnie uzgodniono 11 kandydatur tj.8 osób fizycznych: 1. Śp. Pan Kazimierz Czerwiński (cichociemny- żołnierz Polskich Sił Zbrojnych desantowany do okupowej Polski podczas Ii wojny św), 2. i 3. Panowie: Stanisław Sadłowski i Stanisław Detmer (długoletni pracownicy i Prezesi Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lipnie, 4.i 5. Panowie: Zdzisław Ostrowski i Stanisław Głowacki (lokalni artyści malarze, rzeźbiarze), 6. Pani Teresa Żbikowska (lekarz), 7. Pani Hanna Żuchowska (długoletni nauczyciel), 8. Pani Jolanta Kanderska (długoletni pracownik DPS w Nowej Wsi) i 3 firmy: Fabryk Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych KONWEKTOR sp. zo.o., Zakład Ubojowo- Masarki ROM-MIĘS Roman Matera, Przetwórstwo Mięsa RAFAŁ Mirosław Mietkiewicz)

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zatwierdził przedstawione kandydatury do tytułu zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego, przekazując je do prac w Kapitule Honorowej tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


Ad.9. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- wskazała, że w uchwale budżetowej na 2018r. zawarte są zapisy mówiące o zaciągnięciu przez powiat kredytów na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Wobec powyższego zwróciła się o uruchomienie procedury zamówień publicznych w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz - Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie: ,,Udzielenie Powiatowi Lipnowskiemu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz - Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie: ,,Udzielenie Powiatowi Lipnowskiemu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów” /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że został firmie, która wygrała przetarg na budowę pomostu i wiat w Skępem, oddany plac pod budowę. Dodał, że powiat zarobił już pierwsze pieniądze z wynajmu wyremontowanych pokoi internatu w Zespole Szkół w Skępem.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,40 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 maja 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego