W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 125/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 kwietnia 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. J. Kozłowska- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 19 marca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób wykonywania tych czynności razem z członkiem Zarządu.

 3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę IV i V pietra w budynku B Blok Diagnostyczny wraz z wymianą 2 dźwigów szpitalnych

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywa do 2015”.

 5. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie boiska wielofunkcyjnego w celu organizacji Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach obchodów Świat Majowych

 6. Rozpatrzenie pisma LTK im. Poli Negri w sprawie wykorzystania auli LO w Lipnie na przeprowadzenie dwóch punków 12 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i Inni”

 7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 118/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

 8. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z gruntów rolnych będących w użytkowaniu DPS w Nowej wsi przez Pana R. Leśniewskiego.

 9. Rozpatrzenie pisma OSP w Maliszewie w sprawie wsparcia finansowego jednostki w związku z jubileuszem 55 rocznicy powstania.

 10. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego jednostki w związku z jubileuszem 105 rocznicy powstania.

 11. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Parafii Św. Anny w Trutowie, Parafii Św. Wojciecha w Kikole, Stowarzyszenia Kobiet ,,Koniczynka”: z Łochocina, Kujawsko- Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dobrzynia, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Chrostkowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Grodzenia, Pana Jakuba Klabana z Lipna , Stowarzyszenia KGW Chalinianki

 12. Przyjęcie i przekazanie na następną sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r.

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

- projektu uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017 roku

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

 1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 2. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipnie

 3. Rozważenie możliwości sprzedaży budynku po byłym komisariacie w Dobrzyniu n/Wisłą

 4. Sprawy różne.Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 750- administracja publiczna, rozdz.. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 855- rodzina, rozdz. 85508- rodziny zastępcze. Dodała, że planowane są również zmiany w zadaniach remontowych Starostwa Powiatowego w Lipnie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób wykonywania tych czynności razem z członkiem Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż w ostatnim czasie w lokalnej prasie ukazał się artykuł dot. nieprawidłowości w lipnowskim szpitalu, jako organ założycielski jesteśmy w obowiązku sprawdzenia, czy opisane w artykule nieprawidłowości rzeczywiście mają miejsce. Poinformował, że stosowne zawiadomienie zostało złożone do Prokuratury, ale równocześnie proponujemy dokonanie kontroli przysługujących wspólnikowi w szpitalu przez członka Zarządu reprezentowanego przez Wicestarostę Panią Annę Smużewską wraz z Inspektor ds. kontroli A. Deduńska oraz Inspektor ds. zdrowia K. Kwiatkowską. Nadmienił, że celem kontroli będzie w szczególności: analiza skarg na funkcjonowanie oddziałów szpitalnych ze strony pacjentów i ich rodzin, zachowanie praw pacjenta w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej a także obsada kadrowa na oddziałach szpitalnych, ewentualne postępowania wobec lekarzy w związku z błędami lekarskimi, organizacja i sposób funkcjonowania procedur dotyczących postępowania ze zwłokami do czasu wydania ich osobom uprawnionym, analiza obowiązujących w tym zakresie regulaminów, instrukcji i cenników, a także żądanie od Zarządu Spółki wyjaśnień i informacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób do wykonywania tych czynności razem z członkiem Zarządu./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno sprawie: wyrażenia zgody na przebudowę IV i V piętra w budynku B Blok Diagnostyczny wraz z wymianą 2 dźwigów szpitalnych

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Spółka Szpital Lipno planuje inwestycję polegającą na przebudowie IV i V piętra w budynku B Blok Diagnostyczny wraz z wymianą 2 dźwigów szpitalnych oraz niezbędną w tym zakresie przebudową maszynowni w budynku A Blok Łóżkowy, realizowaną w ramach zadania pt. ,,Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno sp. zo.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne., której wartość całkowita wynosi 8 450 909,69 zł, w tym udział Spółki ma wynieść 3 950 909,69 zł, a na pozostałe środki Spółka otrzyma dofinansowanie z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przebudowę IV i V piętra w budynku B Blok Diagnostyczny wraz z wymianą 2 dźwigów szpitalnych oraz niezbędną w tym zakresie przebudową maszynowni w budynku A Blok Łóżkowy, realizowaną w ramach zadania pt. ,,Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Szpital Lipno sp. zo.o. – przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne”.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w Starostwie Powiatowym w Lipnie miało miejsce spotkanie z Kierownictwem Spółki Szpital Lipno oraz z lekarzami pediatrami przyjmującymi w POZ- ach, by porozumieć się i zabezpieczyć wspólnie pracę oddziału dziecięcego w lipnowskim szpitalu. Dodał, że ma nadzieję, że dzięki porozumieniu uda się uruchomić oddział dziecięcy w lipnowskim szpitalu.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywa do 2015”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że firma Green Key Joanna Masiota- Tomaszewska działająca z upoważnienia Wójta Gminy Lipno opracowała projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025”, który został sprawdzony przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i wnioskuje o jego pozytywne zaopiniowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywa do 2015”. / uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie boiska wielofunkcyjnego w celu organizacji Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach obchodów Świat Majowych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie boiska wielofunkcyjnego na przeprowadzenie Turnieju Tenisa Ziemnego w dniach 30.04 do 01.05.18 r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma LTK im. Poli Negri w sprawie wykorzystania auli LO w Lipnie na przeprowadzenie dwóch punków 12 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i Inni”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze charakter planowanych punktów festiwalowego programu w ramach 12 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i inni”, jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie auli Zespołu Szkół w Lipnie na ich realizację w dniu 26 maja br.. Równocześnie wyraził zgodę na zorganizowanie transportu w celu przewiezienia z Warszawy p. prof. Bernadette Hamilton- Brady.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 118/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce nr 118/1 położnej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma DPS w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z gruntów rolnych będących w użytkowaniu DPS w Nowej wsi przez Pana R. Leśniewskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z gruntów rolnych będących w użytkowaniu DPS w Nowej Wsi przez Pana R. Leśniewskiego - sąsiada jednostki.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma OSP w Maliszewie w sprawie wsparcia finansowego jednostki w związku z jubileuszem 55 rocznicy powstania.

Ad.10. Rozpatrzenie pisma OSP w Wichowie w sprawie wsparcia finansowego jednostki w związku z jubileuszem 105 rocznicy powstania.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że z okazji uroczystości jubileuszowych proponuje każdej z wymienionych jednostek przyznać po 2 500 zł na organizację tych uroczystości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować organizację uroczystości jubileuszowych OSP w Maliszewie i OSP w Wichowie w kwocie 2 500zł każdej.


Ad.11. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Parafii Św. Anny w Trutowie, Parafii Św. Wojciecha w Kikole, Stowarzyszenia Kobiet ,,Koniczynka” z Łochocina, Kujawsko- Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dobrzynia, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Chrostkowa, Koła Gospodyń Wiejskich z Grodzenia, Pana Jakuba Klabana z Lipna , Stowarzyszenia KGW Chalinianki

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1/ postanowił pokryć koszty przyjazdu autobusu wycieczki patriotyczno- religijnej do Św. Lipki organizowanej przez Parafię Św. Anny w Trutowie,

2/ postanowił pokryć koszty przyjazdu autobusu wycieczki patriotyczno- religijnej do Trójmiasta organizowanej przez Parafię Św. Wojciecha w Kikole,

3/ postanowił dofinansować organizacje VIII Spotkania Szkoleniowo- Warsztatowego ,,Z biegiem Wisły’ organizowanego przez Kujawsko- Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Dobrzynia w kwocie 1 000 zł. .

4/ postanowił dofinansować organizację jednodniowego kursu kulinarnego organizowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich z Grodzenia w kwocie 1 500 zł.

5/ postanowił ufundować nagrodę Starosty oraz puchary dla zwycięskich drużyn koszykarskiego turnieju organizowanego w ramach imprezy sportowej pod hasłem ,,Rozpoczęcie wakacji” organizowanego przez Pana Jakuba Klabana.

6/ postanowił pokryć koszty przyjazdu autobusu na targi do Minikowa i z powrotem. Stowarzyszenie KGW Chalinianki.

7/ postanowił dofinansować organizację uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Chrostkowa w kwocie 500 zł.

8/ Przewodniczący Zarządu- dodał, że Stowarzyszenie Koło Kobiet ,,Koniczynka” z Łochocina zwróciło się o dofinansowanie imprezy pt.,, Kultura i kulinaria w plenerze, jednakże ta impreza nie dojdzie do skutku i Panie z ,,Koniczynki zamierzają złożyć pismo o dofinansowanie wycieczki organizowanej przez Koło.


Ad.12. Przyjęcie i przekazanie na następną sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017r.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Lipnie – przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej, wskazując, że w ten sposób został zachowany art. 16 a ust.4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Zaznaczyła, że ocena ta przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej. Dodała, że zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitację społeczną i zawodową bez względu na podmiot je realizujący.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017r. i przekazał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /ocena stanowi zał. do nin. protokołu/.


- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy przedstawić Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Zaznaczył, że sprawozdanie przedstawia w szczególności: proces konsultacji Programu z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym: współpracę finansową i pozafinansową oraz wnioski wypływające z realizacji programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku i przekazał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie. /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017 roku

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jednostka prowadząca warsztaty przedstawia powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu i takie sprawozdanie zostało powiatowi przedłożone.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2017r.i przekazał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie, w którym proponuje się Radzie Powiatu zgodę na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego położonego w obrębie nr 10 miasta Lipna oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki 1410/3 o powierzchni 0,0990 ha, 1410/4 o powierzchni 0,1492 ha, 1410/5 o powierzchni 0,1488ha, 1410/6 o powierzchni 0,1483 ha, 1410/7 o powierzchni 0,1485 ha, 3180 o powierzchni 0,5590 ha, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00025817/7. Dodał, że to są działki przy szpitalu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, który skierował na najbliższa sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie, w którym proponuje się Radzie ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna. Dodał, że do Starostwa Powiatowego w Lipnie w dniu 20.04.2018r wpłynął wniosek w sprawie udzielenia zgody na lokalizację słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV energetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi i rozdzielniami na przedmiotowych nieruchomościach. Zaznaczył, że przedmiotowa inwestycja zapewnieni podłączenie przedmiotowych nieruchomości do sieci elektorenergetycznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr nr 1408/1, 1409, 1410/1, 1408/6, 1408/5, 1408/4, 1408/3, 1408/2, 1408/11, 1408/10, 1408/9, 1408/8, 1408/7, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/21, 1408/24, 1408/23, 1408/22, 1408/20, 1408/19, 1408/18, 1408/17 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna., który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 32 611,74 zł i zamkną się kwotą 71 812 196,34 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej : dz. 010- rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005-prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dz. 020- leśnictwo rozdz. 02001- gospodarka leśna, 02002- nadzór nad gospodarka leśną, dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85295- pozostała działalność, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 32 611,74 zł i zamkną się kwotą 76 483 704,34 zł. Nadmieniła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 020- leśnictwo rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, dz. 600- transport i łączność rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412-ochrotnicze straże pożarne, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- technika, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, dz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85295- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, dz. 853-pozostae zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 855- rodzina rozdz. 85508- rodziny zastępcze, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90008- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kr za korzystanie ze środowiska.

Nadmieniła, że przewidywane są również zmiany w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, Placówce Opiekuńczo- oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie oraz zmiany w zadaniach remontowych w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018, który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018- 2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowy 2018.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018- 2028., który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żródłach.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z wnioskiem Sekretarza Ochotniczej Straży Pożarnej ze Źródeł i mając na uwadze pozytywną decyzję Zarządu dot. udzielenia pomocy finansowej na poprawę gotowości bojowej jednostki w postaci zakupu samochodu został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tłuchowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego jednostce gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach, który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/244/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Miasta i Gminie Dobrzyń n/W

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w dniu 27 kwietnia 2018r. do Zarządu Powiatu w Lipne wpłynęło kolejne pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzyniu n/W wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na prace remontowe na drodze gminnej Grochowalsk – Krępa jakie mają być przeprowadzone w roku 2018. Wobec powyższego w ramach samorządowej solidarności proponuje się rozdzielenie przyznanej kwoty dofinansowania samorządu Dobrzynia n/Wisłą w kwocie 100 000zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej, w szczególności na wykonanie prac remontowych na drodze gminnej we wsi Krojczyn Nr 103 oraz na drodze gminnej Grochowalsk – Krępa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr XL/244/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Miasta i Gminie Dobrzyń n/W, który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2017r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2017r., który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- powiedział, że zostało ustalone z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie, ze najbliższa LXI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 23 maja o godz. 11,30 w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Ad.13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

J. Kozłowska – Inspektor ds. pracowniczych- przedstawiła proponowane zmiany w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Powiedziała, ze w związku z faktem, iż kadra pracownicza Domu Pomocy Społecznej znacznie odmłodniała, zdarzają się przypadku dłużnych zwolnień chorobowych spowodowanych ciąża i późniejszym urlopem macierzyńskim oraz mając na uwadze zachowanie standardów w zakresie opieki i terapii nad podopiecznymi domu proponujemy zwiększenie o 1 etat Działu Finansowo- Księgowego o pomoc administracyjną ds. księgowości oraz o 3 etaty instruktorów terapii zajęciowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 291/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.14. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lipnie

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że trwają prace nad regulaminem organizacyjnym Starostwa polegające na: przekształceniu Referatu Administracyjnego w Wydział Gospodarczo- Administracyjny z uwagi na ilość zadań, którymi się zajmuje, utworzeniu Biura ds. zamówień publicznych oraz Biura ds. Informatyzacji Urzędu i wyłączeniu ich z dotychczasowego Referatu Administracyjnego, gdyż ilość zamówień publicznych i różnorodność zadań informatycznych realizowanych przez powiat tego wymaga. Dodał, ze planowane jest rozdzielenie zadań między dotychczasowym Biurem Transportu Powiatowego i Nadzoru Właścicielskiego i utworzenia samodzielnego stanowiska ds. transportu powiatowego i Biura Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia. Dodał, ze planowane jest również powołanie oddzielnego stanowiska Inspektora ds. ochrony danych osobowych w związku z nową ustawą o ochronie danych osobowych. Dodał, że proponowane zmiany są na razie na etapie planowania i konsultacji.


Ad.15. Rozważenie możliwości sprzedaży budynku po byłym komisariacie w Dobrzyniu n/Wisłą

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, że jest coraz mniej uczniów i zostały wygaszone pewne kierunki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W budynek po Komisariacie Policji w Dobrzyniu n/W służył na cele dydaktyczne tej szkoły. Dodał, że obecnie ten cel nie jest już realizowany w tym budynku, a jego administrowanie wydaje się być niepotrzebnym obowiązkiem dla powiatu, proponuje przymierzyć się do jego zbycia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił rozpocząć procedurę zmierzające do zbycia budynku po byłym komisariacie Policji w Dobrzyniu n/W.


Ad.16. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie na sesji w dniu 7 lutego br. uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zwróciła się o wyrażenia zgody na uruchomienie procedury zamówienia publicznego w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie pn.:,,Emisja obligacji powiatowych”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany i przesuniecie z kwoty 75 000 zł przyznanej przez Radę Powiatu na drogę do Michałkowa, 35 000 zł na drogę Grochowalsk- Krępa. Dodał, że należy pozytywnie odpowiedzieć na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzyniu n/W, dlatego zwrócił się do Skarbnik Powiatu, by na najbliższą sesję przygotowała projekt uchwały zmieniający poprzednią uchwałę Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie.

Wicestarosta A. Smużewska- powróciła do propozycji Pani Zyty Wegner ze Skępego w sprawie wsparcia finansowego wydania publikacji regionalnej dotyczącej Skępego i okolic i zaproponowała zakup 30 egzemplarzy tej publikacji, które można wykorzystać jako promocję powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać zakupu 30 egzemplarzy publikacji regionalnej dotyczącej Skępego i okolic.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 10,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 kwietnia 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego