W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 123/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 kwietnia 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Mirosław Grodaszewski- p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

 4. Krzysztof Bierski- Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Mostów, Drogowej Służby Liniowej i Zamówień Publicznych.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 19 marca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Przyjęcie autopoprawek i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

 2. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Lipno

 3. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Kikół

 4. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Dobrzyń n/W

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

 6. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenie ,,Przyjazna wieś” w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wycieczki patriotycznej do Warszawy/

 7. Rozpatrzenie pisma Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego I w sprawie dofinansowania szkolenia dla pracowników szpitala.

 8. Rozpatrzenie pisma Pana J. Tarkowskiego w sprawie rozważania możliwości przekazania dotacji na ratowanie nieprzyjaznych dróg wiejskich w miejscowości Grodzeń.

 9. Rozpatrzenie podania Pana M. Sadowskiego w sprawie negatywnego rozpatrzenia podania dot. dofinansowania ze środków PFRON remontu łazienki.

 10. Rozpatrzenie podania OSP w Chalinie w sprawie dofinansowania uroczystości z okazji 90-lecia istnienia jednostki oraz dofinansowanie sztandaru.

 11. Rozpatrzenia pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół w Lipnie.

 12. Sprawy różne.


Przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 111 509,00 zł i zamkną się kwotą 71 779 584,60 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dz. 855- rodzina, rozdz. 85508- rodziny zastępcze. Nadmieniła, że również po stronie wydatków nastąpi zmniejszenie o kwotę 111 509,00 zł. Zmiany te planowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60004- transport zbiorowy, 60016- drogi publiczne gminne, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa rozdz., 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 750- administracja publiczna, rozdz.75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdz. 75412- ochotnicze straże pożarne, dz. 757- obsługa długu publicznego, rozdz. 75702- obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdz. 84333- powiatowe urzędy pracy, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdz. 85495- pozostała działalność, dz. 855- rodzina, rozdz. 85508- rodziny zastępcze, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2018r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r. i przekazał na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Lipno

Ad.3. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Kikół

Ad.4. Przyjęcie i przekazanie na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Dobrzyń n/W

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że w ramach samorządowej solidarności proponuje się Radzie Powiatu w Lipnie udzielenie wsparcia samorządom gminnym gminy Lipno, Kikół, i Dobrzyń n.W z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej wskazanych w projektach uchwał dróg gminnych, i tak: 50 tys. zł dla gminy Lipno na dofinansowanie budowy drogi gminnej Popowo- Ostrowite, 40 tys. zł dla Gminy Kikół na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w m. Wawrzonkowo, 100 tys. zł Miastu i Gminie Dobrzyń n/W na dofinansowanie prac remontowych na drogach gminnych: Lenie Wielkie- Sobowo, drogę gminną we wsi Krojczyn.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Lipno i przekazał na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Kikół i przekazał na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Kikół i przekazał na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2018 Gminie Dobrzyń n/W i przekazał na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z koniecznością aktualizacji wielkości zadłużenia oraz jego spłat zmienia się załącznik Wieloletniej Programy Finansowej Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenie ,,Przyjazna wieś” w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania wycieczki patriotycznej do Warszawy

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze charakter wycieczki nastawiony na poznanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii narodu polskiego, jednogłośnie postanowił pokryć koszty przyjazdu autobusu do Warszawy i z powrotem.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego I w sprawie dofinansowania szkolenia dla pracowników szpitala.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze charakter wyjazdu szkoleniowego przeznaczonego dla pracowników lipnowskiego szpitala, postanowił dofinansować w/w wyjazd kwotą 6000 zł.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Pana J. Tarkowskiego w sprawie rozważania możliwości przekazania dotacji na ratowanie nieprzyjaznych dróg wiejskich w miejscowości Grodzeń.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.9. Rozpatrzenie podania Pana M. Sadowskiego w sprawie negatywnego rozpatrzenia podania dot. dofinansowania ze środków PFRON remontu łazienki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Przypomniał, że Rada Powiatu w Lipnie uchwałą z dnia 15 marca 2018r. dokonując podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej z braku wystarczających środków finansowych nie zabezpieczyła środków na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dlatego też niemożliwe jest pozytywne rozpatrzenie wskazanego podania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.10. Rozpatrzenie podania OSP w Chalinie w sprawie dofinansowania uroczystości z okazji 90-lecia istnienia jednostki oraz dofinansowanie sztandaru.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie mając na uwadze jubileuszowy charakter uroczystości będąc przekonanym, jak ważne znaczenie dla społeczności OSP w Chalinie ma własny sztandar, postanowił dofinansować jego zakup w kwocie 2800 zł. oraz dofinansować organizację uroczystości jubileuszowej w kwocie 700 zł.


Ad.11. Rozpatrzenia pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Szkół w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynął wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie utworzenia dwóch stanowisk pracy: to jest: stanowiska sekretarza szkoły oraz stanowiska woźny/ dozorca motywując to usprawnieniem pracy jednostki.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że Wydział Edukacji i Kultury podziela stanowisko Dyrektora Szkoły. Dodała, że został w tym zakres przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.12. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku ze zwiększeniem środków na wydanie monografii Powiatu Lipnowskiego oraz zmianami pomiędzy środkami na Festiwal Kultury Ranczerskiej i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka zachodzi konieczność dokonania zmian w Planie Zadań Promocyjnych na 2018r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018r.”./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że na ogłoszone przez powiat postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego dot. ,,Budowy budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie” wpłynęły oferty, które przewyższały środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował unieważnienie wskazanego postępowania przetargowego i jego ponowne ogłoszenie w miesiącach jesiennych z rozplanowaniem wspomnianej inwestycji w okresie 2 letnim.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił unieważnić przetarg na realizację zadania pn.: ,,Budowa budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie” z uwagi na fakt, iż oferta, która wpłynęła przewyższała środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu .

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że trzeba powoli przymierzać się do modernizacji pomieszczeń po byłej hurtowni na ul. Sierakowskiego i dlatego proponuje zabezpieczyć około 50 tys. zł na dokumentacje projektową.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż trwają odbiory dwóch nowych obiektów, które mają służyć jako placówki opiekuńczo- wychowawcze trzeba je doglądać oraz przygotowywać wszelką niezbędna dokumentację potrzebną do utworzenia zespołu placówek opiekuńczo- wychowawczych, planuje zatrudnić na umowę zlecenie Pana Dariusza Garbarczyka, by zajął się tym tematem i doglądał te obiekty.

Przewodniczący Zarządu – powitał po dłużej nieobecności p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie Pana M. Grodaszewskiego oraz p.o. Kierownika Działu Utrzymania Dróg i Mostów i Drogowej Służby Liniowej w ZDP w Lipnie Pana K. Bierskiego, któremu podziękował za wielomiesięczne kierowanie tą jednostką.

Następnie zwrócił się z pytaniem odnośnie realizacji robót drogowych na drogach powiatowych.

M. Grodaszewski- powiedział, że dziury i wyboje będą naprawione od przyszłego tygodnia, gdyż w tej chwili podłoże jest jeszcze mokre. Zaznaczył, że w tej chwili rozpoczęły się już prace dot. budowy chodników np. w Skepęm oraz inne zaplanowane w budżecie roboty drogowe.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie są i będą kierowani pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy i zwraca się o ich właściwe nadzorowanie.

Równocześnie wskazał, by p.o. Dyrektora równomiernie rozłożył prace w kierowanej przez niego jednostce- Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Dodał, że na ten rok zaplanowane było zbudowanie zatoczek postojowych na ul. Sierakowskiego ale w związku z planowanym na przyszły rok remontem tej ulicy proponuje udać się w teren i zastanowić się o innym wykorzystaniu środków przeznaczonych na ten cel.

Nadmienił, że równocześnie należy zastanowić się nad ogrodzeniem lipnowskiego szpitala a w przyszłości nad pobieraniem drobnych opłat za utrzymanie tego terenu w czystości, jak to ma miejsce w innych szpitalach.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 kwietnia 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego