W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 122/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 marca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Jerzy Zieliński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego

 4. Jarosław Skrzyniarz - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 5. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 15 marca 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

 4. Odpowiedź Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie obiektów infrastruktury na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w m. Lipno i m. Skępe.

 5. Rozpatrzenie pisma ERGO Projekt z Płocka w sprawie udzielenia zgody na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej na działce nr 706/3 obręb 0002 Miasto Lipno

 6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie i wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Placówce garażu dla stacjonowania nowo zakupionego samochodu marki Opel Vivaro.

 8. Zatwierdzenie zadań rzeczowych szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 9. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie umorzenia zwrotu dotacji do umowy nr 1/RP/2017

 10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego

 11. Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

 12. Rozważenie propozycji wydania monografii Powiatu Lipnowskiego.

 13. Sprawa bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym

 14. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia. Powiedziała, że dochody powiatu lipnowskiego za 2017r. zostały wykonane w 94,65%, (na planowane 64 440 891,31 zł wykonano 60 933 717,85 zł ), zaś wydatki wykonano w 94,35% (na planowane 64 065 434,31 wykonano 60 448 287,38 zł) co pozwoliło na wypracowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 485 430,47 zł.. Nadmieniła, że poniżej oczekiwań jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. Dodała, że Powiat Lipnowski posiada również zobowiązania na łączną kwotę 29 721 272,25 zł, co stanowi 48,78% w stosunku do zrealizowanych dochodów. W sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) wykazano zobowiązania wymagalne opiewają na łączną kwotę 25 387 471,50 zł, które to w 100% dotyczą zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w roku 2010, 2011 2012, 2014, 2 015, 2016 i 2017 oraz wyemitowanych przez powiat w roku 2014 obligacji komunalnych na kwotę 3 200 000 zł, których wykup rozpoczęto już w roku sprawozdawczym 2017 i zakończy się w roku 2021. Każdego roku będzie następował wykup obligacji tej emisji w wysokości 800 000 zł. W ogólnej wielkości zadłużenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów zapisano również dług przejęty po SP ZOZ w Lipnie (12 569 344 zł), dotyczący spłaty kredytu zaciągniętego przez zlikwidowany zakład, a który to poręczył powiat w roku 2008. Okres spłaty tego kredytu zapisano w umowie kredytowej, a później w umowie dotyczącej przejętych zobowiązań na sierpień 2028 roku. Spłata wykazanych zobowiązań realizowana jest zgodnie z kalendarzem spłat jakimi dysponuje powiat. Zaznaczyła, że w kwocie przekraczającej 25 mln zł ujęto wielkość kredytów i obligacji oraz spłaty ratalnej za zakupione grunty pod strefę ekonomiczną pozostałych do spłaty w okresach późniejszych na kwotę 12 414 476 zł i stanowi 20,37% wykonanych dochodów na ostatni dzień sprawozdawczy 2017 roku. Odejmując od zobowiązań obligacje i zadłużenie z tytułu spłacanych rat za zakupiony grunt to można powiedzieć, że zadłużenie powiatu stanowi 14,68%. Zadłużenie z tytułu zakupionych w roku 2015 gruntów na dzień 31 grudnia wynosi 268 000 zł. Miesięczne średnie spłaty kredytów kształtują się na poziomie 147 209,90 zł.. Nadmieniła, że efektem realizowanej polityki finansowej jest osiągnięty na koniec roku wynik budżetowy ustalany jako różnica zrealizowanych dochodów budżetowych i dokonanych wydatków budżetowych, stanowiących nadwyżkę budżetową w wysokości – 485 430,47 zł przy planowanej w budżecie nadwyżce w kwocie 375 457 zł. W okresie sprawozdawczym spłacano raty pożyczek i kredytów oraz nastąpił wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami. Wielkość spłaconych kredytów długoterminowych wyniosła 1 512 509 zł, zaś za kwotę 800 000 zł wykupiono obligacje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia, którą przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Powiatu w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin./ protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że zwraca się o dokonanie zmian w dz. 801, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki na realizację planowanych do zawarcia umów –zlecenia, zaś zmniejszeniu wydatki przeznaczone na wykonanie badań okresowych pracowników. Wskazała, że zmiany planowane są również w Zakładzie Budżetowym, gdzie po stronie PZTP w Lipnie następuje zwiększenie opłat należnego podatku od towarów i usług, a zmniejszeniu koszty zakupu materiałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018. / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z koniecznością aktualizacji wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik WPF Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Zaznaczyła, że zmiany podyktowane są również koniecznością dostosowania zrealizowanych wydatków na rok 2017 i zmianą wielkości zadłużenia oraz jego spłat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.4. Odpowiedź Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie obiektów infrastruktury na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w m. Lipno i m. Skępe.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował wystosować pismo, że powiat lipnowski zainteresowany jest współpracą w zakresie udostępnienia obiektów na potrzeby tworzących się oddziałów obrony terytorialnej, znajdujących się w Zespole Szkół w Lipnie i Zespole Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pismo, że powiat lipnowski zainteresowany jest współpracą w zakresie udostępnienia obiektów na potrzeby tworzących się oddziałów obrony terytorialnej, znajdujących się w Zespole Szkół w Lipnie i Zespole Szkół w Skępem.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma ERGO Projekt z Płocka w sprawie udzielenia zgody na budowę telekomunikacyjnej linii kablowej na działce nr 706/3 obręb 0002 Miasto Lipno

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił pismo w przedmiotowej sprawie. Nadmienił, że firma ERGO Projekt z Płocka planuje wybudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej na działce 706/3 obręb 0002 Miasta Lipno. Dodał, że planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji technologii miedzianej na światłowodową. Zaznaczył, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 706/3 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 706/3 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie. / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie i wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze fakt, iż z sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych mają korzystać uczniowie i podopieczni szkół i placówek prowadzonych przez powiat lipnowski, wyraził zgodę na nieodpłatne korzystanie z sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Placówce garażu dla stacjonowania nowo zakupionego samochodu marki Opel Vivaro.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie garażu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do stacjonowania nowo zakupionego samochodu marki Opel Vivaro.


Ad.8. Zatwierdzenie zadań rzeczowych szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z planowanymi na dzień 6 kwietnia br. Powiatowymi Targami Edukacyjnymi przygotowywany jest informator edukacyjny szkół ponadgimnazjalnych, w którym poszczególne szkoły prezentują profile i zawody, w których może kształcić się młodzież. I tak: Liceum Ogólnokształcące: profil politechniczny, profil medyczny, profil logistyczny, profil psychologiczno- pedagogiczny, profil społeczno- prawny, profil humanistyczno- dziennikarski, profil językowo- turystyczny, profil sportowy. Ponadto w Zespole Szkół w Lipnie funkcjonuje Szkoła Policealna, gdzie można kształcić się w kierunkach technik informatyk, opiekun medyczny oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Natomiast w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie funkcjonuje 4 –letnie Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik budownictwa, technik handlowiec, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowa Szkoła I stopnia z praktyką w CKP oraz w zakładach pracy w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, krawiec, elektryk, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, monter sieci instalacji sanitarnych , murarz- tynkarz- betoniarz- zbrojarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, wielozadaniowa. Ponadto w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie funkcjonuje Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Lipnie w zawodach kucharz, ślusarz. Dodała, że w Zespole Szkół w Skępem planowane jest Liceum Ogólnokształcące o profilach: militarno- sportowym, językowo- informatycznym, kosmetycznym, zaś w Technikum będzie można kształcić się w zawodzie: technik informatyk z podstawami robotyki i programowaniem aplikacji mobilnych, technik żywienia i usług gastronomicznych , technik rolnik, technik leśnik, technik architektury krajobrazu.

Dodała, że ponadto w szkole funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych oraz Policealna Szkoła w systemie zaocznym (technik informatyk oraz technik administracji). Zaznaczyła, że również Zespół Szkół w Dobrzyniu planuje w ramach Technikum takie zawody jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik hotelarstwa, technik agrobiznesu. Dodała, ze ostateczny kształt zadań rzeczowych zostanie zatwierdzony po poznaniu wyników naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził zadania rzeczowe szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie umorzenia zwrotu dotacji do umowy nr 1/RP/2017

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Zdrowia - przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że Klub zakupił sprzęt, który nie był ujęty we wniosku, ale jest wykorzystywany przez zawodników, którzy mają duże osiągnięcia sportowe i promują powiat lipnowski w Polsce i na świecie i dlatego Klub wnioskuje o umorzenie zwrotu dotacji do umowy 1/RP/2017

Przewodniczący Zarządu- zobowiązał Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki do wyjaśnienia tematu.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach do należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków podjął następujące decyzje:

1. nie wyraził zgody Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Lipnie na postawienie w budynkach Starostwa Powiatowego w Lipnie stojaka z gazetkami reklamowymi Nowego Centrum Lipna.

2. wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek administracyjnych Powiatu Lipnowskiego”, zaznaczając, że to zamówienie ma być realizowane w okresie rocznym oraz upoważnił Panią Annę Branecką- Podinspektor ds. administracyjno- gospodarczych do przygotowania i przeprowadzenia wskazanego zamówienia publicznego, jednogłośnie podejmując uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Annie Braneckiej – Podinspektor ds. administracyjno- gospodarczych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

3. w związku z nieobecnością Pana A. Linkowskiego- Kierownika Referatu Administracyjnego, który został upoważniony do wykonywania czynności w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,,Budowa budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie” Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chmielewskiemu – Sekretarzowi Powiatu w Lipnie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:,, Budowa budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”, które wraz ze stosownym upoważnieniem przekazuję.

4. wyraził zgodę Panu Mariuszowi Wyszyńskiemu na dokonanie naprawy sufitu w wynajmowanym lokalu mieszkalnym przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W w zamian za rozliczenie wykonanego remontu w czynszu.


Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego dot. zabrania powiatowi ponad 250 tys. zł za realizowaną inwestycję polegającą na budowie dwóch budynków na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z uwagi na nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze przetargowej. Dodał, iż Powiat Lipnowski otrzymał możliwość ustosunkowania się do zarzutów w ciągu 7 dni roboczych i z takiej możliwości zamierza skorzystać. W celu przygotowania merytorycznej odpowiedzi do Urzędu Marszałkowskiego zaproponował powołanie zespołu pod przewodnictwem: Sekretarza Powiatu w Lipnie Z. Chmielewskiego, w osobach mecenasa P. Szatkowskiego i Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki A. Szafrańskiej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił o ustosunkowaniu się do zarzutów Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Starostwo Powiatowe w Lipnie jako urząd realizuje wiele postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, czasami o naprawdę wielkie pieniądze ze środków europejskich i nie może sobie pozwolić na żadne nieprawidłowości i zaniedbania w tym zakresie, dlatego proponuje dokonanie stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa poprzez wyodrębnienie ze struktur Referatu Administracyjnego odrębnej komórki ds. zamówień publicznych i odrębnej komórki ds. informatycznych. Dodał, że prace nad nowym Regulaminem właśnie się zaczynają.

Przewodniczący Zarządu- nadmienił, że trwają prace remontowe w internacie Zespołu Szkół w Skępem. Wskazał, że 100 tys. zł zostało zaplanowane na meble po stronie Zespołu Szkół w Skepem, 25 tys zł na drzwi również po stronie Zespołu Szkół w Skępem, zaś 28 tys. zł na podłogi po stronie powiatu lipnowskiego.


Ad.11.Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie podzielając troskę o jakość aparatury i sprzętu medycznego w lipnowskim szpitalu, w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zaproponować Radzie Powiatu w Lipnie zwiększenie środków finansowych na ten cel, jednakże ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.12. Rozważenie propozycji wydania monografii Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powrócił do kwestii wydania monografii Powiatu Lipnowskiego z uwagi na fakt, iż Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę na wydanie takiej monografii. Przypomniał, że wcześniej Zarząd postanowił wycofać się na jakiś czas z tego pomysłu z uwagi na fakt, iż z okazji 20-lecia powstania powiatu lipnowskiego planowane jest wydanie publikacji poświęconej temu zagadaniu, które przygotowuje Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki. Zaznaczył, że ponownie spotkał się z prof. Krajewskim, który gotowy jest opracować taką monografię pod względem historycznym w okresie 2 lat i płatność również nastąpiłaby w okresie 2 lat. Nadmienił, by pracownicy Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu udzielili prof. wszelkiej pomocy w tworzeniu publikacji.

Zwrócił się do Skarbnik Powiatu o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Lipnowskiego na ten cel na ten rok kwotę 30 tys. zł a na rok przyszły rok kwotę 45 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wydanie monografii powiatu lipnowskiego pod względem historycznym proponując Radzie Powiatu w Lipnie zabezpieczenie na ten cel kwotę 30 tys. zł w tym roku a 45 tys.zł na rok przyszły.


Ad.13. Sprawa bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacyjnym

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proponuje wprowadzenie bezpłatnej usługi przewozowej obejmującej wszystkie linie sieci komunikacyjnej Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie dzieciom i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej przez okres wakacji, by stworzyć im możliwość swobodnego poruszania się po terenie całego powiatu lipnowskiego na praktyki, do pracy dorywczej, oraz by mieli możliwość skorzystania z oferty kulturalnej, sportowej, naukowej, turystycznej w okresie wakacji. Nadmienił, że został przygotowany w tym zakresie stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie regulujący te kwestie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 maja 2017 roku i skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał.do nin. protokołu/.


Ad.14. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, że zostało przygotowanych kilka projektów uchwał kierowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie zostało ustalone z Przewodniczącym Rady, że najbliższa sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 11 kwietnia o godz. 11,30 w Zespole Szkól w Dobrzyniu n/.W.

Równocześnie zwrócił się o przedstawienie pozostałych projektów uchwał kierowanych na XL sesję Rady Powiatu w Lipnie.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 400,00 zł i zamkną się kwotą 71 668 075,60 zł. Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 020-lesnictwo rozdz. 02001- gospodarka leśna, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 855- rodzina, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Wskazała, że w projekcie uchwały proponuje się Radzie Powiatu w Lipnie również dokonanie zmian w wydatkach. Dodała, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 400,00 zł i zamkną się kwotą 76 339 583,60 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, rozdz. 60016- drogi publiczne gminne, dz. 750- administracja publiczna, rozdz.. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80130- technika, rozdz. 801- szkoły artystyczne, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie. Nadmieniła, że zmiany następują również w planie zadań remontowych w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w planie zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018r.i skierował na XL sesje Rady Powiatu w LIpnie./ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik WPF Powiatu Lipnowskiego poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Dodała, że zmiany również podyktowane zostały koniecznością dostosowania wielkości zadłużenia i jego spłat oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028..i skierował na XL sesje Rady Powiatu w LIpnie./ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z pismem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego o wyrażenie opinii dotyczącej przedłożonego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o podziale obszaru województwa na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Zaznaczył, że Sejmik proponuje połączenie powiatu lipnowskiego z powiatem aleksandrowskim, powiatem radziejowskim, powiatem włocławskim oraz Miastem Włocławek, w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego i taką propozycję proponujemy zaopiniować pozytywnie. Dodał, ze został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu połączenia powiatu lipnowskiego, z powiatem aleksandrowskim, powiatem radziejowskim, powiatem włocławskim oraz miastem Włocławek, w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego i skierował na XL sesje Rady Powiatu w Lipnie./ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by członkowie Zarządu zastanowili się nad kandydaturami do tytułu ,, Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” oraz nad kandydaturami do tytułu ,,Zasłużony dla rolnictwa”.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że na dzień 6 kwietnia zaplanowano Powiatowe Targi Edukacyjne. Dodał, że trwają rozmowy z TVP i TVP Info odnośnie patronatu medialnego nad Festiwalem Kultury Ranczerskiej. Zaznaczył, że koszt takiej promocji Festiwalu i całego powiatu kształtuje się na poziomie 40 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że nowo zakupiony autobus Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego ma licencje na przewozy zagraniczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z treścią zawiadomienia o ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach o numerach ewidencyjnych 341/3, 341/5, 341/7 w Zadusznikach, Informacja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie sanitarnym obiektów skontrolowanych w 2017r. Sprawozdanie z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przeprowadzonych przez Sąd Okręgowy we Włocławku, Decyzję Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2238/20 położonej przy ul. Żeromskiego .

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,05 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 marca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego