W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 121/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

  4. Mariusz Molik- Dyrektor ds. sprzedaży na teren województwa kujawsko-pomorskiego firmy ZIP AGRO

  5. Wiesław Kempiński- Inspektor ds. Transportu Powiatowego

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 lutego 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/8 oraz na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36, będących własnością Powiatu Lipnowskiego


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi do wykonania czynności w trakcie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont poszycia dachowego z wymianą blacharki rynnowej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - podjęcie uchwały

3. Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu kultury, sportu i turystyki.

4. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie zakupu mebli, wykładzin oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Muzycznej w Lipnie akordeonu klawiszowego.

6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

7.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego

8.Rozpatrzenie pisma Sołtysa Huty w sprawie utwardzenie drogi powiatowej nr 2223 C.

9.Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

10.Rozpatrzenie pisma OSP w Wiosce w sprawie pomocy w sfinansowania zakupu sprzętu dla naszej jednostki.

11.Podjęcie decyzji w sprawie propozycji stawek opłat za wyjazdy okazjonalne.

12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów klas maturalnych do Częstochowy.

13.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów na półfinał konkursu : Młody LEAN Lider Lekcje Przedsiębiorczości.

14.Podjęcie decyzji w sprawie aneksu do umowy najmu lokalu dla potrzeb Biura Powiatowego ARMIR w Lipnie z /s w Skępem

15.Rozpatrzenie pisma Pani K. Furmańskiej w sprawie obniżenie opłaty za wynajęcie Dworku Modrzewiowego przy DPS w Nowej Wsi na imprezę okolicznościową.

16. Rozpatrzenie pisma Pani M. Szyda w sprawie wyrażenia zgody na wysyp ziemi z parkingu na teren skarpy znajdującej się przy ul. Sierakowskiego za garażami.

17.Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu obecny jest Pan Mariusz Molik- Dyrektor ds. sprzedaży na teren województwa kujawsko-pomorskiego firmy ZIP AGRO, by porozmawiać na temat przedłużenia terminu dostawy przyczepy Pronar T 653. w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego.

Zaznaczył, że powiat lipnowski realizuje kilka projektów , w których pozyskuje środki z UE i ma nienajlepsze doświadczenia związane z wydłużeniem terminów umów, ponieważ musi się z tego mocno tłumaczyć pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiając np. dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodał, że Urząd Marszałkowski jest bardzo niechętny wszelkim zmianom w umowach, a wszelkie zmiany są zgłaszane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i pomniejsze kwoty dofinansowania. Dodał, że powiat musi chronić swoje interesy. Zaznaczył, że równocześnie rozumie firmę, która nie jest winna bezpośrednio, tylko w tym wypadku winien jest dostawca.

M. Molik- Dyrektor ds. sprzedaży- powiedział, że współpraca z powiatem lipnowskim zawsze układała się dobrze. I tak byłoby i tym razem, gdyby nie jeden dostawca, ponieważ wszystkie pozostałe maszyny i sprzęt rolniczy zostały dostarczone na czas i znajdują się już na terenie szkoły. Powiedział, że chciałby znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej sytuacji, tym bardziej, że pozostały sprzęt i maszyny zostały już dostarczone a płatności za nie nie ma. Dodał, że łatwiej jest tłumaczyć się za swoje działania a nie czyjeś. Dodał równocześnie, że zgodnie z zapewnieniami dostawcy przyczepa ma być dostarczona albo przed samymi świętami wielkanocnymi lub zaraz po nich. Zaznaczył, że w podpisanej umowie istnieje zapis mówiący o przyczynach niezależnych od firmy, a taki przypadek występuje w tym konkretnym wypadku, ponieważ przyczyna zwłoki nie leży po stronie firmy tylko dostawcy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje, aby firma jak najszybciej dostarczyła przyczepę a władze powiatu będą analizowały pod względem prawnym umowę z firmą ZIP AGRO dotyczącą realizacji zamówienia przetargowego na dostawę maszyn i sprzętu rolniczego w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego’. Nadmienił, że zawsze istnieje możliwość rozwiązania sporu na drodze sądowej, co w razie nieporozumienia będzie najsprawiedliwszym rozwiązaniem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu analizy pod względem prawnym umowy z firmą ZIP AGRO dotyczącą realizacji zamówienia przetargowego na dostawę maszyn i sprzętu rolniczego w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 17 981,00 zł i zamkną się kwotą 71 689 675 zł. Powiedziała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Nadmieniła, ze również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 17 981,00 zł i zamkną się kwotą 76 331 183,60 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność rozdz. 6004- transport zbiorowy, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 750- administracja publiczne, rozdz. 75020- starostwo powiatowe, dz. 754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80115 – technika, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 855- rodzina, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, dz. 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- pozostała działalność. Nadmieniła, że zmiany następują w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i skierował je na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3180 oraz na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36, będących własnością Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3180 (oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi – inne tereny zabudowane oraz Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe) położona przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oraz 442/36 (oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) położona przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla których w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00000025817/7, stanowią własność Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że wpłynął wniosek dotyczący wyrażenia zgody na wykonanie prac związanych z budową przyłącza kablowego nn 0,4kV na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1410/8 położonej w obrębie nr 10 miasta Lipna oraz na nieruchomości oznaczonej jako działka 442/36 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna. Na przedmiotowych nieruchomościach usytuowane są podziemne linie elektroenergetyczne nN i dlatego został przygotowany projekt uchwały w niniejszej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3180 oraz na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36, będących własnością Powiatu Lipnowskiego i skierował go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z zamiarem sprzedaży działek przy ul. Nieszawskiej, aby utrzymać ich pełną użyteczność celowym i koniecznym jest obciążenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 1408/6 i 1408/21 służebnością przejazdu i przechodu. Ustanawiana służebność na działkach nr nr 1408/6, 1408/21, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne umożliwi korzystanie z nieruchomości władnących nr nr 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1408/22, 1408/23, 1408/24 oraz zapewni ich pełną użyteczność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego i skierował go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi do wykonania czynności w trakcie planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Remont poszycia dachowego z wymianą blacharki rynnowej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - podjęcie uchwały

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że proponuje wstrzymać się na dzień dzisiejszy z realizacją wspomnianego zadania do czasu rozstrzygnięcia ogłoszonych przez powiat przetargów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie przedmiotowego pisma.


Ad. 3. Rozstrzygnięcie konkursów z zakresu kultury, sportu i turystyki.

A.Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki – powiedziała, że na ogłoszony konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęło łącznie 10 ofert, z których 1 została odrzucona ponieważ nie spełniała kryteriów konkursu, natomiast kolejne 3 nie osiągnęły minimum wartości punktów. Dodała, że pozostałe 6 ofert zostało pozytywnie ocenione przez komisję konkursową i w związku z powyższym komisja konkursowa proponuje z uwagi na fakt, iż kwoty wnioskowane dotacji przewyższały kwotę zaplanowana na ten cel w budżecie powiatu (40 tys.zł) aby stosowego podziału dokonał Zarząd.

Podczas dyskusji został wypracowany następujący podział dotacji.

Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół, Kikół

3

22

10 500,00

2.

Stowarzyszenie SŁONECZNE CHOJNO, Chojno

6

21

10 800,00

3.

Stowarzyszenie AKTYWNI DOBRZYNIACY 55+, Dobrzyń n.W

1

20,5

9 800,00

4.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych WSZYSCY RAZEM, Lipno

8

18

4 000,00

5.

Stowarzyszenie SKĘPIACY, Skępe

4

18

2 800,00

6.

Stowarzyszenie AKTYWNY SENIOR w UTW, Wielgie

10

18

2 100,00


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa zgodnie z wypracowanym stanowiskiem /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki – powiedziała, że na ogłoszony konkurs z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej i sportu wpłynęło łącznie 21 ofert, z których 1 została odrzucona ponieważ nie spełniała kryteriów konkursu, natomiast 1 nie osiągnęła minimum wartości punktów. Dodała, że pozostałe 19 ofert zostało pozytywnie ocenione przez komisję i związku z powyższym komisja konkursowa proponuje z uwagi na fakt, iż kwoty wnioskowane dotacji przewyższały kwotę zaplanowana na ten cel w budżecie powiatu (100 tys. zł), aby stosowego podziału dokonał Zarząd.

Podczas dyskusji został wypracowany następujący podział dotacji.


Zadanie I - Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Pływacki „NEMO” Lipno, Lipno

19

19

5 000,00

2.

UKS „WISEŁKA CENTRUM”, Dobrzyń n.W

5

19

4 000,00

3.

Lipnowski Klub Strzelecki „VIS”, Lipno

7

18

7 000,00

4.

Centrum Sztuk Walki w Lipnie

12

18

2 500,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „START”, Lipno

16

18

2 000,00Zadanie II – Organizacja i udział w zawodach sportowych


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Lipnowski Klub Sportowy „JASTRZĄB”, Lipno

13

21

17 000,00

2.

Dobrzyński Klub Żeglarski, Dobrzyń n.W

6

20

3 000,00

3.

Gminny Klub Sportowy „KIKOLANKA”, Kikół

17

19

5 000,00

4.

Lipnowski Klub Kyokushin Karate, Lipno

21

19

3 500,00

5.

Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK”, Włocławek

4

18

2 000,00

6.

Klub Sportowy „WISŁA”, Dobrzyń n.W

8

18

7 000,00

7.

Klub Sportowo - Rekreacyjny „OGOŃCZYK” Kikół, Kikół

10

18

3 000,00

8.

Ludowy Zespół Sportowy „WIŚLANIN”, Bobrowniki

14

18

5 000,00

9.

Ludowy Zespół Sportowy w Jastrzębiu, Jastrzębie

9

18

6 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy Lipno, Lipno

2

18

2 000,00

11.

Gminny Zespół Sportowy „TŁUCHOWIA” w Tłuchowie

15

18

5 000,00

12.

Team Volley Chalin”, Chalin

3

18

2 000,00

13.

Miejski Klub Sportowy „MIEŃ”, Lipno

20

18

8 000,00


Zadanie III - Współzawodnictwo sportowe szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Lipno

11

18

11 000,00


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z wypracowanym stanowiskiem /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Wicestarosta A. Smużewska- – powiedziała, że na ogłoszony konkurs z zakresu wspierania i upowszechnia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w zakresie działań na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego- prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach itp. wpłynęła tylko 1 oferta od Stowarzyszenia Pożytku Publicznego ,,ODEON” z Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazując zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego...”, związane ze wsparciem zadań samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do realizacji Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego ,,ODEON” , ul. 3-ga Maja 1. /uchwała stanowi zał do nin. protokołu/.


Wicestarosta A. Smużewska- – powiedziała, że na ogłoszony konkurs z zakresu wspierania i upowszechnia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w zakresie prezentacji tradycji lokalnych wpłynęło 14 ofert, z których 13 zostało pozytywnie ocenionych przez komisję konkursową, natomiast 1 została odrzucona, ponieważ nie uzyskała wymaganej ilości punktów. Dodała, że w związku z powyższym komisja konkursowa proponuje z uwagi na fakt, iż kwoty wnioskowane dotacji przewyższały kwotę zaplanowana na ten cel w budżecie powiatu (65 tys. zł), aby stosowego podziału dokonał Zarząd.

Podczas dyskusji został wypracowany następujący podział dotacji.

Lp

Nazwa Oferenta

Kwota dotacji


1.

Klub Seniora Koziołek


4 900,00

2.

Stowarzyszenie KGW,,Łęczanki”

5 500,00

3.

Klub Seniora ,,Nawojka”

5 500,00

4.

Stowarzyszenie „Wierzbiczanki”

5 500,00

5.

Stowarzyszenie Nasze Karnkowo

2 500,00

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Okręgowy

2 100,00

7.

Fundacja Nowoczesny Konin

2 000,00

8.

Koło Aktywnych Kobiet Wioska


5 000,00

9.

Kabaret z Przymrużeniem Oka

6 500,00

10.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Chrostkowo

3 500,00

11.

Polski Związek Niewidomych-koło w Lipnie


6 000,00

12.

Stowarzyszenie Zielona Lipa

5 000,00

13.

PZERiI-Zarząd Rejonowy w Lipnie

8 000,00


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie zadania publicznego pn. ,,Prezentacja tradycji lokalnych …” zgodnie z wypracowanym stanowiskiem /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie zakupu mebli, wykładzin oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie konieczna jest rozmowa z Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie przedmiotowego pisma.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Szkoły Muzycznej w Lipnie akordeonu klawiszowego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie akordeonu klawiszowego, stanowiącego mienie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

- wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania prac geodezyjnych przez GEO- Projekt Usługi Geodezyjne Dariusz Kowalczyk związanych z podziałem działki nr 2238/20 obręb nr 9 miasta Lipna objętych umową znak: GG.3037.4.2018 z powodu warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac terenowych zgodnie z zaproponowanymi zmianami (I etap z dnia 01.03.2018r. na 03.04.2018r., II etap z 03.04.2018 na 17.04.2018r.)

- wyraził zgodę na przygotowanie procedury przetargowej w celu zbycia nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 1410/3,14510/4,1410/5,1410/6, 1410/7 oraz działka nr 3180 (powstała z połączenia działek) w obr. Nr 10, miasta Lipna położonych przy ul. Nieszawskiej (przed szpitalem), będących własnością Powiatu Lipnowskiego.


Ad. 7.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego

A. Linkowski- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego:

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

1. podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chmielewskiemu- Sekretarzowi Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem – dostawa mebli”.

2 wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na poddzierżawę części nieruchomości na potrzeby Pracowni Patomorfologii na okres od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. bez wskazania podmiotu dzierżawcy.

3. postanowił wyjaśnić kwestię podania Pana Andrzeja Dąbrowskiego w sprawie wydzierżawienia powierzchni przy ul. Sierakowskiego w celu postawienia wiaty.


Ad. 8.Rozpatrzenie pisma Sołtysa Huty w sprawie utwardzenie drogi powiatowej nr 2223 C.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Proponuje, aby zaplanować na przyszły rok środki finansowe na utwardzenie drogi nr 2223C.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że planuje w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki finansowe na wykonanie 1 km. utwardzenia drogi nr 2223C. Kolejne etapy utwardzenia drogi planowane będą na lata następne.


Ad. 9.Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że dostrzegamy konieczności dokonania zakupów sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno, jednak decyzję w tej sprawie proponuje rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił rozpatrzyć to pismo na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.


Ad. 10.Rozpatrzenie pisma OSP w Wiosce w sprawie pomocy w sfinansowania zakupu sprzętu dla naszej jednostki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że środki zaplanowane przez Radę Powiatu w Lipnie na dofinansowanie OSP zostaną przeznaczone na dofinansowanie uroczystości jubileuszowych i innych uroczystości organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu.


Ad. 11.Podjęcie decyzji w sprawie propozycji stawek opłat za wyjazdy okazjonalne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest dużo uwag i pytań odnośnie ustalonej przez Zarząd Powiatu stawki postojowej za wyjazdy okazjonalne świadczone przez pojazdy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego określone w Uchwale Nr 242/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., stąd często wpływały podania dotyczące zwolnienia z opłaty postojowej, dlatego proponuje rozważyć zmianę i ustalenia nowych stawek za wynajmy okazjonalne dla pojazdów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

W. Kempiński- Inspektor ds. transportu - powiedział, że w porozumieniu z Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego w Lipnie została wypracowana następująca propozycja stawek opłat za wyjazdy okazjonalne:

1/ pojazd marki Isuzu:

- stawka kilometrowa 2,65 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 45,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

2/ pojazd marki Solbus:

- stawka kilometrowa 2,85 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

3/ pojazd marki Mercedes Benz :

- stawka kilometrowa 2,25 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

4/ pojazd marki Scania:

- stawka kilometrowa 3,25 zł za każdy kilometr trwania najmu pojazdu lub stawka godzinowa 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

Dodał, że proponowany jest również zapis mówiący, że szczegółowe warunki najmu pojazdu, w tym wybór zasady ustalania opłaty za najem pojazdu według stawki godzinowej lub kilometrowej określa umowa o najem pojazdu zawarta z najemcą i że taka umowa najmu

zawierana jest na piśmie, przed przystąpieniem do wykonania usługi przewozu. Nadmienił, że zapisy mówiące o opłatach autostradowych, parkingowych, ubezpieczeniowych oraz parkingowych oraz kwestie wyżywienia i noclegu kierowcy ponosi najemca.

Dodał, że taki zapis daje możliwość negocjowania warunków przejazdu, przez co będziemy korzystniejsi na rynku.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze jest to dobre rozwiązanie, które proponuje wdrożyć w życie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego zgodnie ze wskazanymi wyżej zapisami. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów klas maturalnych do Częstochowy.

13.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów na półfinał konkursu : Młody LEAN Lider Lekcje Przedsiębiorczości.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by te pisma skierować bezpośrednio do Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.


14.Podjęcie decyzji w sprawie aneksu do umowy najmu lokalu dla potrzeb Biura Powiatowego ARMIR w Lipnie z /s w Skępem

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że ARMiR chce dokonać aneksowania umowy w zakresie liczby pojemników na śmieci z których korzysta, ale według niej nie ma konieczności aneksowania umowy w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie widzi potrzeby aneksowania umowy najmu lokalu na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Lipnie z/s w Skępem.


15.Rozpatrzenie pisma Pani K. Furmańskiej w sprawie obniżenie opłaty za wynajęcie Dworku Modrzewiowego przy DPS w Nowej Wsi na imprezę okolicznościową.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze fakt, że wnioskodawca jest wieloletnim pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 3 głosami ,,za” przy jednym ,,głosie wstrzymującym się” ustanowił dla niej symboliczną opłatę za wynajem sali na imprezę okolicznościową w dniu 14 kwietnia 2018r. w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi na 100 zł.


16. Rozpatrzenie pisma Pani M. Szyda w sprawie wyrażenia zgody na wysyp ziemi z parkingu na teren skarpy znajdującej się przy ul. Sierakowskiego za garażami.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie konieczne jest dokładne wyjaśnienie sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o wyjaśnieniu niniejszego pisma.

17.Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że na dzisiejszej sesji planowane jest zwiększenie środków na planowany przetarg na pomosty i wiaty w Skępem, dlatego proponuje po sesji dokończenie dzisiejszego posiedzenia Zarządu i upoważnienie Pani A. Smużewskiej- Wicestarosty Lipnowskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie dot. budowy pomostu i wiat biesiadowych na Jeziorze Wielkim w Skępem.

W związku z powyższym o godz. 11,20 ogłosił przerwę w posiedzeniu zarządu na sesję Rady Powiatu w Lipnie planowaną o godz.. 11,30.


Po sesji o godz. 13,05 wznowił posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie.

Obecnych 4 członków Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- powrócił do kwestii upoważnienia Pani A. Smużewskiej- Wicestarosty Lipnowskiego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie dot. budowy pomostu i wiat biesiadowych na Jeziorze Wielkim w Skępem. Zaznaczył, ze został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Smużewskiej- Wicestaroście Lipnowskiemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na Jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne na w/w terenie w postaci wiat biesiadowych”.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 13,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 marca 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego