W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 120/ 2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 lutego 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,25 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 lutego 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

 2. Odpowiedź Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie obiektów infrastruktury na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w m. Lipno i m. Skępe.

 3. Rozpatrzenie pisma Szpital Lipno w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości 24,77 zl.

 4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

 5. Rozpatrzenie pisma Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie uregulowania składek członkowskich za 2018r. w całości.

 6. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie w sprawie dofinansowania wycieczki w ramach ,,Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego”

 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie dofinansowania wycieczki w ramach ,,Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego”

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odprawy z tytułu stosunku dla nauczyciela praktyczne nauki zawodu

 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości podziału jednej 16- osobowej grupy uczniów klasy pierwszej w zawodzie kucharz na dwie grupy

 11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów klas maturalnych do Częstochowy.

 12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów na półfinał konkursu : Młody LEAN Lider Lekcje Przedsiębiorczości.

 13. Rozpatrzenie pisma Rady Miejskiej z Dobrzynia n/W w sprawie dofinansowania z przeznaczeniem na remont dróg gminnych łączącymi się z drogami powiatowymi

 14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu

 15. Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

 16. Rozpatrzenie pisma OSP w Dobrzynia n/W sprawie pomocy w sfinansowania zakupu sprzętu dla naszej jednostki.

 17. Przyjęcie i przekazanie na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawach:

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej za rok 2017.

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na 2018- 2028.

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2023.

- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020.

- projektu uchwały Rady Powiatu Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.

 1. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 34 700,00 i zamkną się kwotą 71 620 298,60 .

Zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 69 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 91 300 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11 400 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 34 700,00 i zamkną się kwotą
76 291 806,60

Zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych wielkościach dotacji.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych wielkościach dotacji.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty należności za pracę w komisji wojskowej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 69 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych wielkościach dotacji.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkłach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne młodzieży.

Dział 852– pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 91 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych wielkościach dotacji.

Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 11 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych wielkościach dotacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.


Ad.2. Odpowiedź Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie obiektów infrastruktury na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej w m. Lipno i m. Skępe.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęła odpowiedź ze strony Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, które zainteresowane jest wykorzystaniem na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej obiektów sportowych znajdujących się przy Zespole Szkół w Lipnie, Zespole Szkół w Skępem i działki o numerze 357/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa. Dodał, że w/w obiekty planuje wykorzystać jako bazy szkoleniowe. Nadmienił, że równocześnie Dowództwo nic nie wspomina o budynku starego szpitala, więc należy domniemywać, że nie jest nim zainteresowane. Dodał, że w związku z powyższym należy podjąć decyzje co do przyszłości tej nieruchomości i taka decyzja zostanie na dzisiejszym posiedzeniu podjęta. Zaznaczył, że proponuje na następnym posiedzeniu zastanowić się nad określeniem warunków wykorzystania oraz udostępnienia w/w obiektów na potrzeby żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Szpital Lipno w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości 24,77 zl.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków mając na uwadze okoliczności wymienione w piśmie jednogłośnie odstąpił Spółce Szpital Lipno od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury nr 1/SP/OR/01/2018 z dnia 10.01.2018r..


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w związku z przekazaniem części działki na rzecz Parafii pw. WNMP w Lipnie na poszerzenie cmentarza parafialnego zachodzi konieczność uregulowanie kwestii związanych z trwałym zarządem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 o pow. 2,3036 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi KW nr WL1L/00040660/2.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie uregulowania składek członkowskich za 2018r. w całości.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że w związku z tym, że w I kwartale Związek musi dokonać płatności w związku z zawartą umową z wykonawcą inwentaryzacji PZGiK powiatów województwa kujawsko- pomorskiego oraz opracowanie warunków technicznych dla prac przewidzianych w module powiatowym projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza” 2.0” jest prośbą Związku o jak najszybsze uregulowanie składek członkowskich na rzecz Związku za cały rok w całości tj. w przypadku powiatu lipnowskiego 9 986,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił o jak najszybszym uregulowaniu w całości składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego za 2018r.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie w sprawie dofinansowania wycieczki w ramach ,,Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego”

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowy wniosek. Powiedziała, że Wydział Edukacji i Kultury dokonał analizy zgłoszonego wniosku wycieczki SP Specjalnej Nr 4 w Lipnie do Malborka i Sztutowa proponuje pozytywnie rozpatrzyć jego dofinansowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie stwierdził, że cele, treści i założenia programowe wycieczki są zgodne z treściami Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego, wobec czego pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wycieczki ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie dofinansowania wycieczki w ramach ,,Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego”

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe wnioski. Powiedziała, że Wydział Edukacji i Kultury dokonał analizy zgłoszonych wniosków Zespołu Szkół w Lipnie : jednego wniosku: wycieczki do Oświęcimia i Krakowa i drugiego wniosku: wycieczki do Gdańska, Westerplatte, Sopotu i Gdyni i proponuje pozytywnie rozpatrzyć je dofinansowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie stwierdził, że cele, treści i założenia programowe wycieczek są zgodne z treściami Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego, wobec czego pozytywnie rozpatrzył wnioski o dofinansowanie wycieczek z Zespołu Szkół w Lipnie.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę odprawy z tytułu stosunku dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę odprawy rentowej z tytułu rozwiązania stosunku pracy dla nauczyciela ZST w Lipnie Pana Janusza Dulskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi ZST w Lipnie Pana Mirosława Radlińskiego za 20 lat pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości podziału jednej 16- osobowej grupy uczniów klasy pierwszej w zawodzie kucharz na dwie grupy

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie podziału jednej 16-osobowej grupy uczniów klasy pierwszej w zawodzie kucharz na dwie grupy podczas zajęć praktycznych w wymiarze 5 godzin tygodniowo.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów klas maturalnych do Częstochowy.

Ad.12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwolnienie z opłaty postojowej przez PZTP w Lipnie podczas wyjazdu uczniów na półfinał konkursu : Młody LEAN Lider Lekcje Przedsiębiorczości.

Wicestraosta A. Smużewska- przedstawiła przedmiotowe pisma.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proponuje wskazane pisma omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Rady Miejskiej z Dobrzynia n/W w sprawie dofinansowania z przeznaczeniem na remont dróg gminnych łączącymi się z drogami powiatowymi

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że analizuje w tej chwili stan finansów powiatu, w związku z zaplanowaniem ok. 16 mln zł. na remonty i inwestycje powiatowe, ale szuka środków, by wspomóc działania samorządów i mieszkańców, a konkretne decyzje w tym zakresie zapadną do 10 kwietnia 2018r..


Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu

Linkowski- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę PUK w Lipnie na ustawienie dwóch baraków budowlanych (zaplecze budowy) w terminie od 1 marca 2018r. do 30 czerwca 2018r. na działce nr 2238/17.

2. wyraził zgodę PUK w Lipnie na umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 1410/8, 1410/9, 1410/1, 1409 należących do powiatu lipnowskiego.

3. zobowiązał Referat do dokonania oględzin i zadecydowania o sprzedaży lub ewentualnym złomowaniu samochodu sanitarnego marki Mercedes 313 nr rej CLI 65MN, z którego dzierżawy zrezygnowała Spółka Szpital Lipno

4. podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu – Kierownikowi Referatu Administracyjnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,, ,,Budowa budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”.

5. podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Annie Smużewskiej- Wicestaroście Lipnowskiemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie pn.: ,,Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na Jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne na w/w terenie w postaci wiat biesiadowych”,

6. podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Kamilowi Nowakowi - Archiwiście do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie pn.: ,,Rozbiórka budynku po byłym Szpitalu Psychiatrycznym w Lipnie przy ul. 11-go Listopada 9”, czego wyrazem jest uchwała, która w załączeniu przesyłam.

7. postanowił zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu przedstawicieli firmy ZIP AGRO w sprawie opóźnienia dostawy przyczepy Pronar T 653.

8. wyraził zgodę na zwiększenie środków na dokonanie zakupów wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” zapytanie ofertowe o sygnaturze Or.II 2600.72.2018 na dostawę wyposażenia pracowni rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W cz. nr 1 i cz. nr 2 na łączną kwotę 11 781,50 zł.


Ad.15. Rozpatrzenie pisma dot. rozważenia zakupu sprzętu na rzecz Spółki Szpital Lipno

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że została dokonana wstępna diagnostyka stanu technicznego aparatury i sprzętu medycznego w lipnowskim sprzętu, który jest wysłużony i który wstępnie określony został na 133 550 zł.. Dodał, że proponuje rozpatrzyć ten temat na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma OSP w Dobrzynia n/W sprawie pomocy w sfinansowania zakupu sprzętu dla naszej jednostki.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że rozmawialiśmy, by środki, które Rada Powiatu w Lipnie zaplanowała na rzecz OSP zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie uroczystości jubileuszowych i innych organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że środki, które Rada Powiatu w Lipnie zaplanowała na rzecz OSP zostały w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie uroczystości jubileuszowych i innych organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu.


Ad.17. Przyjęcie i przekazanie na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawach:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wstępnie rozmawialiśmy z Przewodniczącym Rady, by XXXIX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 15 marca o godz. 11,30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Następnie zwrócił się o przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na te sesję.


- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej za rok 2017.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017r. Wskazała, ze sprawozdanie zawiera wprowadzenie , zagadnienia z zakresu pieczy zastępczej, realizacji ustawy o pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wykonania budżetu oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2018.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017. i skierował na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie./sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększaniu o kwotę 21 396,00 zł i zamkną się kwotą 71 641 694,60 zł. Dodał, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005- prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (1500,00zł), dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna (1500,00 zł), dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (1 000,00zł) , dz. 758- -różne rozliczenia, rozdz. 75801- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (7 280, 00 zl), dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie (200,00 zł), dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10 000,00zł), rozdz. 8533- powiatowe urzędy pracy 1 500,00 zł), dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15 976,00 zł). Zaznaczyła, ze również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 21 396 zł i zamkną się kwotą 76 313 202,60 zł.. Nadmieniała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 6004- lokalny transport zbiorowy (60 000,00 zł), rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe (23 714,00 zł), dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami (66 790,00 zł), dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego(40 000,00 zł), dz. 758- -różne rozliczenia, rozdz. 75801- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (18 171, 00 zł), dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność (83 643,00 zł), dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie (1 000,00 zł), dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10 000,00zł), dz. 926- kultura fizyczna, rozdz. 92695- pozostała działalność (10 000,00zł). Nadmieniła, że zmiany następują również w zadania remontowych Starostwa oraz w zadaniach inwestycyjnych Starostwa i powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i skierował na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na 2018- 2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipno na lata 2018-2018 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2018. Zmiany również podyktowane są koniecznością dostosowania zrealizowanych wydatków na rok 2017 i zmianą wielkości zadłużenia oraz jego spłat..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na 2018- 2028 i skierował go na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2023.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie
i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zaznaczyła, że opracowany ,,Powiatowy Program ma na celu zapewnienie wsparcia specjalistycznego rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie oraz tworzenie warunków do skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Nadmieniła, że przyjęty Uchwałą nr XVI/96/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011 roku Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim obejmował lata 2012 – 2017”. Koniecznym zatem stało się przyjęcie programu na kolejne lata. Pozwoli to zapewnić ciągłość prowadzonych działań wspierających osoby dotknięte przemocą na terenie powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:. przyjęcia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2023” i skierował na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy między innymi opracowanie i realizacja trzyletnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej zawierających m.in. coroczny limit zastępczych rodzin zawodowych.

Wskazała, że opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020 ma na celu stworzenie zintegrowanych działań różnych instytucji nakierowanych na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, przebywające w nich dzieci, ale także na rodziny biologiczne wymagające wsparcia
w podejmowanych działaniach umożliwiających powrót dziecka do domu rodzinnego. Ponadto Program ten ma charakter poszerzający i uzupełniający istniejące już formy pomocy świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie rodzinom zastępczym oraz usamodzielnianym wychowankom i wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom tych rodzin i osób. Nadmieniła, że przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr IV/23/2015 w dniu 06 marca 2015 r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim obejmował lata 2015-2017. Koniecznym zatem stało się przyjęcie Programu na kolejne lata. Pozwoli to zapewnić ciągłość we wspieraniu i rozwoju pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2018-2020. i skierował na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wskazała, że powiat dosypuje kwotą 940 327,00 zł, z czego 479 880,00 zł musimy przeznaczyć na zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na : 1/ Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych -229 757,00 zł, 2/ dofinansowane sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 30 690,00 zł, 3/dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze 200 000,00 zł.. Nadmieniła, że taki podział środków na w/w zadania został zaproponowany w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2018 i dotychczasowe rozeznanie w potrzebach mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:. podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r. i skierował na XXXIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.18. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że w związku z obchodami 150- lecia Zespołu Szkół w Skępem zostały zabezpieczone środki na publikację przedstawiającą historię szkoły. Równocześnie zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów cateringu na uroczystej jubileuszowej gali w dniu 07.03.2018 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów cateringu na uroczystej jubileuszowej gali Zespołu Szkół w Skępem w dniu 07.03.2018 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków zapoznał się z pismem Ministra Finansów znak ST4.4757.10.2018.IWA, pismem Wydziału Geodezji znak: gg. 6623.1.2.2018 oraz pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znak BOR.02.221.40.2018.BL.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 lutego 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego