W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 118/ 2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 01 lutego 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

  4. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2017r.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w związku z pismem Referatu Administracyjnego dotyczącym podjęcia decyzji w sprawach należących do jego kompetencji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę na zwiększenie środków na dokonanie zakupów wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” na potrzeby Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ( cz. od I do X) na łączna kwotę 54.130,44 zł.,

2. wyraził zgodę na pozytywne rozstrzygniecie zapytania ofertowego o sygnaturze Or.II.2600.45.2018 na dostawę tablic szkolnych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie mimo, że wartość szacunkowa była mniejsza niż złożone oferty oraz wyraził zgodę na ewentualne zabezpieczenie brakujących środków własnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą szacunkową a złożonymi ofertami.

3. wyraził zgodę na pozytywne rozstrzygniecie zapytania ofertowego o sygnaturze Or.II.2600.43.2018 na dostawę oprogramowania specjalistycznego V w Zespole Szkół w Skępem i Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, mimo, że wartość szacunkowa była mniejsza niż złożone oferty oraz wyraził zgodę na ewentualne zabezpieczenie brakujących środków własnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą szacunkową a złożonymi ofertami.

4. Wyraził zgodę na podwyższenie stawki czynszu najmu o wskaźnik inflacji CPI.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na najbliższej sesji będą tematy dotyczące zdrowia i na tej sesji chciałaby przedstawić pewne informacje, więc zwraca się o przygotowanie następujących danych:

 1. jakie środki od 2009 r. powiat lipnowski przeznaczył na modernizację i remonty w lipnowskim szpitalu,

 2. jakie środki przeznaczył na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie,

 3. od 2009r. wielkości wypracowanego zysku Spółki Szpital Lipno, która została przekazana Spółce na poczet kapitału zakładowego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 4. ile Spółka płaci gminie Miasta Lipno z tytułu podatku od nieruchomości i ile pracowników z miasta pracuje w szpitalu.


Przewodniczący Zarządu- wskazał, że chciałaby wrócić do tematu zakupu nieruchomości po byłej hurtowni sąsiadującej z budynkiem Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B. Nadmienił, że odbyło się spotkanie z właścicielem tej nieruchomości odnośnie warunków zakupu tej nieruchomości (cena ustalona na 530 tys. zł +VAT, płatna w III transzach, akt notarialny do 15 marca br. oczywiście po zgodzie Rady Powiatu w Lipnie), na którym okazało się, że posiada operat szacunkowy z 2014r. opiewający na kwotę 536 tys zł. netto. Dodał, że władze samorządowe zainteresowane zakupem powinny mieć własny operat szacunkowy tej nieruchomości, dlatego proponuje zlecić rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu szacunkowego wspomnianej nieruchomości. Następnie wskazał, by Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski i Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami przygotowali projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. nabycia nieruchomości i po podjętej przez Radę uchwale podjęli czynności mające na celu przygotowanie potrzebnych dokumentów do zawarcia aktu notarialnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił zlecić rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiących dz. nr 391/6, 382/10, 382/9, 391/5 położonych w Lipnie przy ul. Sierakowskiego.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z obiektywnymi trudnościami z zapewnieniem specjalistycznej kadry lekarskiej na wykonanie badań przesiewowych w kierunku chorób krążenia, gdzie ze 100 zaplanowanych badan wykonano 7, zachodzi konieczność zaprzestania realizacji Programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2019”i projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie został przygotowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaprzestania realizacji Programu zdrowotnego pod nazwą ,,Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015-2019” i skierował go na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z prośbą o udzielenie pełnomocnictwa Dyrektor tej szkoły do reprezentowania Zarządu i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w związku z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus + na gotowym druku . Dodała, że nie jest zakładany wkład finansowy ze strony Powiatu i szkoły związany z tym projektem. Nadmieniła, że projekt zakłada 2 wyjazdy na 14-dniowe staże zawodowe do Grecji i Włoch 20 uczniów kształcących się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić pełnomocnictwa Pani Ewie Juszczyk do reprezentowania Zarządu i składania oświadczeń woli oraz wiedzy w związku z zamiarem uczestnictwa jako beneficjent w programie Erasmus+.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 lutego 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego