W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 127/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 23 maja 2018 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Ponadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu

Posiedzenie rozpoczęła o godzinie 11.30 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Anna Smużewska witając zebranych członków w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Powiedziała, że Starosta nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 maja 2018 roku.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Zarządu przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na XLI sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia części drogi nr 3770 W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia części drogi nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania na terenie m. Sierpc.

4. Rozpatrzenie pisma Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Rypińskiej w Skępem w sprawie: podniesienia obecnych obrzeży do poziomu gwarantującego brak spływu wód z ulicy lub wymiany na nowe.

6. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja”, Klubu Seniora ,,Jesienny Liść” z Kikoła, Parafii pw. Bł. Biskupa M. Kozala w Lipnie

7. Rozpatrzenie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

8. Sprawy różne.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

Wicestarosta A. Smużewska zwróciła się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie autopoprawek do projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach: dział 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- promocja jednostek samorządu terytorialnego; dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80115- technika, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych, rozdz. 80195- pozostała działalność; dział 855- rodzina, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i skierował je na sesję Rady.

/autopoprawki w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na XLI sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”

Wicestarosta A. Smużewska powiedziała, że projekt pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” został złożony w odpowiedzi na konkurs z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt będzie realizowany od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. Po negocjacjach z IZ RPO WK-P w dniu 15 maja 2018 r. wartość projektu wynosi 1 340 858,40 zł, w tym dofinansowanie z EFS- 1 139 729,64 zł, z budżetu państwa- 134 085,84 zł, natomiast wkład własny wyniesie 67 042,92 zł. Dodała, że w związku z koniecznością załączania do umowy o dofinansowanie projektu, który otrzymał dofinansowanie z EFS, uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego zasadnym jest, aby Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu współfinansowanego z tego funduszu przez Powiat Lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” i skierował go na XLI sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- wyjaśnił, że w dniu 30.06.2018 r. wygasa umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Nowej Wsi, Gmina Wielgie. Jej kontynuacja wymaga zgody Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL Sp. z o.o. i skierował go na XLI sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia części drogi nr 3770 W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia części drogi nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania na terenie m. Sierpc.

Pani A. Smużewska powiedziała, że wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu o wyrażenie opinii o pozbawieniu części drogi nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia części drogi nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania na terenie m. Sierpc.

Wicestarosta A. Smużewska poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia części drogi nr 3770 W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia części drogi nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania na terenie m. Sierpc.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.4. Rozpatrzenie pisma Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Wicestarosta A. Smużewska przedstawiła pismo Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie informacji o posiadanych zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pismo Kuratora Oświaty.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Rypińskiej w Skępem w sprawie: podniesienia obecnych obrzeży do poziomu gwarantującego brak spływu wód z ulicy lub wymiany na nowe.

Wicestarosta przedstawiła pismo mieszkańców ul. Rypińskiej. Powiedziała, że proszą oni o podniesienie obrzeży przy ich posesjach na ul. Rypińskiej, która jest obecnie remontowana.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił udzielić odpowiedzi, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie po sprawdzeniu odcinka ul. Rypińskiej, o którym mowa w piśmie stwierdził, że istniejące spadki i wysokość posadowienia elementów nawierzchni chodnika położonego przy posesjach nr 22, 22a, 24 i 26 powinny spowodować, że woda deszczowa z ul. Rypińskiej nie będzie się przelewać przez chodnik na teren tych posesji. Jednakże przy okazji planowanego w późniejszym terminie remontu chodnika przy tej ulicy, zostaną również przebudowane wjazdy na posesje. W przypadku wystąpienia zalewania posesji po zakończeniu prac remontowych na ul. Rypińskiej, Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie niezwłocznie podejmie odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania temu zjawisku.

Ad.6. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja”, Klubu Seniora ,,Jesienny Liść” z Kikoła, Parafii pw. Bł. Biskupa M. Kozala w Lipnie.

Pani A. Smużewska powiedziała, że wpłynęło pismo w sprawie wsparcia finansowego Dnia Dziecka organizowanego w dniu 09.06.2018 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu, mając na uwadze charakter imprezy, jednogłośnie postanowił objąć patronatem oraz dofinansować kwotą 2 000 zł organizację Powiatowego Dnia Dziecka dla Dzieci Niepełnosprawnych z Terenu Powiatu Lipnowskiego.

Wicestarosta powiedziała, że wpłynęło pismo od Klubu Seniora „Jesienny Liść” w sprawie dofinansowania wyjazdu jego członków na wycieczkę do Krakowa, Wadowic i Częstochowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu, mając na uwadze patriotyczno- kulturalny charakter wyjazdu, postanowił objąć patronatem oraz dofinansować kwotą 5 200 zł trzydniowy wyjazd członków Klubu „Jesienny Liść”.

Wicestarosta powiedziała, że kolejnym pismem o patronat jest pismo Opiekuna Grupy Osób Niepełnosprawnych „SZYMON” przy Parafii Michała Kozala w Lipnie. Pismo dotyczy prośby o dofinansowanie wyjazdu wakacyjno- integracyjnego uczestników Grupy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu, mając na uwadze charakter wyjazdu nastawiony na integrację osób niepełnosprawnych, postanowił objąć patronatem i pokryć koszty transportu wycieczki w dniach 15-16 czerwca 2018 r.

Ad.7. Rozpatrzenie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pani A. Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że wpłynęły wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu przyznał następujące kwoty dotacji:

- Parafia Św. Jadwigi w Karnkowie- 20 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym kościoła w Karnkowie,

- Parafia Rzymsko- Katolicka Nawiedzenia NMP w Zadusznikach- 10 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza św. Józefa,

- Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha w Kikole- 11 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej chrzcielnicy

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Bobrownikach- 10 000 zł na naprawę ogrodzenia kościelnego z kamienia i likwidację drzew

- Klasztor OO Bernardynów w Skępem- 30 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła

- Rzymsko-Katolicka Parafia św. Barbary w Chrostkowie- 18 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym krucyfiksie i polichromii ściennej i stropowej,

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Czarnem- 11 000 zł na impregnację ścian zewnętrznych kościoła drewnochronem z dodatkiem wosku

- Gmina Bobrowniki- 5 000 zł na opracowanie projektu konserwatorskiego ruin zamku w Bobrownikach.

Ad.8. Sprawy różne.

Nie było.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego