W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 116/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 stycznia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Ponadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego.

4. Błażej Sętkowski- inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11.00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie na XXXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018 r.

- ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

9. Rozpatrzenie odwołania Fundacji ,,Nasze słoneczko”od decyzji wydanej 17.10.2017 r.

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

11. Ustalenie kwot dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego na rok 2018

12. Rozpatrzenie pisma OSP w Źródłach w sprawie dofinansowania zakupu używanego typu ,,BUS”.

13. Rozpatrzenie pisma Chóru parafialnego ,,Nostra Chiesa” w Lipnie w sprawie dofinansowania przejazdu na festiwal kolęd i pastorałek do Koninia.

14. Rozpatrzenie pisma Pani M. Jędrzejewskiej z Domu Pomocy Społecznej w Nowej wsi w sprawie: zwolnienia z opłat za wynajęcie sali w Dworku Modrzewiowym na zorganizowanie balu karnawałowego dla pracowników.

15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

16. Sprawy różne.

Ad. 1. Przyjęcie i przekazanie na XXXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawach:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 633 313,60 zł i zamkną się kwotą 69 243 323,60 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną (zwiększenie o kwotę 66 990 zł); dział 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe (zwiększenie o kwotę 2 257 714,60 zł); dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy (zmniejszenie o kwotę 4 800 zł wpływy z Funduszu Pracy i zwiększenie o kwotę 313 409 zł- jako zwrot kosztów za budowę Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych).

Pani Skarbnik powiedziała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2 633 313,60 zł i zamkną się kwotą 75 387 844,60 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną (zwiększenie o kwotę 66 990 zł), dział 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe (zwiększenie o kwotę 287 323,56 zł); dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami; dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe (zwiększenie o kwotę 688 221 zł); dział 758- różne rozliczenia, rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 407 071,04 zł), dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne (zwiększenie o kwotę 4 800 zł), rozdz. 80115- technika (zwiększenie o kwotę 35 256 zł), rozdz. 80120- licea ogólnokształcące (zwiększenie o kwotę 47 508 zł), rozdz. 80130- szkoły zawodowe (zwiększenie o kwotę 9 646 zł), rozdz. 80132- szkoły artystyczne (zwiększenie o kwotę 50 300 zł), rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne (zmniejszenie o kwotę 11 837 zł), rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (zwiększenie o kwotę 1 092 zł), rozdz. 80152- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych (zwiększenie o kwotę 5 544 zł), rozdz. 85111- szpitale ogólne (zwiększenie o kwotę 250 000 zł); dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 70 000 zł); dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy (zwiększenie o kwotę 169 600 zł); dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (zwiększenie o kwotę 6 400 zł); dział 855- rodzina, rozdz. 85510- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zwiększenie o kwotę 545 399 zł).

Przewodniczący Zarządu podziękował Pani B. Małkiewicz za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 r. i skierował na XXXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że uchwała dotyczy ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez drogi, które znajdują się przy planowanych do sprzedaży działkach przy ul. Nieszawskiej w Lipnie.

Starosta powiedział, że lepiej, aby te drogi należały jednak do Powiatu, a potem należy podjąć rozmowy z Burmistrzem Miasta Lipna o przejęcie tych dróg. Aby przyszli nabywcy mieli dostęp do tych dróg należy ustanowić służebność przechodu i przejazdu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach nr nr 1408/6, 1408/21 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna, stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego i skierował go na XXXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu przedstawił plan kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego i zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wicestarosta Anna Smużewska przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że uchwała dotyczy zadania w zakresie prezentacji tradycji lokalnych na forum lokalnym, regionalnym i krajowym, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, wspieranie zadań realizowanych w formie prelekcji, koncertów, wydawnictw, występów, spektakli, konkursów, plenerów, spotkań, wystaw, jubileuszy i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, artystycznym, kulturalnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wicestarosta Anna Smużewska przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że uchwała dotyczy ogłoszenia konkursu ofert na zadanie, jakim są działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego- prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach, współdziałanie z organami państwa, samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego związanego ze wsparciem zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy powołać skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2018 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, powołując w jej skład: Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki- jako Przewodniczącego Komisji, inspektora ds. promocji i turystyki- jako Sekretarza Komisji, inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Powiatu- jako członka Komisji, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja”- jako członka Komisji.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy powołać skład Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołując w jej skład: Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki- jako Przewodniczącego Komisji, podinspektora ds. rozwoju i sportu- jako Sekretarza Komisji, inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Powiatu- jako członka Komisji, Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja”- jako członka Komisji.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

7. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy powołać skład komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, powołując w jej skład: Pana Zbigniewa Chmielewskiego- jako Przewodniczącego Komisji, Agnieszkę Grzywaczewską- jako sekretarza Komisji, Panią Henrykę Segień jako członka Komisji, Panią Krystynę Góreczną- jako członka Komisji oraz Panią Barbarę Kwiatkowską- jako członka Komisji.

8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Błażej Sętkowski- inspektor w Wydziale Geodezji- przedstawił sprawy należące do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje odnośnie przedstawionych kwestii:

1. Wyraził zgodę na wyłączenie z procedury przetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działki nr nr 1408/6 i 1408/21 wykorzystywanej jako droga dojazdowa do sprzedawanych 21 działek położonych przy ulicy Nieszawskiej w Lipnie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego oraz podjęcie działań zmierzających do nieodpłatnego przekazania na rzecz samorządu Gminy Miasta Lipna przedmiotowej nieruchomości.

2. Wyraził zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonych jako działki nr nr 1408/2, 1408/3, 1408/4, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1408/12, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1408/16, 1408/17, 1408/18, 1408/19, 1408/20, 1408/21, 1408/22, 1408/23, 1408/24, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna przy ulicy Nieszawskiej w trybie kolejnego II ustnego przetargu nieograniczonego.

9. Rozpatrzenie odwołania Fundacji ,,Nasze słoneczko” od decyzji wydanej 17.10.2017 r.

Pani A. Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że wpłynęło pismo Pani Wioletty Kowalskiej- Prezes Fundacji „Nasze Słoneczka”, która odwołuje się od decyzji dotyczącej niewypłacenia dotacji Ośrodkowi Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczemu na rok 2018 ze względu na przekroczenie ustawowego terminu na złożenie wniosku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków, mając na uwadze dobro dzieci, które realizują proces edukacyjno- wychowawczy w placówce oraz to, że Prezes Fundacji umieściła ośmioro dzieci w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września, co jest podstawą otrzymania środków w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, jednogłośnie postanowił przekazywać dotacje w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie większą niż na ośmioro dzieci.

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zakupu obuwia oraz koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwrócił się o zakup obuwia i koszulek dla uczniów I klasy o profilu militarno- sportowym .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup przez Zespół Szkół w Skępem obuwia i koszulek dla uczniów pierwszej klasy o profilu militarno- sportowym w ramach własnego budżetu.

11. Ustalenie kwot dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego na rok 2018

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby ten temat przełożyć na następne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowił przełożyć temat ustalenia kwot dotacji dla szkół niepublicznych na kolejne posiedzenie Zarządu.

12. Rozpatrzenie pisma OSP w Źródłach w sprawie dofinansowania zakupu używanego typu ,,BUS”.

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna w Źródłach zwróciła się o dofinansowanie zakupu samochodu używanego typu BUS.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że pismo zostanie rozpatrzone w późniejszym terminie (II kwartał 2018 r.) po złożeniu przez inne jednostki OSP podań dotyczących poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych.

13. Rozpatrzenie pisma Chóru parafialnego ,,Nostra Chiesa” w Lipnie w sprawie dofinansowania przejazdu na festiwal kolęd i pastorałek do Koninia.

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- przedstawił pismo chóru parafialnego „Nostra Chiesa” z Parafii Bł. Biskupa Michała Kozala w Lipnie, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na festiwal kolęd i pastorałek chórów parafialnych diecezji włocławskiej, który odbędzie się w Koninie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków, mając na uwadze promocję Powiatu Lipnowskiego, jednogłośnie postanowił dofinansować wyjazd chóru „Nostra Chiesa” na festiwal kolęd i pastorałek chórów parafialnych diecezji włocławskiej w dniu 21 stycznia 2018 roku do Konina w kwocie 400 zł brutto.

14. Rozpatrzenie pisma Pani M. Jędrzejewskiej z Domu Pomocy Społecznej w Nowej wsi w sprawie: zwolnienia z opłat za wynajęcie sali w Dworku Modrzewiowym na zorganizowanie balu karnawałowego dla pracowników.

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Pani M. Jędrzejewskiej z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z prośbą o nieodpłatne wynajęcie Sali w Dworku Modrzewiowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zwolnienie z opłat za wynajęcie Sali w Dworku Modrzewiowym w celu zorganizowania balu karnawałowego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dniu 3 lutego 2018 roku.

15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

Pan Arkadiusz Linkowski- Kierownik referatu Administracyjnego- przedstawił sprawy należące do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków w stosunku do przedstawionych kwestii, jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. Wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 8 876,05 zł środków finansowych na zakup mebli dla pracowni zawodowych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym pn. „Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego- dostawa mebli dla pracowni zawodowych” na potrzeby Zespołu Szkół im. Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

2. Ustalił tryb przetargu nieograniczonego i upoważnił Panią Annę Smużewską do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia komisji przetargowej na zadanie pn. „Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na Jeziorze Wielkim w Skępem”

3. Ustalił tryb przetargu nieograniczonego i upoważnił Pana Wiesława Kempińskiego do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia komisji przetargowej na zadanie pn. „Zakup dwóch autobusów dla Powiatu Lipnowskiego na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego”.

16. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął do wiadomości pisma z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Powiatu w Lipnie z dn. 04.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, postanowienie Starosty Lipnowskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na dz. nr 1408/1 obręb 10 w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska powiedziała, że wpłynęły pisma Pani K. Nawrot oraz Pani Zawitkowskiej z Dobrzynia n/W w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie ich synów do I klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Swoją prośbę motywują trudną sytuacją finansową oraz tym, że uczniowie ci nie chcą chodzić już do szkoły we Włocławku ze względu na to, że w szkole, jak i w drodze na dworzec wielokrotnie byli ofiarami przemocy ze strony innych uczniów.

Zarząd Powiatu w Lipnie, mając na uwadze argumenty przedstawione przez wnioskodawczynie, a zwłaszcza dobro i bezpieczeństwo uczniów, wyraził zgodę na przyjęcie Radosława Nawrota oraz Patryka Zawitowskiego do I klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił wystąpić do Minister Finansów o rozłożenie na raty należności w związku z decyzją Ministra w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za ro 2013.

Więcej spraw nie było.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 12 stycznia 2018 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego