W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 114/ 2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,05 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 i 19 grudnia 2017r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

  3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  5. Rozpatrzenie pisma Pana Edwarda Wiśniewskiego z Kamienia Kotowego w sprawie odzyskania kwoty za wycinkę drzewa.

  6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie w sprawie wynajmu auli szkoły Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Kujawsko- pomorskiego celem przeprowadzenia Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej ,,Uwaga Pożar”.

  1. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjno- Gospodarczego.

  2. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 556 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wykonanie klasyfikacji gruntów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 274 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6068 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, składki na ubezpieczenia społeczne i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia wynikają z dokonanej analizy wydatków.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 150 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 49 952 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 24 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019– rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 035 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszeniu ulegają wydatki Funduszu Pracy.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 62 936 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Starostwa.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Komendy.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 660 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Starostwa.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 419 zł

W Zespole Szkół w Lipnie zmiany po stronie wydatków wynikają z analizy finansowej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 050 zł

W Zespole Szkół w Skępem zmiany po stronie wydatków wynikają z analizy finansowej.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 1 050 zł przeznaczone na składki Funduszu Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany po stronie wydatków wynikają z analizy finansowej.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty składek na Fundusz Pracy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą i w Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegają zmianom i podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 128 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 250 zł

i Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 2 878 zł dotyczące wypłaty świadczeń nauczycielom.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społeczne

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Domu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Dworku.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Urzędu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Poradni.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 154 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Poradni.

Dodała, że zmiany następują również w planie zadań remontowych, które następują w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na dzień 22 grudnia 2017 roku i ewentualnymi potrzebami do końca roku budżetowego oraz w planie zadań inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r., który skierował na XXXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

B. Makiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 15 grudnia 2017 roku podjęta została uchwała Nr XXXV/212/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy w miesiącu styczniu 2018 r. w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Dodała, że bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego0 w wysokości 3 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekty uchwał w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że na turystykę i krajoznawstwo w uchwalonym budżecie powiatu zaplanowana jest kwota 40 tys. zł, zaś na kulturę fizyczną i sport kwota 100 tys. zł i dlatego przygotowane zostały ogłoszenia o otwartych konkursach na realizacje wspomnianych zadań przez stowarzyszenia.

Dodał ,iż termin składania ofert określony został na dzień 19 stycznia 2018r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa./ uchwała stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu / uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Pana Edwarda Wiśniewskiego z Kamienia Kotowego w sprawie odzyskania kwoty za wycinkę drzewa.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawo nie działa wstecz, tzn. Zarząd Powiatu w Lipnie nie ma podstawy prawnej, aby zwrócić wnioskodawcy opłatę, którą wniósł zgodnie z Zezwoleniem Nr 26/2017 Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie z dnia 16.10.2017r. na przeszło miesiąc przed decyzją Zarządu z dnia 5.12.2017r. zwalniającą z opłaty za drzewo pozyskane z wycinki w zamian za jego usuniecie na własny koszt i uprzątnięcia terenu po wycince.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że nie ma podstawy prawnej, aby zwrócić wnioskodawcy opłatę, którą wniósł zgodnie z Zezwoleniem Nr 26/2017 Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie z dnia 16.10.2017r..


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie w sprawie wynajmu auli szkoły Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Kujawsko- pomorskiego celem przeprowadzenia Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej ,,Uwaga Pożar”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie mając na uwadze dobrą współpracę z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyraził zgodę na bezpłatne wynajęcie tej organizacji auli Zespołu Szkół w Lipnie na przeprowadzenie Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej pt. ,,Uwaga Pożar” zgodnie z załączonym programem w dniu 03.02.2018r.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie:

- postanowił, że decyzja o ewentualnym finansowaniu/ współfinansowaniu modernizacji szpitala w zakresie dostosowania do wymogów sanitarnych zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.01.2018r. (w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w dnia 15 grudnia 2017r.. Postanowił na to posiedzenie zaprosić Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno (dzisiaj nieobecny z uwagi na wyjazd do NFZ) oraz Dyrektora ds. lecznictwa lipnowskiego szpitala.

- wyraził zgodę na pozytywne rozstrzygniecie zapytania ofertowego o sygnaturze Or.II.2600.394.2017 ( cz. nr I, II, III) na dostawę wyposażenia pracowni obsługi gości i pracowni gastronomicznych prowadzonych przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie oraz Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W mimo, że wartość szacunkowa była mniejsza niż złożone oferty oraz wyraził zgodę na ewentualne zabezpieczenie brakujących środków własnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą szacunkową a złożonymi ofertami.


Ad.8. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zachodzi konieczność dostosowania paragrafów zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego po stronie dochodów w dziale 855- rodzina rozdz. 85508- rodziny zastępcze, dlatego prośba o dokonanie stosownych zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017. / uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski o godz.8,25 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego