W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 112/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

4. Jozef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

5. Mariola Ejdowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

6. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 grudnia 2017r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

 1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie dofinansowania dla Szpitala Lipno w pracach nad projektem powiatu na lata 2018-2020.

 2. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

 3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2017r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

 1. Podjęcie uchwał dot. umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

 6. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w sprawie uregulowania stanu prawnego działek nr 341/3, 341/5 i 341/7 położonych w miejscowości Zaduszniki gmina Wielgie.

 7. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie pozwolenia na postawienie środka trwałego (uszkodzonego samochodu Polonez Truck) w stan likwidacji i przekazanie do utylizacji.

 8. Zatwierdzenie wniosków o dopłatę do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski za I i II semestr

 9. Rozpatrzenie pisma Proboszcza Parafii pw. W NMP w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej ZS w Dobrzyniu n/W na zorganizowanie występu Zespołu teatralnego ,,Bene Nati” działającego przy LO w Lipnie.

 10. Rozpatrzenie pism Sztabu WOSP w Lipnie w sprawie udostępnienia transportu, sal sportowych i lekcyjnych w szkołach należących do Powiatu Lipnowskiego na rozegranie turniejów, podczas których będą zbierane środki na rzecz WOSP i działania sztabu

 11. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

 12. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie dofinansowania dla Szpitala Lipno w pracach nad projektem powiatu na lata 2018-2020.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przychylność dla Spółki ze strony władz powiatu jest duża i to od początku powstania Spółki. Zwrócił się do Prezesa o przedstawienie na jakiem etapie są wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że zadanie polegające na przebudowie Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparatury i urządzenia medyczne, którego wartość szacunkowa określona została na 8 450 900 zł, wartość dofinansowania z funduszy pomocowych określona została na 5 070 540 zł, zaś wkład własny na 3 380 360 zł a termin realizacji zadania to koniec 2018r. do połowy 2019r.. Nadmienił, że kolejnym zadaniem jest przebudowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne, którego wartość szacunkowa określona została na 3 691 460 zł, w tym planowane dofinansowanie 3 137 741 zł, wkład własny określony został na 553 719 zł. Dodał, ze trzecim planowanym zadaniem jest przebudowa Izby Przyjęć w celu dostosowania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska, którego koszt określony został na 6 541 000 zł, w tym planowane dofinansowane 5 559 850 zł i koszt własny 981 150 zł. Wskazał, że na pierwsze zadanie w lutym lub w marcu należy się spodziewać podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim. Wskazał, że trzecie zadanie ma pozytywną opinię w Ministerstwie Zdrowia a w tym przypadku dofinansowanie wynosi aż 85%, więc trzeba się starać, by te środki pozyskać.

Dodał, że szpitalowi jako inwestorowi zależałoby na firmie, której pasowałoby by płatność za zrealizowaną inwestycję odbyła się po zakończeniu inwestycji. Nadmienił, że jeżeli ten rok zostałby dobrze zakończony to wówczas szpital ma szanse na dobry kredyt i wówczas ciężar finansowania planowanych inwestycji spocząłby na barkach samego szpitala. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy zwraca się do powiatu o zabezpieczenie środków w latach następnych na dofinansowanie tych inwestycji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że decyzja o ewentualnym dofinansowaniu tych zadań przez Powiat Lipnowski, zostanie podjęta na początku przyszłego roku budżetowego. Następnie zwrócił się o przedstawienie najistotniejszych problemów w Spółce Szpital Lipno.

J. Waleczko- powiedział, że oddział pediatrii jest zamknięty z uwagi na brak lekarzy. Dodał, że brak lekarzy zaczyna być problemem w wielu szpitalach. Zaznaczył, że zamkniecie tego oddziału może skutkować niewykonaniem kontraktu i zamknięciem roku niższym wynikiem finansowym. Dodał, że Zarząd Spółki podejmuje różne działania by tak się nie stało. Dobrą stroną jest korzystna cena jaka została ustalona dla ratowników medycznych Nadmienił, że od lipca 2018r. zamierza podnieść wynagrodzenia w szpitalu, co będzie skutkowało ponad 2 mln zl więcej. Zaznaczył, że przed świętami pracownicy otrzymają nagrody w wysokości ok. 400 zł. Zaznaczył, że kończy się okres dostosowania szpitali do standardów sanitarnych i to Wojewódzki Inspektor Sanitarny będzie decydował o tym czy dany szpital takie standardy ma czy też nie ma.


Ad2. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 152 105 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzorując się wykonaniem roku 2017, z tytułu najmu pomieszczeń szpitalnych oraz wpływu dotacji w związku z realizowanym projektem oświatowym wspófinansowanym ze środków unijnych.

Po stronie wydatków budżetu powiatu dokonuje się zwiększenia o kwotę 152 105 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019”, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, na realizację programu patriotycznego, na wycinkę drzew przy jednoczesnym remoncie drogi powiatowej Wola-gr.pow.-Osówka nr 2047C - 800 m, na dotację w dziale „turystyka” i w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W załączniku inwestycyjnym następuje zmiana nazewnictwa zadań zgodnie z załącznikiem do autopoprawek.

W załączniku dotyczącym zadań remontowych następuję wyłączenie zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej Rumunki Jasieńskie-Jasień-Kmień Kmiecy nr 3428C - 500 m z uwagi na prace prowadzone na drodze wojewódzkiej polegające na przebudowie drogi Lipno – Kamień Kmiecy – Płock.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że zmiana załącznika nr 1 dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy urealnienia dochodów i wydatków budżetu na rok 2018. Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu najmu pomieszczeń szpitalnych oraz z tytułu wpływu dotacji w związku z realizowanym projektem oświatowym współfinansowanym ze środków unijnych pn.: „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”. Ulegają zwiększeniu wydatki z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019”, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, na wycinkę drzew przy jednoczesnym remoncie drogi powiatowej Wola-gr. pow. - Osówka nr 2047C - 800 m, na dotację w dziale „turystyka”
i w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 , które przekazał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. nr 2 i 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2017r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 159 150,00 zł i zamkną się kwotą
64 440 891,31 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł

W Starostwie Powiatowym ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji z tytułu pomocy finansowej przekazanych przez gminę Kikół z przeznaczeniem na zwrot wydatków w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sam9rządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 80 950 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynikającej z uzupełnienia dochodów powiatu.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 300 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dodała, że również planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 159 150,00 zł i zamkną się kwotą 64 065 434,31 zł

Zmian po stronie wydatków dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 728 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w tym rozdziale wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków Powiatowego Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 007 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikające przeprowadzonej analizy wydatków Komendy.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 –szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 158 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 –licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 100 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 7 700 zł. po dokonaniu analizy wydatkowej.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 210 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 3 310 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz opłaty za zużytą energię. Zmniejszenia zaś wynikają z bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 –szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 260 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 666 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 500 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie wydatki ulegają zwiększeniu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 150 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 1 340 zł dotyczące wypłaty świadczeń dla nauczycieli i Starostwa Powiatowego o kwotę 3 810 zł z uwagi na przeprowadzoną analizę wydatków w tym rozdziale.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 61 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 500 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w roku 2008 w związku z otrzymanym pismem z banku informującym o należnych odsetkach z a miesiąc grudzień 2017 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikające przeprowadzonej analizy wydatków Domu.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 370 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikające przeprowadzonej analizy wydatków realizowanego projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 853 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikające przeprowadzonej analizy wydatków Urzędu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zmiany w tym rozdziale podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowej gospodarki finansowej a wynikające przeprowadzonej analizy wydatków Poradni.

Wspomniała, że zamiany następują również w planie zadań remontowych następują w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na dzień 14 grudnia 2017 roku i ewentualnymi potrzebami do końca roku budżetowego oraz w planie zadań inwestycyjnych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w LIpnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2017r., które przekazał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie / autopoprawki stanowią zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – powiedziała, że w związku z zamiarem zakupu drugiego samochodu na potrzeby DPS w Nowej Wsi, zachodzi konieczność utworzenia drugiego etatu kierowcy (w sumie 2 etaty), z jednoczesnym zlikwidowaniem etatu muzyka.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na prace i realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany po stronie wydatki wynikają z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany po stronie wydatki wynikają z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 172 zł

W Zespole Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z bieżącej analizy realizowanego planu finansowego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 172 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 220 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 220 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zużytej energii i naprawy pieca, zaś zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów.

W Zespole Szkół w Skępem proponowane zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie wydatków podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 500 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 548 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmiany planu finansowego podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisła dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących zwrotu kosztów podróży służbowych, zaś zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów.

W Zespole Szkół w Skępem proponowane zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłową realizację założeń planowych w jednostce.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł. w zakresie wypłat świadczeń.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Proponowane zmiany dotyczą analizy wydatków planu finansowego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Proponowane zmiany dotyczą analizy wydatków planu finansowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwał dot. umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 27 listopada br. w związku z bezskuteczną egzekucją postanowił dokonać umorzenia należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie w stosunku do 3 Panów: Jana Kamińskiego, Andrzeja Trzcińskiego, Marcina Bieńkowskiego, zostały przygotowane stosowne projekty uchwał. Dodała, że został przygotowany również projekt uchwały dotyczący rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno w stosunku do Klubu Sportowego Szkoła Walki Czarny Orzeł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia Panu Bieńkowskiemu Marcinowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia Panu Kamińskiemu Janowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia Panu Trzcińskiemu Andrzejowi należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu nieuregulowania płatności faktury za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia ratunkowego – zaległości po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno / uchwala stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego część nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie, położonej w Lipnie przy ul. Okrzei 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1940/4 o powierzchni 2,3036 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1L/00040660/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały przyznający dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatek funkcyjny w wysokości 10% przysługującego wynagrodzenia zasadniczego. Dodała, że od 1 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że dotyczy on nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Brzeźno gmina Lipno oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr 104/2, 105/3, 122/3, 123/2, 124/4, 140/2, 141/2, 157/2, 158/3, 159/3, 173/3, 174/3, 175/3, 189/3, 289/3 o łącznej powierzchni 4,70 ha zapisane w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej WL1L/00035329/2. Wskazał, że nieruchomości te stanowią drogi publiczne i zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że dotyczy on nieruchomości położonych w obrębie Wioska gmina Skępe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2, 10/2, 10/3 zapisane w księdze wieczystej WL1L/00028492/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Wskazał, że nieruchomości stanowią drogi publiczne i zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o stwierdzenie nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w sprawie uregulowania stanu prawnego działek nr 341/3, 341/5 i 341/7 położonych w miejscowości Zaduszniki gmina Wielgie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego działek nr 341/3, 341/5, 341/7 położonych w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie, będących własnością powiatu lipnowskiego.


Ad.12. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie pozwolenia na postawienie środka trwałego (uszkodzonego samochodu Polonez Truck) w stan likwidacji i przekazanie do utylizacji.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na postawienie środka trwałego (uszkodzonego samochodu marki Polonez Truck o nr rej. CLI K 859) w stan likwidacji i przekazanie do utylizacji, a co za tym idzie zdjęcie z ewidencji środków trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.


Ad.13. Zatwierdzenie wniosków o dopłatę do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski za I i II semestr

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że na I semestr wpłynęło 16 wniosków, z których 2 zostały rozpatrzone negatywnie przez Komisję, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów, natomiast na II semestr wpłynęło 27 wniosków, z których aż 14 zostało rozpatrzone negatywnie przez Komisję, ponieważ większość z tych nauczycieli podjęła studia z zakresu oligofrenopedagogiki, a w szkole w której uczą nie ma uczniów z opóźnieniem umysłowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zatwierdził wnioski do czesnego dla dokształcających się nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski za I i II semestr, zgodnie ze Stanowskim Komisji ds. dopłat do czesnego.


Ad.14. Rozpatrzenie pisma Proboszcza Parafii pw. W NMP w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej ZS w Dobrzyniu n/W na zorganizowanie występu Zespołu teatralnego ,,Bene Nati” działającego przy LO w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne wynajęcie sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w dniu 7 marca 2018r. na zorganizowanie występu Zespołu Teatralnego ,,Bene Nati” działającego przy Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie, będącego promocją szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Ad.15. Rozpatrzenie pism Sztabu WOSP w Lipnie w sprawie udostępnienia transportu, sal sportowych i lekcyjnych w szkołach należących do Powiatu Lipnowskiego na rozegranie turniejów, podczas których będą zbierane środki na rzecz WOSP i działania sztabu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że chciałby się w tej sprawie spotkać z szefem Lipnowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipnie.


Ad.16. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych polegających na rezygnacji z instalacji nowych pionów C.O. oraz robót dodatkowych polegających na montażu pionów sanitarnych dla I piętrze oraz parterze i piwnicy, a także montażu poręczy dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową na oddziale wewnętrznym Szpitala w Lipnie.

2. wyraził zgodę na instalację klimatyzacji na czynniku chłodniczym Freon R410A w zamian na instalację wody lodowej,

3. wyraził zgodę na prace dodatkowe związane z wymianą poszycia ścianek z płyt gipsowo- kartonowych na oddziale wewnętrznym Szpitala w Lipnie.

4. wyraził zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z firmą Artrans Usługi Transportowe Jażdżewski Krzysztof, dopiero po znalezieniu innej firmy świadczącej usługi usuwania, przemieszczenia i holowania pojazdów z terenu Powiatu Lipnowskiego.

5. mając na uwadze czynniki niezależne od wykonawcy dokumentacji, wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania projektu budowlano- wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę pomostu na Jeziorze Wielkim w Skępem.


Ad.17. Sprawy różne.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z obowiązkiem przekazywania sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zachodzi konieczność zakupu licencji do oprogramowania niezbędnego do tego sprawozdania. Dodała, że koszt takiej licencji wynosi 309 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup licencji oprogramowania niezbędnego do przygotowania i opracowania sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski.

Przewodniczący Zarządu poinformował , iż 20 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbędzie się podpisanie umowy na dofinansowanie drogi Lipno- Kolankowo.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski o godz.11,00 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 grudnia 2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego