W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 110/ 2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

4. Elżbieta Mazanowska- Radna Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2017r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Przyjęcie i przekazanie na XXXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2011.

3. Rozpatrzenie pisma Biura Projektów TRASA Sp zo.o. w sprawie wydania opinii dot. projektu rozbudowy drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem mieszkania dla Pana L. Jabłońskiego.

5. Sprawa ugody z Matiko.

6. Udzielenie upoważnienia Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sylwii Justynie Kempińskiej do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie dotyczącej skargi Powiatu Lipnowskiego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. Ca 254/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

7. Rozpatrzenie pisma Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie umorzenia należności za usługę gastronomiczną

8.Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie podjęcia decyzji dot. dalszego prowadzenia egzekucji komorniczej wobec 3 osób, które nie spłacają należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie

9. Rozpatrzenie pisma OSP w Wólce w sprawie dofinansowania jednostki w zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej

10. Rozpatrzenie pisma Sztabu WOSP w sprawie w sprawie udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie w celu rozegrania turniejów sportowych w ramach 26 finału WOSP.

11. Zaopiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

13. Sprawy różne.


Przewodniczący zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1.Przyjęcie i przekazanie na XXXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r..

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 106,00 zł i zamkną się kwotą 64 207 679,31 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców, którzy nie wywiązali się terminowo ze swoich prac.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 401 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2017 r.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 54 742 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 11 988 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z uwagi na mylne wprowadzenie wielkości dotacji Uchwałą Nr 286/2017 Zarządu Powiatu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 700 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 13 400 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

Dział 851– ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 267 788 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności od mieszkańców.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu odpłatności za wykonane usługi cateringowe.

Dział 853– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 5 600 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu województwa na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855– rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 217 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 i 15 listopada 2017 r.


Nadmieniła, że również planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 106,00 zł i zamkną się kwotą 63 932 844,79 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 400 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na usługi i opłaty.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 80 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla PZTP.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów.

Dział 630– turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechnia turystyki

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i realizację usług.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 623 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłat odszkodowań dla ludności za zajęte grunty pod drogi publiczne i wydatki na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wykonanie ekspertyz i wydatki inwestycyjne.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 299 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych i zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia Powiatowego Inspektora.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 337 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę diet.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 51 662 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług oraz regulacja należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 100 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 54 742zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń, uposażeń i nagród dla funkcjonariuszy oraz wydatki rzeczowe Komendy. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń i wydatki osobowe.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 600 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 512 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządy terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 668 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 86 871 zł

Zmniejszeniu ulega rezerwa celowa.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 –szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 551 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 –licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 700 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 6 000 zł. po dokonaniu analizy wydatkowej.

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego o kwotę 6 700 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu lekarskiego w Zespole Szkół w Skępem i Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 –szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 301zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na prace remontowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na udział w szkoleniach.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 190 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej z przeznaczeniem należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 400 zł i Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia o kwotę 4 301 zł dotyczące wypłaty świadczeń dla nauczycieli.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 146 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 266 988 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 267 788 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zwiększeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej o 800 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu w roku 2008.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 160 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności, zakup leków i realizację usług oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kuchni elektrycznej urządzenia parowego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 44 500 zł

Dokonuje się zmian wydatków realizowanych jak zadania zlecone w związku z przeprowadzoną analizą.

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane ze środków własnych powiatu w wyniku analizy i przewidywanych potrzeb na miesiąc grudzień br.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 2 400 zł i Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 2 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów tych szkół.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 971 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4 029 zł na wypłatę świadczeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 8 000 zł dotyczące dotacji.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 22 133 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 34 300 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji innym samorządom terytorialnych, na których terenie zamieszkują dzieci z Powiatu Lipnowskiego .

Zmniejszeniu ulegają wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipie o kwotę 12 167 zł w związku z dokonaną analizą i potrzebami końca roku budżetowego.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok. i skierował je na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zmniejszeniem dochodów i wydatków budżetowych ulega zmianie załącznik WPF powiatu lipnowskiego na 2017- 2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2017. Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanego projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.- poprawa usług geodezyjnych” do harmonogramu Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028 i skierował go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że przygotowany projekt uchwały jest konsekwencją pisma ZDP o zaktualizowanie wykazu lokalizacji przystanków autobusowych i wprowadzenie nowych przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2723 C Czermno- Kukowo- Gorzeszyn – Huta na odcinku Kukowo- Gorzeszyn, w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i skierował go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2011.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że został przygotowany projekt Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017- 2022, który należy skonsultować z gminami Powiatu Lipnowskiego, stąd projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2011. / uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Biura Projektów TRASA Sp zo.o. w sprawie wydania opinii dot. projektu rozbudowy drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku z zamiarem wykonania inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, rozpoczyna procedurę związaną z realizacją inwestycji drogowej. Przed złożeniem wniosku o wydanie takiej decyzji, zarządca drogi, musi uzyskać m.in. opinię właściwego miejscowo zarządu powiatu. Dodał, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie drogi kategorii krajowej, na odcinku położonym w miejscowości Łochocin. Przedmiotowa rozbudowa obejmuje odcinek drogi ok. 1 km i wykonana zostanie budowa nowej nawierzchni jezdni, budowa i przebudowa chodników, przebudowa skrzyżowań oraz zatok autobusowych. Planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, wpłynie na poprawę warunków i płynności ruchu oraz będzie miała pozytywny wpływ na ochronę środowiska. W związku z czym wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanawił pozytywnie zaopiniować inwestycję polegającą na “Rozbudowie drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem mieszkania dla Pana L. Jabłońskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na dzisiejszej sesji zwróci się do Rady Powiatu z pytaniem, czy ta wyraża wolę na kontynuowanie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na rzecz jego dotychczasowego wynajmującego Pana. L. Jabłońskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zwrócić się z pytaniem do Rady Powiatu w Lipnie, czy wyraża wolę na kontynuowanie najmu lokalu mieszkalnego położonego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na rzecz jego dotychczasowego wynajmującego Pana. L. Jabłońskiego.


Ad 5. Sprawa ugody z Matiko.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że Sąd wzywa powiat do zawarcia ugody z firmą Matiko, wskazując, że źle został wyliczony okres naliczania odsetek, dlatego też proponuje dać pełnomocnictwo radcy prawnemu do zawarcia ugody z firmą Matiko. Ugoda polega na tym, że Powiat zapłaci kwotę ponad 80 tys. zł z tytułu wykonanego zamówienia i w ramach ugody firma zrzekła się odsetek z tytułu niepłacenia w terminie należnej kwoty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu do zawarcia ugody z firmą Matiko.


Ad. 6. Udzielenie upoważnienia Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sylwii Justynie Kempińskiej do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie dotyczącej skargi Powiatu Lipnowskiego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. Ca 254/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwróciła się o udzielenie jej pełnomocnictwa do udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Sylwii Justynie Kempińskiej do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie dotyczącej skargi Powiatu Lipnowskiego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. Ca 254/16 z dnia 5 lipca 2016 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić upoważnienia Pani Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sylwii Justynie Kempińskiej do działania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipnowskiego w sprawie dotyczącej skargi Powiatu Lipnowskiego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – postanowienia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy, sygn. akt. Ca 254/16 z dnia 5 lipca 2016 r.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie umorzenia należności za usługę gastronomiczną

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie zwróciła się o umorzenie należności za usługę gastronomiczną w łącznej kwocie 8.412,46 zł. Nadmienił, że w toku postępowania egzekucyjnego ustalono, że przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w 21 sprawach na łączną kwotę 377.141,59 zł. Obecnie dłużnik nie pracuje, nie pobiera żadnych świadczeń ani zasiłków, nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Nie posiada własnego mieszkania, obecnie zamieszkuje u osoby trzeciej. Egzekucja z ruchomości wypadła bezskutecznie, samochodu brak. Ponadto dłużnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr WL1L/00031260/2 i w dziale IV księgi wieczystej tej nieruchomości widnieją wpisy dotyczące hipotek kaucyjnych i przymusowych na łączną kwotę
708.945,57 zł. Ponowne skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego będzie generowało dalsze koszty, a szanse na odzyskanie należności są znikome. Nadmienił, że został w tym zakresie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenia należności pieniężnej przysługującej
na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Ad. 8.Rozpatrzenie pisma Referatu finansowo- księgowego w sprawie podjęcia decyzji dot. dalszego prowadzenia egzekucji komorniczej wobec 3 osób, które nie spłacają należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia egzekucji komorniczych wobec trzech dłużników, którzy nie spłacają należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. Zaznaczyła, że dłużnicy (J. Kamiński, A. Trzciński, M. Bieńkowski) mają zadłużenie z tytułu nieuzasadnionego wezwania karetki pogotowia. Nadmieniła, że szanse odzyskania należności są znikome.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, żeby referat przygotował projekty uchwał w sprawie umorzenia w/w należności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając ku temu możliwości wskazane w uchwale nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30.08.2011r. zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania projektów uchwał w sprawie umorzenia w/w należności.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma OSP w Wólce w sprawie dofinansowania jednostki w zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Przypomniał, że w ostatnich latach powiat systematycznie wspierał finansowo działalność OSP na terenie powiatu przeznaczając na ten cel znaczne środki finansowe. I tak było również w tym roku, ale środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej na rzecz OSP zostały już rozdysponowane dlatego proponuje wystosować pismo, by OSP zwróciła się z pismem w tej sprawie w I kwartale 2018r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, by OSP Wólka z pismem o dofinansowanie zwróciła się w I kwartale 2018r.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Sztabu WOSP w sprawie w sprawie udostępnienia hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie w celu rozegrania turniejów sportowych w ramach 26 finału WOSP.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie należy wyjaśnić temat.


Ad. 11. Zaopiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że 11 grudnia odbędzie się XV Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, do którego delegatami są: Pani Wicestarosta A. Smużewska i Geodeta Powiatowy Pani Henryka Segeń , na którym to zostaną podjęte uchwały dot. składek na 2017r., zmiany uchwały budżetowej na 2017r., uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020, składek członkowskich na 2018r., uchwalenia budżetu Związku na 2018r., uchwalenia WPF na lata 2018- 2021.. Wskazał, że składka członkowska w Związku wynosi 20 gr od mieszkańca i płacona jest w ratach kwartalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przekazanymi informacjami.


Ad. 12. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. nie wyraził zgody na umieszczanie bannerów reklamowych na ogrodzeniu Starostwa Powiatowego w Lipnie firmie Unilink Lider Ubezpieczeń, a dotychczas znajdujące się reklamy firm ubezpieczeniowych postanowił usunąć.

2. przekazał dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski (Zespołu Szkół w Lipnie, Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Zespołu Szkół w Skępem) realizację dotacji celowej ,, Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” .

3. wyraził zgodę na zwiększenie w budżecie Powiatu środków finansowych na dokonanie zakupów wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” – zapytanie ofertowe o sygnaturze Or. II 2600.353.2017 na dostawę chemii gospodarstwa domowego (na cz. nr I brakująca kwota to 117,29 zł, na cz. II brakująca kwota to 94 ,29 zł).


Ad. 13. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sesja budżetowa planowana jest na 15 grudnia br. o godz. 11,30 w Zespole Szkół w Skępem.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie - powiedziała, że do przetargu o udzielenie kredytu powiatowi lipnowskiemu przystąpiły 3 banki spółdzielcze, z których najkorzystniejsze warunki zaproponował Banki Spółdzielczy w Łowiczu.

E. Mazanowska- zwróciła się z pytaniem dot. własności lokali OSP w Nowej Wsi, Wildnie, Chojnie i Stalmierzu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nakładała na OSP obowiązek złożenia wniosku o wpis do KRS do końca 2015r., ponieważ nabywały one po tym wpisie osobowość prawną i mogły podejmować czynności cywilno- prawne. W przypadku kiedy nie złożyły wniosku o wpis w tym terminie, mienie tych podmiotów stało się z dniem 1 stycznia 2016 mieniem Skarbu Państwa, który reprezentuje Starosta. Dodał, że w wyznaczonym terminie 4 jednostki OSP tego obowiązku nie dopełniły tj. OSP Stalmierz, OSP Chojno, OSP Nowa Wieś i OSP Wildno. Zaznaczył, że zostały wszczęte postępowania administracyjne w stosunku do tych 4 jednostek, których skutkiem będzie wydanie decyzji o charakterze deklaratoryjnym, czyli stwierdzającym nabycie mienia po byłych OSP przez Skarb Państwa.

Wskazał, że jako reprezentant Skarbu Państwa podejmie działania zmierzające do dokonania za zgodą Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, darowizny wskazanych nieruchomości na rzecz samorządu gminnego ( OSP Chojno, OSP Stalmierz, OSP Nowa Wieś), natomiast w stosunku do OSP Wildo, po wyjaśnieniu kwestii własnościowych, zostaną podjęte stosowne decyzje.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski o godz.12,55 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 listopada 2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego