W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 109/ 2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 listopada 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

4. Andrzej Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie,

5. Joanna Kołaczyńska- Księgowa w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,35 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2017r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Analiza wykonania budżetu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kaźmierczak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej

Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

 1. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

 2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie podjęcia decyzji w sprawie montażu klimatyzatora w budynku Zespołu Szkół w Skępem.

 3. Podjęcie decyzji w sprawie umowy na ,,Modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitali Lipno Sp. zo.o. ”

 4. Zapoznanie się z Informacją o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w 2018 roku prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

 5. Rozpatrzenie pisma ZDP o zaktualizowanie wykazu lokalizacji przystanków autobusowych i wprowadzenie nowych przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2723 C Czermno- Kukowo- Gorzeszyn – Huta na odcinku Kukowo- Gorzeszyn

 6. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Analiza wykonania budżetu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

A. Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- przedstawił analizę wykonania budżetu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie za 2017r.. Powiedział, że fizycznie zakładowi do końca roku zabranie 80 tys. zł ponieważ nie zostaną w całości wykonane zaplanowane dochody oraz pojawiły się w ciągu roku nieprzewidziane wydatki tj. konieczność wynajmu dwóch autobusów, zakup oprogramowań niezbędnych do prowadzenia zakładu, wzrost cen paliwa. Nadmienił, że również miesiące wakacyjne były trudne jeżeli chodzi o sprzedaż biletów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na najbliższą sesję należy wystąpić do Rady Powiatu o zwiększenie dotacji dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie o 80 tys zł..Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie o 80 tys. zł dotacji dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

A. Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- przedstawił pismo dot. zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu na zakup oleju napędowego na rok 2018.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2018r. został przez Zarząd Powiatu w Lipnie przyjęty na posiedzeniu w dniu 13 listopada br. i tym samym przyjął projekt planu budżetowego na 2018r., który przedłożył Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie. Zaznaczył, że ostateczną decyzję dotyczącą budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r. podejmie Rada Powiatu w Lipnie, uchwalając jego ostateczną formę. Nadmienił, że w projekcie budżetu na 2018r. zaplanowane są środki na zakup dwóch autobusów do PZTP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że przyjmując projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2018r. przyjął projekt planu budżetowego na 2018r., który przedłożył Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie.

A. Wasielewski- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- poinformował, że wystąpił do wszystkich wójtów, burmistrzów, że kolejna zmiana rozkładu planowana jest z dniem 1 marca 2018r. i do końca bieżącego roku mogą przesyłać swoje propozycje w tym zakresie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kaźmierczak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z planowanym egzaminem dwóch nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczycieli mianowanych (pani Anna Kaźmierczak i Pani Edyta Kowalska) zachodzi konieczność powołania komisji konkursowych dla tych nauczycieli, w skład których wchodzi: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoły i dwóch ekspertów. Zaproponował powołanie do składu komisji egzaminacyjnej z ramienia organu prowadzącego szkołę dla wymienionych nauczycieli Panią Wicestarostę Annę Smużewską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kaźmierczak nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego / uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z kończącym się rokiem PCPR w Lipnie mając na uwadze fakt, że na pewnych zadaniach pozostały niewykorzystane środki proponuje dokonać ich przesunięć i tak oto została przygotowana propozycja dokonania następujących przesunięć: -76,78 zł z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, - 3 000,00 zł z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, - 0,44 zł z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a pozyskaną kwotę 3 077,22 zł przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Zaznaczył, że kompetencje do dokonania przesunięć posiada Rada Powiatu i taki projekt uchwały został przygotowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/153/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 marca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/193/2017 z dnia 09 października 2017 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku i skierował go na XXXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie:

- postanowił unieważnić przetarg na realizację zadania pn.:,, Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego: zakup i dostawa ciągników i maszyn rolniczych” cz. I. z uwagi na fakt, iż oferta, która wpłynęła przewyższała środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu oraz postanowił ogłosić kolejny przetarg na w/w zadanie.

- wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu samochodów pochodzących z przepadku mienia : Volkswagen GOLF 4 1.9 TDI nr rej. CLI 08SP i Opel Astra nr rej. WSE 8M47.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z tak dużą ilością zamówień publicznych realizowanych w Starostwie, w dniu dzisiejszym zarządzeniem powołał zespół do przygotowywania i opracowywania dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipnie w 3-osobowym składzie: A. Deduńska - Inspektor ds. kontroli jako przewodnicząca zespołu, Sł. Eluszkiewicz i A. Linkowski z Referatu jako członkowie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie podjęcia decyzji w sprawie montażu klimatyzatora w budynku Zespołu Szkół w Skępem.

Przewodniczący Zarządu-przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na montaż klimatyzatora w budynku Zespołu Szkół w Skępem w pomieszczeniach wynajmowanych przez Biuro Powiatowe ARiMR w Lipnie z/s w Skępem.


Ad.7. Podjęcie decyzji w sprawie umowy na ,,Modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpital Lipno Sp. zo.o. ”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż zostały pewne oszczędności po przeprowadzonym przetargu na modernizację oddziału wewnętrznego proponuje, by zarząd zawarł umowę z osobą kompetentną, doświadczoną i powierzył jej sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją, gdyż przy tak dużym zadaniu taki nadzór jest wskazany. Zaznaczył, że proponuje 12 tys. zł brutto za sprawowanie takiego nadzoru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją ,,Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Lipno Sp. zo.o.


Ad.8. Zapoznanie się z Informacją o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w 2018 roku prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił informację o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego:„ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w 2018 roku prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Zaznaczył, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło w terminie 5 ofert, które złożyły:

 1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy

 2. Fundacja Honeste Vivere, ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa

 3. Stowarzyszenie „ Bezpieczny Dom” ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce

 4. Fundacja Togatus Pro Bono ul. Warmińska 7/1 10-544 Olsztyn – oferta została odrzucona z przyczyn formalnych

 5. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków

Dodał, że powołana komisja jako najkorzystniejszą, z ilością 108 punktów, wybrana ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma ZDP o zaktualizowanie wykazu lokalizacji przystanków autobusowych i wprowadzenie nowych przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2723 C Czermno- Kukowo- Gorzeszyn – Huta na odcinku Kukowo- Gorzeszyn

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie po dokonaniu analizy wniosku Burmistrza Miasta i Skępem dot. wskazania wstępnego lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Skępe z przewoźnikami proponuje wprowadzenie nowych przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 2723 C Czermno- Kukowo- Gorzeszyn- Huta na odcinku Kukowo Gorzeszyn ( tylko tych położnych na drodze asfaltowej, przystanki zaś położone na drodze gruntowej nie zostały przez ZDP w Lipnie ujęte). Nadmienił, że w związku z powyższym należy przygotować projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie aktualizujący wykaz przystanków na drogach powiatowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zobowiązał do przygotowywania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie aktualizującego wykaz przystanków na drogach powiatowych na XXXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.10. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sesja budżetowa planowana jest na dzień 15 grudnia w Zespole Szkół w Skępem. Wskazał, że na sesji będzie przedstawiona prezentacja dot. przyszłorocznego budżetu (inwestycje, zadania, zamierzania), a po niej część opłatkowo- wigilijna z udziałem społeczeństwa.

Nadmienił, iż w związku z zainteresowanym podmiotem kupnem gruntów w strefie gospodarczej powiatu lipnowskiego prosi o zgodę na zlecenie operatu szacunkowego tej nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie operatu szacunkowego gruntów położonych w lipnowskiej strefie gospodarczej.

Dodał również, by Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie dokonał sprawdzenia stanu drogi Kolankowo- Lipno.

M. Kwiatkowski- powiedział, że rolnik (Zbigniew Agaciński) z terenu powiatu lipnowskiego jest zainteresowany skoszeniem trawy i jej zakupem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż trawy Panu Zbigniewowi Agacińskiemu za kwotę 800 zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że kontaktował się z nim ksiądz A. Kłonkowski z Włocławska, który organizuje Turniej Liturgicznej Służby Ołtarza Rejonu Włocławskiego w piłkę halową na hali sportowej ZS w Lipnie i prosi o zwolnienie lub obniżenie kwoty za wynajem sali. Dodał, że mając na uwadze charakter turnieju proponuje ustanowić symboliczną opłatę za wynajem sali sportowej Zespołu Szkół w Lipnie na przeprowadzenie wspomnianego turnieju w kwocie 200 zł. .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustanowił symboliczną opłatę za wynajem sali sportowej Zespołu Szkół w Lipnie na przeprowadzenie Turnieju Liturgicznej Służby Ołtarza Rejonu Włocławskiego w piłkę halową w kwocie 200 zł.

Innych spraw nie było.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Branowski o godz.11,50 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 listopada 2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego