W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 105/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,35 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 września 2017r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i przekazanie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028

- uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

- ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/16, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.

- zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

3. Rozpatrzenie pism dot. uwzględniania w budżecie Powiatu na rok 2018 remontów dróg i budowy chodników

4. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

5. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie pomocy finansowej w organizacji uroczystości Jubileuszu 90-lecia OSP Rachcin.

6. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie wsparcia działań na rzecz edukacji prozdrowotnej i sfinansowania działań w tym zakresie.

7. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w sprawie rozważenia udzielenia przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej na likwidacje skutków nawałnic.

8. Rozpatrzenie pisma pani A. Ramzy z Nowej Wsi w sprawie zwolnienia z opłaty za wynajęcie sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły na dokonanie napraw dekarskich dachu szkoły.

10. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie i przekazanie na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017 rok.

B. Malkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2017r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 46 500 zł i zamkną się kwotą 64 288 201,79 zł. Powiedziała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacjach budżetowej: dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 46 500 zł i zamkną się kwotą 63 912 744,79 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 77005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80114- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, rozdz. 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, rozdz. 80195- pozostał działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85419- ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2017r. / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017- 2028 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2017, urealnieniem wielkości planowanego zadłużenia oraz spłaty kredytów długoterminowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028 / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie niniejszą uchwałą deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa. Zaznaczył, że został on skonsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2018 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/16, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że właściciel Zakładu Usług Ogólnobudowlanych ,,El-PIT” działając z pełnomocnictwa ENERGA Operator S.A. złożył do Starostwa Powiatowego w Lipnie wniosek dotyczący wyrażanie zgody na przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej nN w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody na działce nr 2238/9 będącej własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Zaznaczyła, że jednorazowa opłata za ustanowienie służebności ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2238/16, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego. / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 z dnia 1 października 2012r, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r. spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych a także potrzebą zmian nazw istniejących, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym poprzez zastąpienie dotychczasowych oznaczeń nowymi nazwami własnymi i uaktualnieniem kilometraża.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie: Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. i Nr XXXI/235/2013 z dnia 3 października 2013 r./ projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


2. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej obrębie ewidencyjnym Nr 9 miasta Lipno, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego oznaczonej jako działka nr 2238/20 o pow. 0,5152 ha, pod planowaną siedzibę Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /.uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


3. Rozpatrzenie pism dot. uwzględniania w budżecie Powiatu na rok 2018 remontów dróg i budowy chodników

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Wójt Gminy Bobrowniki, Radna Rady Powiatu i Sołtys Wsi Oleszno zwrócili się o ujęcie w zadaniach inwestycyjnych i remontowych budowy chodników i remontów dróg na terenie powiatu lipnowskiego, ale jak zaznaczył dopiero przystępujemy do prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i na dzień dzisiejszy trudno wskazać, jakie inwestycje polegające na budowie chodników i remontów dróg na drogach powiatowych zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2018r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odpowiedzieć ze na dzień dzisiejszy trudno wskazać, jakie inwestycje polegające na budowie chodników i remontów dróg na drogach powiatowych zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2018r..


4. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- postanowił nie udzielać odpowiedzi Spółce Szpital Lipno na pismo znak: DE/108/2017 dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy części nieruchomość z Panią Marią Mazurkiewicz na potrzeby Pracowni Patomorfologii DIAGMED do czasu podpisania przez Zarząd Spółki umowy dzierżawy,

- zobowiązał Referat do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Sierakowskiego 10A na rzecz pani A. Eluszkiewicz,

- nie wyraził zgody na wycofanie roszczeń w stosunku do wykonawcy Gardenia Sport Sp zo.o. – wykonawcy realizacji zadania pn. Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem ul. Wymyslińska 2.


5. Rozpatrzenie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie pomocy finansowej w organizacji uroczystości Jubileuszu 90-lecia OSP Rachcin.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że OSP w Rachcinie obchodzi 90-lecie, natomiast OSP w Suradówku 85-lecie dlatego proponuje przyznać każdej z nich po 1 500 zł na organizację uroczystości jubileuszowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 1500 zł dla OSP Rachcin z okazji 90-lecia istnienia i 1500 zł dla OSP w Suradówku z okazji 85-lecia działalności.


6. Rozpatrzenie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w sprawie wsparcia działań na rzecz edukacji prozdrowotnej i sfinansowania działań w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że proponuje zabezpieczyć jakąś kwotę na profilaktykę zdrowotną w projekcie budżetu powiatu lipnowskiego na 2018r., dla jaka to będzie kwota trudno wskazać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że zabezpieczy jakąś kwotę na profilaktykę prozdrowotną w projekcie budżetu powiatu lipnowskiego na 2018r..


7. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w sprawie rozważenia udzielenia przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej na likwidacje skutków nawałnic.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze trzeba wyjaśnić z Regionalną Izba Obrachunkową czy powiat może udzielić pomocy finansowej na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wyjaśnić kwestię pomocy z Regionalna Izbą Obrachunkową.


8. Rozpatrzenie pisma pani A. Ramzy z Nowej Wsi w sprawie zwolnienia z opłaty za wynajęcie sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze fakt, że wnioskodawca jest wieloletnim pracownikiem Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie o 50% zwyczajowych kosztów wynajmu Dworku Modrzewiowego w Nowej Wsi na imprezy okazjonalne.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w budżecie szkoły na dokonanie napraw dekarskich dachu szkoły.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków dostrzegając potrzebę dokonania prac dekarskich dachu Zespołu Szkół w Lipnie jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie środków finansowych będących w budżecie szkoły na ten właśnie cel.


10.Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że została podpisana umowa na realizację projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” polegającego na cyfryzacji danych z wydziału geodezji.

Dodał, że 16 października br. zostanie rozstrzygnięty przetarg na remont oddziału wewnętrznego lipnowskiego szpitala.

Nadmienił, że na dzień 17 października ma zaplanowane spotkanie z gen. Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju w sprawie lokalizacji batalionu tych wojsk na terenie powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że 15 października br. planowany jest Koncert Orkiestr Dętych z okazji 39 rocznicy wyboru Korola Wojdyły na Papieża w kościele pw. Bł. Biskupa Michała Kozala w Lipnie, w którym wystąpią 4 orkiestry: Orkiestra OSP Skępe, Orkiestra Gminno- Parafialna z Tłuchowa, Orkiestra OSP z Bobrownik oraz Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego, podczas którego wykonają utwory poświęcone Janowi Pawłowi II.. Zaznaczył, że z tej okazji choć w symboliczny sposób chciałby uhonorować występujące orkiestry i proponuje przeznaczyć 500 zł każdej z tych orkiestr.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił uhonorować 4 orkiestry z terenu powiatu lipnowskiego występujące podczas Koncertu Orkiestr Dętych z okazji 39 rocznicy wyboru Korola Wojdyły na Papieża w kościele pw. Bł. Biskupa Michała Kozala czekami na kwotę 500 zł. dla każdej z nich.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski o godz.12,55 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 października 2017r. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego