W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2014r. ( godz. 10:45 )


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  1. Rafał Wiśniewski – Przewodniczący Rady Powiatu

  2. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:45 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 grudnia 2014r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2014r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.


2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


3. Wniosek Pana Śmigielskiego Antoniego zam. w Lipnie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 8 m² gruntu.


4. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.


5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie:


a) dotyczy wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/ 1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki; / ref. J. Skrzyniarz /


6. Rozpatrzenie pism Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych

w sprawach należących do jego kompetencji. /.ref. A. Linkowski/.


a) podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „ Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego.


b) podjecie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazewnictwa najemcy pomieszczenia w budynku przy ulicy Sierakowskiego10A.


c) podjęcie decyzji w sprawie rozpatrzenia podania dotyczącego udostępnienia autobusu na wyjazd pracowników Szpital Lipno Sp z o.o.


7. Wniosek Pana Andrzeja Szychulskiego w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Rumunki I z uiszczenia opłaty z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych i podjęcie stosownej uchwały w związku ze zmianami administracyjnymi.


8. Rozpatrzenie wniosku Pana L. Statkiewicza- Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie udostępnienia pomieszczeń na zajęcia rekreacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


9. Sprawy różne.


1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2014r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu - przedstawiła do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu dotyczącej budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 66 112 zł i zamkną się kwotą 61 294 152 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe. Dodała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 66 112 zł i zamkną się kwotą 65 294 152 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

dział 020 – leśnictwo, rozdział 02001 – gospodarka leśna; dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe, dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80111- gimnazja specjalne, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, rozdział 80132 – szkoły artystyczne, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 80195 – pozostała działalność; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, rozdział 85204 – rodziny zastępcze, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, rozdział 85395 – pozostała działalność, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne, rozdział 85495 – pozostała działalność .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014./projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/


2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

K. Baranowski – Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie imiennego wskazania reprezentantów Powiatu Lipnowskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazał Annę Smużewską - Wicestarostę Lipnowskiego oraz Henrykę Teresę Segień – Geodeta Powiatowy /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/


3. Wniosek Pana Śmigielskiego Antoniego zam. w Lipnie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 8 m² gruntu.

Przewodniczący Zarządu - K. Baranowski – przedstawił wniosek Pana Śmigielskiego Antoniego zam. w Lipnie w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 8 m² gruntu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na przedłużenia umowy dzierżawy 8 m² gruntu.


4. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Przewodniczący Zarządu - K. Baranowski – przedstawił wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.


5. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie:


a) dotyczy wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/ 1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki;

Wicestarosta - A Smużewska – przedstawiła pismo dotyczące wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/ 1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki;

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dogłębniej przeanalizować sprawę w związku z powyższym, poprosił o spotkanie z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia wszystkich aspektów sprawy.


6. Rozpatrzenie pism Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w sprawach należących do jego kompetencji.


a) podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „ Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Wicestarosta - A Smużewska – przedstawiła wniosek Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „ Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „ Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego, iż musi dogłębniej przeanalizować powyższą sprawą i w związku z powyższym zostanie sporządzona szczegółowa analiza sytuacji, po której to nastąpi ostateczne podjęcie decyzji.


b) podjecie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazewnictwa najemcy pomieszczenia w budynku przy ulicy Sierakowskiego10A.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił pismo w sprawie podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazewnictwa najemcy pomieszczenia w budynku przy ulicy Sierakowskiego10A.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na zmianę nazewnictwa najemcy pomieszczenia w budynku przy ulicy Sierakowskiego10A.


c) podjęcie decyzji w sprawie rozpatrzenia podania dotyczącego udostępnienia autobusu na wyjazd pracowników Szpital Lipno Sp z o.o.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił pismo w sprawie podjęcia decyzji w sprawie rozpatrzenia podania dotyczącego udostępnienia autobusu na wyjazd pracowników Szpital Lipno Sp z o.o.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę w sprawie udostępnienia autobusu na wyjazd pracowników Szpital Lipno Sp z o.o.


7. Wniosek Pana Andrzeja Szychulskiego w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Rumunki I z uiszczenia opłaty z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych i podjęcie stosownej uchwały w związku ze zmianami administracyjnymi.

Sekretarz Powiatu – Z. Chmielewski – przedstawił ponownie wniosek Pana Andrzeja Szychulskiego w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Rumunki I z uiszczenia opłaty z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych i podjęcie stosownej uchwały w związku ze zmianami administracyjnymi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił po przeanalizowaniu skutków prawnych i finansowych negatywnie rozpatrzeć wniosek w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Rumunki I z uiszczenia opłat z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych.


8. Rozpatrzenie wniosku Pana L. Statkiewicza- Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie udostępnienia pomieszczeń na zajęcia rekreacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wicestarosta - A Smużewska – przedstawiła wniosek Pana L. Statkiewicza- Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie udostępnienia pomieszczeń na zajęcia rekreacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy wyrazić zgodę na udostępnienie pomieszczeń na zajęcia rekreacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.9. Sprawy różne.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Zarządu pan Krzysztof Baranowski zamknął o godzinie 12:00 posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 17 grudnia 2014 roku.


Protokołowała

Emila Pieczywek
Powiadom znajomego