W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 grudnia 2014r. (10:15).


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Dariusz Kapuściński – Wydział Architektury i Budownictwa

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

  5. Mariola Ejdowska – Dyrektor DPS


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2014r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Skierowanie materiałów na II Sesję Rady Powiatu w Lipnie:


a) zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.


b) zmiana uchwały nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.


c) powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie


d) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie


e) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie


f) delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych


g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego


2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.


3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Budżetu i Finansów /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.


- zajęcie stanowiska w sprawie czy podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania należności przez skierowanie wniosku o przeprowadzenie egzekucji z przedmiotowej nieruchomości i uiszczenia zaliczki w wysokości 5% egzekwowanej należności, tj. na dzień 23-10-2014r. kwota zaliczki wynosi 3 121,58 zł. przy czym należy uwzględnić, iż wartość hipoteki może przewyższyć wartość nieruchomości.


4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.


5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rocznej opłaty za magazynowanie żywności w 2014 roku na rzecz Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu / ref. M. Ejdowska /


6. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku / ref. M. Ejdowska /


7. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez DPS w Nowej Wsi na rzecz Gminy Kikół 4 sztuk opon zimowych. / ref. M. Ejdowska /8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. /ref. A. Smużewska/


9. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


10. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


11. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Płączyn, Bętlewo, Oleszno, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


12. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Wielgie, Nowa Wieś, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


13. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


14. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płączyn, Płączynek, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


15. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjny Płączyn, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


16. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


17. Rozpatrzenie pism Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych

w sprawach należących do jego kompetencji. /.ref. A. Linkowski/.


a) podjęcie decyzji w kwestii sprzedaży pojazdu Renault Megane pochodzącego z przepadku mienia na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie – Wydział I Cywilny


b) rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy wynajmu pomieszczenia przy ul. Sierakowskiego 10a, 87-600 Lipno.


c) podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego.


18. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie:


a) dotyczy wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/ 1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki; / ref. J. Skrzyniarz /


b) dotyczy podjęcia decyzji w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie kolejnego (II) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Lenie Wielkie gmina Dobrzyń n/W, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 94/3, 94/7 o łącznej powierzchni 0,0529 ha; / ref. J. Skrzyniarz /


19. Pismo Pani Dyrektor ZST w Lipnie E. Juszczyk w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dwóch komputerów stacjonarnych, które nie są w użytkowaniu dla księgowości szkoły.


20. Wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.


21. Sprawy różne.

1. Skierowanie materiałów na II Sesję Rady Powiatu w Lipnie:


a) zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

Skarbnik Powiatu – B. Małkiewicz- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 292 110 zł i zamkną się kwota 61 228 040 zł, zmian dokonano w następujących działach: dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji górnej dla jednostek samorządu terytorialnego; dział 801– oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe; dział 852 - opieka społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – internaty i bursy szkolne. Dodała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 292 110 zł i zamknie się kwotą 65 228 040 zł, zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną ; dział 600 – transport i łączność , rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe; dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne; dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie, rozdział 75019 – rady powiatów, rozdział 75020 – starostwa powiatowe, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego; dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysem; dział 757- obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek; rozdział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, rozdział 80195 – pozostała działalność; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, rozdział 85195 – pozostała działalność; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, rozdział 85204 – rodziny zastępcze; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne; rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.


b) zmiana uchwały nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz Skarbnik Powiatu - powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2014. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Zmiany również dotyczą planowanych przedsięwzięć na rok 2015 i lata następne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiana uchwały nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


c) powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.


d) powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.


e) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.


f) delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych


h) ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Sekretarz Powiatu – Z. Chmielewski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego


2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

Skarbnik Powiatu -B. Małkiewicz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Dodała, że zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 2 400 zł i zamkną się kwotą 60 935 930 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 852 – administracja publiczna, rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nadmieniła, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu i zamknie się kwotą 64 935 930 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną; dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71014 – opracowania geodezyjne I kartograficzne, dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego; rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne; rozdział 80195 – pozostała działalność; rozdział 85111 – szpitale ogólne; dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85218 – domy pomocy społecznej; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy; dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.


3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Budżetu i Finansów.

- zajęcie stanowiska w sprawie czy podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania należności przez skierowanie wniosku o przeprowadzenie egzekucji z przedmiotowej nieruchomości i uiszczenia zaliczki w wysokości 5% egzekwowanej należności, tj. na dzień 23-10-2014r. kwota zaliczki wynosi 3 121,58 zł. przy czym należy uwzględnić, iż wartość hipoteki może przewyższyć wartość nieruchomości.

Skarbnik Powiatu -B. Małkiewicz – poprosiła o zajęcie stanowiska w sprawie czy podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania należności przez skierowanie wniosku o przeprowadzenie egzekucji z przedmiotowej nieruchomości i uiszczenia zaliczki w wysokości 5% egzekwowanej należności, tj. na dzień 23-10-2014r. kwota zaliczki wynosi 3 121,58 zł. przy czym należy uwzględnić, iż wartość hipoteki może przewyższyć wartość nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił zobowiązać Panią Skarbnik B. Małkiewicz do przedstawienia opinii w zakresie możliwości wyegzekwowania należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego bez wymaganej koncesji, nałożonej decyzją – Oś 655.35.2012 i Oś 655.40.2012 z dnia 30-01-2013r. wraz z odsetkami podatkowymi, których kwota na dzień 23.10.2014r. wynosi 8 974,87 zł koszty upomnienia w wysokości 8,80 zł, oraz o obciążeniu hipotetycznym, a także rozpoznania o pierwszeństwie do zaspokojenia potrzeb wynikających z pisma.


4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składnia jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.


5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rocznej opłaty za magazynowanie żywności w 2014 roku na rzecz Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu.

M. Ejdowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi - przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rocznej opłaty za magazynowanie żywności w 2014 roku na rzecz Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia rocznej opłaty za magazynowanie żywności w 2014 roku na rzecz Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu.


6. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku / ref. M. Ejdowska /

M. Ejdowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił jednogłośnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego organizacji praktyk dla słuchaczy Akademickiej Szkoły Policealnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, iż musi dogłębniej przeanalizować powyższą sprawę i w związku z tym zaproponował skierować w/w sprawę na kolejne posiedzenie zarządu.


7. Wniosek Pani Dyrektor DPS Marioli Ejdowskiej w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez DPS w Nowej Wsi na rzecz Gminy Kikół 4 sztuk opon zimowych. / ref. M. Ejdowska /

M. Ejdowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez DPS w Nowej Wsi na rzecz Gminy Kikół 4 sztuk opon zimowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił jednogłośnie negatywnie rozpatrzyć wniosek w sprawie nieodpłatnego przekazania przez DPS w Nowej Wsi na rzecz Gminy Kikół 4 sztuk opon zimowych.


8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. /ref. A. Smużewska/

A. Smużewska Wicestarosta Lipnowski – przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.


9. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


10. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjny Zakrzewo, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


11. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Płączyn, Bętlewo, Oleszno, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


12. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Wielgie, Nowa Wieś, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


13. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Oleszno, Zaduszniki, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


14. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płączyn, Płączynek, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


15. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjny Płączyn, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /


16. Uzgodnienie „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Wielgie, Bętlewo, Tupadły, gmina Wielgie”. / ref. D. Kapuściński /

D. Kapuściński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - przedstawił plany dotyczące uzgodnienia projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Bętlewo, Tupadły, Płonczyn, Płonczynek, Piaseczno, Czarne, Czerskie Rumunki, Wielgie, Bętlewo, Tupadły, Zakrzewo, Oleszno, Wielgie, Nowa Wieś, Płonczyn, Oleszno, Zaduszniki, Płonczyn, Bętlewo, Oleszno, gmina Wielgie .

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanawił negatywnie zaopiniować przedłożone projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


17. Rozpatrzenie pism Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i Zamówień Publicznych w sprawach należących do jego kompetencji. /.ref. A. Linkowski/.


a) podjęcie decyzji w kwestii sprzedaży pojazdu Renault Megane pochodzącego z przepadku mienia na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie – Wydział I Cywilny

A. Linkowski – Kierownik Referatu Administracyjno – Publicznego – poprosił o podjęcie decyzji w kwestii sprzedaży pojazdu Renault Megane pochodzącego z przepadku mienia na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie – Wydział I Cywilny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanawił wyrazić zgodę w sprawie sprzedaży pojazdu Renault Megane pochodzącego z przepadku mienia na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lipnie- Wydział Cywilny.


b) rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy wynajmu pomieszczenia przy ul. Sierakowskiego 10a, 87-600 Lipno.

A. Linkowski – Kierownik Referatu Administracyjno – Publicznego – przedstawił pismo Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy wynajmu pomieszczenia przy ul. Sierakowskiego 10a, 87-600 Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanawił zawrzeć nową umowę najmu z Panem Pawłem Olszewskim Prezesem Klubu Kyokushin Karate pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sierakowskiego 10A w Lipnie do 31 grudnia 2015 r. ustalając 10 zł. za m² za wynajmowaną powierzchnię brutto miesięcznie + opłata za ogrzewanie i media.


c) podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego”.

A. Linkowski – Kierownik Referatu Administracyjno – Publicznego – poprosił o podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił jednogłośnie w sprawie podjęcie decyzji w sprawie pism jakie wpłynęły od wykonawców realizujących zadania w ramach zadania pod nazwą „Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych, uzupełnienie danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali oraz wykonanie dokumentacji fotograficzno-opisowej budynków w programie EWMAPA10 przy użyciu programu Dokument 2 lub równoważne na terenie Powiatu Lipnowskiego.”, iż musi dogłębniej przeanalizować powyższą sprawę i w związku z tym postanowił skierować w/w sprawę na kolejne posiedzenie zarządu.


18. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie:


a) dotyczy wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki;

D.Kapuściński- przedstawił wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zabudowę sieci wodociągowej w działkach nr 610/1 i 251/3 położonych w miejscowości Zaduszniki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, iż musi dogłębniej przeanalizować powyższą sprawę i w związku z tym postanowił skierować w/w sprawę na kolejne posiedzenie zarządu.


b) dotyczy podjęcia decyzji w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie kolejnego (II) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Lenie Wielkie gmina Dobrzyń n/W, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 94/3, 94/7 o łącznej powierzchni 0,0529 ha;

Przewodniczący Zarządu powiedział, iż wpłynęło pismo z Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w sprawie podjęcia decyzji w sprawie: wyrażenia zgody na zorganizowanie kolejnego (II) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Lenie Wielkie gmina Dobrzyń n/W, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 94/3, 94/7 o łącznej powierzchni 0,0529 ha

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, wyrazić zgodę na zorganizowanie kolejnego (II) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Lenie Wielkie gmina Dobrzyń n/W, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 94/3, 94/7 o łącznej powierzchni 0,0529 ha;


19. Pismo Pani Dyrektor ZST w Lipnie E. Juszczyk w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dwóch komputerów stacjonarnych, które nie są w użytkowaniu dla księgowości szkoły.

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Pani Dyrektor ZST w Lipnie E. Juszczyk w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dwóch komputerów stacjonarnych, które nie są w użytkowaniu dla księgowości szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, wyrazić zgodę na przekazanie dwóch komputerów stacjonarnych, które aktualnie nie są w użytkowaniu dla księgowości szkoły.


20. Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o nadanie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom z terenu powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że tradycyjnie zostały przyznane odznaki honorowe ,,Zasłużony dla rolnictwa”, którą przyznaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego został przygotowany stosowany wniosek dla następujących rolników z terenu powiatu lipnowskiego: Lucyny Kamińskiej z Rumunek Tupadelskich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej ,,Zasłużony dla rolnictwa” dla następujących rolników w terenu powiatu lipnowskiego: Lucyny Kamińskiej z Rumunek Tupadelskich.


21. Sprawy różne.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Zarządu pan Krzysztof Baranowski zamknął o godzinie 11:15 posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2014 roku.


Protokołowała

Emila PieczywekPowiadom znajomego