W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 111/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokóły z posiedzeń Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. .Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/

3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

4. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządek obrad.

Ad.1. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 70 350 zł i zamkną się kwotą 63 372 050,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 700,- gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w których plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1 125 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją z dnia 20 grudnia 2013r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiej, oraz w dz. 758- różne rozliczenia, rozdz. 75802- uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie plan dochodów ulega o kwotę 69 225 zł. Wskazała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 125 zł i zamkną się kwotą 62 188 251,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej: dz. 020- leśnictwo rozdz. 02002- nadzór nad gospodarka leśną, w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa rozdz.71015- nadzór budowlany, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz.75020- starostwa powiatowe, w dz.754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, 80130- szkoły zawodowe, 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 852- opieka społeczna, rozdz. 85202- domu pomocy społecznej, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne.

B. Malkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie i Zespół Szkół w Skępem zwrócili się o dokonanie przesunięć z paragrafów wynagrodzeniowych na np. opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Zarząd nie ma takich upoważnień i dlatego nie będzie dokonywał takich przesunięć.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013/ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Pani Skarbnik Powiatu w Lipnie o wyjaśnienie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak wygląda sprawa poruszania się kierowników służb, inspekcji poza teren powiatu, czy muszą mieć zgodę na każdorazowy taki wyjazd.


Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że z dniem 31 grudnia 2013r. wygasa umowa dzierżawy gruntów pod dwa garaże blaszane dzierżawione przez Panią Ewę Adamowicz i Pana Janusza Dobrosia przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, dlatego zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/64/2011 i XI/65/2011 z dnia 04 lipca 2011r. można przystąpić do sprzedaży tych nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działki nr 442/33 i nr 442/34 położonych obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna na rzecz dotychczasowych dzierżawców tj. Pana Janusza Dobrosia i Pani Ewy Adamowicz zgodnie z Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XI/64/2011 i XI/65/2011 z dnia 04 lipca 2011r.


Ad. 3. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 5 członków jednogłośnie:

1. wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń piwnicznych o pow. 119,56 m2 w budynku przy ul. Sierakowskiego 10A w Lipnie Lipnowskiemu Klubowi Kyokushin Karate do 31 grudnia 2014r. proponując kwotę 750 zł za wynajmowaną powierzchnię brutto miesięcznie +opłata za ogrzewanie i media.

2. zobowiązał Referat do przygotowania na najbliższą sesje Rady Powiatu w Lipnie uchwały dot. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego i garażu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie.


Ad. 4. Sprawy różne

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła sytuację finansową na dzień przez zakończeniem 2013r, wskazując, że poza środkami w wysokości 1,5 mln. zł, które dotyczą płatności roku 2014 (subwencja ogólna części oświatowej i środki dla Komendy Powiatowej PSP w Lipnie) na koncie powiatu jest ponad 400 tys. zł, z których regulowane są wszystkie bieżące faktury, rachunki jak również opłacone zostaną składki na ubezpieczenia społeczne jednostek, które to posiadają środki we własnych planach.

Innych spraw nie było.

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.9,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 grudnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego