W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 grudnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie pisma Gminy Kikół w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola.

 2. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

 3. Rozpatrzenie pisma Pani H. Górczyńskiej w sprawie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z umowy zlecenia projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu” – podjęcie uchwały

 4. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i do WPF na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/. 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu i WPF na 2014r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok

 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014.

 4. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla nauczycieli za I i II półrocze 2013r.

 5. Wystąpienie z wnioskiem do Kapitały o uhonorowanie Ojca Kazimierza Kowalskiego – Wikariusza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego

 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 7. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Rozpatrzenie pisma Gminy Kikół w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola.

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem jak będzie wyglądała kwestia wywłaszczenia gruntu, na którym ma powstać droga.

D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa- powiedział, że będzie konieczność wywłaszczenia ok. 10 ar. gruntu od 1 rolnika, a kwestie wiążące się z wywłaszczeniem należą do Starosty.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałaby spotkać się z tym rolnikiem i poznać jego stanowisko w tej sprawie dlatego proponuje przedłużenie terminu wydania decyzji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że opinia dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola zostanie podjęta po wyjaśnieniu kwestii związanych z wywłaszczeniem obecnych właścicieli nieruchomości, w termninie do 30 stycznia 2013r.


Ad. 2. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że po spotkaniu z księgową Komendy Powiatowej PSP w Lipnie ustalono i zaproponowano w zmianach w budżecie na dzisiejszą sesję zwiększenie budżetu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie o kwotę 21 763 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla funkcjonariuszy nieposiadających własnych lokali mieszkalnych, wydatki na badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz opłaty za zużytą energię cieplną.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwiększenia budżetu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie o kwotę 21 763 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla funkcjonariuszy nieposiadających własnych lokali mieszkalnych, wydatki na badania profilaktyczne funkcjonariuszy oraz opłaty za zużytą energię cieplną.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Pani H. Górczyńskiej w sprawie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z umowy zlecenia projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu” – podjęcie uchwały

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z decyzja Zarządu z poprzedniego posiedzenia Wydział Budżetu i Finansów przygotował projekt uchwały w sprawie należności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego przypadających od dłużnika Górczyńskiej Hanny, w którym umarza się kwotę 2.619,08 zł (składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zleceniodawcę) oraz zobowiązuje do wyegzekwowania kwoty 1.595,42 zł (składki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zleceniobiorcę tj. H. Górczyńską i odsetki)

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie należności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego przypadających od dłużnika Górczyńskiej Hanny /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.4. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i do WPF na 2013r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 173 718 zł i zamkną się kwota 63 301 700,99 zł. Zaznaczyła, że zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zwiększeniem o 173 718 zł dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne oraz w dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wskazała, że również plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 173 718 zł i zamknie się kwotą 62 187 126,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 750 – administracja publiczna: rozdz.75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75019- rady powiatów, 75020- starostwa powiatowe, 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie: rozdz., 80102- szkoły podstawowe specjalne, 80120- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, 80132- szkoły artystyczne, 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195- pozostała działalność, dz. 851-ochrona zdrowia, rozdz. 85111-szpitale ogólne, rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz., 85321- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdz. 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z płat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2013r., które skierował na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. / autopoprawki stanowią zał. nr 4 do nin. protokołu/.


Ad..5. Przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu i WPF na 2014r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu na 2014r. Powiedziała, że w autopoprawce dokonuje się zmniejszenia dochodów o 189 977 zł. Zaznaczyła, że zmniejszenie to dotyczy realizacji projektu pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" z uwagi na zmianę w zakresie dochodów pozyskanych z tego tytułu. Dodała, że ponadto do budżetu wprowadza się dochody w wysokości 126 826 zł w związku z realizowanym projektem pn. ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim" oraz zwiększa się dochody własne powiatu w kwocie 58 500 zł.

Zaznaczyła, że po stronie wydatków dokonuje się zmian podyktowanych zmianami w dziedzinie dochodów budżetowych oraz dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych z uwagi na wyższy koszt planowanego do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, którego to zakup dofinansowany będzie ze środków PFRON. Podkreśliła, że wstępnie planowane środki okazały się niewystarczające na przeprowadzenie postępowania przetargowego co wiąże się z koniecznością zwiększenia w tym zakresie kwoty wydatków.

Wskazała, że zmiana załącznika nr 8 dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne podyktowana jest koniecznością zwiększenia wydatków na zakup autobusu.

Na koniec poinformowała, że zmiana załącznika nr 10 dotyczącego wydatków na zadania finansowane i współfinansowane oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2014 podyktowana jest koniecznością urealnienia wydatków związanych z planowanymi do realizacji projektów.

Nadmieniła, że w związku z zmianami do projektu budżetu na 2014r. należy wprowadzić zmiany do WPF.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 z dnia 13 listopada 2013r. i do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały przekazane na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. nr 5 i 6 do nin. protokołu/.


Ad.6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2014 rok

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekty planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu zostały opracowane przez poszczególne komisje.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2014r.,który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad.7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014.

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej został opracowany przez tę komisję.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2014r.,który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad.8. Zatwierdzenie dopłat do czesnego dla nauczycieli za I i II półrocze 2013r.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła stanowisko komisji ds. dopłat do czesnego. Powiedziała, że za I półrocze wnioski o dopłatę czesnego złożyło 16 nauczycieli, zaś na II półrocze 10 nauczycieli, z czego łącznie 7 nauczycieli rozpatrzono negatywnie z uwagi na fakt, że wybrane przez nich kierunki nie pokrywały się z potrzebami szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził dopłaty do czesnego za I i II półrocze dla 19 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski zgodnie ze stanowiskiem komisji ds. dopłat do czesnego.


Ad.9. Wystąpienie z wnioskiem do Kapitały o uhonorowanie Ojca Kazimierza Kowalskiego – Wikariusza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby przedstawić Zarządowi dwie kandydatury do tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego, a mianowicie: Ojca Kazimierza Kowalskiego - Wikariusza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie i prof. zw. dr hab. n. med. Jurka Olszewskiego- Dziekana Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Zaznaczył, że obaj Panowie urodzili się na terenie powiatu lipnowskiego (Skępe, Kikół), chętnie do niego wracają, a także przyczyniają się do jego promowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przystąpić do rozpoczęcia procedury prowadzącej do uhonorowania Ojca Kazimierza Kowalskiego - Wikariusza Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie i prof. zw. dr hab. n. med. Jurka Olszewskiego- Dziekana Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.


Ad.10. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 5 członków jednogłośnie:

1.wyraził zgodę na sprzedaż drewna opałowego- brzozowego za kwotę 80 zł brutto za 1 m przestrzenny.

2. skierował na XXXIII sesje Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi , gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL SP z o.o..

3. upoważnił Inspektor ds. opieki zdrowotnej Panią Kazimierę Kwiatkowską do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu :,,Powiat stawia na młodzież” Konkurs numer: 3/POKL/9.1.2/2013 w ramach działania 9.1. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddział 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

4.wyznaczył Członków Zarządu: Jarosława Poliwko i Piotra Wojciechowskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa 4- Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (działania 4.2.- Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.


Ad.11. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że po zakończeniu XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się jeszcze jenot krótkie posiedzeniu Zarządu dot. planowanych w 2014r. inwestycji Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.10,55 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 grudnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego