W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 108/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Iwona Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie

 4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 5. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 6. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 7. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 8. Arkadiusz Linkowski-Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:15 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- Raport z wykonania ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”

- Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014 rok

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 i autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2014- 2028.

2. Rozpatrzenie pisma Gminy Kikół w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

4. Podjecie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu na rzecz Powiatu Lipnowskiego

5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na zameldowanie na pobyt stały Pana Mariusza Stankiewicza wraz z rodziną w mieszkaniu przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W

6. Rozpatrzenie pism Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie zajęcia stanowiska wobec dłużników Powiatu Lipnowskiego

7. Rozpatrzenie pisma Pani Katarzyny Szczepańskiej z Kikoła w sprawie umorzenia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa w egzekucji bezskutecznej w wysokości 425,18 zł oraz odsetek za zwłokę oraz rozłożenia na raty należności głównej.

8. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu opłaty za korzystanie z parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

11. Rozpatrzenie pisma Pani H. Górczyńskiej w sprawie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z umowy zlecenia projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu”.

12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy pomieszczenia na 3 lata na prowadzenie małej gastronomii.

13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażenie zgody na zakup sprzętu informatycznego poleasingowego objętego kosztem zerowym w kwocie 7500 zł.

14. Przyjęcie protokołu zdawczo- odbiorczego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W w związku ze zmianą dyrektora.

15. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Lipnowskiego na sztandarze policyjnym.

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Leniach Wielkich.

17. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

18. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zostało uzgodnione, by XXXIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 19 grudnia 2013r. o godz. 11,00 w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Następnie zwrócił się o kolejne omawianie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- Raport z wykonania ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego”

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiedziała, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska , który przedstawia Radzie Powiatu i taki dokument został przez Wydział Środowiska opracowany na podstawie danych z GUS i danych z poszczególnych gmin powiatu lipnowskiego i większych podmiotów gospodarczych oraz ze sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Dodała, że ustawodawca nie określił, jaka formę powinien posiadać raport z realizacji Programu i jakie elementy mają składać się na jego realizację.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Raport z wykonania ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki opadami dla Powiatu Lipnowskiego” /raport stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/, który skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdania rocznego planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Iwona Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie- przedstawiła Sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie. Powiedziała, że wszystkie zadania w Placówce dotyczące realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych realizowane są na bieżąco. Zaznaczyła, że największym problemem są zniszczenia jakich dokonali wychowankowie Placówki w jej budynku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie roczne planu pracy i przeprowadzonych inwestycji w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/, które skierował na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Zdrowotnej oraz na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zaznaczyła, że wszystkie przewidziane ustawami zadania realizowane są na bieżąco i ponadto PCPR w Lipnie pozyskuje środki zewnętrzne, których w 2013r. udało się pozyskać w kwocie 689 751,13 zł. Zaznaczyła, że PCPR realizował następujące projekty i programy na które pozyskiwał środki zewnętrzne: Program korekcyjno- edukacyjny Duluth, Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, POKL, PWRMR, AS, Rodziny zastępcze PCPR, rodziny zastępcze Starostwo, Pracownik Socjalny dodatek ,,250”.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w tej chwili odbywa się kontrola powiatu z PFRON dotycząca wyrównywania różnic a także z algorytmu.

M. Kwiatkowski- powiedział, że należy pochwalić Kierownika i pracowników PCPR za to, że podejmują działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/, które skierował na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Zdrowotnej oraz na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania i dlatego te niewykorzystane środki w kwocie 2 315,36 zł pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/, który skierował na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że niniejszą uchwałą reguluje się stan prawny ponieważ nieruchomości, o których mowa stanowią drogę powiatową Nr 2741 C relacji Zbyszewo- Dobrzyń n/W. Zaznaczył, że przedmiotowa droga wykonana została w latach 1974-1976 ze środków budżetowych Skarbu Państwa. Dodał, że od stycznia 1999r. do chwili obecnej zarząd nad tą drogą sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie i wobec powyższego nabycie tej nieruchomości w drodze darowizny jest celowe i uzasadnione.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości/projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/, który skierował na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że przedmiotowa uchwała dotyczy nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna, ozn. w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1778/1 o pow., stanowiącej własność Skarbu Państwa, w którym mieściła się Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Podkreślił, że wartość tej nieruchomości sporządzonym przez Biuro Rzeczoznawców majątkowych ,,Wycena” z Włocławka wynosi 1 027 000 zł. Zaznaczył, że nabycie tej nieruchomości w drodze darowizny umożliwi realizację zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej bowiem zostanie wykorzystana jako siedziba Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie (parter budynku), a pierwsze piętro zostanie wykorzystane jak dotychczas na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości/projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/, który skierował na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie na ostatnim posiedzeniu Zarząd zobowiązał do przygotowania projektu uchwały precyzującej kwestie udziału powiatu lipnowskiego w projekcie zakresu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru realizowanym w ramach Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, którego Powiat Lipnowski jest członkiem, poprzez właściwe określenie pomocy finansowej, która zgodnie z wytycznymi zostanie udzielona jako wkład własny w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w roku 2014 w wysokości 134 265,57 zł, w roku 2015 w wysokości 342 859,43 zł .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Projektu pn. ,,Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” w ramach działania 4.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/, który skierował na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014 rok

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że projekt planu pracy Rady Powiatu został opracowany w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014r.,który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 81 167,00 zł i zamkną się kwotą 63 127 982,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność rozdz.. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 758- różne rozliczenia, rozdz.75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego., dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów. Podkreślił, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 81 167,00 zł i zamknie się kwotą 62 013 408,99 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 020- leśnictwo i łowiectwo, rozdz. 020- nadzór nad gospodarką leśną, dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz.80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, 80132- szkoły artystyczne, 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, 80195- pozostała działalność, dz.852- pomoc społeczna rozdz. 85204- rodziny zastępcze,85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, rozdz. 85395- pozostała działalność, 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, rozdz. 85410- internaty i bursy szkolne, rozdz.. 85415- pomoc materialna dla uczniów. Dodała, że zmiany dotyczą również zadań inwestycyjnych poprzez ich zmniejszenie w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013, który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie. dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i zwiększeniem wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013.Poinformowała, że zmianie ulega również załącznik dotyczący realizowanych przedsięwzięć w związku z urealnieniem zadań przewidywanych do realizacji w latach 2013-2016 dostosowując do istniejących potrzeb.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028, który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie był szczegółowo omawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Zaznaczył, że ten projekt uchwały został skierowany na sesje, na której ma być uchwalany budżet powiatu lipnowskiego na 2014r, czyli na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który przekazał na XXXIII sesję Rady Powiatu w Lipnie./projekt uchwały stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 i autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Lipnowskiego na lata 2014- 2028.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że projekty uchwał w przedmiotowych sprawach wraz z projektem budżetu oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały na ostatniej sesji Rady Powiatu w Lipnie przekazane radnym, by mogli na nich pracować w komisjach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 19 grudnia br. na godz. 11:00 XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie oraz przekazał materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad. 2. Rozpatrzenie pisma Gminy Kikół w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola.

Przewodniczący Zarządu- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedział, że Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa przedstawił opinię na ten temat wskazując, że inwestycja polegać ma na budowie drogi kategorii drogi gminnej na odcinku położonym w miejscowości Wola. Przedmiotowa droga ma być docelowo łącznikiem pomiędzy istniejącymi drogami gminnymi. Zaprojektowano odcinek drogi długości 202m. Planowana inwestycja podniesie standard, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpłynie korzystnie na komunikację w gminie Kikół, a tym samym poprawi ogólną sieć dróg w powiecie i związku z czym naczelnik wnioskuję o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji. Dodał, że chciałby uzyskać informację dot. uregulowania sprawy własności czy nie będzie konieczności wywłaszczeń, dlatego proponuje ten punkt przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił ten punkt przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt ten porządkuje pewne kwestie dot. dróg powiatowych występujących na terenie gminy Dobrzyń n/Wisłą poprzez wystąpienie z wnioskiem do Wojewody o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu lipnowskiego tj. nieruchomości, które stanowiły drogi publiczne, a od 01 stycznia 1999r. zaliczane do kat. dróg powiatowych.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjecie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu na rzecz Powiatu Lipnowskiego

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił projekt uchwały w [przedmiotowej sprawie. Powiedział, że proponuje wystąpić do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Lipnowskiego mienia Skarbu Państwa (budynek w którym mieści się Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna) obejmującego zabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Nr 8 miasta Lipno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1778/1 o powierzchni 0,1805 ha , zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej WL1L/00004697/6 z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie edukacji, jako baza dydaktyczna Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o dokonanie darowizny nieruchomości będącej własnością Skarbu na rzecz Powiatu Lipnowskiego

  /uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na zameldowanie na pobyt stały Pana Mariusza Stankiewicza wraz z rodziną w mieszkaniu przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W

J. Skrzyniarz- Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami- przedstawił pismo, które wystosował Pan M. Stankiewicz dotyczący wyrażenia zgody na zameldowanie na pobyt stały wraz z rodziną w mieszkaniu przy ul. Zduńskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, jakie będą plany dotyczące tej nieruchomości w przyszłości dlatego proponuje wyrazić zgodę na zameldowanie na okres tymczasowy tj. na okres 1 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zameldowanie Pana Mariusza Stankiewicza wraz z rodziną na okres tymczasowy tj. do 31 grudnia 2014r. w mieszkaniu przy ul. Zduńskiej w Dobrzyniu n/Wisłą.


Ad. 6. Rozpatrzenie pism Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie zajęcia stanowiska wobec dłużników Powiatu Lipnowskiego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się o podjęcie decyzji wobec dłużników powiatu lipnowskiego, wobec których trudno ustalić adres zamieszkania lub wyegzekwować należność tj Pani Katarzyna Olsztyńska, Pan Jan Kamiński, Państwo Aneta i Sławomir Jakubowscy, Pani Alina Mazur.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że decyzje wobec dłużników powiatu lipnowskiego, wobec których trudno ustalić adres zameldowania albo wyegzekwować należności (Pani Katarzyna Olsztyńska, Pan Jan Kamiński, Państwa Anety i Sławomira Jakubowskich, Pani Aliny Mazur) zostaną podjęte po miesiącu styczniu 2014r. a do tego czasu należy prowadzić czynności wyjaśniające.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Pani Katarzyny Szczepańskiej z Kikoła w sprawie umorzenia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa w egzekucji bezskutecznej w wysokości 425,18 zł oraz odsetek za zwłokę oraz rozłożenia na raty należności głównej.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani K. Szczepańska była pracownikiem SP ZOZ w Lipnie, któremu to zakład pracy był winien środki finansowe wynikające z ,,Ustawy 203”i dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,,13”, a które to zostały dla w/w Pani wyegzekwowane przez Komornika Sądowego na podstawie wyroku sądu. Dłużnik był zobowiązany do odprowadzenia od wyegzekwowanych kwot należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na rzecz zakładu pracy, czego nie uczynił. SP ZOZ w Lipnie uregulował za dłużnika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS, toteż obowiązkiem dłużnika było dokonanie ich zwrotu na rzecz SP ZOZ w LIpnie. W związku ze zlikwidowaniem SP ZOZ w Lipnie należność została przejęta przez powiat na podstawie złożonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego jego załączników. Dodała, że sytuacja finansowo- rodzinna i zdrowotna kwalifikuje do rozłożenia zadłużenia na raty tj. proponuje zadłużenie w wysokości 2.836,27 zł rozłożyć na 23 raty po 118 zł miesięcznie i jedną ratę w wysokości 122,27 płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2014r. Dodała, że podobnie jak w przypadku innych dłużników nie proponuje umarzanie odsetek ani kosztów postępowania procesowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia płatności na raty należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek oraz kosztów / uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przed podjęciem decyzji dot. udzielenia pomocy Komendzie chciałaby odbyć rozmowę z księgową Komendy i Skarbnik Powiatu by poznać rzeczywiste potrzeby tej jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przesunąć rozpatrzenie tego pisma do kolejnego posiedzenia Zarządu, po spotkaniu z księgową Komendy Powiatowej PSP w Lipnie i Skarbnik Powiatu.


Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że proponuje się dokonać zmian po stronie wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, 80130- szkoły zawodowe, 80132- szkoły artystyczne, 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, 80195- pozostała działalność, 852- opieka społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./ uchwała stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu/.


Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu opłaty za korzystanie z parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przypomniała, że Komenda Powiatowa Policji w dn 6 lipca 2013r. zabezpieczyła naczepę i umieściła ją na parkingu strzeżonym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie z uwagi na brak w swoich zasobach parkingu odpowiadającego wielkości zabezpieczonej naczepy. Dodała, że przedmiotowa naczepa stanowiła podejrzenie o przestępstwo paserstwa. W wyniku podjętych przez Komendę czynności udało się ustalić poszkodowanego, w dniu 13 września 2013r. naczepa została przekazana właścicielowi. Zaznaczyła, że za okres przechowywania naczepy powiat wystawił fakturę za kwotę 9 108 zł. Dodała, ze w dniu 5 października br. (przed wystawieniem fraktury przez Powiat) Komendant Powiatowy Policji zwrócił się o pomniejszenie (umorzenie) części należności, z uwagi na występujące niedofinansowanie Komendy. Dodała, że Zarząd Powiatu w Lipnie na posiedzeniu w dniu 14 listopada postanowił rozpocząć procedurę dotyczącą umorzenia części należności za parkowanie naczepy pochodzącej z przestępstwa paserstwa, czego ostatecznym uregulowaniem jest przygotowany projekt uchwały, w której umarza się Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie wierzytelność pieniężną w kwocie 4 108 zł, zaś pozostałą kwotę tj. 5 tys. zł Komenda musi niezwłocznie wpłacić na konto wskazane w fakturze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych z tytułu opłaty za korzystanie z parkingu strzeżonego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 17 do nin. protokołu/.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Pani H. Górczyńskiej w sprawie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z umowy zlecenia projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu”.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęły wyjaśnienia Pani A. Smużewskiej koordynatora projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu” dot. sposobu naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i zaliczek na podatek dochody od przysługującego Pani Hannie Górczyńskiej wynagrodzenia zgodnie z zawarta umową zlecenia.

  A. Smużewska- wskazała, że nie miała wiedzy, że Pani Hanna Górczyńska byłą emerytowanym nauczycielem i w związku z tym, że źle odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne wobec ZUS.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem należy wystąpić do Pani Górczyńskiej o zwrot na rzecz powiatu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne płatnej przez pracownika, zaś to co zostało nieodprowadzone z winy Starostwa umorzyć.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania na następne posiedzenie Zarządu projektu uchwały dot. umorzenia części należności płatnych przez pracodawcę oraz zobowiązującej Panią Górczyńską za zwrotu części należności leżących po stronie pracownika.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie poddzierżawy pomieszczenia na 3 lata na prowadzenie małej gastronomii.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Spółka Szpital Lipno zwróciła się o przedłużenie umowy poddzierżawy przez Szpital Lipno Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie pomieszczenia o powierzchni 26 m2 znajdującego się w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 w budynku B stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Pana Daniela Chrabąszczewskiego prowadzącego działalność Usługowo-Handlową na okres 3 lata.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował wyrażenie zgody na przedłużenie poddzierżawy na okres 1 roku tj. do 31 grudnia 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy poddzierżawy majątku trwałego nieruchomego dzierżawionego przez Szpital Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie tj. pomieszczenia o powierzchni 26 m2 znajdującego się w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 w budynku B stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Pana Daniela Chrabąszczewskiego prowadzącego działalność Usługowo-Handlową na okres do 31 grudnia 2014 roku. / uchwała stanowi zał. nr 18 do nin. protokołu/.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażenie zgody na zakup sprzętu informatycznego poleasingowego objętego kosztem zerowym w kwocie 7500 zł.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem nie ma sensu dokonywać zakupu sprzętu peleasingowego, który nie wiadomo ile posłuży, tylko sukcesywnie dokonywać wymiany sprzętu komputerowego na nowe komputery.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup dwóch nowych komputerów dla księgowości Zespołu Szkół w Lipnie, dokonując stosownych zmian w budżecie jednostki.


Ad. 14. Przyjęcie protokołu zdawczo- odbiorczego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W w związku ze zmianą dyrektora.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku ze zmianą dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do Starostwa wpłynął protokół zdawczo- odbiorczy majątku.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy to traktować informacyjnie a na początku następnego roku niech wytypowany przez Naczelnik Wydziału Oświaty pracownik dokona sprawdzenia przesłanego protokołu zdawczo- odbiorczego.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Lipnowskiego na sztandarze policyjnym.

Przewodniczący Zarządu – przedstawiła przedmiotowe pismo. Przypomniał, ze powstał Honorowy Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji, do składu którego Zarząd Powiatu wyznaczył swoich 3 przedstawicieli i w ten sposób rozpoczyna się zbiórka funduszy na sztandar i dobrze by było, by na tym sztandarze znalazł się herb Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że złożono wniosek do banku o otwarcie rachunku bankowego pn.:,, Sztandar dla Policji”, na który będzie można przekazywać datki finansowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na użycie herbu Powiatu Lipnowskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji.


Ad. 16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Leniach Wielkich.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze Pani K. Jagielska, która wynajmuje lokal mieszkalny w Leniach Wielkich o pow. 54 m2 , z uwagi na kończący się okres najmu wystąpiła o jego przedłużenie. Dodała, że Pani ta dokonuje comiesięcznych opłat ze tego tytułu w wysokości 166,50 zł. oraz w ramach umowy jest zobowiązana do nadzoru obiektu.

Przewodniczący Zarządu- powiedziała, ze w związku planami dot. zbycia tej nieruchomości proponuje wyrazić zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu w Leniach Wielkich na okres 6 miesięcy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze plany dot. zbycia nieruchomości położonej w Leniach Wielkich, jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie wynajmu lokalu mieszkalnego na rzecz Pani Karoliny Jagielskiej na dotychczasowych warunkach na okres 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2014r.


Ad. 17. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 5 członków jednogłośnie:

 1. rozpatrzył negatywnie pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w sprawie nieodpłatnego pozyskania grzejników typu FAVIER.

 2. wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.lit. a ustawy pzp, w związku z art. 75d ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych, na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń oraz upoważnił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do przeprowadzenia tej procedury.

 3. wyraził zgodę na wydzierżawienie 8 m2 gruntu należącego do powiatu lipnowskiego na rzecz Pana Antoniego Śmigielskiego pod część garażu, wskazując jednocześnie, że szczegóły dzierżawy określi stosowna umowa.

 4. postanowił zabezpieczyć w budżecie roku 2014 brakującą kwotę na zadanie ,,Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie dostosowując ją do wysokości kwoty jaka została wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym tj.613.770,00 zł brutto.


Ad. 18. Sprawy rożne.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkól Technicznych dot. wyrażenia zgody na wypłatę nagrody jubileuszowej Panu Leszkowi Kandelszajnowi- nauczycielowi tej szkoły. Zaznaczyła, że Pan Leszek Kandelszajn przedstawił dokumenty potwierdzające staż pracy a szkoła posiada w swoim budżecie środki na wypłatę tej nagrody, która jednak nie była planowana i dlatego zwraca się o wyrażenie zgody na jej wypłatę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę nagrody jubileuszowej Panu Leszkowi Kandelszajnowi z budżetu Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie w oparciu o obowiązuje przepisy prawne i posiadane dokumenty w tej sprawie.

Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.10,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 11 grudnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego