W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 107/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Henryka Segień- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:10 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joanny Przybyszewskiej do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd”

 3. Sprawy rożne.

  Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

  Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 20 125 zł i zamknie się kwotą 63 046 815,99 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów dokonano w dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zaznaczyła, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 20 125 zł i zamknie się kwotą 61 932 241,99 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 600- transport i łączność, rozdz. 60014- drogo publiczne powiatowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

  Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joanny Przybyszewskiej do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd”

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że PCPR w Lipnie- przystąpiło do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd” i w związku z powyższym proponuje udzielić upoważnienia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do zawierania umów o dofinansowanie z osobami niepełnoprawnymi w związku z realizowanym programem.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie Pani Joanny Przybyszewskiej do realizacji programu pilotażowego ,,Aktywny Samorząd” /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

  Ad.3. Sprawy rożne.

  B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedział, że zgodnie z decyzję Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 listopada 2013r. zostało wystosowane wezwanie do Pani H. Górczyńskiej z Dobrzynia n/W o pokrycie kosztów nieodprawodzonych składek na ubezpieczenie społeczne. Powiedziała, że Pani Górczyńska była zatrudniona na umowę zlecenie przy realizowanym przez Powiat programie ,,Młodzież Przyszłością Powiatu” i jako od zatrudnionego emeryta trzeba było zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne a to nie zostało uczynione. Zaznaczyła, ze Pani Gorczyńska skłonna jest zapłacić wysokość składki na ubezpieczenie społeczne płatnej przez pracownika, zaś nie ma zamiaru regulować pozostałej kwoty, ponieważ część winy z tego tytułu leży po stronie Starostwa, ponieważ w umowie jaką posiada jest zapis o potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne. Dodała, że z przeprowadzonej rozmowy z Panią Górczyńską wynika, że ona nie wystawiała rachunku za wykonywana pracę, tylko rachunek podpisywała, ponieważ czynności związane z przygotowaniem rachunku prowadzone były przez księgową projektu.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w pierwszej kolejności należy wystąpić do Pani Anny Smużewskiej- koordynatora projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu” o wyjaśnienie sposobu naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i zaliczek na podatek dochody od przysługującego Pani Hannie Górczyńskiej wynagrodzenia zgodnie z zawarta umową zlecenia. Nadmienił, że po uzyskanych wyjaśnieniach trzeba będzie wystąpić do Pani Górczyńskiej o zwrot wysokości składki na ubezpieczenie społeczne płatnej przez pracownika, zaś to co zostało nieodprowadzone z winy Starostwa rozłożyć na pracowników tego projektu.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Koordynatora projektu ,,Młodzież przyszłością Powiatu” o wyjaśnienie sposobu naliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i zaliczek na podatek dochody od przysługującego Pani Hannie Górczyńskiej wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową zlecenia nr 21/2009 z dnia 23 września 2009r. w ramach realizowanego projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu”.

  Przewodniczący Zarządu- powiedział, że związku z tym, że pomimo przesłanej przez Powiat informacji o zmianie kwoty przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych do firmy Dorfin w Toruniu (przygotowującej dokumentację aplikacyjną projektu partnerskiego, którego Liderem jest Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego) w/w firma nie wprowadziła zmian w dokumentach i do Urzędu Marszałkowskiego złożona została dokumentacja na wartość projektu dla Powiatu Lipnowskiego w wysokości 1 908 500 zł. Zaznaczył, ze pomimo naszej interwencji Zarząd Związku powiatów nie przyjął zmniejszonych kwot na niższe dla Powiatu i w związku z tym, aby projekt w ogólne mógł zostać zrealizowany jesteśmy zmuszeni przyjąć kwoty określone we wniosku o dofinansowanie. Ponadto po zmianie finansowania projektu wkład własny powiatu musi zostać przekazany do Związku Powiatów Województwa w formie dotacji celowej i dlatego też na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie zostanie przygotowana uchwała w tej sprawie. Następnie wyraził swoją dezaprobatę dla poczynań firmy Dorfin, przez której działania jesteśmy zmuszeni do zabezpieczenia większych środków, które wynoszą 477 125 zł. Dodał, do porozumienia z dnia 19 kwietnia 2013r. zawartego pomiędzy Zarządem Związku Województwa Kujawsko- Pomorskiego a powiatami- parterami projektu zostanie podpisany aneks uwzględniający wszystkie te zmiany.

  Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków wyraził zgodę na zawarcie aneksu do /w/w porozumienia oraz na przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie precyzującej te kwestie.

  Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.12,40 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 listopada 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego