W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 105/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 listopada 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego zamówień publicznych

-Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 listopada 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1.Rozpatreznie pisma radnego Jacka Zająkały w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie drogi powiatowej nr 2137 C Obory- Wildno- Lipno.

2. Rozpatrzenie pisma Pani Małgorzaty Majewskiej w sprawie naprawy chodnika i przebudowy wjazdów przy ul. Targowej (wzdłuż drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec) w miejscowości Kikół.

3. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów z PUK w Lipnie w zakresie budowy przyłącza i węzła ciepłowniczego oraz służebności przesyłu.

4. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przyznania nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy.

5. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego.

6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2014r. wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2014-2028. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

9. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Rozpatrzenie pisma radnego Jacka Zająkały w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie drogi powiatowej nr 2137 C Obory- Wildno- Lipno.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2013r. Zarząd Powiatu zaakceptował opracowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie planowany zakres robót na drogach powiatowych na 2014r, który zakładał m.in. remont drogi Nr 2137 C Obory – Wildno – Lipno i który to został zawarty w projekcie budżetu na 2014r. Dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Lipnie uchwalając budżet na 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił odpowiedzi Radnemu, że remont drogi Nr 2137 C Obory – Wildno – Lipno został już zaplanowany.


Ad 2. Rozpatrzenie pisma Pani Małgorzaty Majewskiej w sprawie naprawy chodnika i przebudowy wjazdów przy ul. Targowej (wzdłuż drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec) w miejscowości Kikół.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mieszkańcy ul. Targowej w Kikole, która jest częścią drogi powiatowej nr 2705c Kikół- Makówiec w wyniku remontu tej drogi zgłaszają remont chodnika i wjazdów na których powstają zastoiska wody. Powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wizji lokalnej w dn. 03 września 2013r.wjazdów po dużym opadzie deszczu. Zaznaczył, że Zarząd Dróg Powiatowych stwierdził, że nie było zastoisk wody. Dodał, że z opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie wynika, że mały spadek podłużny jezdni przy nawalnym opadzie deszczu może częściowo powodować okresowe zastoiska wody, co nie znaczy, że pozostają one przez dłuższy czas, dlatego nie ma potrzeby przebudowy wjazdów wymienionych w piśmie.Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów z PUK w Lipnie w zakresie budowy przyłącza i węzła ciepłowniczego oraz służebności przesyłu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił zgody Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie Panu Ireneuszowi Poturalskiemu do zawarcia umów z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w zakresie budowy przyłącza i węzła ciepłowniczego oraz służebnością przesyłu.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przyznania nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił zaproponować na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie przekazanie kwoty 6 700 zł na nagrody dla pracowników Komendy, zaznaczając równocześnie, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Lipnie dokonując stosowanych przesunięć w budżecie powiatu.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Komendant PSP w Lipnie wystąpił o wsparcie finansowe przedstawiając trudną sytuację Komendy. Dodał, ze na tym etapie proponuje by w porozumieniu z Panią Skarbnik dokonać rozeznania budżetu jednostki, a jeżeli rzeczywiście będą braki w Komendzie wówczas w grudniu będzie można rozważyć zwiększenie budżetu Komendy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie tego pisma do miesiąca grudnia.


Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecność 4 członków jednogłośnie:

1. upoważnił Inspektor ds. rozwoju lokalnego Panią Agnieszkę Grzywaczewską do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach Projektu pn,, Stawiam na lepsze jutro w powiecie lipnowskim”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodniczący Komisji: Damian Siedlecki, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska, członek Komisji: Małgorzata Filbrandt.

2. upoważnił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Panią Iwonę Smigielską do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodniczący Komisji: Paweł Szlągiewicz, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska, członek Komisji: Marlena Chojnicka

3. upoważnił Kierownika Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Pana Arkadiusza Linkowskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:,,Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ”, w szczególności do dokonania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodniczący Komisji: Wiesław Kempiński, Sekretarz Komisji: Aneta Ofmańska, członkowi Komisji: Barbara Kwiatkowska, Janusz Czapiewski.

4. postanowił rozpocząć procedurę dot. umorzenia części należności za parkowanie naczepy pochodzącej z przestępstwa paserstwa na parkingu Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8 na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.


Ad 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze planowana jest emisja obligacji komunalnych na kwotę 4 mln zł. Zaznaczył, że celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i sportowej. Wskazał, że obligacje zostaną wyemitowane w 5 transzach o wartości 800 tys. zł. każda. Podkreślił, że pierwszy wykup nastąpi po 3 latach, kolejne w latach następnych, by ostatni wykup nastąpił po 7 latach od daty emisji ostatniej transzy obligacji. Nadmienił, że wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Powiatu Lipnowskiego uzyskanych w latach 2014- 2021. Podkreślił, że zadłużenie powiatu razem z obligacjami wyniesie na koniec roku 2014 50,41 %

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że projekt uchwały dot. emisji obligacji będzie musiał zostać przesłany do RIO, która ma przedstawić swoją opinię w tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i skierował na sesje Rady Powiatu w Lipnie na której będzie uchwalany budżet powiatu na 2014r.


Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2014r. wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2014-2028. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że przygotowany projekt budżetu jest budżetem z deficytem, w którym dochody powiatu zostały określone na 58 435 447 zł, zaś wydatki budżetowe na 62 435 447 zł. Dodał, że planowany deficyt budżetowy w wysokości 4 mln zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych. Nadmienił, że na ten planowany deficyt na wpływ wielkości inwestycji planowanych na rok 2014. tj. inwestycje drogowe oraz inwestycje polegające na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie i modernizacje boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Dodał, że dochody ze sprzedaży mienia zostały określone na kwotę realną do uzyskania tj. na 2 160 000 zł.i planuje się je pozyskać ze sprzedaży nieruchomości przy ul. 11 Listopada, dwóch działek położonych w gminie Dobrzyń n/W, działek położnych przy ul. Okrzei i przy ul. Żeromskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że subwencje ogólne zostały określone na kwotę 29 105 104 zł i w stosunku do roku 2013 uległy podwyższeniu o kwotę 243 409 zł. Wskazała, że również dotacje celowe uległy zwieszeniu. Zaznaczyła, że planowane są również inne drobne remonty we wszystkich jednostkach organizacyjnych, np. w Zespole Szkół w Lipnie przeprowadzony zostanie remont przy współudziale środków PFRON.

Przewodniczący Zarządu- podkreślił, że był pewien problem z wynagrodzeniami w PUP w Lipnie, na które trzeba było dołożyć znaczne środki finansowe. Podkreślił że planowane są również zakupy samochodów osobowych dla Policji, Straży, PUP w Lipnie.

K. Kwiatkowski- powiedział, że najważniejsi są ludzie, dlatego lepiej utrzymać stan zatrudnienia w PUP w Lipnie niż kupować nowy samochód.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że stan zatrudnienia w PUP w Lipnie zostanie utrzymany, a samochód PUP jest wykorzystany również dla celów Starostwa, a obecny pojazd wymaga coraz większych nakładów finansowych., dlatego warto dokonać jego zmiany w tym czasie, kiedy można za niego otrzymać jakieś środki finansowe.

Dodał, że w każdej jednostce planowane są jakieś drobne remonty. Zaznaczył, że zwrócił się do Prezesa Spółki Szpital Lipno, by szpital przygotowywał projekt na dokończenie oddziału wewnętrznego, bo gdyby pojawiły się jakieś oszczędności wówczas można by rozważać dokończenie tego oddziału. Nadmienił, że w przyszłorocznym budżecie planowane są środki na dofinansowanie OSP w kwocie 45 tys,. zł, 200 tys. zł na konserwację zabytków i 183 000 zł na promocje powiatów, w której to pozycji mieści się m.in. finansowanie takich zespołów jak: KOMBII, BOYS, BACIATY na planowane tradycyjnie imprezy, które organizowane są dla społeczeństwa powiatu lipnowskiego. Nadmienił, że na przyszły rok nie są planowane żadne podwyżki z najmów lokali.

Dodał, że w tym roku nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa a będących w użytkowaniu przez Agromlecz czy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zaznaczył, ze z uzyskanych środków ze przekształcenie 25% pozostanie w dochodach powiatu. Nadmienił, że został wygaszony trwały zarząd na budynku Skarbu Państwa, w którym mieści się Sanepid jak również przymierzamy się do przejęcia budynku po posterunku Policji w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2014r. wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2014-2028/ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad 9. Sprawy różne

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie - powiedziała, że ZUS zwrócił się o pokrycie kosztów nieodprawodzonych składek na ubezpieczenie społeczne od pani Hanny Górczyńskiej, która zatrudniona była na umowę zlecenie w ramach projektu ,,Młodzież Przyszłością Powiatu”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił zwrócił się do Pani Hanny o zwrot kwoty z tego tytułu.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy LEVNED, która wystąpiła o wyrażenie zgody i uzgodnienie trasy przebiegu sieci szerokopasmowej światłowodowej FTTH przebiegającej przez działki należące do powiatu lipnowskiego ( m.in. na ul.Traugutta, Sierakowskiego) jednakże przedstawiciel firmy nie był w stanie podejmować ważnych decyzji ani nie miał upoważnienia do podejmowania konkretnych decyzji, zwłaszcza w kwestiach finansowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że podjecie decyzji w tej sprawie nastąpi po spotkaniu z przedstawicielami firmy LEVNET Sp zo.o. z Gdańska, który będzie miał pełnomocnictwo do podejmowania konkretnych decyzji.

Innych spraw nie było.

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.11,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 14 listopada 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego