W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 07 listopada 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 4. Błażej Sękowski- Młodszy Referent ds. gospodarki nieruchomościami

 5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowski Wicestarosta Lipnowski J. Poliwko witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/

2. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego w sprawie: możliwości zawieszenia opłaty za dzierżawę placu manewrowego kat. A i kat. B znajdującego się przy DPS w Nowej Wsi od listopada do marca. /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/

3. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr nr 86/4, 87/6, 87/10 o łącznej powierzchni 3,4252 ha. /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

- uchwalania na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

4. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie przekazania środków na zakup materiałów na naprawienie barierki betonowej na przepuście drogowym.

5. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata 2017-2020. /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

6. Uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno.

7. Ustalenie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych na rok 2014. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie zaopiniowania wniosku dot. obniżenia opłaty za mieszkanie złożone przez Panią Wandę Czarnecką. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na wyżywienie firmy budującej gazociąg na wyżywienie uczniów. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie zwiększenia środków finansowych związku z koniecznością naprawy bramy wjazdowej i uzupełnienie braków w ogrodzeniu szkoły. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

11.Rozpatrzenie pisma Starosty Aleksandorowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach utrzymania przeprawy promowej przez Wisłę. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

13. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Gminie Wielgie nieruchomości ozn. jako działka nr 165/1 położonej w miejscowości czarne na okres 10 lat. /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

16. Sprawy różne.


Wicestarosta J. Poliwko przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – przedstawiła zmiany do regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Powiedziała, że proponuje się dokonać likwidacji stanowiska radcy prawnego oraz stanowiska pomocy magazyniera i szefa kuchni oraz stanowiska lekarza psychiatrii, ponieważ nie ma zatrudnionych osób na tych stanowiskach. Dodała, że te etaty proponuje przesunąć na opiekunki, ponieważ musi być zatrudniona odpowiednia liczba opiekunów w stosunku do pacjentów by zachować wskaźniki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad 2. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego w sprawie: możliwości zawieszenia opłaty za dzierżawę placu manewrowego kat. A i kat. B znajdującego się przy DPS w Nowej Wsi od listopada do marca. /ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że zawarta umowa miedzy OSK ,,Ekspert”, a DPS w Nowej Wsi wskazuje, że Ośrodek za dzierżawę placu manewrowego płaci w miesiącach od kwietnia do października miesięcznie 152 zł, zaś od listopada do marca (kiedy jest mniejsze zainteresowanie kursami) 61,50 zł. Dodała, że OSK ,,Ekspert” prosząc o zawieszenie opłaty na okres od miesiąca listopada do marca odwołuje się do malejącego zainteresowania w tym okresie, jednakże takiego rozwiązania nie przewiduje zawarta między Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego a Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi umowa dzierżawy w/w gruntu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie uznał, że nie widzi możliwości zawieszania opłaty za dzierżawę placu utwardzonego wykorzystywanego jako plac manewrowy kat. A i B znajdującego się przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w okresie od miesiąca listopada br. do marca przyszłego roku, ponieważ takiego rozwiązania nie przewiduje zawarta między Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego a Domem Pomocy Społecznej w Nowej Wsi umowa dzierżawy w/w gruntu


Ad. 3. Przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przygotowaną przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013. Wskazała, że tabela na stronach 3 i 4 przedstawia wyniki naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Zaznaczyła, że do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski jest mniej o 24 uczniów. Podkreśliła, że jednocześnie Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia dużym naborem zniwelowała mniejszy nabór do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Nadmieniła, że tabela na stronie 8 przedstawia wyniki zdawalności egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach. Zaznaczyła, że 100% uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie zdało egzamin maturalny. Podkreśliła, że jesteśmy na 5 miejscu w województwie jeżeli chodzi o wyniki zdawalności matur, gdyby odjąć od tego szkoły niepubliczne wówczas powiat byłby na jeszcze wyższej pozycji. Dodała, że powiat lipnowski znajduje się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Zaznaczyła, że największe koszty utrzymania szkoły w przeliczeniu na 1 oddział i 1 ucznia są w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie z uwagi na specyfikę tej szkoły, a następnie w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, zaś najmniejsze w Zespole Szkół w Lipnie.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że szkoły techniczne są droższe ze względu na specyfikę kształcenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2012/2013 i skierował na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki oraz na XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.Wszkała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 516 141 zł i zamkną się kwotą 63 026 200,99 zł.. Wskazała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 758- rożne rozliczenia, rozdz. 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że również plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 516 141 zł i zamknie się kwota 61 911 626,99 zł. Zaznaczyła, że zmian planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach: dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02001- gospodarka leśna, dz. 020- leśnictwo, rozdz. 02002- nadzór nad gospodarką leśną, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75019- rady powiatów, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- komisje kwalifikacyjne, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe, dz. 754- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dz. 756- dochody od osób prywatnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80111- gimnazja specjalne, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80114- szkoły zawodowe, dz. 801-oświata i wychowanie, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80134- szkoły zawodowe specjalne, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80148- stołówki szkolne i przedszkolne, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność, dz. 851- ochrona i wychowanie, rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85204- rodziny zastępcze, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85295- pozostała działalność, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321-komisje ds. orzekania o niepełnosprawności, dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85324- Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333-powiatowe urzędy pracy , dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410- internaty, bursy szkolne, dz. 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dz. 926- kultura fizyczna, rozdz. 92601-obiekty sportowe. Nadmieniła, że zmiany następują również w zadaniach inwestycyjnych Starostwa Powiatowego, natomiast zmniejszeniu wydatki inwestycyjne Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie i Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 i skierował na XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i po stronie wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i realizowanych wydatków w roku budżetowym 2013. Zaznaczyła, że zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian wielkości dochodów i realizowanych wydatków oraz podpisanymi umowami na realizację projektów. Wskazała, że zmianie ulega również załącznik dotyczący realizowanych przedsięwzięć w związku z urealnieniem zadań przewidywanych do realizacji w latach 2013-2016 dostosowując do istniejących potrzeb.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013- 2028 i skierował na XXXII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


- przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr nr 86/4, 87/6, 87/10 o łącznej powierzchni 3,4252 ha. /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

Bł. Sętkowski- Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił projekt przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr nr 86/4, 87/6, 87/10 o łącznej powierzchni 3,4252 ha. Zaznaczył, że dotychczasowy dzierżawca gruntu rolnego o pow. 3,4252 położonego przy szpitalu zwrócił się o przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na okres 3 lat. Zaznaczył, że przedłużenie umowy dzierżawy zapewni należyte zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: przedłużenia na okres trzech lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, oznaczonej jako działki nr nr 86/4, 87/6, 87/10 o łącznej powierzchni 3,4252 ha/projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


- uchwalania na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchwalania na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala taka winna być podjęta do 30 listopada każdego roku na rok następny.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: uchwalania na 2014 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania XXXII sesji Rady Powiatu w Lipnie na dzień 18 listopada na godz. 13,00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma ZDP w Lipnie w sprawie przekazania środków na zakup materiałów na naprawienie barierki betonowej na przepuście drogowym.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie-przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie otrzymał od ubezpieczyciela środki finansowe za zniszczenie mienia (barierki betonowej) w wyniku wypadku drogowego w wysokości 4.912,98 zł, które zostały przekazane na rachunek bankowy Starostwa. Podkreśliła, że ZDP w Lipnie chce przystąpić do naprawy tej barierki i zwraca się o przekazanie w/w kwoty na konto jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie kwoty otrzymanej za zniszczenie mienia od ubezpieczyciela w wysokości 4.912,98 zł na § 4210 na zakup materiałów do naprawy uszkodzonej podczas wypadku bariery betonowej na przepuście drogowym.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata 2017-2020. /ref. Naczelnik Wydziału Środowiska E. Jałowiecka- Rudewicz/.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W wystąpił o zaopiniowanie projektu aktualizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013- 2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Zaznaczył, że Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonał analizy przesłanego projektu Programu i wnioskuje o jego pozytywne zaopiniowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaopiniowania projektu ,,Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020 (aktualizacja z uwzględnieniem gospodarki odpadami) /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad.6. Uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno.

Wicestarosta J. Poliwko- wskazał, że Wydział Architektury i Budownictwa dokonał analizy nadesłanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno. Zaznaczył, że zgodnie z opinią Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa przedmiotowy plan obejmuje swoim zasięgiem niewielki obszar położony w miejscowości Żagno z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i magazynowej, leśnej oraz infrastrukturę. Dodała, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znacznie ułatwiają proces inwestycyjny przyszłym inwestorom. Wskazał, że Wydział Architektury i Budownictwa wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu planu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie nie wniósł żadnych uwag do przedłożonego projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Żagno w gminie Skępe.


Ad. 7. Ustalenie wysokości dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych na rok 2014. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że do projektu budżetu na 2014r. należy ustalić wysokość dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych Zaznaczyła, że wysokość dotacji dla szkół niepublicznych dla młodzieży wylicza się następująco: 100% kwoty subwencji oświatowej podzielonej na jednego ucznia i to daje kwotę 445 zł. Podkreśliła, że ustalając wysokość dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych bierze się pod uwagę 50% wydatków bieżących własnych w przeliczeniu na 1 ucznia, co daje kwotę 107 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ustalił wysokość dotacji dla szkól niepublicznych dla młodzieży na kwotę 445 zł, natomiast dla dorosłych na poziomie 107 zł. na 2014r.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie zaopiniowania wniosku dot. obniżenia opłaty za mieszkanie złożone przez Panią Wandę Czarnecką. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, ze Pani Czarnecka wynajmuje lokal o dużej powierzchni i skoro ma trudności w opłaceniu najmu to należy zasugerować zmianę lokalu na lokal o mniejszym metrażu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie zaproponował rozważenie możliwości zamiany zajmowanego przez Panią Czarnecką lokalu mieszkalnego na lokal o mniejszym metrażu, ponieważ zgodnie z Uchwałą Zarządu nie ma możliwości zmniejszenia opłaty za wynajmowane mieszkanie.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na wyżywienie firmy budującej gazociąg na wyżywienie uczniów. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie kwoty przeznaczonej na wyżywienie pracowników firmy budującej gazociąg niezbędnej do zapewnienia wyżywienia uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu do miesiąca grudnia, zaś pozostałe środki zostaną przesunięte na wynagrodzenia pracowników, jednakże ostateczną decyzje w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Lipnie dokonując stosownych przesunięć.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie zwiększenia środków finansowych w związku z koniecznością naprawy bramy wjazdowej i uzupełnienie braków w ogrodzeniu szkoły. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie naprawy bramy wjazdowej i ogrodzenia szkoły w ramach środków posiadanych przez szkołę i wyraził zgodę na dokonanie stosownych przesunięć w budżecie, jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Lipnie na najbliższej sesji.


11.Rozpatrzenie pisma Starosty Aleksandorowskiego w sprawie rozważenia możliwości partycypacji w kosztach utrzymania przeprawy promowej przez Wisłę. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do propozycji partycypacji w kosztach przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa.Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 199 849 zł i zamkną się kwotą 62 510 059,99 zł.. Wskazała, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących zmianach działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85210- domy pomocy społecznej, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wskazała, że plan wydatków również ulega zwiększeniu również o kwotę 199 849 zł i zamknie się kwota 61 395 485,99 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005- prace geodezyjno urządzeniowe, dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011- urzędy wojewódzkie, dz. 754- bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa, rozdz 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz.. 80130- szkoły zawodowe, rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. /uchwała stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.


13. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Gminie Wielgie nieruchomości ozn. jako działka nr 165/1 położonej w miejscowości Czarne na okres 10 lat. /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

Bł. Sękowski- Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że Wójt Gminy Wielgie zwrócił się o wyrażenie zgody na wydzierżawienie Gminie Wielgie nieruchomości ozn. jako działka nr 165/1 położonej w miejscowości Czarne na okres 10 lat. Wskazał, że ta sprawa była omawiana z radcą prawnym, który zaznaczył, że obowiązujące przepisy prawne (art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości) wskazują, że oddanie przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę nie wymaga podjęcia przez Radę Powiatu stosowanej uchwały. Należy dodać, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi- tj.przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Nadmienił, że w związku z powyższym proponuje przekazać w/w pismo do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać pismo Wójta Gminy Wielgie do rozpatrzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie.

.

14. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami Bł. Sętkowski/.

Bł. Sękowski- Mł. Referent ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że firma LEVNET z Gdańska zwróciła się o uzgodnienie trasy i wejście na teren działek należących do powiatu lipnowskiego w celu budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej FTTH.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie konieczne jest spotkanie z przedstawicielami firmy LEVNET Sp zo.o. z Gdańska, by uzgodnić warunki ewentualnej służebności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił, że wyrażenie zgody i uzgodnienie trasy przebiegu sieci szerokopasmowej światłowodowej FTTH przebiegającej przez działki należące do powiatu lipnowskiego nastąpi po spotkaniu z przedstawicielami firmy LEVNET Sp zo.o. z Gdańska.


15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych./ ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu administracyjno- gospodarczego i zamówień publicznych zwrócił się o podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na roboty dodatkowe polegające na wymianie instalacji odgromowej oraz wykonaniu bezpośredniego wejścia do kotłowni w budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego 10A w związku z prowadzoną tam inwestycją, równocześnie zabezpieczając na ten cel brakującą kwotę w wysokości 5 tys. zł., stanowiącą uzupełnienie nie zrealizowanych prac związanych z wymianą pokrycia dachowego.


16. Sprawy różne.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że wpłynęło podziękowanie ze strony Komendanta Wojewódzkiego Policji ze docenienie pracy Policji powiatu lipnowskiego.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Starosty K. Baranowski Wicestarosta J. Poliwko zamknął o godz.9,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 07 listopada 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego