W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 103/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 października 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Jarosław Skrzyniarz- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 03 października 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

  Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

 2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Kikół /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 3. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nr 165/1 w miejscowości Czarne. /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 5. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako podmiotu w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.

 6. Rozpatrzenie pisma Pani Janiny Jankowskiej w Tłuchówka w sprawie ponownego rozpatrzenia podania dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

 7. Rozpatrzenie pisma OSP w Rachcinie w sprawie dofinansowania uroczystości poświecenia świetlicy wiejskiej, przekazania wozu bojowego i odsłonięcia Krzyża Druhów OSP Rachcin- Żołnierzy Wojny Obronnej Polski

 8. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013. Zaznaczył, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 35 667 zł i zamkną się kwotą 62 310 210,99 zł. Podkreślił, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dodał, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 35 667 zł i zamknie się kwotą 61 195 636,99 zł. Podkreślił, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dz. 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dz. 710- działalność usługowa, rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa powiatowe, dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- klasyfikacja wojskowa, dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dz. 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80132- szkoły artystyczne, dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013 /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Kikół /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie zwrócił się o ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych na nieruchomościach stanowiących drogi powiatowe na terenie gminy Kikół będących własnością Powiatu Lipnowskiego ujawnionych w księdze wieczystej. Podkreślił, że została w tym zakresie przygotowana decyzja ustanawiająca trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych na nieruchomościach niezabudowanych stanowiących drogi powiatowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął decyzje ustanawiającą trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie na nieruchomościach niezabudowanych stanowiących drogi powiatowe na terenie Gminy Kikoł.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wielgie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości nr 165/1 w miejscowości Czarne. /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło pismo Wójta Gminy Wielgie dot. wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położonej w miejscowości Czarne ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 165/1 na okres 3 lat z możliwością przedłużenia. Podkreślił, że nieruchomość zostanie przeznaczona przez władze Gminy Wielgie pod urządzenie skweru oraz parkingu

Zaznaczył, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowym w Lipnie, że koszt zagospodarowania tego terenu na parking to ok. 50 tys. zł. Ponadto trzeba by ten teren utrzymywać, tj. sprzątać, odśnieżać, więc mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców Gminy Wielgie proponuje wyrazić zgodę na wydzierżawienie tego terenu na okres 3 lata władzom Gminy Wielgie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Powiatu Lipnowskiego położonej w miejscowości Czarne ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 165/1 na okres 3 lat.


Ad. 4.Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami /ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że wpłynęły dwa podania dot. wykupu działek nr 1876/14 i 1876/15 położonych przy ul. Platnowej i w związku z powyższym zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie tych nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o zorganizowaniu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. geodezyjne jako działki nr 1876/14 i 1879/15 położonych w Lipnie przy ul. Platanowej w związku z zainteresowaniem dot. zakupu tych nieruchomości wyrażonym przez potencjalnych nabywców.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako podmiotu w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jak co roku Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie wystąpiła o wyznaczenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako zakładu, w którym wykonywana będzie praca społecznie użyteczna i kara ograniczenia wolności orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie. Zaznaczył, że ZDP w Lipnie wyraża zgodę na przyjęcie skazanych do pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyznaczył Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie jako instytucję, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Pani Janiny Jankowskiej w Tłuchówka w sprawie ponownego rozpatrzenia podania dot. dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z opinią przedstawioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie na zadaniu dot. dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych powstały oszczędności w wysokości 556 zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie Pani Jankowskiej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił dofinansować Pani Janinie Jankowskiej uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym w kwocie 556 zł.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma OSP w Rachcinie w sprawie dofinansowania uroczystości poświecenia świetlicy wiejskiej, przekazania wozu bojowego i odsłonięcia Krzyża Druhów OSP Rachcin- Żołnierzy Wojny Obronnej Polski

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że samorząd powiatowy wspomaga finansowo działalność OSP i dlatego proponuje dofinansować uroczystość z okazji poświecenia świetlicy wiejskiej, przekazania wozu bojowego i odsłonięcia Krzyża Druhów –

Żołnierzy OSP Rachcin – Żołnierzy Wojny Obronnej Polski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać 500 zł na uświetnienie uroczystości poświecenia świetlicy wiejskiej, przekazania wozu bojowego i odsłonięcia Krzyża Druhów OSP Rachcin- Żołnierzy Wojny Obronnej Polski


Ad.8. Sprawy rożne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków przyjął do wiadomości wezwanie na rozprawę administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w miejscowości Głęboczek, gmina Chrostkowo.

Innych spraw nie było.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz.10,30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 października 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

  Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego